Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Απο το 1872 ο φυλετισμός (ρατσισμός) έχει καταδικαστεί απο τη Σύνοδο Πατριαρχών, Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών

Σύνοδος Πατριαρχών - Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών
 (1872)

 ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΕΤΙΣΜΟΥ

Γράφει ο Όρος πού ψήφισε η Σύνοδος:

«Αποκηρύττομεν κατακρίνοντες και καταδικάζοντες τον φυλετισμόν, τουτέστιν τας φυλετικάς διακρίσεις και τας εθνικάς έρεις και ζήλους καιδιχοστασίας εν τη του Χριστού Εκκλησία... Τους παραδεχομένους τον τοιούτον φυλετισμόν και επ' αυτώ τολμώντας παραπηγνύναι καινοφανείς φυλετικάς παρασυναγωγάς κηρύττομεν, συνωδά τοις Ιεροίς Κανόσιν, αλλοτρίους της μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, και αυτό δη τούτοΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ».

[Από την Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους (Εκδ. «Εκδοτικής Αθηνών»), τομ. ΙΓ (1977), Νεώτερος Ελληνισμός (από 1833 ως 1881), σελ. 305].

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.