Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Αρχιμ. Π. Σαράντης Σαράντος - Ἐπιστολή στόν Κο Πρωθυπουργό: Είναι δυνατόν να σιγήσουν και οι δεήσεις υπέρ των κεκοιμημένων;


Ἐξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Εἴμαστε πλέον σίγουροι ὅτι τά μέτρα πού ἐπιβάλλετε γιά τήν πανδημία εἶναι σκληρότερα ἀπό αὐτά πού ἐπιβάλλονται στά ἄλλα εὐρωπαϊκά καί λοιπά κράτη.  Τά ἀρχικά μέν τά ὑπακούσαμε ὅλοι μας, γιατί κατανοήσαμε ὅτι ἦσαν τά ἀπαραίτητα τόσο γιά τήν ἀτομική μας ὑγεία, ὅσο καί γιά ὅλους τούς ἀδελφούς συμπολῖτες μας.  Τά ἐπιπρόσθετα ὅμως μέτρα, τά ὁποῖα συνεχῶς ἀνακοινώνετε, ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ἄλλοι Σᾶς πίεσαν νά τά ἐπιβάλετε. 
Εἶναι δυνατόν νά σκεφθήκατε Σεῖς, ὡς ἔμπειρος ἐπιστήμων καί κυβερνήτης νά ἐξευτελίσετε ἐμᾶς, τούς χαροκαμμένους συγγενεῖς τῶν κεκοιμημένων καί γιά πρώτη φορά νά μᾶς ἀπαγορεύσετε νά βάλουμε στούς τάφους τῶν δικῶν μας λίγα λουλουδάκια πού δηλώνουν μέ τήν ὀμορφιά τους καί τή φρεσκάδα τους, τήν πέραν τοῦ τάφου ζωή,  στή Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ἀφοῦ θά μπεῖ λουκέτο στά χριστιανικά νεκροταφεῖα, δέν θά μπορέσουμε φέτος γιά πρώτη φορά στά χρονικά τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, νά σκύψουμε τή Μεγάλη Παρασκευή πάνω στό μνῆμα τῶν προσφιλῶν μας καί νά στηρίξουμε στό μαρμάρινο Σταυρό τους ἕνα ἀκάνθινο στεφάνι, δηλώνοντας ἔτσι τή βεβαιότητά μας ὅτι τελείωσαν τά δικά τους ἀγκάθια καί τούς παρακαλοῦμε νά ζητοῦν ἀπό τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο νά μαλακώνει τό ἀκάνθινο στεφάνι τοῦ πένθους, τῆς χηρείας μας ἤ τῆς ὀρφάνιας μας.
Τό Μεγάλο Σάββατο τό ἀπόγευμα  στό Κοιμητήριο τοῦ Ἀμαρουσίου  ἀλλά καί σέ ὅλα τά Κοιμητήρια τῆς χώρας μας, ἔξω καί μπροστά ἀπό τόν ἱερό Ναό τελοῦμε τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, ψάλλουμε τό Χριστός Ἀνέστη καί ἐπισκεπτόμαστε ὁ καθένας μας τόν τάφο τοῦ δικοῦ του, ζῶντος εἰς τούς οὐρανούς, νεκροῦ.  Ἐπίσης σέ ὅλες τίς ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅλη ἡ ἀδελφότητα τῶν μοναχῶν φεύγουν ἀπό τό Καθολικό, ψέλνοντας τό Χριστός Ἀνέστη, εἰσέρχονται στό Κοιμητήριό τους καί ἐν συνεχείᾳ ψέλνοντας πηγαίνουν δίπλα στό ὀστεοφυλάκιο.  Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ ἅγιες κάρες ὅλων τῶν παλαιοτέρων πατέρων τῆς μονῆς.  Ὁ ἡγούμενος πρῶτος καί στή συνέχεια ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι μοναχοί χαιρετοῦν φωνάζοντας τό Χριστός Ἀνέστη.  Σέ ἄλλες μονές κινοῦνται οἱ κάρες καταφατικά καί σέ ἄλλες μονές ἀκούστηκαν οἱ φωνές τους νά ἀπαντοῦν Ἀληθῶς Ἀνέστη. 
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ.
Τά τέσσερα τέκνα μου μέ τούς συζύγους τους καί τά δεκαεννιά ἐγγόνια μου, μέ ρωτοῦν:
Παπποῦ, δέν θά πᾶμε στό κοιμητήριο νά βάλουμε λίγα λουλούδια στή γιαγιά; Ἡ πρεσβυτέρα μου ἔφυγε ἀπό τροχαῖο ὅταν τά παιδιά ἦταν ἑνός, τριῶν, πέντε καί ἕξι ἐτῶν.  Πηγαίναμε σχεδόν καθημερινά στό κοιμητήριο καί τά ὀρφανά μεγάλωσαν, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος ὄχι μέ ψέμματα ἀλλά μέ τή στέρεη προοπτική τῆς αἰώνιας ζωῆς.  Ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἔχω τελέσει ὡς ἱερωμένος στό κοιμητήριο τοῦ Ἀμαρουσίου πάνω ἀπό δέκα χιλιάδες κηδεῖες.  Σέ κάθε μία ἐξόδιο ἱερά ἀκολουθία κατευοδώνουμε κάθε νεκρό ἄνδρα ἤ γυναίκα, μικρό ἤ μεγάλο, ἁμαρτωλό ἤ εὐσεβῆ, πλούσιο ἤ φτωχό, ἐπώνυμο ἤ «τιποτένιο» μέ τά ἀριστουργηματικότατα καί μελωδικότατα τροπάρια τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἄλλων θεοπνεύστων ὑμνογράφων, πιστεύοντας ὅτι ἐξαντλοῦμε ἐπί τῆς γῆς, μέσα στή στρατευομένη μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅλες μας τίς πνευματικές δυνάμεις γιά νά φθάσει ὁ κεκοιμημένος ἀδελφός μας στά κράσπεδα τοῦ οὐρανοῦ καί νά γίνει πολίτης τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. 
Σέ ἄλλες «περίεργες» παραδόσεις ἄλλων θρησκειῶν, γίνεται λόγος γιά ἐφιαλτικές ἐμφανίσεις νεκρῶν καί ἐκφοβισμό τῶν ζώντων.  Οἱ δικοί μας οἱ κεκοιμημένοι ἀναμένουν τό σάλπισμα τοῦ ἁγίου Ἀγγέλου πού θά προκαλέσει τήν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ὥστε νά ὑποδεχθοῦν «Τόν καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, Ἰησοῦν Χριστόν Κύριόν μας».  Οἱ δικοί μας οἱ νεκροί εἶναι βαπτισμένοι, μυρωμένοι μέ τό ἅγιο Χρῖσμα καί κοινωνημένοι.  Οὔτε κορωνοϊούς ἀναδίδουν τά μνήματα οὔτε ἄλλες μολύνσεις.  Οἱ νεκροί μας εἶναι οἱ πιό ἀκίνδυνοι.  Φοβᾶσθε τόν κορωνοϊό;  Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει.  Ρωτῆστε καί τόν χριστιανό λοιμωξιολόγο Σας!
Πάνω σέ κάθε τάφο δεσπόζει τό ἔνδοξο σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τά ἱερά καντηλάκια.  Λίγο πρίν κλείσει τό κοιμητήριο, τό σούρουπο, κάντε μιά βόλτα σέ ἕνα κοιμητήριο.  Εἶμαι σίγουρος ὅτι θά ἐκπλαγεῖτε καί θά θαυμάσετε τήν ἱερή ἡσυχία καί τήν ἄκτιστη Χάρη πού ἀναδίδουν οἱ Σταυροί, τά καντηλάκια καί ἡ ἐν Χριστῷ κρυφή καί μυστική ἱστορία πού κλείνει κάθε μνῆμα καλοῦ ἤ μή χριστιανοῦ.
Ἡ πενηντάχρονη διακονία μου στό κοιμητήριο, οἱ πικρότατες διαμαρτυρίες ἀναριθμήτων πενθούντων καί ἡ προσωπική μου χηρεία περιπεπλεγμένη μέ τήν ὀρφάνια τῶν σαρκικῶν μου τέκνων μέ ἔσπρωξαν νά Σᾶς ζητήσω καί πάλι τό ἐντελῶς αὐτονόητο.  Μήν κλειδώσετε τά κοιμητήρια αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες.  Εἶναι τόσο εὐρύχωρος ὁ χῶρος σέ ὅλα τά κοιμητήρια, ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ὁ «συνωστισμός».  Δέν ὑπάρχει περίπτωση κάποιου παρατράγουδου ἀπό ἀνθρώπους πού δοκιμάζονται ἀπό τό πένθος καί τά θλιβερά ἐπακόλουθά του.  Τά κοιμητήριά μας εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ πάνω στή γῆ.  Τά χριστιανικά κοιμητήρια ἐμπνέουν μυστικά καί ἀθόρυβα νέκρωση τῶν παθῶν καί τήν βεβαία Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν ἐν Χριστῷ μαζί τους συνάντηση.
Μήν τά βάζετε μέ τόν Σταυρωθέντα, Ταφέντα καί Ἀναστάντα Κύριο.  Καί τά Κοιμητήρια καί οἱ Ἱεροί Ναοί καί τά Μοναστήρια εἶναι ἱεροί χῶροι, πού καλλιεργεῖται καί ἰσχύει ἡ παντοδυναμια τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.
Εἶναι ἐπίσης ἄξιον ἀπορίας: Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας μας νά πιέζεται ἴσως ἀπό «ἐξωελληνικούς παράγοντες» περισσότερο ἀπό τούς Ἕλληνες πολῖτες, ὅλους μας πού σᾶς τιμήσαμε σ’ αὐτή τήν ἀνώτατη καταξίωση, εὐθύνη καί θέση! 
Πῶς καταντήσαμε τό ἑλληνικό Πάσχα νά καταστρέφεται μέ πρόσχημα τόν κορωνοϊό!
Κλειδωμένη Ἀνάσταση;
Τέσσερα μέλη πιστῶν σέ τεράστιες ἐνορίες! 
Γυρίσαμε στήν ἐποχή τῆς ταφῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ; Ἐφαρμόζουμε τίς μεθόδους τῶν σταυρωτῶν Του τοποθετώντας φρουρά ἔξω ἀπό τόν τάφο Του; … Καί πληρώνοντας τούς φρουρούς νά διαμηνύσουν ὅτι ἐκλάπη τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ «αὐτῶν κοιμωμένων»;  Εἶναι δυνατόν ὁ Ἀναστάς τό 2020 νά ἑορτασθεῖ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν;
Ἀπίστευτο!
Ἀλίμονό μας!
Χαθήκαμε! 
Μετά τιμῆς
Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ.  Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.


Απο το   https://www.orthros.eu/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.