Ο ραβίνος Μορντεχάϊ Φριζής περιγράφει τον ...επερχόμενο "μεσσία" ! ( Αφιερωμένο ειδικά σε όσους εκ των Χριστιανών μας σπρώχνουν προς την πανθρησκεία και την αποστασία)

Ορθόδοξο Παρατηρητήριο
Αντί εισαγωγικού σχολίου θα παραθέσουμε ένα μικρό απόσπασμα απο ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση με τίτλο "ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ "

«Ἀνίσως καὶ θέλετε νὰ σᾶς εἰπῶ ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβετε τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ, σᾶς τὸ λέγω. Εἰς τὴν Αἴγυπτον, εἰς τὸ Μισίρι, ἦτον ἕνας βασιλεὺς ἀσεβής. Εἶχε ἕναν Ἑβραῖο βεζύρη καὶ ἀπὸ Ἑβραῖος ὁποὺ ἦτον ἔγινε καὶ Τοῦρκος -τοὺς ἐξευτελίζει καὶ τοὺς δύο ἐδῶ μὲ μιὰ διήγηση!- Ἄφησε τὸν ἕνα διάβολο καὶ πῆγε μὲ τὸν ἄλλον. Ἔφυγε ἀπὸ τὸν Ἑβραῖο καὶ πῆγε μὲ τὸν ἄλλο διάβολο. Ἤξευρε γράμματα ἑβραϊκὰ καὶ τούρκικα.

Εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἦτον ἕνας Πατριάρχης, τὸ ὄνομά του Ἰωακείμ, ἁγιώτατος ἄνθρωπος, σοφὸς και ἐνάρετος. Ἀκούγοντας ὁ βασιλεὺς τὸν Πατριάρχην, πὼς ἦτον ἅγιος ἄνθρωπος τὸν ἀγάπα κατὰ πολλά. Λέγει ὁ Ἑβραῖος τοῦ βασιλέως. Κάτι πολλὴν ἀγάπην ἔχεις μὲ τὸν Πατριάρχην. Τοῦ λέγει ὁ Βασιλεὺς. ὁ Ἰωακείμ, ὁ Πατριάρχης, εἶναι καλός, δίκαιος ἄνθρωπος. Τοῦ λέγει ὁ Ἑβραῖος, σὰν βεζύρης ὁποῦ ἦτον: Κράξε, Βασιλεῦ, τὸν Πατριάρχην νὰ ἔλθη. Λέγει του ὁ Ἑβραῖος, ἐπειδὴ καὶ ἤξευρε τὸ εὐαγγέλιον. ἐγὼ θέλω, Πατριάρχη, νὰ φιλονικήσωμεν μερικὰ καὶ περὶ πίστεως, γιὰ τὰ δόγματα. Λέγει του ὁ Πατριάρχης. μὲ τὸν ὁρισμό σου, βασιλεῦ, ἕτοιμος εἶμαι διὰ τὴν πίστιν μου νὰ χύσω καὶ τὸ αἷμα μου. Καὶ κάνοντας ἀρχὴν ὁ Πατριάρχης νὰ φιλονικᾶ μὲ τὸν Ἑβραῖο, μ' ἕναν τρόπον ἐπιδέξιον πάντοτε τὸν ἀποστόμωνε τὸν Ἑβραῖον.

Λέγει ὁ Ἑβραῖος τοῦ Πατριάρχου. τί θέλομεν νὰ φιλονικῶμεν; Ἐγὼ ἀκούω, ὁποὺ λέγει ὁ Χριστός σας εἰς τὸ εὐαγγέλιον πὼς ὅποιος ἔχει πίστιν ὅσον μὲ ἕνα σπυρὶ σινάπι μετατοπᾶ ἕνα βουνὸ ἀπὸ τὸν τόπον του καὶ πηγαίνει σ' ἄλλο μέρος. Λέγει ὁ Πατριάρχης. ἀληθινὰ ἔτσι τὸ λέγει τὸ εὐαγγέλιον. Λέγει του ὁ Ἑβραῖος λοιπόν, ἂν εἶσαι ἄξιος, πρόσταξε καὶ σὺ νὰ σηκωθῆ ἀπὸ τὸν τόπον του τὸ βουνὸ καὶ τότε νὰ πιστεύσω. Ἐζήτησε ὁ Πατριάρχης τρεῖς ἡμέρες καὶ τρεῖς νύκτες διορίαν. Τότε ἔρχεται ὁ Πατριάρχης καὶ λέγει τοῦ βασιλέως. ἕτοιμος εἶμαι διὰ τὸ πρόσταγμα, ὅπου μὲ πρόσταξες.

Ἦτον ἕνα βουνὸ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον ἔως τρεῖς ὧρες μακριά. Λέγει ὁ Ἑβραῖος. Βασιλέα, πρόσταξε τὸν Πατριάρχη νὰ σηκώση ἐκεῖνο τὸ βουνὸ νὰ πιστεύσωμεν καὶ ἐμεῖς. Τότε πιάνει ὁ Πατριάρχης καὶ θυμιάζει ἀπὸ μακριὰ ἐκεῖνο τὸ βουνὸ καὶ κάμνοντας τὸν Σταυρόν του τρεῖς φορές, λέγοντας καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σὲ προστάζω ἐσὲ βουνὸ νὰ σηκωθῆς καὶ νὰ ἔρθης ἐδῶ. Καί, ὦ τοῦ θαύματος! Εὐθὺς ἐσηκώθη ἐκεῖνο τὸ βουνὸ καὶ ἔγινε τρία, εἰς τύπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ ἐκκίνησε καὶ ἐρχόταν. Φωνάζει ὁ βασιλεὺς καὶ λέγει. γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Βοήθησέ μας καὶ ἐχαθήκαμε. Ἐρχόταν ἀπάνω τους τὸ βουνό. Καὶ κάνοντας πάλιν δέησιν ὁ Πατριάρχης ἐστάθη τὸ βουνὸ ἔως ἕξι μίλια μακριὰ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον καὶ τὸ ὠνόμασαν Ντοὺρ ντὰγ. θέλει νὰ εἰπῆ. στάσου βουνὸ πάλιν.

Ὁ Ἑβραῖος δὲν ἐπίστευσεν καὶ λέγει τοῦ Βασιλέως. Πάλιν λέγει τὸ Εὐαγγέλιον πὼς ὅποιος ἔχει πίστιν, ἀνίσως καὶ τύχη ἀνάγκη νὰ πιῆ θανάσιμον φαρμάκι, δὲν ἀποθαίνει. λοιπὸν πρόσταξε τὸν Πατριάρχην νὰ τοῦ κάμω ἕνα φαρμάκι νὰ τὸ πίη καί, ἀνίσως καὶ δὲν ἀποθάνη, νὰ πιστεύσωμεν καὶ ἐμεῖς». Ἔγινε καὶ τὸ θαῦμα αὐτό. Ὁ Ἑβραῖος παρεσκεύασε ἰδίαις χερσὶν ἕνα φαρμάκι, τὸ ὁποῖο μόνο νὰ τὸ ἤγγιζες στὰ χείλη θὰ ἀπέθνησκες. Ὁ Πατριάρχης ἤπιε ὅλο τὸ ποτήρι καὶ δὲν ἔπαθε τίποτε. Καὶ λέγει τώρα στὸν βασιλιὰ. «Πὲς του νὰ ξεπλύνη τώρα τὸ ποτήρι καὶ νὰ πιῆ τὸ ξέπλυμα». Καὶ μὸλις τὸ ἤπιε ὁ Ἑβραῖος πέθανε μπροστὰ σὲ ὅλους!------------

(Το παρακάτω  άρθρο και Video  μας το έστειλε ο φίλος του ιστολογίου Β.Π )
 
«Ο Μεσσίας σύμφωνα με τον ορθόδοξο Ιουδαϊσμό θα είναι άνθρωπος, θνητός, γεννημένος με φυσιολογικό τρόπο από θνητούς γονείς, θα δημιουργήσει την δική του οικογένεια, θα παντρευτεί και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος παιδιά. Δεν θα διαθέτει θεϊκές δυνάμεις.

Θα είναι ο μεγαλύτερος θρησκευτικός, πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης που θα εμφανιστεί από την εποχή του Μωυσή, επιλεγμένος από τον Θεό.

Πάντως μέχρι οι προφητείες να επαληθευτούν, μέχρι να γίνουν τα γεγονότα δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι πώς θα γίνουν. Μεσσίας σημαίνει κεχρισμένος, Χριστός. Και ο Μεσσίας πριν αναλάβει τα καθήκοντά του θα χριστεί με λάδι ελιάς και έτσι θα βασιλεύσει στον Ιουδαϊκό λαό.

Γιατί χρειαζόμαστε τον Μεσσία;
Ο Μεσσίας θα φέρει την Λύτρωση, την Σωτηρία (Geula), αρχικά στον Ιουδαϊκό λαό και μετά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Λύτρωση, δηλαδή το κλείσιμο του κύκλου που άρχισε...
με το προπατορικό αμάρτημα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Χαβά, Εύα και τους έβαλε στον Παράδεισο του οποίου επίκεντρο είναι η Ιερουσαλήμ και τους έβαλε σε μια δοκιμασία. Να μη φάνε από το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού. Με τη λογική αποφασίζουμε μεταξύ σωστού και λάθους. Με το συναίσθημα, τα πάθη, τις παρορμήσεις αποφασίζουμε μεταξύ καλού και κακού. Πρέπει να υπάρχει και η λογική και το συναίσθημα αλλά τα ινία πρέπει να τα έχει η λογική. Αν το συναίσθημα παίρνει το πάνω χέρι επί της λογικής τότε ο άνθρωπος καταλήγει σε λανθασμένες αποφάσεις. Όταν οι πρωτόπλαστοι έφαγαν τον καρπό πέρασαν από τον χώρο της λογικής στο χώρο της κυριαρχίας του συναισθήματος. Ξέπεσαν από το στάδιο του σωστού και του λάθους, από την κυριαρχία της λογικής στο στάδιο του καλού και του κακού στην κυριαρχία του συναισθήματος και των παρορμήσεων.

Σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό, σίγουρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, αλλά ο άνθρωπος μπορεί με τις δικές του δυνάμεις να ξεπεράσει και να νικήσει το προπατορικό αμάρτημα και να διορθώσει τον εαυτό του.
(σχ. Ο.Π: Η γνωστή εωσφορική θεωρία  της αυτοσωτηρίας , αυτοδικαίωσης, αυτοπραγμάτωσης)

Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το προπατορικό αμάρτημα και να κυριαρχήσει η λογική επί του συναισθήματος και να είμαστε ηθικά ορθοί; Ο Ιουδαϊσμός βάζει ορισμένα βήματα. Πρώτο βήμα για τους Εβραίους είναι να τηρούν τους 613 νόμους της Τορά, της προφορικής και γραπτής του Νόμου. Όταν ο Εβραίος τηρεί αυτούς τους 613 νόμους βάζει τη λογική πάνω από το συναίσθημα. Όχι να εξαφανίσουμε το συναίσθημα και οι παρορμήσεις αλλά να τις χαλιναγωγήσουμε. Αυτή είναι η όλη ουσία του Νόμου. Τα υπόλοιπα έθνη για να βάλουν την λογική πάνω από το συναίσθημα πρέπει να τηρούν τους 7 βασικούς νόμους του Νώε. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο σ' αυτόν τον κόσμο που γνωρίζουμε. Όμως δεν μπορούμε να γίνουμε τέλειοι 100%, αρκεί η προσπάθεια και η συνεχής βελτίωση, κάθε μέρα να διορθώσουμε κάτι περισσότερο, η ουσία είναι η προσπάθεια να φτάσουμε την τελειότητα. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το στάδιο όπου πραγματικά θα καταφέρουμε όλοι μας και όχι μόνο οι δίκαιοι, όλοι μας και οι Εβραίοι και οι μη Εβραίοι, όλη η ανθρωπότητα, να καταφέρουμε να φτάσουμε στον στόχο όπου η ηθική, η θεϊκή ηθική, και η λογική θα έχουν το πάνω χέρι σε σχέση με το συναίσθημα, και το συναίσθημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτής της θεϊκής ηθικής, όπου όλοι θα ανεβούμε τόσο ηθικά όσο και πνευματικά, ψυχικά. Γι' αυτό χρειάζεται η εποχή της Λύτρωσης. Το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της εποχής είναι ότι θα μας οδηγήσει στο λεγόμενο ξεκαθάρισμα ανάμεσα στους δίκαιους και στους άδικους. Ενώ στον κόσμο μας τα πράγματα είναι μπερδεμένα, το καλό και το κακό είναι μπερδεμένα. Αυτό θα ξεκαθαρίσει στην εποχή του Μεσσία, την εποχή της Λύτρωσης. Γιατί η παγίδα είναι όταν ανακατεύουμε ψέμα με αλήθεια και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το ψέμα και ποια η αλήθεια, γι' αυτό πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα. Ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ιδεολογίες και πιστεύω, ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε πράξεις, ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ανθρώπους καλούς και κακούς, δίκαιους και άδικους.
(σχ. Ο.Π : Εφ΄όσον βέβαια  θα έχει επικρατήσει  η εωσφορική  συνείδηση της,τότε   θα  γίνει το  τελικό "ξεκαθάρισμα" με κριτήρια που έχουν κατά   καιρούς  περιγραφεί απο τον  Σιωνισμό, ο οποίος  αποτελεί φυσικά   το πολιτικό "έμβολο"  του Ιουδαϊσμού)

Και για να γίνει μια μεγάλη ιστορική αλλαγή πάντα χρειάζεται έναν μεγάλο αληθινό ηγέτη. Θα είναι διαλεγμένος από τον Θεό, άνθρωπος σοφός, δίκαιος και καλός. Εβραίος στο θρήσκευμα και στη καταγωγή και θα κατάγεται από τη βασιλική φυλή του Ιούδα, από τη γενιά του Δαβίδ και του Σολομώντα.

Πώς θα τον αναγνωρίσουμε ως Μεσσία;

Ο Ιουδαϊσμός πιστεύει ότι σε κάθε εποχή, σε κάθε γενιά γεννιέται κάποιος ο οποίος φέρει το χάρισμα και τη δυνατότητα να είναι υπό δοκιμή Μεσσίας. Αυτός γεννιέται με τη δυνατότητα να γίνει ο Μεσσίας εάν ο ίδιος ανταποκριθεί και πετύχει στο σκοπό του και τηρήσει τις εντολές του Θεού και αν ο Εβραϊκός λαός και η ανθρωπότητα γενικότερα σταθούν στη θέση τους και κάνουν αυτό που πρέπει. Αν λοιπόν αυτός, και ο Εβραϊκός λαός και ολόκληρη η ανθρωπότητα τηρήσουν τις προϋποθέσεις τότε η Σωτηρία, η Λύτρωση θα έρθει. Αλλιώς μεταπηδάει για την επόμενη γενιά, για την επόμενη εποχή, για τον επόμενο υπό δοκιμήν Μεσσία.
(σχ. Ο.Π: Μήπως τα παραπάνω  σας  θυμίζουν  την "μετενσάρκωση" των ανατολικών θρησκειών  που  τόσο έχει διαφημιστεί  απο όλες τις  παραφυάδες της "Νέας Εποχής";)

Τα κριτήρια του σωστού υπό δοκιμήν Μεσσία:
Θα είναι δίκαιος ως άνθρωπος και ως Εβραίος , θα είναι μεγάλος ραββίνος, θα κατέχει άριστα τη γνώση της Τορά, ίσως και την εσωτερική γνώση της Τορά, την Καμπαλά, θα διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία, θα πείσει τον λαό του Ισραήλ να υπηρετεί τον Νόμο του Θεού, θα τον γυρίσει πίσω στις ρίζες του, πίσω στην εβραϊκή θρησκεία, θα είναι ταυτόχρονα και πολιτικός, στρατιωτικός ηγέτης του λαού του Ισραήλ. 
Θα κηρύξει πόλεμο εναντίον όλων των εχθρών του Ισραήλ, εσωτερικών και εξωτερικών. Θα αγωνιστεί για την ακεραιότητα της γης του Ισραήλ και θα αγωνιστεί να φέρει όλο τον λαό του Ισραήλ που είναι στη διασπορά στη γη του Ισραήλ. Και τέλος θα χτίσει τον τρίτο αιώνιο Ναό στο όρος του Ναού, στο συγκεκριμένο του μέρος όπου σήμερα βρίσκονται τα αυθαίρετα ισλαμικά τεμένη, Ομάρ (τέμενος του Βράχου) και Αλ-Άκσα. Όταν θα αρχίσει όλη αυτή την πορεία θα σηκωθούμε και θα πούμε, “α, ίσως αυτός φέρει το χάρισμα! Ίσως αυτός είναι όντως ο υπό δοκιμήν Μεσσίας”. Και θα δούμε αν όντως θα φέρει σε πέρας την αποστολή του.

Για να αναγνωρίσουμε κάποιον ως Μεσσία πρέπει να φέρει σε πέρας τρεις δύσκολες αποστολές:

1. Να επιμεληθεί την ανοικοδόμηση του τρίτου ιερού Ναού στην ίδια ακριβώς θέση που ήταν χτισμένοι και οι δύο προηγούμενοι ναοί, στο όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με άλλη ερμηνεία ο εβραϊκός λαός θα οικοδομήσει τον Ναό πριν τον ερχομό του Μεσσία. Όμως αν δεν έχει χτιστεί μέχρι την εμφάνιση του Μεσσία θα χρειαστεί να τον χτίσει ο ίδιος.

2. Πρέπει να επιστρέψει όλον τον Εβραϊκό λαό στη γη του Ισραήλ όπου θα υπάρχει ήδη απόλυτη εβραϊκή κυριαρχία σε όλη τη γη του Ισραήλ, περιλαμβανομένης Ιουδαίας, Σαμάρειας και Γάζας.

3. Θα επιφέρει αληθινή ειρήνη παγκοσμίως, ανάμεσα στα έθνη, είτε με ειρηνικό τρόπο είτε με πόλεμο, εφόσον συντρίψει όλους τους εχθρούς του εβραϊκού λαού.

Όποιος τα πετύχει αυτά τα τρία εν ζωή θα είναι ο αληθινός Μεσσίας. Και μπορεί να τα καταφέρει χωρίς να χρειαστεί να κάνει ούτε ένα θαύμα ή ίσως και να χρειαστεί να κάνει.

Σε κάθε γενιά μπορούμε να επισπεύσουμε τον ερχομό του Μεσσία ανάλογα με τις δικές μας πράξεις. Και αν το καταφέρουμε η Λύτρωση θα έλθει γρήγορα και αβίαστα χωρίς προστριβές. Αυτό είναι το σενάριο της Γρήγορης Λύτρωσης που θα έρθει με τρόπο ειρηνικό. Στην περίπτωση όμως που θα το αναβάλλουμε συνέχεια από γενιά σε γενιά εξ αιτίας λαθών είτε δικών μας είτε του ίδιου του υπό δοκιμήν Μεσσία, ο Θεός έχει καθορίσει εξ αρχής μία ημερομηνία όπου αν δεν επιφέρουμε την Σωτηρία μέχρι τότε, τότε Εκείνος θα φέρει τη Λύτρωση και τον Μεσσία ακόμα κι αν δεν το αξίζουμε, αλλά με τρόπο δύσκολο, με τρόπο δοκιμασίας τόσο για ολόκληρη την ανθρωπότητα όσο και για τον Εβραϊκό λαό. Το δεύτερο αυτό σενάριο ονομάζεται Προκαθορισμένη Λύτρωση. 
Το 2011 ο κόσμος είναι 5.771 χρόνων ... Η Προκαθορισμένη Λύτρωση θα γίνει τελικά το 6.000, δηλαδή σε 229 χρόνια από σήμερα αν δεν γίνει πιο νωρίς η Γρήγορη Λύτρωση. Μετά θα ακολουθήσει η χιλιετία της βασιλείας του Μεσσία, θα βασιλεύσει σε όλο το λαό του Ισραήλ και μετέπειτα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.  
(Σχ.Ο.Π: Μήπως σας θυμίζει τίποτα αυτή η θεωρία;)
Όταν λέμε ότι θα βασιλεύσει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα δεν εννοούμε ότι θα υπάρχει μία, Θεός φυλάξει, γενική κυβέρνηση σε όλους, το λέει και ο Μαϊμωνίδης ότι “εμείς σαν Εβραίοι δεν ενδιαφερόμαστε να εξουσιάζουμε τα άλλα έθνη”. Αλλά ο βασιλιάς Μεσσίας θα βασιλεύσει με την έννοια ότι θα φέρει αυτόν τον πλέον ηθικό τρόπο σκέψης και εφαρμογής και ηθικής, θεϊκής ηθικής στα υπόλοιπα έθνη δια μέσον της τήρησης των εφτά νόμων του Νώε, σε όλη την ανθρωπότητα. Κάθε κράτος, κάθε λαός, θα κάμνει την δικιά του ζωή, θα έχει τους δικούς του ηγέτες, τη δικιά του εξουσία, μόνο που ο καθένας θα πιστεύει στον ένα και μοναδικό άυλο Θεό και θα τηρεί τους εφτά νόμους του Νώε και την θεϊκή ηθική. Δεν πρόκειται να υπάρχει όπως κάποιοι λένε μία κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δύναμη όλου του κόσμου. Δεν είναι αυτό στα όνειρα των Εβραίων.  (Σχ. Ο.Π: Μια προσεκτική ανάηνωση των προηγουμένων  εξάγει τα αντίθετα συμπεράσματα.Συνεπώς και αυτή   η τοποθέτηση μόνο ως σκοπίμως εμβόλιμη και αντιφατική  μπορεί να χαρακτηρισθεί)Αυτό που ονειρευόμαστε είναι ότι ο βασιλιάς Μεσσίας θα βασιλεύσει πολιτικά, θρησκευτικά και στρατιωτικά στο λαό του Ισραήλ, στη γη του Ισραήλ και θα ζούμε πια ήρεμα, με ειρήνη με όλα τα υπόλοιπα έθνη, ώστε να μπορούμε ο καθένας μας να εμβαθύνουμε στο δρόμο του Θεού και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και μετά, την ημέρα την όγδοη, θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και θα μπούμε σε άλλο εντελώς στάδιο. Η έβδομη χιλιετία ξεκινάει με το έτος 6.000. Αν δεν φέρουμε τον Μεσσία πιο πριν θα έρθει τότε, αλλά με πολύ δύσκολο τρόπο, με πολέμους και μάλιστα με τον πόλεμο του Γωγ και Μαγώγ ή αυτόν που ο Χριστιανισμός τον αποκαλεί Αρμαγεδδώνα.(Σχ. Ο.Π:Για περισσότερες  "πληροφορίες" πάνω σε αυτό το θέμα  πρέπει να συμβουλευτείτε  κάποιον απο την   εβραιογενή χιλιαστική εταιρεία "Σκοπιά")

Η Μεσσιανική εποχή είναι ακόμα ένα είδος ενδιάμεσης εποχής, ανάμεσα στον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, και η μεσσιανική εποχή θα συνεχίζει κατά πολύ να μοιάζει με αυτόν τον κόσμο που τον γνωρίζουμε σήμερα μόνο που θα είμαστε πιο ηθικοί και πιο πνευματικοί και ανώτεροι ψυχικά, αλλά μετά θα μπούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο που δεν το γνωρίζουμε και αυτή είναι η ανάσταση των νεκρών.

Εκτός από τον Μεσσία υπάρχουν δύο ακόμη που θα παίξουν σημαντικό ρόλο κατά τον ερχομό του Μεσσία.

1. Ο ένας είναι ο Προφήτης ο οποίος θα χρίσει τον Μεσσία βασιλιά. Δηλαδή θα επιστρέψει το χάρισμα της προφητείας που χάθηκε σταδιακά μετά τη καταστροφή του πρώτου Ναού και τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και από τον εβραϊκό λαό και από τα υπόλοιπα έθνη. Και θα ξαναγυρίσει το χάρισμα της προφητείας λίγο πριν τον ερχομό του Μεσσία. Αυτός ο προφήτης θα είναι ο προφήτης Ηλίας.(Σχ.Ο.Π: Πρόκειται   για τον "ψευδοπροφήτη" )

2. Η άλλη μορφή θα είναι ένα είδος απομίμηση Μεσσία ο οποίος θα κατάγεται από τις υπόλοιπες φυλές του Ισραήλ και όχι από τη φυλή του Ιούδα και θα προετοιμάσει τον κόσμο για τον ερχομό του καθαυτού Μεσσία, θα είναι Πρόδρομος του Μεσσία και θα έρθει στην περίπτωση που θα επικρατήσει το σενάριο της Προκαθορισμένης Λύτρωσης, το δύσκολο σενάριο που οι περισσότεροι ραββίνοι αυτό προβλέπουν ότι θα συμβεί. Θα έρθει με έναν τρόπο δοκιμασίας, με έναν τελικό τρομερό πόλεμο, τον λεγόμενο Γωγ και Μαγώγ. Ο Γωγ είναι ένας ηγέτης ο οποίος θα συγκεντρώσει όλα τα άλλα έθνη εναντίον του λαού του Ισραήλ στη γη του Ισραήλ. Ο Γωγ της γης Μαγώγ. Πάντως ο πόλεμος θα έχει ως επίκεντρο την Ιερουσαλήμ και θα διεξαχθεί ανάμεσα στον Εβραϊκό λαό από την μία, με ηγέτη τον Βασιλιά Μεσσία (τον καθαυτού) και από την άλλη μεριά, τους στρατούς όλων των εχθρών του Ισραήλ. Σύμφωνα με μια ερμηνεία, οι Άραβες θα είναι εκείνοι που θα οδηγήσουν μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας και τον βασιλιά Γωγ εναντίον του Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ. Στον πόλεμο αυτόν που θα δοκιμαστεί η πίστη του εβραϊκού λαού και ολόκληρης της ανθρωπότητας, ο λαός του Ισραήλ τελικά, παρ’ όλες τις αντιξοότητες και παρόλο το βαρύ τίμημα, θα κατατροπώσει όλους του τους εχθρούς, όλους τους αντισημίτες και μόνο τότε θα βασιλέψει πια αληθινή ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτόν τον πόλεμο μιλάει και το Κοράνιο και η Αποκάλυψη του Ιωάννη που τον αναφέρει ως πόλεμο του Αρμαγεδδώνα, δηλαδή πόλεμο που θα ξεσπάσει στο βουνό ή στο λόφο Μεγκιντώ που είναι ένας από τους λόφους της Ιερουσαλήμ.Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι αφού πλησιάζουμε κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό που οι προφήτες ονομάζουν τελικό πόλεμο, τον πόλεμο του Γωγ και Μαγώγ, όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας θα έρθει εναντίον της γης του Ισραήλ, εναντίον του λαού του Ισραήλ και ιδιαίτερα εναντίον της Ιερουσαλήμ, και οι γιοί του Ισμαήλ θα είναι αυτοί οι οποίοι θα φέρουν τον Γωγ και τα υπόλοιπα βασίλεια εναντίον του λαού του Ισραήλ, αναφέρω με μεγάλη μου λύπη ότι κάποιοι παράγοντες μέσα στον Χριστιανισμό σήμερα σε όλες τις Εκκλησίες του και μέσα στο Ισλάμ έρχονται και διαστρεβλώνουν την ιστορία της Λύτρωσης, της Γκεουλά, και εμφανίζουν τον αληθινό Μεσσία που θα έρθει ως τον λεγόμενο ως Αντίχριστο. Λένε αυθαίρετα ότι ο λεγόμενος Αντίχριστος θα είναι εκείνος ο οποίος θα χτίσει τον τρίτο Ναό, θα συγκεντρώσει όλο το λαό του Ισραήλ στη γη του Ισραήλ, ότι θα βασιλεύσει στο λαό του Ισραήλ και όλα τα άλλα έθνη θα τον αναγνωρίσουν ως Μεσσία, δηλαδή έχουνε πάρει και έχουνε ράψει όσα θα κάνει ο πραγματικός Μεσσίας στα μέτρα του λεγόμενου ως Αντίχριστου. Το ίδιο λένε και οι Μουσουλμάνοι. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι κάποιοι μέσα στον Χριστιανισμό και κάποιοι μέσα στο Ισλάμ ανοίγουν την πόρτα για αυτόν τον πόλεμο του Γωγ και Μαγώγ, τον πόλεμο του Αρμαγεδδώνα όπως τον αποκαλούν οι Χριστιανοί. Δυστυχώς. Ενώ θα μπορούσαμε να φέρουμε τα πάντα με την ειρήνη, χωρίς να χυθεί καθόλου αίμα. Αλλά εδώ ερχόμαστε και καλούμε τα άλλα έθνη, γυρίστε στο δρόμο του Θεού. Πρώτα απ’ όλα κι εμείς, ως Εβραϊκός λαός πρέπει να γυρίσουμε στο δρόμο του Θεού. Να γυρίσουμε όλοι μας, εμείς οι Εβραίοι τηρώντας τους 613 νόμους κι εσείς τα υπόλοιπα έθνη δια μέσου των εφτά νόμων του Νώε. Όλοι, στο δρόμο του ενός και μοναδικού άυλου Θεού, στο δρόμο της θεϊκής ηθικής, και όλοι μαζί ας χτίσουμε έναν κόσμο ειρηνικό, αληθινά ειρηνικό, χωρίς πολέμους. Είναι στο χέρι μας να φέρουμε τη Λύτρωση τώρα, γρήγορα, με τρόπο ειρηνικό».

Σημείωση "Ο.Π"
Μπορείτε να διαβάσετε  την απάντηση  που έδωσε  ο   Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ εδώ

Σχόλια

 1. Η ΦΑΛΚΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
  Σχόλιο

  Αφού είδαμε και ακούσαμε τον κύριο Μορντεχάϊ Φριζή, θα είχαμε να προσθέσουμε τα κατωτέρω :

  Υπάρχουν βέβαια χοντρά λάθη σε αυτά που λέει, αλλά θα πρέπει ειδικά να περιοριστούμε σε ένα: Κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στη λόγική και στο συναίσθημα (άλλο λάθος είναι ότι ταυτίζει το συναίσθημα με τις παρορμήσεις, οι οποίες είναι πολλές φορές ενστικτώδεις, δηλ. ζωώδεις) δίνοντας το προβάδισμα στη λογική.

  Με πλάγιο τρόπο κτυπά το "ο Θεός αγάπη εστί", διότι αγάπη, ίσον συναίσθημα. Δεν συνεπάγεται όμως ότι συναίσθημα ίσον Θεός. Η κάθαρση του συναισθήματος (καθαρότητα ή περιτομή καρδίας) και ο διαχωρισμός μετάξυ εγκεφαλικού και καρδιακού συναισθήματος - πρακτικά η έκφανση δεν διαφέρει - είναι το ζητούμενο της ησυχαστικής νήψης και μόνο τότε η λογική - με το συναίσθημα κεκαθαρμένο - αντιλαμβάνεται το θέλημα του αγίου Θεού. Άλλοτε και τα λόγια του Θεού (άγιοι πατέρες της Εκκλησίας, μάρτυρες, ομολογητές κά).

  Αντίθετα με αυτά, ο εικονιζόμενος προτάσσει τη λογική και θέτει σε ελάσσονα μοίρα το συναίσθημα το οποίο μάλιστα το συγχέει με τον "παρορμητισμό"!

  Αν τώρα στα δικά του, στην προσπάθεια δηλαδή να ελαχιστοποιηθεί το συναίσθημα, προσθέσουμε και κάποιους δικούς μας, οι οποίοι διδάσκουν ότι "η θρησκεία είναι αρρώστια" και ότι πρέπει να καταργήσουμε τον όρο "θρησκεία", τότε καταλαβαίνουμε τι δώρο προσφέρουν (οι δικοί) στο αναμενόμενο μεσσία του ιουδαϊσμού.

  Αν εξαλείψουμε τον όρο "θρησκεία", δίνουμε χαριστική βολή στο συναίσθημα, δηλαδή στην αγάπη, άρα και στο "ο θεός αγάπη εστι". Διότι το θρησκεύειν : το θρησκευτικό συναίσθημα, είναι εγγενές και έμφυτο στον άνθρωπο. Οπότε, αγαπάμε δια της λογικής ή το συνηθέστερο δεν αγαπάμε καθόλου (αθεΐα). Μπορεί όμως να αγαπάμε, και από την πολλή αγάπη, να σκοτώνουμε αδιακρίτως ... για την αγάπη. Δηλαδή, για το θεό της λογικής. Τούτο είναι φυσικά η ακραία εκδήλωση της υποκρισίας, η φαλκίδευση της αγάπης.

  Περισσότερα
  http://kyprianoscy.blogspot.com/2011/05/blog-post_25.html
  http://kyprianoscy.blogspot.com/2011/05/blog-post_27.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://greeknation.blogspot.com/2011/06/blog-post_3631.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πρόδρομος του ο Τζέφρι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. δηλαδη με λιγα Λόγια ο κ. Φριζης (και προφανως ο Ιουδαισμός ) μας λέει οτι όλοι μαζί θα ζήσουμε ειρηνικά αρκει να κανετε αυτο που σας λέμε.
  Αλλιώς θα χυθει αιμα .....αν το σκεπτούμε λιγο δηλαδή , περίπου ότι έλεγε και ο Χίτλερ : Ολοι καλοί είμαστε και μπορούμε να ζησουμε ειρηνικά , εάν κανουμε αυτό που λέει η "'Αρεια φυλή"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. http://www.youtube.com/watch?v=OKDgl8tAUpg

  http://www.youtube.com/watch?v=l4KXXZrq5hk&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=hVUN3mFeZNI

  http://diaelefsis.pblogs.gr/2007/11/gia-rixte-mia-matia-kaloi-moy-anthrwpoi.html

  http://www.elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&catid=87:epikairotita&id=1087:2009-04-01-11-46-50&Itemid=277

  http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=175845572465709

  http://dimitrisnull.blogspot.com/2010/02/blog-post_07.html

  http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=175845032465763


  ΕΣΕΙΣ OI EBΡΑΙΟΙ- ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΧΕΤΕ ΚΥΝΗΓΗΘΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ,ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΔΕΙΝΑ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ,ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ,Κ.Α.ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΑ?ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ,ΣΑΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ.ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ,ΑΛΛΑ,ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ(ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΣΕΙΣ OI EBΡΑΙΟΙ- ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΧΕΤΕ ΚΥΝΗΓΗΘΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ,ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΔΕΙΝΑ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ,ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ,Κ.Α.ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΑ?ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ,ΣΑΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ.ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ,ΑΛΛΑ,ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ(ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΤΙ ΕΝΟΩ,ΠΩΣ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΤΕ ΤΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΚΥΡΙΕ ΦΡΙΖΗ?ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΑ-ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ?ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ.
  «Εβραϊκό TV SHOW» γελοιοποιεί την Σταύρωση BEΛΟΠΟΥΛΟΣ
  EBΡAIΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΜΕ XΡΙΣTO ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ! NO 2
  EBΡAIΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΜΕ XΡΙΣTO ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ!
  ΚΑΙ GOOGLE ΔΕΙΤΕ-ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ.ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πωπωωω! Να είσαι φασίστας (και εν δυνάμει δολοφόνος), εθνικιστής (και φυσικά αμόρφωτος και ανορθόγραφος) και να κατηγορείς με επίκληση μπλογκ φασιστών (χωρίς πηγές!) για φασίστες μερικούς φασίστες Εβραίους (αλλά και ρατσιστικά όλους μαζί) και να περιμένεις και απάντηση όντας Ανώνυμος....
  Αυτό είναι ορισμός της τρικυμίας στον (αν)εγκέφαλο.
  Και ο (κύριος) Κυπριανός γράφει (ο δυστυχής - ποιος φασιστο-"ορθόδοξος" θα τον διαβάσει?) για την αγάπη....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις