Ἀπάντηση στίς ἀπορίες καί στίς συγκεχυμένες τοποθετήσεις τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τή στάση τοῦ «ὄχλου τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων».
  Μέ τό «ἀρνίον» ἤ μέ τό «θηρίον»
 Μέ τήν Ἀποκάλυψη τῆς Ἀληθείας ἤ τήν συγκάλυψή της;         

      Τοῦ π. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς  

    Ἀπάντηση στίς ἀπορίες καί στίς συγκεχυμένες τοποθετήσεις τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη  σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τή στάση τοῦ «ὄχλου τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων».
         
            Δημοσίευσε ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης στό φύλλο τῆς 14 Ἰανουαρίου 2011 τοῦ ʺ Ο.Τ.ʺ κείμενο μέ τίτλο : «Σύ εἶ ὀ ἐρχόμενος ἤ ἕτερον προσδοκῶμεν;» καί ὑπότιτλο : «Ἐμεῖς περιμένουμε τόν Χριστόν ἤ τόν Ἀντίχριστον;»  
 Γιά τούς καλούς ἀναγνῶστες πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἀνέκαθεν ὁ π. Βασίλειος μαζί μέ μερικούς ἄλλους κληρικούς ἀντιδροῦν κατά τῆς διδασκαλίας τῆς Ἱερᾶς ἀποκαλύψεως τῆς διδασκαλίας τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῆς διδαχῆς τοῦ π. Παΐσίου περί τοῦ Ἀντιχρίστου τοῦ ἀριθμοῦ καί τῆς σφραγίδας του.   Ἀκολουθοῦν τό δικό τους δρόμο ξέχωρα ἀπό τή συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
     Ἐπειδή στό ἐν λόγῳ κείμενο ὁ π. Βασίλειος ἐκφράζει ἀπορίες καί ἐμφανίζει μιά σχετική σύγχυση σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἀπαντοῦμε στά ἐρωτήματα καί τίς ἐνστάσεις του.
             Στό πρῶτο ζήτημα (ἄν περιμένουμε τόν Χριστό ἤ τόν Ἀντίχριστο) ἀπαντοῦμε ἐκ μέρους τοῦ «ὄχλου τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων», ὅπως ἀποκαλεῖ τούς ἀνησυχοῦντας χριστιανούς, ὅτι βεβαίως τόν Χριστό ἀναμένουμε. Αὐτός εἶναι ἡ ζωή μας καί ἡ ἐλπίδα μας.  
 Ὅμως ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως ὁμιλεῖ περί τοῦ Διαβόλου καί τῆς πονηρίας του· ὅπως μᾶς προετοιμάζει καί μᾶς προειδοποιεῖ γιά τά τεχνάσματά του, ἔτσι μᾶς ὁμιλεῖ καί περί τοῦ Ἀντιχρίστου.  Ὁ Ἀπ. Παῦλος στήν ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν γιά τήν ἔλευση τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου δέν ἀπαντᾶ καθησυχαστικά, οὔτε «φασκιώνει τά πνευματικά του παιδιά» (π. Παΐσιος) μέ ψευδοπνευματικές συμβουλές ἀλλά τί τούς λέει ;  «μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατά μηδένα τρόπον·  ὅτι ἐάν μή ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καί ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καί ὑπεραιρόμενος ἐπί πάντα θεόν ἤ σέβασμα, ὥστε αὐτόν εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτόν ὅτι ἐστί Θεός...» (Β΄Θεσ. β΄3 - 4).  Μετάφραση : « Ἄς μή σᾶς ἐξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο, διότι δέν θά ἔλθει ἡ Ἡμέρα ἐκείνη [ τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου] ἐάν δέν ἔλθει πρῶτα ἡ ἀποστασία καί φανερωθεῖ ὀ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ὁποῖος ἐπαναστατεῖ καί σηκώνει τό κεφάλι ἐναντίον κάθε ὄντος πού λέγεται Θεός ἤ λατρεύεται, ὥστε νά καθίσει σάν Θεός εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀξίωση ὅτι εἶναι αὐτός Θεός».  Δηλαδή ἀνησυχοῦν οἱ χριστιανοί γιά τή Δευτέρα Παρουσία καί ὁ Ἀπόστολος τούς ὁμιλεῖ περί τοῦ Ἀντιχρίστου!   Καί βέβαια δέν τούς τρομοκρατεῖ ἀλλά τούς προετοιμάζει-  μ ᾶ ς  προετοιμάζει - γι’ αὐτή τή δυσάρεστη κατάσταση.
            Ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός ὁμιλεῖ στό Εὐαγγέλιο  γιά τόν Ἀντίχριστο, «τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ἑστώς ἐν τόπο ἁγίῳ» (Ματθ. κδ΄15, Μαρκ. ιγ΄14 ) γιά Κάποιον Ἄλλο πού θά ἔλθει καί θά τόν πιστεύσουν οἱ ἄνθρωποι  :«ἐάν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε»(Ἰω. ε΄43). 
  Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁμιλεῖ ρητῶς περί τοῦ Ἀντιχρίστου : «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καί καθώς ἀκούσατε( αὐτό σημαίνει τήν «ἄνωθεν πληροφορία» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος) ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται» (Α΄ Ἰω. β΄ 18) καί βεβαίως ἡ Ἱερά Ἀποκάλυψις συνεχῶς ὁμιλεῖ γιά τό «θηρίον» (π.χ. Ἀποκ. ια΄ 7, ιγ΄ 1 ,2,4 , 14 -18) γιά τόν «ἀριθμόν» καί τό «χάραγμα» (ιγ΄18, ιδ΄9-11, ιστ΄2 , ιθ΄20, κ΄4). 
Ὅλα αὐτά γράφονται γιά νά προειδοποιήσουν τούς χριστιανούς γιά τά ἐπερχόμενα δεινά καί νά τούς κρατοῦν σέ ἐγρήγορση καί «καλή ἀνησυχία»γιά νά μήν πλανηθοῦν ἀπό κάποιον πολύ ὄμορφο, γλυκό,ἤμερο καί ταπεινό ἀπατεῶνα πού θά ζητήσει νά πάρει τή θέση τοῦ Χριστοῦ . 

Ὁ π. Παΐσιος μέ τόν ἀποφατικό αὐτό ὅρο τά λέει ὅλα.  

Καί «ἀνησυχία» πρέπει νά ἔχουμε καί «καλή» πρέπει νά εἶναι αὐτή.  Δηλαδή καί γνώση τῆς πνευματικῆς ἀναρχίας καί ἀποστασίας νά ἔχουμε- νά μή ζοῦμε στή «γυάλα» μιᾶς δῆθεν πνευματικῆς ζωῆς κλεισμένοι σέ ψευδαισθήσεις- καί τό ἐνδεχόμενο τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀντιχρίστου νά μᾶς κάμει νά ζοῦμε πνευματικά, προσεκτικά, μέ νήψη, ὀρθή πίστη καί κατά Χριστόν ζωή.
            Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ὁμιλώντας περί ἀντιχρίστου δημιουργοῦν φόβο, πανικό καί ἀπελπισία.  Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἐπειδή ὑπάρχουν ὑπερβολές θά πρέπει νά κλείνουμε στρουθοκαμηλικά τά μάτια μας μπροστά στό Εὐαγγέλιο καί στά συνεχῶς ἐξαπλούμενα «σημεῖα τῶν καιρῶν» γιά νά ζοῦμε βολικά καί εὐχάριστα.  Εἶναι βλάσφημο νά χλευάζουμε εὐθέως ἤ νά περιφρονοῦμε πλαγίως τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη - ὁ π. Βασίλειος δέν κάνει οὔτε μιά ἀναφορά στά ἐσχατολογικά χωρία τῆς ἁγίας Γραφῆς.  Δέν θά ἐφαρμόσουμε τό λαϊκό ρητό ...«πονάει κεφάλι κόψε κεφάλι».  Θά διδάξουμε τόν λαό μας τήν ἀλήθεια καί θά ἐμπνεύσουμε τήν πίστη, τήν προσκόλληση στόν Κύριο καί τήν ἀδιάλειπτη προσευχή.   
Ἄρα :  
α΄ ἀπάντηση-συμπέρασμαΤόν Χριστόν προσδοκοῦμε καί προσέχοντας τήν Ἁγία Γραφή ὁπλιζόμαστε πνευματικά ὥστε μπροστά στίς ἀντίχριστες προκλήσεις νά ἐπιμείνουμε «τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καί ἑδραῖοι καί μή μετακινούμενοι ἀπό τῆς ἐλπίδος τοῦ Εὐαγγελίου»( Κολ. Α΄23).   
      Στό δεύτερο ζήτημαΠοτέ στό παρελθόν της ἡἘκκλησία δέν ἀσχολήθηκε μέ τόν Ἀντίχριστο») ἀπαντοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία διά τῶν ἁγίων Πατέρων ἀσχολήθηκε μέ τόν Ἀντίχριστο καί μάλιστα μερικοί ἐκ τῶν Πατέρων στίς συγγραφές τους ἀσχολήθηκαν ἐκτενῶς.  Καί βέβαια δέν θά μποροῦσαν νά κάμουν ἀλλιῶς, ἀφοῦ ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός καί οἱ Ἅγιοι ἀπόστολοι «ἀσχολήθηκαν».  Ἔχουμε και λέμε : Ἅγιος Ἱππόλυτος Ρώμης,(«Περί Χριστοῦ καί Ἀντιχρίστου»,), Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων( ἐκτενῶς στήν «ΙΕ΄ Κατήχηση Φωτιζομένων»), Ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας («Ἑρμηνεία εἰς τήν Ἀποκάλυψιν»), Ἀρέθας Καισαρείας («Ὑπόμνημα εἰς τήν Ἀποκάλυψιν»), ἅγιος Εἰρηναῖος («Ἐλεγχος ψευδωνύμου γνώσεως»), ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος (στήν ἑρμηνεία τῆς Β΄ ἐπιστολῆς πρός Θεσσαλονικεῖς), «Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος (Λόγος εἰς τήν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου καί περί συντελείας καί εἰς τήν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου»), ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός («Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως), ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στίς διδαχές του.  Νομίζω αὐτοί οἱ Πατέρες εἶναι ἀρκετοί γιά νά δώσουμε τή β΄ ἀπάντηση-συμπέρασμα : Ἡ ἐκκλησία μας διά τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων της, ὡς φιλόστοργη μητέρα μέσα στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της φροντίδας ἀσχολήθηκε ἐπαρκῶς μέ τόν Ἀντίχριστο καί δίδαξε τούς πιστούς γιά νά προφυλαχθοῦν ἀπό τίς παγίδες του καί νά μήν τόν δεχθοῦν ἀντί τοῦ Χριστοῦ.
    Στό τρίτο ζήτημα-τοποθέτηση  τοῦ π. Βασιλείου, ὁ ὀποῖος ἰσχυρίζεται ὅτι «ποτέ ἄλλοτε οἱ χριστιανοί δέν εἶχαν στραμμένη τήν προσοχή τους σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου, στό πῶς θά προστατευθοῦν ἀπό τόν Ἀντίχριστο» ἀπαντοῦμε ὅτι κατ’ ἀρχάς οἱ χριστιανοί δέν ἔχουν σάν ἀποκλειστικό τους ἐνδιαφέρον τήν προστασία τους ἀπό τόν Ἀντίχριστο.  Ζοῦν τό κατά δύναμη τήν ἐν Χριστῷ ζωή, ἀλλά εἶναι γεγονός ὅτι τούς ἀπασχολεῖ τό θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου περισσότερο ἀπό παλιά.  Κι αὐτό γιατί α) βλέπουν τήν πρωτοφανῆ ἀποστασία ὡς σημεῖο τῶν ἐσχάτων: π.χ. πλῆθος ἱερέων ἀμνηστεύει ὡς «παρωνυχίδες»τά σαρκικά ἁμαρτήματα·  Πατριάρχες καί ἐπίσκοποι συναγελάζονται συμπροσεύχονται καί συλλειτουργοῦν μέ κάθε αἱρετικό ·  φωτογραφίζονται καί ἀπολαμβάνουν τήν ἐπικοινωνία μέ παπαδίνες δηλωμένες λεσβίες καί κληρικούς ἐγνωσμένους γκέϊ· ἀνάβουν καντήλια καί κεριά σέ διαθρησκειακές φατρίες· ἠ ὁμοφυλοφιλία, γιά μοναδική φορά στήν παγκόσμια ἱστορία ἀνακηρύσσεται μιά καλή ἐπιλογή, γίνονται «γάμοι» ὁμοφυλοφίλων.   β) ὅπως ἐπεσήμανε φίλος μου ἱερεύς μέχρι πρίν 40 χρόνια δέν ἀκουγόταν καί δέν βλεπόταν πουθενά ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666.  Ξαφνικά ἄρχισε ὁ ἀριθμός αὐτός νά ἁπλώνεται παντοῦ.
           γ΄ ἀπάντηση-συμπέρασμα : Οἱ χριστιανοί ἀνησυχοῦν καί ἀγρυπνοῦν μέ τήν «καλή ἀνησυχία» σχετικά μέ τόν ἀντίχριστο α) γιατί αὐξάνουν τά σημεῖα τῶν καιρῶν, δηλ. ἡ ἀποστασία ἀπό τήν πίστη, τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί τή στοιχειώδη ἠθική καί β) γιατί προκλητικά καί καταιγιστικά ἐμφανίζεται παντοῦ ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666.    
          Στήν τέταρτη τοποθέτηση- ἐρώτηση  τοῦ π. Βασιλείου, σχετικά μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666 ὑπάρχει  μιά σύγχυση πού ἐκφράζεται μέ τίς φράσεις : «Ὁ Ἀντίχριστος δέν εἶναι ἕνας ἀριθμός. Ἄν ἦταν, τότε καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ...καί οἱ μαθητές του θά κυνηγοῦσαν ἕναν ἀριθμό..... Δέν θά ἦταν ..φυσικό ἄν ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά ἀνησυχήσουμε γιά τόν ἀριθμό - φόβητρο καί τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου, νά ἀνησυχήσουν πρῶτα οἱ Χριστιανοί τῆς ἐποχῆς ἐκείνης;».
            Ἀπαντοῦμε στήν ἀπορία του. α) Ἀσφαλῶς ποτέ δέν ἰσχυρίσθηκε κανείς ὅτι ὁ Ἀντίχριστος  εἶναι ἕνας ἀριθμός -τί φοβερή σύγχυση! - ἀλλά, ὅπως γράφει ἡ Ἀποκάλυψις, ὁ δυσώνυμος 666 εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του τόν ὁποῖο ὁ Ἀντίχριστος, τό «θηρίον», θέλει νά χρησιμοποιήσουμε σέ ἔνδειξη ὑποταγῆς σ’αὐτόν κατά τίς συναλλαγές μας  καί τόν ὁποῖο θέλει νά χαράξει στό μέτωπο ἤ στο χέρι μας.  Προσθέτοντας τούς ἀριθμούς πού ἀντιστοιχοῦν σέ κάθε γράμμα τοῦ ὀνόματός του, σύμφωνα μέ τήν ἀρχαιοελληνική ἀρίθμηση, σχηματίζεται ὁ ἀριθμός 666.  Εἶναι ὁ «ἀριθμός τοῦ θηρίου»(Ἀποκ. 13, 18). Π.χ.  ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ :  Β=2, Ε=5, Ν=50, Ε=5, Δ=4, Ι=10, Κ=20, Τ==300, Ο=70 Σ=200 , Ἄθροιση :  2+5+50+5+4+10+20+300+70+200= 666.  Αὐτός λοιπόν ὁ ἀριθμός, ὄχι ὅταν εἶναι τυχαῖα βαλμένος στίς σελίδες τῶν βιβλίων, στίς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων, ἤ σάν ἀριθμός καταχωρίσεως στά πρωτόκολλα τῶν ὑπηρεσιῶν κλπ., ἀλλά σκοπίμως πάνω στά πράγματα πού ἀγοράζουμε ἤ -Θεός φυλάξοι ! – στό μέτωπο ἤ τό χέρι μας δηλώνει τήν ἐξουσία τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι τό σύμβολο τῆς δύναμής του, ἡ σφραγίδα πάνω σέ ὅ, τι ἐξουσιάζει ἤ νομίζει ὅτι ἐξουσιάζει.    Τά πράγματα ἐν προκειμένῳ εἶναι ἁπλᾶ. Γι’αὐτό καί  οἱ κατά καιρούς σοφιστεῖες καί ἀλχημεῖες, οἱ στρουθοκαμηλικές φοβίες τῶν σημερινῶν παραχαρακτῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἀνίσχυρες μπροστά στήν προφανῆ , ἀκόμη καί γιά τά μικρά παιδιά, ἀλήθεια τῆς Ἀποκαλύψεως.
            β)  Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί δέν ἀνησυχοῦσαν γιά τόν δυσώνυμο ἀριθμό, διότι δέν τόν ἔβλεπαν στήν καθημερινότητά τους. Γράφει ὁ Ἀρέθας Καισαρείας(10ς αἰώνας) γιά τούς ἐσχάτους καιρούς-ἐκπληκτικό!  :  «καί ἔγινε ἀντικείμενο φροντίδας νά διαδοθεῖ παντοῦ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου, καί στίς πωλήσεις καί στίς ἀγορές γιά νά πεθάνει ἀπό ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων αὐτός πού δέν φέρει πάνω του τόν ἀριθμό».  Αὐτό λοιπόν, ἡ ὐπερβολική διάδοση τοῦ ἀριθμοῦ,  γίνεται στίς μέρες μας. Πάνω σέ προϊόντα, πάνω στά ροῦχα, στούς δίσκους Ρόκ μουσικῆς, μέσα στήν αἴθουσα τοῦ ΟΗΕ, στόν λογότυπο, τό σῆμα τοῦ πείραματος CERN.  Ἀκόμη καί κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα ἦταν σαφής ἡ παρουσία τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ.  Συναντήθηκαν 6 ἐπίσκοποι ὀρθόδοξοι, 6 καρδινάλιοι καί 6 πολιτικοί.  Μπορεῖ κανείς λογικός ἄνθρωπος σ’αὐτή τήν πρόκληση νά μένει ἀδιάφορος, ὅταν ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ  Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου ρητῶς ἀναφέρεται σ’ αὐτόν τόν ἀριθμό;  Δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά μένει ἀδιάφορος, ὅπως ἀκριβῶς προτρέπει τούς χριστιανούς ἡ ὑπ’ἀριθ. 2626 /7- 4 -/97 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος : 
              «... ὁ ἀριθμός 666, ἀπό τήν ἀναφορά του στήν Ἀποκάλυψη, εἶναι καθιερωμένος σάν ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου.  Καί συνεπῶς δέν εἶναι δυνατό ὁ Χριστιανός νά ἀδιαφορεῖ γιά τήν ἠθελημένη  καί συστηματική εἰσαγωγή αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ στή ζωή του· καί ἐν προκειμένῳ στή ζωή τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους...».   
            Μετά τίς ἀνωτέρω ἐξηγήσεις νομίζουμε ὅτι τό «κυνηγητό» τοῦ ἀριθμοῦ δέν τό κάμουν οἱ χριστιανοί.  Ἀντιθέτως τά ἀντίχριστα ὄργανα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων πού τόν ὑπηρετοῦν, κυνηγοῦν καί ἀπειλοῦν τούς Χριστιανούς γιά νά ἐπιβάλλουν στήν καθημερινότητα καί, εἰ δυνατόν στό σῶμα τους τόν δυσώνυμο ἀριθμό.
            Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀμφισβήτηση τοῦ π. Βασιλείου κατά πόσον στό γραμμωτό κώδικαὑπάρχει ὁ δυσώνυμος 666, καί ἄν γενικά ἡ  ἠλεκτρονική διακυβέρνηση σχετίζεται μέ τόἀριθμό αὐτό θά ἀρκοῦσε ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα - ἄν ὁ 666 ὑπάρχει στό γραμμωτόκώδικα- πού ἔγινε στόν ἴδιο τόν ἐφευρέτη τοῦ barcode  George Laurer, ὅπως εἶναικαταγεγραμμένη στό διαδίκτυο : «ναί, ὑπάρχει, ἀλλά εἶναι μιά σύμπτωση»!  Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ σχετική ἀποδεικτική μελέτη τοῦ μοναχοῦ Προδρόμου Γρηγοριάτου, ἠλεκτρολόγου μηχανικοῦ.
            δ΄ ἀπάντηση-συμπέρασμα :  Ὁ Ἀντίχριστος δέν εἶναι ἀριθμός.  Ὁ ἀριθμός 666 εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ «θηρίου», σύμβολο τῆς ἐξουσίας του καί σφραγίδα πάνω στούς δούλους του.  Δέν κυνηγοῦμε τόν ἀριθμό, δέν τόν ἀναζητοῦμε, ἀλλά δέν μποροῦμε καί νά μένουμε ἀδιάφοροι στήν προσπάθεια νά ἐπιβληθεῖ στή ζωή μας.  Ἡ ἀναγραφή του στό barcode εἶναι ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένη.
           Πέμπτη συγκεχυμένη τοποθέτηση τοῦ π. Βασιλείου : Λέει ὅτι εἶναι λάθος «νά πιστεύουμε πώς αὐτός [ ὁ Σατανᾶς] πού δέν ἔχει ἐξουσία οὔτε στά γουρούνια νά εἰσέλθη χωρίς τήν ἄδεια τοῦ Χριστοῦ, ὅτι μπορεῖ νά κυριαρχήσει πάνω στούς ἀνθρώπους-χωρίς αὐτοί νά γίνουν ψυχικά γουρούνια- καί νά τούς κάνει δικούς του(αὐτό εἶναι τό Χαραγμα) μόνο καί μόνο ἐπειδή αὐτοί ἔλαβαν ἀπό τήν Πολιτεία τά κρατικά ἔγγραφα, ὅπως ἔκαναν μέχρι σήμερα, ἐνῷ μέσα στά ἔγγραφα αὐτά ὑπάρχει κρυμμένος ἀριθμός...» κλπ. κλπ. 
            Ἀπαντοῦμε καί ἐξηγοῦμε: Ὁ Χριστός δίνει ἄδεια νά κυριαρχήσει ὁ Σατανᾶς- ἄν καί ἐδῶ ὁμιλοῦμε περί τοῦ Χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου, ὄχι τοῦ Σατανᾶ- στόν ἄνθρωπο, ὄχι μόνο ἄν παραδοθεῖ στήν ἁμαρτία, ἀλλά καί ἄν παραδοθεῖ σ΄αὐτόν(δηλ. τόν Σατανᾶ) ἤ ἐν προκειμένῳ στό καλλίτερο «παιδί»του, τόν Ἀντίχριστο, ἀρνούμενος τό Χριστό καί προσκυνώντας καί ἀποδεχόμενος τό σύμβολό Του.
            Ἰδού τί γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη : «Καί ἀλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ · εἴ τις προσκυνεῖ τό θηρίον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ καί λαμβάνει χάραγμα ἐπί τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἤ ἐπί τήν χεῖρα αὐτοῦ καί αὐτός...βασανισθήσεται ἐν πυρί καί θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου...καί οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καί νύκτας οἱ προσκυνοῦντες τό θηρίον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ καί εἴ τις λαμβάνει τό χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. 14, 9-12). Μετάφραση : «καί ἄλλος ἄγγελος, τρίτος τούς ἀκολούθησε καί ἔλεγε μέ φωνήν δυνατήν, ʺὅποιος προσκυνεῖ τό θηρίον καί τήν εἰκόνα του καί ἔχει τό σημάδι χαραγμένο εἰς τό μέτωπόν του ἤ στό χέρι του...θά βασανισθεῖ μέ φωτιά καί θειάφι ἐμπρός στούς ἁγίους ἀγγέλους καί ἐμπρός στό Ἀρνίο...καί δέν θά ἔχουν ἀνάπαυση ἡμέρα καί νύχτα, ὅσοι προσκυνοῦν τό θηρίο καί τήν εἰκόνα του  καί ὅποιος ἔχει τό χαραγμένο σημάδι τοῦ ὀνόματός του». Λοιπόν μέ τήν ἄδεια τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά κυριαρχήσει ὀ ἀντίχριστος σέ ὅποιον τό προσκυνεῖ καί σέ ὅποιον δέχεται τό χάραγμά του.
            Ὅσον ἀφορᾶ στά «κρατικά ἔγγραφα», τί θά ἔλεγε ὁ π. Βασίλειος-γιά νά θυμηθοῦμε τόν π.Παΐσιο - γιά τούς ἀρνητές τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι χωρίς νά προσκυνήσουν τά εἴδωλα εξασφάλιζαν, ἔναντι χρημάτων, ἕνα χαρτί- «κρατικό ἔγγραφο» πού βεβαίωνε ὅτι τά προσκύνησαν κι ἔτσι ἔμεναν ἀνενόχλητοι;  Πουθενά δέν ἐμφανίζονταν, δέν προσκυνοῦσαν τά εἴδωλα, δέν θυσίαζαν, δέν ἀρνούνταν τόν Χριστό, καί ὅμως ἡ Ἐκκλησία αὐτό τό...»χαρτάκι» τό θεώρησε ἄρνηση.  Ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τήν Καρτα τοῦ Πολίτη.  Μέ τό δυσώνυμο ἀριθμό, τοῦ βδελυκτοῦ «θηρίου» ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δέν εἶναι ἁπλό κρατικό ἔγγραφο, ἀλλά δεῖγμα ὑποταγῆς στόν ἀντίχριστο, σημεῖο ἀποδοχῆς τῆς ἐξουσίας του.  Καί γι’αὐτό συνιστᾶ «πτώση», κατά τόν γέροντα Παΐσιο.
         ε΄  ἀπάντηση - συμπέρασμα :  Ὁ σατανᾶς καί ὁ ἀντίχριστος ἔχουν ἐξουσία, κατά θεία παραχώρηση, νά κυριαρχοῦν πάνω στούς ἀνθρώπους, ὄχι μόνο ἄν ἁμαρτάνουν, ἀλλά κι ἄν δειλιάσουν καί δεχθοῦν τό χάραγμα, δηλ. τό ὄνομα ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματός τοῦ ἀντιχρίστου.  Ὁ ίσχυρισμός ὅτι ἡ ἀναγραφή τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ σέ ἕνα ἔγγραφο μέ τό ὁποῖο ταυτοποιοῦμαι καί ρυθμίζω ὅλη τήν καθημερινότητά μου (συναλλαγές, εἴσπραξη μισθῶν, παροχές ὑγείας, διαβατήριο, ἐκλ. βιβλιάριο, διόδια κλπ. κλπ.) δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα, ἀποτελεῖ εὐτελῆ σοφιστεία.  Ὅποιος  χρησιμοποιεῖ αὐτό τό ἔγγραφο-ἠλεκτρονκή ταυτότητα καί μάλιστα ἐν γνώσει του, σέ κάθε χρήση τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ κάμει μιά...μετάνοια καί προσκυνεῖ τό «θηρίο», στό ὁποῖο ἀπό δειλία  παραχωρεῖ τήν ἐλευθερία του καί δέχεται τόν ἀριθμό του γιά νά ἐπιβιώσει.  Δείχνει ἀπιστία στήν πρόνοια καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί βέβαια γιά νά μιλήσουμε μέ τά λόγια τοῦ π. Βασιλείου, στήν περίπτωση αὐτή  «δέν ζοῦμε τόν Χριστό, δέν προσδοκοῦμε τήν Βασιλεία Του καί γι’ αὐτό δέν ρυθμίζουμε τή ζωή μας σύμφωνα μ΄Αὐτόν».  Ἄν προσδοκοῦμε τή Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δέν ὑποτασσόμαστε στόν ἐχθρό μας, τόν ἀντίχριστο, δέν ρυθμίζουμε τή ζωή μας μέ τά κριτήρια τῆς ἐπιβιώσεως, δέν παίρνουμε τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου, οὔτε στό χέρι, οὔτε στό μέτωπο οὔτε στήν ταυτότητά μας, ἀλλά τόν ἀρνούμαστε καί ὑπομένουμε ὅλα τά παθήματα γιά νά συνδοξασθοῦμε μέ τόν Χριστό.    
 
     Ἕκτη συγκεχυμένη τοποθέτηση τοῦ π. Βασιλείου.  Γράφει :  «Τό θέμα δέν πρέπει νά εἶναι οἱ πωλήσεις καί οἱ ἀγορές, ἀλλά τό τί εἴδους πνεῦμα ʺ πουλᾶμε ʺ καί τό τί εἴδους πνεῦμα ʺἀγοράζουμεʺ (sic). Ὁ Θεός μᾶς εἶπε μέ τόν ἅγιο Παῦλο νά δοκιμάζουμε τά πνεύματα ἄν εἶναι ἀπό τόν Θεό ἤ ἀπό τόν Διάβολο».  Ἐδῶ ἀπαντοῦμε ὡς ἐξῆς. Ὁ π. Βασίλειος κάνει μιά φανερά ἀτυχῆ ἀλληγορική ἑρμηνεία  τῶν στίχων 16-17 τοῦ 13ου κεφ. τῆς Ἀποκαλύψεως, πού γράφει σέ μετάφραση : «καί ὑποχρέωσε ὅλους, μικρούς καί μεγάλους, πλούσιους καί πτωχούς, ἐλεύθερους καί δούλους, νά ἔχουν ἕνα σημάδι χαραγμένο στό δεξί τους χέρι ἤ στό μέτωπό τους, ὥστε νά μήν μπορεῖ κανείς νά ἀγοράσει ἤ νά πωλήσει παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τό χαραγμένο σημάδι, δηλ. τό ὄνομα τοῦ θηρίου, ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματός του».   Εἶναι σαφές ἀπό τό κείμενο ὅτι ὁ Εὐαγγελιστής ὁμιλεῖ κυριολεκτικά γιά ἀγορές καί πωλήσεις. Δηλ. τά ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου θά προσπαθήσουν μέ τήν ἀπειλή τοῦ ἀποκλεισμοῦ καί τῆς πείνας, νά ὑποτάξουν στόν Ἀντίχριστο κάθε ἄνθρωπο καί νά τόν ἀναγκάσουν νά δεχθεῖ τή ρυπαρή σφραγίδα του.  Γράφει καί ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος : «προσέχετε ἀδελφοί μου, τήν ὑπερβολή τοῦ θηρίου· διότι μεταχειρίζεται διάφορα τεχνάσματα πονηρίας.  Ἄρχεται ἀπό τήν γαστέρα · ἵνα ὅταν τις  στενοχωρηθεῖ μή ἔχων φαγητά, ἀναγκασθεῖ νά λάβει τήν σφραγίδα ἐκείνου» (Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἀσκητικά σ. 328). Λοιπόν οὔτε ἀγοράζουμε, οὔτε πουλᾶμε πνεῦμα ! Τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν, τό λιγότερο, ἐξεζητημένες παραδοξολογίες, πού ἐκφράζουν ἀγωνία καί φυγή ἀπό τό πνεῦμα τῆς Ἀποκαλύψεως.
      στ΄ ἀπάντηση- συμπέρασμα: Οἱ στίχοι 16-17 τοῦ 13ου κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως μέ τή σαφήνεια καί τήν ἁπλότητά τους, ἀποτελοῦν ἕνα ἀσφαλές σῆμα προειδοποιήσεως τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὥστε ὅταν δοῦν τόν δυσώνυμο 666 καί τήν ἀπειλή  ἀποκλεισμοῦ τους ἀπό τή ζωή νά εἶναι, ὄχι σέ ταραχή, ἀλλά σέ πνευματική ἐγρήγορση καί νά ἀντιληφθοῦν
τήν ἔστω ἀπό μακριά ἐρχόμενη δυσωδία τοῦ ἀντιχρίστου καί νά προφυλαχθοῦν, αρνούμενοι τό χάραγμα ἤ τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου.
    Ἕβδομη ἐσφαλμένη τοποθέτηση, ἀποτελεῖ α) ἡ ἀπαράδεκτα κολοβωμένη παράθεσις ἐκ μέρους τοῦ π. Βασιλείου τῆς γνώμης τοῦ Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου περί Ἀντιχρίστου καί χαράγματος καί β)  ἡ γνώμη του γιά τό πρόσωπο τοῦ γέροντος Παϊσίου.
           Α) Παραθέτουμε  τί γράφει ὁ π. Βασίλειος σχετικά μέ τή γνώμη τοῦ π. Ἐπιφανίου :
  « Καί βεβαίως ἄν κάποτε οἱ κυβερνῆτες μας συσχετίσουν τήν παράδοση τῶν κρατικῶν ἐγγράφων μέ τήν ἀποδοχή καί τήν προσκύνηση τοῦ Διαβόλου, τότε-ὅπως ἔγραψε καί ὁ μακαριστός π. Ἐπιφάνιος-ʺ ὄχι μόνον δέν θά λάβωμεν τά ʺδιαβολόχαρταʺ , ἀλλ΄οὔτε κἄν θά τά ἐγγίσωμενʺ».
    Ὅσα γράφει ἐδῶ ὁ π. Βασίλειος εἶναι μόνον τά εἰσαγωγικά τῆς γνώμης τοῦ Γεροντος Ἐπιφανίου, ὅπως ἔχει δημοσιευθεῖ στήν ἐφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΤΥΠΟΣ.  Ίδού τί γράφει στή συνέχεια ο π. Ἐπιφάνιος :
   
        « Τό αὐτό θά συμβῇ καί ἄν τά δελτία φέρουν τόν ἀριθμόν 666.  Ἐάν μέν ὁ ἀριθμός αὐτός ἐτέθη ἐπίτηδες, ὡς σχετιζόμενος μέ τόν ἀντίχριστον, θά ἦταν ἀδιανόητον νά φέρωμεν ἐπάνω μας τά σύμβολα τοῦ ἀντιχρίστου!  Ἀλλά καί ἐάν ὁ ἀριθμός αὐτός δέν ἐπελέγη σκοπίμως, δηλαδή ὡς σύμβολον τοῦ ἀντιχρίστου, ἀλλ’ἁπλῶς ὡς ἕνας ἀριθμός μεταξύ τῶν πολλῶν, ἴσως διότι παρουσιάζει ὡρισμένα μαθηματικά πλεονεκτήματα..ἔναντι τῶν λοιπῶν...καί πάλιν τά δελτία ταυτότητος, ὡς προκαλοῦντα τήν θρησκευτικήν μας εὐαισθησίαν μέ τήν χρῆσιν ἑνός ὑπόπτου καί διαβλητοῦ ἀριθμοῦ, εἶναι ἀπολύτως ἀπαράδεκτα. ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΜΕΝ!»[ τά κεφαλαῖα εἶναι τοῦ π. Ἐπιφανίου].  Καί καταλήγει ὁ μακαριστός Γέροντας : «ἐάν τά διαδιδόμενα εἶναι ἀληθῆ καί τά νέα δελτία ταυτότητος θά φέρουν ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, εἴτε τήν μορφήν τοῦ Βεελζεβούλ εἴτε τόν ἀριθμόν 666 εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀντιχριστιανικόν σὐμβολον, ἤ ἀκόμη καί ἄν θά ἔχουν μόνον τόν Ε.Κ.Α.Μ. [ ἦταν ὁ τότε προβλεπόμενος γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἑνιαῖος κωδικός ἀριθμός]  ἄνευ προηγουμένης διασφαλίσεως τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου θά εἴπωμεν ΟΧΙ καί πάλιν ΟΧΙ καί μυριάκις ΟΧΙ εἰς τά νέα δελτία ὁ,τιδήποτε καί ἐάν ἀντιμετωπίσωμεν».

           Δέν χρειάζονται σχόλια γιά τήν ξεκάθαρη, κρυστάλλινη γνώμη τοῦ γέροντος Επιφανίου καί γιά τήν μεταχείρισή της ἐκ μέρους τοῦ π. Βασιλείου.  Τό μόνο πού θά ἀπαιτούσαμε ἐκ μέρους του θά ἦταν περισσότερος σεβασμός  σέ ὅσα ἔγραψε ὁ μακαριστός γέροντας.

          Β) Ὁ ἴδιος καί περισσότερος σεβασμός ἀπαιτεῖται γιά τό πρόσωπο τοῦ ἁγίου γέροντος Παϊσίου.  Νά τί γράφει ὁ π. Βασίλειος :  «Ὁ π. Παΐσιος ἐνεπλάκη στήν ἱστορία αὐτή (ἐννοεῖ στά περί  τοῦ ἀντιχρίστου καί 666) ἐκ τῶν ὑστέρων, παρακινούμενος φορτικά ἀπό τάχα θεολογικά κατηρτισμένους, τούς ὁποίους ὑπήκουσε-κατά τό ʺἄκακος ἀνήρ πιστεύει παντί λόγῳʺ ...».  Ἀλήθεια, τί σημαίνει αὐτός ὁ στίχος 14,15 τῶν Παροιμιῶν, ʺ ἄκακος ἀνήρ, πιστεύει παντί λόγωʺ;  Ὁ ἑρμηνευτής τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος ἑρμηνεύει : « Ὁ ἀφελής πιστεύει ἀνεξετάστως εἰς πάντα λόγον», καί προσθέτει σέ ὑποσημείωση:  « Ὁ ἀδαής τῶν τοῦ κόσμου πιστεύει μετ΄ ἀφελείας πᾶν ὅ, τι ἀκούει καί γίνεται θῦμα, παίγνιον τοῦ τυχόντος».  Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἑρμηνεύει ἔτσι τόν ἴδιο στίχο : « ὁ ἐπιπολαίως τήν ἀκοήν ἀδιάκριτος· ἀνοίας γάρ τό παντί πιστεύειν ἁπλῶς» ( P.G. 64, 700D) δηλ. «ἐκεῖνος πού ἀκούει ἐπιπόλαια εἶναι ἀπερίσκεπτος, γιατί εἶναι ἀνοησία νά πιστεύει κάποιος ἄκριτα». 
            Τό λοιπόν ὁ π. Παΐσιος, κατά τόν π. Βασίλειο εἶναι κάποιος ἀφελής, πού ἄκουγε τά πάντα ἐπιπόλαια καί ἄκριτα καί ἔγινε θῦμα καί παιχνίδι τοῦ κάθε τυχόντος, ἐν προκειμένω κάποιων ʺτάχα κατηρτισμένων θεολογικάʺ καί βέβαια μιᾶς προτεστάντισσας!!!   Λυπούμαστε γιά αὐτές τίς βλασφημίες καί γιά τήν περιφρόνηση τοῦ ἁγίου Γεροντος.  Ὑπάρχουν βέβαια ἐνστάσεις κατά τῆς ἁγιότητος τοῦ π. Παϊσίου. Ἀπό ποιούς; Ἀπ’ αὐτούς πού φοβοῦνται τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη καί ἀπό κάποιους σοφούς καθηγητάδες πού περιμένουν νά δοῦν τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του γιά νά βεβαιωθοῦν!   Ὅμως τά θαύματα στόν τάφο τοῦ ἁγίου Γέροντος εἶναι πάμπολλα καί εἰς πεῖσμα ἁγιομάχων τινῶν, στόν τάφο του ακουμπᾶ ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία.  Ὅσα ἔγραψε καί εἶπε γίνονται τροφή πνευματική γιά τούς πιστούς. 
          Σάν ζ΄ ἀπάντηση-συμπέρασμα ἕνα μποροῦμε νά ποῦμε : «Οὐαί οἱ λέγοντες τό πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν, οἱ τιθέντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τό πικρόν γλυκύ καί τό γλυκύ πικρόν. – Οὐαί οἱ συνετοί ἐν ἐαυτοῖς καί ἐνώπιον ἑαυτῶν ἐπιστήμονες» ( Ἠσ. 5, 20-21).

            Ὀγδόη καί τελευταία ἐσφαλμένη τοποθέτηση τοῦ π. Βασιλείου. Γράφει ὁ π. Βασίλειος ὅτι γιά νά διεκδικήσουμε τά δικαιώματά μας ἀπό τήν πολιτεία πρέπει  «νά ὁδηγήσουμε καί νά προτρέψουμε πιστούς ἀνθρώπους νά γίνουν πολιτικοί».  Λέει ἀκόμη ὅτι εἶναι «δικαίωμα καί ὑποχρέωσή μας νά ἐπιλέγουμε παντοῦ καί πάντοτε χριστιανούς[πολιτικούς]». Βλέπει λοιπόν τή σημερινή κατάσταση ἀντιμετωπίσιμη διά τῆς πολιτικῆς.  Παρά ταῦτα δέν βλέπουμε νά τόν ἀνησυχεῖ οὔτε σάν πολίτη ἡ σημερινή παγκόσμια ἀντίχριστη κατάστασηΔέν ἀνησυχεῖ ὄχι μόνο ὡς χριστιανός, ἀλλά οὔτε σάν πολίτης. Ὁ π. Βασίλειος φανερώνει φοβερή, ἑκούσια ἤ ἀκούσια, ἄγνοια γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Περιορίζοντας τήν ἀνάλυσή του στήν παρουσία ἤ μή τοῦ 666, μοιάζει νά μήν ἀντιλαμβάνεται τήν τρέχουσα τραγική κατάσταση.  Ἀπειλεῖται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό τό πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ.  Ἡ ἐφιαλτική παρακολούθηση, τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα,  γιά τό ὁποῖο ἀνησυχοῦσε καί στό ὁποῖο ἐναντιωνόταν σφοδρά ὁ π. Ἐπιφάνιος, τό οἰκονομικό «στράγγισμα» ὁλοκλήρων λαῶν, ἡ προσπάθεια ἐλέγχου καί καθορισμοῦ τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς πού μηχανεύεται ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων καί πού πραγματώνεται σέ μεγάλο βαθμό μέσῳ τοῦ «ἐργαλείου»τῆς Καρτας τοῦ Πολίτη - ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, φαίνεται πώς τόν ἀφήνει ἀδιάφορο. Δέν βλέπει ὅτι ἡ παγκόσμια ἠλεκτρονική διακυβέρνηση εἶναι ἀντίχριστη καί προοίμιο τῆς τυραννίας τοῦ ἀντιχρίστου. Δέν βλέπει ὅτι ἀφοῦ ὁλοκληρωθεῖ σέ μεγάλο βαθμό ἡ τυρρανική ἐξουσία θά βάλει τή τελική σφραγίδα του, σέ ὅσους ὑποκύψουν.  Λοιπόν μέ τί θά ἀσχοληθοῦν οἱ «χριστιανοί πολιτικοί» πού ὀνειρεύεται ὁ π. Βασίλειος;  Ἀγνωστο. Γι’αὐτό  παρά πολλοί χριστιανοί-ὀρθόδοξοι πολίτες από αὐτό τόν «ὄχλο τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων» δέν εἴμαστε διατεθειμένοι νά ἐπιλέξουμε τέτοιους «χριστιανούς» πολιτικούς πού ἀδιαφοροῦν γιά τήν προσωπική, ἐθνική καί παγκόσμια τυραννία πού μεθοδεύεται εἴτε μέ, εἴτε χωρίς 666.      
            η΄ καί τελευταία ἀπάντηση-συμπέρασμα :   Δέν μποροῦν οἱ χριστιανοί νά ὑποστηρίξουν ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν ἀληθινή εὐαισθησία γιά τήν θεόσδοτη ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. 
     Τελειώσαμε μέ τίς ἀπαντήσεις μας στά σπουδαιότερα θέματα καί τίς ἀπορίες τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη.
                                
                                  Δυό λόγια γιά τούς ἀναγνῶστες                             

          Θά θέλαμε νά προτρέψουμε  ὅσους διαβάζουν αὐτές τίς γραμμές νά μή δίνουν καμμιά σημασία καί προσοχή σέ σοφιστικές ἐρμηνεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς τήν ὁποία παρουσιάζουν κληρικοί καί λαϊκοί.  Νά ἀδιαφοροῦν γιά τή γνώμη ἀνθρώπων πού φοβοῦνται νά διαβάσουν ταπεινά ὅλη τήν Ἁγία Γραφή· πού φοβοῦνται νά χρησιμοποιήσουν χωρία τῆς Ἀγίας Γραφῆς πού «καῖνε»·  πού φοβοῦνται νά ἀναφέρουν τά χωρία αὐτά· πού φοβοῦνται ἀποκρύπτουν καί διαστρέφουν τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων· πού χλευάζουν τούς ἀγίους Γέροντες· πού ὑβρίζουν τούς πιστούς ἀνθρώπους ἀποκαλώντας τους «ὄχλο θρησκευομένων ἀνθρώπων».  Σ ‘αὐτούς ἀπευθύνεται μέ πόνο ὁ π. Παΐσιος :  «Ἀπορῶ! Δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; Γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους;    Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ· «...τό ἀποπλανᾶν εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς».  (Μαρκ. ιγ΄ 22).  
       Σέ αὐτούς καί σέ ὅλους μας, ὅσοι ἔχουμε σαρκικά ἤ πνευματικά παιδιά, ἀπευθύνεται καί ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ὁ ὀποῖος ἀφοῦ παρουσίασε στή 15η  Κατήχησή του τή διδασκαλία του περί ἀντιχρίστου καταλήγει :  « Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε·  ἔχεις τά σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου· καί μή μόνος μνημόνευε τούτων, ἀλλά καί ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου. Εἰ τέκνον ἔχεις κατά σάρκα, τοῦτο ἤδη νουθέτει· καί εἰ διά κατηχήσεως ἐγέννησάς τινα, καί τοῦτον προασφαλίζου, ἵνα μή τόν ψευδῆ δέξηται ὡς ἀληθῆ». (Κατηχ. Φωτιζομένων, ὁμ. ΙΕ΄ ). 
           Μετάφραση : «Ἀσφάλιζε λοιπόν τόν ἑαυτό του, ἄνθρωπε. Ἔχεις τά σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου.  Νά μήν τά φέρεις στή μνήμη σου μόνο γιά τόν ἑαυτό σου, ἀλλά νά τά μεταδίδεις ἄφθονα καί στούς ἄλλους. Ἄν ἔχεις παιδί δικό σου, σαρκικό, νά το συμβουλεύεις.  Ἄν πάλι μέ τήν Κατήχηση γέννησες κάποιο πνευματικό παιδί, καί αὐτό νά τό προφυλάξεις μέ τίς συμβουλές σου, ὥστε νά μή δεχθῆ τόν ψευδῆ [τόν ἀντίχριστο] γιά ἀληθινό [γιά τόν Χριστό]».      

Σημείωση του Ο.Π: Είναι πολύ χρήσιμο να διαβάσετε και μια απάντηση  σε  αρνητικό σχόλιο  εδώ

Σχόλια

 1. Το μόνο που θα μπορούσε νομίζω να πει κάποιος διαβάζοντας αυτό το άρθρο είναι το ότι ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει στις "πονηρές ημέρες" που ζούμε να ακούμε αληθινές ορθόδοξες φωνές, όπως αυτή του π. Ιωάννου Φωτόπουλου.
  Θέλω να πιστεύω ότι ο επίσης αξιολογότατος π. Βασίλειος Βολουδάκης θα είναι σύντομα και αυτός στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Κανείς δεν περισσεύει. Όλοι καλούμαστε να δώσουμε την καλή ομολογία.
  Πολυσέβαστε Πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλε ζητούμε ταπεινά την ευχή σας και ευχόμαστε πάντα άξιος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ(BINTEO)

  http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5356


  ΤΟ 1821 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(BINTEO)

  http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5357


  ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΝΑΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑΤΑ(BINTEO)

  http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5358  ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ(BINTEO)

  http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5359

  ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΓΜΑ(BINTEO)

  http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5360

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Tι είναι πάλι αυτά τα περίεργα και επαναλαμβανόμενα του π. Φωτόπουλου;
  Αμετακίνητος στις ερμηνευτικές σοφιστείες του.
  Κρίμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ φίλε ανώνυμε σχολιαστή.
  Το "κρίμα" ,κατά την ταπεινή μας γνώμη,το έχουν όλοι όσοι θεωρούν "περίεργα" τα διαρκώς επαναλαμβανόμενα εδώ και 2.οοο χρόνια Θεόπνευστα λόγια της Καινής Διαθήκης του Κυρίου μας.
  Δεν φταίει λοιπόν ούτε ο π. Ιωάννης , ούτε κανείς άλλος εκ του κληρου και του λαού, όταν αναγκάζεται να υπενθυμίσει σε μερικούς , ότι δεν δικαιούνται να αποκόπτουν αυθαιρέτως απο την "Θεολογική" επιχειρηματολογία τους, όσα φρόντισε η Θεία Πρόνοια να μας παραδοθούν προφορικώς ή γραπτώς απο τους Αγίους Αποστόλους και τους Πατέρες της Εκκλησίας μας.
  Εμείς πάντως είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε και να ικανοποιήσουμε την "περιέργειά" σας αρκεί να μας πείτε ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα "περίεργα" σημεία απο το κείμενο του π.Ιωάννη.Στο αν είναι επαναλαμβανόμενα δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε.Απλώς σας θυμίζουμε ότι η ζωή του Χριστιανού εντός της Εκκλησίας είναι γεματη απο τέτοιες αναγκαίες για την σωτηρία του "επαναλήψεις".Αν λοιπόν έχετε τέτοια ευαισθησία στις "επαναλήψεις" τότε μάλλον θα ενοχλείστε και απο την διαρκή "επανάληψη" της ίδιας Θ. Λειτουργίας , της ανάγνωσης των ίδιων ευχών στις ακολουθίες, των ίδιων περικοπών απο το Άγιο Ευαγγέλιο κλπ.
  Για μας τους πιστούς αγαπητέ σχολιαστή,τίποτα απο αυτά που έχουν πεί ή γράψει Θεοπνεύστως οι Άγιοι Απόστολοι,οιΆγιοι Πατέρες, οι Μάρτυρες και οι Ομολογητές του χθές και του σήμερα δεν είναι ούτε περίεργο, ούτε βαρετό.
  Λέτε ότι αυτά που γράφει ο Π.Ι.Φωτόπουλος είναι "σοφιστείες"(μάλλον θα εννοούσατε την λέξη "σόφισμα" διότι φαίνεται να αγνοείτε ότι "σοφιστεία" είναι η ικανότητα κάποιου να πλάθει "σοφίσματα" δηλαδή επιχειρήματα που αν και φαίνονται ορθά εν τούτοις είναι λανθασμένα και αναπτύσονται υστεροβούλως με σκοπό την παραπλάνηση των αποδεκτών τους).Σας παρακαλούμε θερμώς ,να μας επισημάνετε μερικά απο αυτά τα "σοφίσματα", και τότε θα σας απαντήσουμε για να καταλάβει επιτέλους ο καλοπροαίρετος χριστιανός ποιός είναι στην πραγματικότητα ο "σοφιστής" και ποιός ο Ορθόδοξος Ποιμένας.
  Με τιμη
  Ο.Π
  (Το σχόλιό σας και την απάντησή μαςσε αυτό ,θα τα στείλουμε στον π.Ιωάννη Φωτόπουλο ελπίζοντας καισε μία δική του απάντηση)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θα ήθελα να μου απαντήσει ο π Βολουδάκης, ο ΙΚ, ο Οδυσσέας της Αποτείχισης και ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος στην ακόλουθη απορία που έχω: Έστω να δεχτώ ότι η κάρτα του πολίτη δεν έχει καμία σχέση με τον Αντίχριστο και τη Παγκόσμια Κυβέρνηση και κάνει λάθος ο π Σαράντος, ο π Μουλατσιώτης, το Ορθόδοξο Παρατηρητήριο και οι 50.000 ορθόδοξοι χριστιανοί που αρνούνται να παραλάβουν αυτή τη κάρτα.
  Τι έχουμε να χάσουμε δίχως τη κάρτα του πολίτη; Περισσότερη εξυπηρέτηση. Όμως τι έχουμε να χάσουμε αν έχουν δίκιο όλοι όσοι ανησυχούν για τις μεθοδεύσεις αυτές της Νέας Τάξης;
  Γιατί δεν σκέφτονται ούτε για μια στιγμή αυτό το ενδεχόμενο; Πού το πνεύμα της ομολογίας όταν τα πράγματα δυσκολέψουν (πχ με αχρήματη κοινωνία)εάν από τώρα αναζητούμε τη βόλεψή μας;
  Ποια προαίρεση φανερώνουμε με το να στρώνουμε το χαλί στη Παγκόσμια Κυβέρνηση όταν γνωρίζουμε από ποιους και που οδηγούνται τα πράγματα;
  Άλλο είναι να μην μας απασχολεί πότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και άλλο να συντελούμε στην εγκαθίδρυσή του, δήθεν επειδή είμαστε πιστοί και δεν τον φοβόμαστε!
  Να το πουν αυτό οι Άγιοι το καταλαβαίνω, αλλά να το λένε αυτό άνθρωποι που δεν βρίσκονται στο Φωτισμό του Αγίου Πνεύματος;
  Όταν άνθρωποι που δεν θεωρούνται Ορθόδοξοι αντιδρούν για τη παραβίαση της ανθρώπινης ελευθερίας (παρακολούθηση προσωπικής ζωής, είσοδος του τσιπ στη ζωή μας μέχρι τσιπάρισμα ανθρώπων) και εμείς που βροντοφωνάζουμε πόσο Χριστιανοί είμαστε ή ότι έχουμε τον Χριστό μέσα μας, τρέχουμε να κρυφτούμε πίσω από τη σιγουριά του συστήματος; Άλλωστε ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί αρχικά ως καλός και όχι ως τρομερός, και εδώ είναι ο κίνδυνος, να μην πλανηθούμε όταν θα προσπαθήσει να πλανήσει και τους εκλεκτούς! Όσοι είναι υπέρ της παραλαβής της κάρτας του πολίτη είναι απλανείς και έχουν την Διάκριση να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού σε κάθε περίσταση ή βρίσκουν προφάσεις εν αμαρτία για να αποφύγουν το κόστος προβάλλοντας την φανταστική πίστη που νομίζουν ότι έχουν; Αν έχουν τέτοια πίστη πού είναι τα έργα τους; Περιορίζονται μόνο στο να στρέφονται ενάντια στους "φανατικούς" ορθοδόξους που ανησυχούν ενώ είναι συγκαταβατικοί με την αντίχριστη κυβέρνηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Προς τον ΑΝΩΝΥΜΟ, ΠΡΩΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΟ ΜΑΣ.

  Αγαπητέ, εάν έχετε στοιχεία για ότι λέτε να τα παρουσιάσετε ΔΗΜΟΣΙΑ! Εγώ θα σας παρουσιάσω τα ΔΑΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ στην Παράταξή μας και από εκεί θα καταλάβετε αν μας χρηματοδοτεί το κράτος! Το κράτος μας ΔΙΩΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ λόγω των πεποιθήσεών μας!

  Εσείς κρύβεστε πίσω από την ανωνυμία και την αισχρή στάση της συκοφαντίας!

  ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΥΘΙΞΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ! ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

  Μανώλης Β. Βολουδάκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγαπητέ φίλε ανώνυμε σχολιαστή θα συμφωνήσουμε με τον κ, Μ. Βολουδάκη.
  1)Εξ΄όσων γνωρίζουμε το πολιτικό κόμμα στο οποίο αναφέρεστε δεν έχει καμία κρατική επιχορήγηση.Αυτό για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.
  2)Θεωρούμε τελείως άστοχη την αναφορά σας στον κ. Μ Βολουδάκη και το κόμμα του. Η ανάρτηση που δημοσιεύσαμε δεν αναφέρεται καθόλου στο κόμμα του κ. Βολουδάκη, περιέχει απλώς απαντήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις του π. Βασιλείου Βολουδάκη.
  3)Δεν συμφωνούμε με καμία απαξιωτική αναφορά στο πρόσωπο οποιοδήποτε, πόσο μάλλον κάποιου που έχει το Άγιο Σχήμα της Ιερωσύνης.
  4)Διαφωνούμε με τις θέσεις κάποιων αδελφών μας χωρίς όμως να έχουμε κανενός είδους εμπάθεια εναντίον τους , τους αγαπούμε ακόμα και αν στενοχωρούμεθα με τις κρίσεις και τις θέσεις τους.
  5)Ζητούμε συγνώμη απο τον κ. Μ. Βολουδάκη που δεν προσέξαμε το περιεχόμενο του σχολίου που αναφέρεται σε εκείνον και δηλώνουμε προς όλους τους αναγνώστες μας ότι εφεξής δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με παρόμοιο περιεχόμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Οι διαχειριστές του ιστολογίου θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους γιατί τα σχόλια των ανωνύμων έχουν ξεπεράσει τα όρια της ευπρέπειας και κινούνται στα όρια της ύβρεως και της συκοφαντίας!

  Εκτός από ανώνυμοι, είναι και παντελώς άσχετοι με το πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Τα κόμματα χρηματοδοτούνται από το Κράτος ΜΟΝΟ εάν λάβουν το 1,5% στις εκλογές και όχι απλά επειδή συμμετέχουν! Η Παράταξή μας πολεμάει με όλες τις δυνάμεις της, το Κράτος και την ανθελληνική πολιτική του και επαναλαμβάνω πως όποιος έχει ΣΤΟΙΧΕΙΑ για το αντίθετο θα πρέπει να αποδεχθεί την ΠΡΟΚΛΗΣΗ μας για ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ!

  Επίσης ο ανώνυμος (τον οποίο δεν αποκαλώ κύριο μιας και δεν έχει καν το θάρρος να γράψει το όνομά του) θα πρέπει να μας αποκαλύψει την καρέκλα στο Κολωνάκι την οποία όπως ΨΕΥΔΩΣ ισχυρίζεται κατέχει ο π. Βασίλειος.

  Κύριοι Διαχειριστές σας παρακαλώ θερμά να επιληφθείτε των σχολίων έτσι ώστε να μην αναγκαστούμε να διεκδικήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας από τα ανώνυμα και εμπαθή σχόλια ορισμένων αναγνωστών σας.

  Μανώλης Β. Βολουδάκης

  ΥΓ. Όσο για το χριστιανικό σας ήθος, τόσο των ανώνυμων όσο και του «Ορθοδόξου» blog που τους φιλοξενεί ... ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Παρακαλώ μπορείτε να μου απαντήσετε, τον δικό μου σχολιασμό , που γράφτηκε πριν από την απάντηση του κ.Μανώλη Βολουδάκη , γιατί δεν τον εγκρίνατε και δεν φαίνεται ; Είχε κάτι απεπρές ή υβριστικό ; Σας τον ξαναγράφω .
  ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΤΟΥ π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666 ΚΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ "ΚΑΘΕΥΔΕΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΕ!"
  ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΦΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ , ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΨΗ . ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ , ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
  http://www.agnikolaos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=105:2010-12-27-10-59-09&catid=46:2010-11-09-11-55-10&Itemid=77(Εμείς περιμένουμε τον Χριστό ή τον Αντίχριστο; )

  http://www.agnikolaos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=123:2011-02-03-11-52-50&catid=46:2010-11-09-11-55-10&Itemid=77(Καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύσθε)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κ. Μανώλη Βολουδάκη.
  Αν και δεν είμαστε υπερ της εντεταλμένης λογοκρίσίας, αποφασίσαμε και διαγράψαμε τα σχόλια των ανωνύμων σχολιαστών που δικαίως σας εξόργισαν.
  Αυτό αγαπητέ κύριε, δεν το πράξαμε διότι φοβηθήκαμε απο τις "δημοκρατικές" απειλές σας, εξ΄άλλου τέτοιου είδους απειλές δεχόμαστε καθημερινώς απο τότε που ξεκινήσαμε τον αγώνα της ενημέρωσης του Ελληνικού λαού για όλα όσα αποκρύπτονται επιμελώς απο πολλούς δημοκράτες και Ορθόδοξους πάνω στο μείζον ζήτημα της Κάρτας του Πολίτη και κάθε αλλου "εργαλείου" της νέας ηλεκτρονικής δικτατορίας.
  Διαγράψαμε αυτά τα δύο σχόλια και να είστε βέβαιος ότι δεν θα επιτρέψουμε την δημοσίευση παρομοίων, μόνο και μόνο για να σας προστατεύσουμε.
  Δεν χρειάζεται λοιπόν να εκτίθεσθε παραπάνω με φωνές οργής ούτε να μας αξιολογείτε για το χριστιανικό μας ήθος κουνώντας απειλητικά το δάκτυλο.
  Αν θέλαμε απο σας πιστοποιητικό χριστιανικού ήθους να είστε βέβαιος θα σας το είχαμε ζητήσει ταπεινά και δημοσίως.
  Και κάτι ακόμα.
  Δεν θα ακολουθήσουμε τον τρόπο σας βάζοντας εισαγωγικά π.χ στο τίτλο του κόμματός σας, ούτε και θα αφήσουμε υπονοούμενα κάνοντας ρητορικές παρατηρήσεις που κλείνουν με την φράση "ουδεν σχόλιον".
  Θα σεβαστούμε την παράδοση των τελευταίων ετών και θα αφήσουμε αυτό το είδος του λόγου να το χρησιμοποιούν μόνο οι πολιτικοί.
  Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κύριοι Διαχειριστές

  Γνωρίζετε πολύ καλά πως δεν είχα δει την απάντησή σας και γι' αυτό είχα γράψει το δεύτερο σχόλιό μου. Μόλις είδα την απάντησή σας, ζήτησα ΑΜΕΣΑ να μη δημοσιοποιηθεί και σας ευχαρίστησα από καρδίας για τη στάση σας.

  Τελικά τί θέλετε να πετύχετε; ποιος ο λόγος της δημοσιοποιήσεως της απάντησής μου την στιγμή που είχατε την παραδοχή μου πως ήταν άκαιρη μετά την τοποθέτησή σας;

  Γιατί δώσατε τέτοια συνέχεια;

  Μανώλης Β. Βολουδάκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΠΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΣΤΕ ΜΕΤΑΞΙΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ.
  ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟΜΟΥ,ΟΧΙ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ.
  ΤΩΡΑ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΣΦΑΛΑΝ ΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΩΣΤΩΤΕΡΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΦΟΒΕΡΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ
  ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
  ΒΑΠΤΙΖΜΕΝΟΣ .ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΩΤΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ π.ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΕΛΥΣΕ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΤΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ π.ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ!

  π.ΙΩΑΝΝΗ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ !

  π.ΒΑΣΙΛΕΙΕ, ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΑΣ ΑΡΜΟΖΕΙ!

  ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. κ.ΜΑΝΩΛΗ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΑΙ ΟΧΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ" BLOG!

  ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Απάντηση στον κ. Μ Βολουδάκη
  Δεν ήταν τόσο "άμεση" η αντίδρασή σαςκ. Βολουδάκη και για αυτό δημοσιοποιήθηκε το σχόλιό σας και όχι για άλλους λόγους.
  Μην μας εγκαλείτε λοιπόν επειδή δεν είχαμε τα "αντανακλαστικά" που θα θέλατε ,εξ΄άλλου τα δικά σας δεν ήταν καλύτερα.
  Εξ΄άλλου μας έχετε μπερδέψει.Το ένα σχόλιο σας ενοχλεί ,το άλλο σας προσβάλλει , το τρίτο να μην το δημοσιεύσουμε διότι δεν είχατε δεί την απάντηση στο δεύτερο κλπ.Δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε με την ταχύτητα που επιθυμείτε.
  Αυτά και τέλος σε διαδικτυακούς διαλόγους και αντεγκλησεις που δεν ωφελούν κανέναν και δενμ προσφέρουν τίποτα.
  Με τιμή
  Ο.Π
  ΥΓ:Επειδή ενδεχομένως δεν γνωρίζετε, σας ενημερώνουμε ότι εξετάζουμε συνηθως τα σχόλια που φτάνουν αυτομάτως και στο ηλ. ταχυδρομείο μας.Το τελευταίο σχόλιό σας το είδαμε πριν απο λίγο κατα την περιοδική εξέταση του ειδικού καταλόγου της google και όχι σto ηλ. ταχυδρομείο.
  Συνεπώς αν καθυστερήσαμε να δημοσιοποιήσουμε το συγκεκριμένο τα παράπονά σας στον πάροχο και όχι σε μας.Τα προηγούμενα στα οποία αναφέρεστε τα είδαμε έγκαιρα στο e-mail και πράξαμε ανάλογα(φυσικά μπρούμε να αποδείξουμε του λόγου το αληθές)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Το σημαντικό είναι να μείνουμε στην ουσία των όσων παρουσιάζονται στα κείμενα των δύο ιερωμένων, και όχι στις όποιες διαφωνίες και ενστάσεις μεταξύ των αναγνωστών για τα σχόλια που γίνονται, ή που δεν εμφανίζονται.

  Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε, ότι οι χειρότεροι εχθροί της πίστεως μας ήταν ανέκαθεν μέσα από το "ιερατείο" της κάθε εποχής. Μη ξεχνάμε εξάλλου, ποιοι σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό και ποιοι διαίρεσαν το ορθόδοξο πλήρωμα, με την "ανακάλυψη" των διαφόρων αιρέσεων.
  Δεν αναιρώ το έργο και το ρόλο της εκκλησίας ανά τους αιώνας, Θεός φυλάξει, αλλά μέμφομαι πρόσωπα τα οποία με το ράσο τους αντί να σώσουν, έσπρωξαν ψυχές ανθρώπων στην απώλεια.

  Η μεγαλύτερη λοιπόν πλάνη του Διαβόλου, στην οποία θέλει να μας κάνει οπαδούς, είναι να μας πείσει πως δεν υπάρχει. Άλλη πλάνη είναι να πεισθούμε, πως αν έχουμε τον Χριστό μέσα μας, δεν μας πιάνει τίποτα, οπότε ας δεχτούμε κάρτες, χάραγμα, χαρτιά υποταγής στο παγκόσμιο σύστημα, καθώς και μια παγκόσμια μετριοπαθής θρησκεία, την οποία εξάλλου προωθούν και οι διαθρησκειακές συναντήσεις.

  Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή το όλο θέμα, να είμαστε ενημερωμένοι και υποψιασμένοι, μακρυά από την άγνοια στην οποία θέλουν να μας ρίξουν.

  Κείμενα όπως του π.Ιωάννη και πολλών άλλων και κινήσεις όπως οι συγκεντρώσεις κατά της Κάρτας του Πολίτη, πρέπει να είναι οδηγοί μας, και επιτέλους να ξυπνήσουμε από το "λήθαργο" στο οποίο ηθελημένα μας έριξαν.

  Φτάνει πια. Ως πότε θα κοιμόμαστε. Ο Θεός μας θέλει αγωνιστές, χωρίς ακρότητες φυσικά. Σε θέματα πίστεως δεν μας παίρνει να είμαστε μετριοπαθείς. "Οργίζεσθε, αλλά μη αμαρτάνετε"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις