Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Σχολιασμός στήν Γνωμοδότηση τής ‘Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γία τήν Ήλεκτρονική Κάρτα ‘αποδείξεων (συναλλαγών ή Φοροκάρτα), 13.12.2010


 1. Τά Τακτικά μέλη τής Άρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Α. Πομπόρτσης καί Α. Μεταξάς παρότι έκλήθησαν νομίμως έγγράφως δήλωσαν κώλυμα καί άντικαταστάθηκαν από 2 έκτακτα μέλη. (Στρίβειν διά τού άρραβώνος μήπως ; Δικαιολογούμαστε νά τηρούμε τίς έπιφυλάξεις μας). 2 στά 7 μόνιμα μέλη τής Άρχής δήλωσαν κώλυμα, ήτοι ποσοστό 28,6 %. Ένας στούς Τρείς χοντρικά.
2. Σύμφωνα μέ τό με αριθμ. πρωτοκόλλου ΓρΓΓΠ0001521/11.10.2010 έγγραφό του (αριθμ. πρωτ.Αρχής Γ/ΕΙΣ/5979/11-10-2010) του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων,  η χρήση της εν λόγω κάρτας(εφεξής και κάρτας αποδείξεων) θα είναι προαιρετική . 
Αυτό μάς θυμίζει φυσικά τόν νόμο 1599/1986, περί θεσπίσεως ΕΚΑΜ (Ένιαίου Κωδικού Άριθμού Μητρώου), καί καθιέρωσης νέου τύπου δελτίων ταυτότητος, όπου όριζε τήν προαιρετική άναγραφή τού Θρησκεύματος, πού φυσικά έγινε υποχρεωτική μή άναγραφή μέ τούς νόμους πού ακολούθησαν.
Δείτε το εδώ
EKAM (‘Ενιαίος Κωδικός Άριθμός Μητρώου) – Νόμος 1599/1986 ” Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις ” – ΦΕΚ 75/Α/11.06.1986.
3. Ή έκδοση τής νέας Ηλέκτρονικής φοροκάρτας, θά γίνεται από τίς Τράπεζες. Θά έχει... Μαγνητική Ταινία καί 19ψήφιο κωδικό άριθμόΟ λήπτης της κάρτας θα υποχρεούται να δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου τον αριθμό της κάρτας που του χορηγήθηκε. Η καταγραφή θα γίνεται είτε κατ’ ευθείαν σε διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας, είτε μέσω συστήματος σύντομων γραπτών μηνυμάτων δικτύου κινητής τηλεφωνίας (SMS). 
4. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων από δημόσια αρχή, στην προκειμένη περίπτωση, το ισχύον άρθρο 9 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3842/2010, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκής νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της κάρτας αποδείξεων, καθώς πρόκειται για μία διαφορετικής «έντασης» επεξεργασία από αυτήν που συνεπάγεται η προσκόμιση των αποδείξεων στην αρμόδια φορολογική αρχή (δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων, μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων, διαμεσολάβηση τρίτων μερών – των τραπεζών). 

Άπαιτείται Νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος.

Σαφέστατη παραδοχή τού γεγονότος ότι υπάρχει νομικό κενό, όσον αφορά τήν προστασία τών προσωπικών δεδομένων μας, πού δέν έπιτρέπει μέ βάση τήν υπάρχουσα νομοθεσία έκδοση τέτοιας κάρτας. !!!  
(Έτοιμαστείτε γία νέο νόμο ή τροπολογία πού θά ”κουκουλώσει” αυτές τίς αντιρρήσεις).
5. Ως εκ τούτου, προκειμένου οι φορολογούμενοι να παρέχουν την ελεύθερη, ρητή και ειδική συγκατάθεσή τους (άρθρο 2 στοιχ. ια΄ του ν. 2472/1997) για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, απαιτείται να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για τα βασικά στοιχεία αυτής.
Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο η σκοπούμενη επεξεργασία να προβλεφθεί σε νομοθετική διάταξη, η οποία θα αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας,  δηλαδή τον υπεύθυνο επεξεργασίας, το σκοπό αυτής, τα δεδομένα τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας καθώς και τους αποδέκτες αυτών.
Άλλη μία παραδοχή ότι μέ παράνομο τρόπο προσπαθεί η Κυβέρνηση νά περάσει τίς Φοροκάρτες, αφού δέν έχει κατ ελάχιστον ενημερώσει τούς Πολίτες γία τά βασικά στοιχεία της, ώστε νά εξασφαλίσει τήν συγκατάθεση τους. !!! Επίσης δείχνει πεντακάθαρα τήν πονηρή μεθόδευση νά περάσουν τό όλο θέμα μέσω Ύπουργικών αποφάσων καί όχι μέσω νόμων τού Κράτους.

6.  Η περιγραφόμενη στο ιστορικό επεξεργασία επιτρέπει, λόγω της δημιουργίας του προαναφερθέντος διαρθρωμένου αρχείου με πληροφορίες σχετικές με ποσά που δαπανήθηκαν σε συγκεκριμένους προμηθευτές αγαθών ή παρόχους υπηρεσιών, την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των χρηστών της κάρτας αποδείξεων, τη δημιουργία δηλαδή καταναλωτικού «προφίλ» των φορολογουμένων. Για το λόγο αυτό, παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα του εναλλακτικού συστήματος καταγραφής στοιχείων αποδείξεων μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας, θα πρέπει κατά το σχεδιασμό του να διασφαλίζεται ότι η ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων (δηλαδή των χρηστών της κάρτας αποδείξεων) είναι τεχνικά δυνατή μόνο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και τούτο διότι, σε αντίθετη περίπτωση, αυξάνεται ο κίνδυνος παράνομης (μη συμβατής δηλαδή με τους προβαλλόμενους σκοπούς) επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από τα μέρη που καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος.
Επίσημη αποδοχή τού ότι τά προσωπικά μας δεδομένα μέ τήν Φοροκάρτα θά είναι ”ξέφραγο αμπέλι” καί ότι η παράνομη έπεξεργασίας τους είναι πολύ εύκολη (καί σίγουρα έπιθυμιτή από αυτους). Άλλος ένας τρόπος Φακελλώματος καί μάλιστα Ήλεκτρονικός είναι πολύ κοντά.

7. Το προτεινόμενο από τη Γενική Γραμματεία εναλλακτικό σύστημα καταγραφής στοιχείων αποδείξεων, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή των τραπεζών ως εκτελούντων μερικώς την επεξεργασία, υπό τον τρόπο που περιγράφηκε, δεν αποκλείει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των κατόχων των καρτών αποδείξεων από τις τράπεζες, καθώς οι τελευταίες στο πλαίσιο των δικών τους νόμιμων σκοπών επεξεργασίας, τηρούν ήδη διαρθρωμένα αρχεία των πελατών τους. Ειδικότερα, ο συνδυασμός πληροφοριών των αρχείων που αφορούν στις αγορές/δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών των πελατών τους και του αρχείου που αφορά στις αγορές/δαπάνες μέσω της κάρτας αποδείξεων δύναται να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου που κατέχει μία συγκεκριμένη κάρτα αποδείξεων. Με δεδομένο, εξάλλου, ότι το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με τις τράπεζες δεν προβλέπει ειδικά μέτρα ασφαλείας (άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2472/1997) αλλά ούτε τη λειτουργία ενός ελεγκτικού μηχανισμού για την τήρηση εκ μέρους των τραπεζών του σχετικού με την απαγόρευση περαιτέρω επεξεργασίας των συλλεγομένων δεδομένων όρου του μνημονίου, ο ανωτέρω κίνδυνος δεν αποτρέπεται.
Άποδοχή τού ότι δέν υπάρχει κανένα μέτρο άσφαλείας, ούτε έλεγκτικοί μηχανισμοί πού νά μάς προστατεύουν από τίς Τράπεζες (λές καί τό Κράτος θά είναι ο ”φυλακας άγγελός” μας), καί τήν Ταυτοποίηση μας, καθώς καί τήν άνεξέλεκτη έπεξεργασία τών προσωπικών μας στοιχείων. !!!
8. Μία εναλλακτική προσέγγιση, η οποία θα επέτρεπε την επίτευξη του πρώτου προβαλλόμενου από τη Γενική Γραμματεία σκοπού (διευκόλυνση των φορολογουμένων), σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις, θα ήταν η χρήση ενός κατάλληλου αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο θα εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα των αγορών/δαπανών των φυσικών προσώπων θα τηρούνται από τους ίδιους (και οι οποίοι αντιστοίχως θα τα υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης). Προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία κατάλληλη «έξυπνη» κάρτα (smart card) στην οποία θα καταγράφονται αυτοματοποιημένα οι ανωτέρω πληροφορίες (με χρήση κατάλληλου τερματικού/εξοπλισμού 
Νά, βρήκαν καί τήν ”λύση” , άλλη μία έξυπνη κάρτα (smart card), μέ Microchip. !!! ; 
Όλες οί ενστάσεις καί έπιφυλάξεις τους περί άπώλειας τής ίδιωτικότητας μας, φακελλώματος  καί παράνομης έπεξεργασίας τών προσωπικών μας δεδομένων σταματάνε θαυματουργικά, όταν  κάνει τήν εμφάνιση του ό ”αρχι-ρουφιάνος”, μέ τήν μορφή Ήλεκτρονικής Κάρτας μέ Μικροτσίπ (Microchip). 

Διαβάστε  για το ίδιο θέμα  στο "Ορθόδοξο Παρατηρητήριο"  τις αναρτήσεις:

Αν τελικά εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση για την επιβολή της "φοροκάρτας" ( "κάρτας συναλλαγών" ) τότε ....


  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Χρησιμοποιώντας το "καρότο" και το "μαστίγιο"

 Η "Κάρτα Αγορών" αποτελεί τον λαγό για την "Κάρτα του Πολίτη"; Ανοίγει τον δρόμο που θα ακολουθήσει η Κάρτα του Πολίτη;

 
 Ενστάσεις της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για την φοροκάρτα
Ανακοινώθηκε η επιβολή της "κάρτας συναλλαγών"- Η τελική πρόβα πριν απο την "Κάρτα του Πολίτη"


Τράπεζες- "Κάρτα του πολίτη": Αν δεν υπάρχεις στη λίστα τους τοτε πολύ απλά ...δεν υπάρχεις!


 

 Την 1η Ιανουαρίου του 2011 θα κάνουν τα "εγκαίνια" των συστημάτων της "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης"

Ο π. Σαράντης Σαράντος για την " Κάρτα του Πολίτη" και την "Κάρτα συναλλαγών" σε μία ομιλία "εφ΄όλης της ύλης" στον Ι.Ν Αγίου Νικολάου Νικαίας ('Ολη η ομιλία σε Video)Πρόβα τζενεράλε για την κάρτα του πολίτη...η φοροκάρτα!! (Από αρχές του 2011 η φορο-κάρτα )


 

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (BAR CODE) - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΘΑ ΜΑΣ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ! ( ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ)


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.