Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

Π. Αθάνάσιος Μηνάς: « Ὅτι τό ἐν ἀνθρώποις ὑψηλόν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ » (Λουκ., ιστ´, 15)

  « Ὅτι  τό  ἐν  ἀνθρώποις  ὑψηλόν  βδέλυγμα  ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ » (Λουκ., ιστ´, 15)

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἀναφέρεται  ἡ  Ἁγία  Γραφή  σέ  ἐκείνους  οἱ  ὁποῖοι « ἀγνοοῦντες γάρ τήν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην καί τήν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν[1]                                                                                                                        *Τοιουτοτρόπως  καί  στίς  ἡμέρες  μας, ὅπως  στήν  ἐποχή  τοῦ  Χίτλερ, τοῦ Μουσολίνι, τοῦ  Στάλιν, τοῦ  Χότζα, τοῦ  Τσαουσέσκου, ἐπαναλαμβάνεται  τό  ἴδιο «σενάριο».Θέλουμε νά ποῦμε, δηλαδή, ὅτι  καί  στίς  ἡμέρες  μας  ἀκοῦμε αὐτόκλητους «σωτήρες» πού ἰσχυρίζονται ὅτι: «τά  ἀλλάζουμε  ὅλα, ἐγώ  θά  σώσω  τήν  Ἑλλάδα». Καί βέβαια  ἐδῶ  ἐννοοῦν  τόν ἀφανισμό  τῆς  Ὀρθοδόξου  πίστεως, τήν  κατάργηση  τῶν ἑορτῶν  τῶν  Ἁγίων[2] καί  τῆς  Κυριακῆς, ὠς  ἡμέρας  τοῦ  Κυρίου  Ἰησοῦ, μέ  τελικό στόχο, τόν  πλήρη  ἀφανισμό  ἀπό  προσώπου  γῆς  τοῦ  Ὀνόματος  τοῦ  Βασιλέως τῆς Δόξης  Χριστοῦ[3]. Ἀνακοίνωσαν, μάλιστα,  μέσω  τῶν  media, ὅτι  στίς  θέσεις  τῶν ἑορτῶν τῶν  Ἁγίων  θά  συστήσουν  μελλοντικά  ἑβδομαδιαίες  παγανιστικές  καί  σατανιστικές  ἑορτές  μέ  πρότυπο  ἀπό  τό  δωδεκάθεο, ἀπό  τό  ὁποῖο  ἰσχυρίζονται ὅτι  δῆθεν  προέρχεται  καί  ἡ  δημοκρατία  στόν  κόσμο!!!, ( ἀνθρωπομαχίες  καί θηριομαχίες  τῶν  πτωχῶν  καί  τῶν  δούλων, εἰς   ψυχαγωγίαν  τῶν  αἱμοβόρων  καί ἀπανθρώπων  τυράννων, καθώς  καί  τίς  κάθε  εἴδους  βορβορώδεις  καί  κτηνώδεις σαρκικές  μίξεις  καί  αἱμομιξίες ), μέ  ἀποκορύφωμα  τήν  «ἑορτή»  κατά  τήν πανσέληνο  τοῦ  Αὐγούστου. Φαίνεται  πώς  τούς  εἶναι  ἀναγκαῖο, τά   βορβορώδη σαρκικά  πάθη  τους  καί   σχιζοφρένεια  τῶν  ψυχῶν  τους, νά  στηρίζονται  στούς ἀνθρωποκτόνους  δαίμονες  πού  κρύβονται  ὁπίσω  ἀπό  τούς  ψευτοθεούς  των.                                                                                           * Ἐν  τούτοις, τούς  διαφεύγει  ὅτι  αὐτά  καί  τά  τοιαῦτα  ἔχουν  παρέλθει ἀνεπιστρεπτί. Ὁ  Χριστός  μας, μέ  τήν  Ἁγίαν  Του  Ἀνάστασιν, κατήργησε  μιά  γιά πάντα  τούς  θεούς  τῶν  δαιμόνων  καί  τόν  θάνατο. Γι’ αὐτό, ἀπό  τήν  ἐποχή  τῶν πρώτων  διωγμῶν  μέχρι  καί  σήμερα, δηλαδή  τήν  ἐποχή  τοῦ  ἀντιχρίστου, καί  ἕως τῆς  Δευτέρας  Παρουσίας  τοῦ  Κυρίου  Ἰησοῦ, μυριάδες  μυριάδων  καί  χιλιάδες   ὀρθοδόξων πιστῶν  ἁγίων, μαρτύρων, ὁσίων, δικαίων  καί  εὐλαβῶν, ἠκολούθησαν  καί ἀκολουθοῦν  τό  Ἐσφαγμένο  Ἀρνίο, ὅπου  καί  ἄν  ὑπάγει[4].                                                                                                                                                                                    *Ἐξομολογοῦμαι:                                                                                                                                       Πρίν  λίγες  ἡμέρες, βρέθηκα  σέ ... μιά  ἐνδιαφέρουσα  συζήτηση  ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πού  τούς  διακατεῖχε   ἐν  Χριστῷ  καλή  ἀνησυχία. Στά  πολλά ἐπιχειρήματά  τους  ἐναντίον  τῆς  «κάρτας  τοῦ  πολίτη», μεταξύ  ἄλλων  ἄκουσα  νά λένε  χαμογελώντας  καί  τά  ἑξῆς:  Σάν  πολύ  μεγάλη  σημασία, δέν  δίνουμε, στίς ἐπερχόμενες  θλίψεις, στούς  διωγμούς  καί  στόν  θάνατο; Ἄει, στό  καλό!  Ξεχνᾶμε  τί μᾶς  διδάσκει   Κύριος  στό  Ἅγιον  Εὐαγγέλιον;  «      Μή  φοβηθῆτε  τῶν  ἀποκτεινόντων τό  σῶμα, τήν  δέ  ψυχήν  μή  δυναμένων  ἀποκτεῖναι» (Ματθ. ι´,28).  Ὅπως,  ἐπίσης, μᾶς  διαφεύγει  τί  γράφει   Ἀπόστολος  Παῦλος  στήν  πρός  Ρωμαίους   ἐπιστολή;   «η´κεφάλαιο: (στ.8) οἱ  δέ  ἐν  σαρκί  ὄντες  Θεῷ  ἀρέσαι  οὐ  δύνανται..., (στ.10)  εἰ  δέ Χριστός  ἐν  ὑμῖν, τό  μέν  σῶμα  νεκρόν  δι’ ἁμαρτίαν, τό  δέ  πνεῦμα  ζωή  διά δικαιοσύνην..., (στ.13-14)  εἰ  γάρ  κατά  σάρκα  ζῆτε, μέλλετε  ἀποθνήσκειν· εἰ  δέ Πνεύματι  τάς  πράξεις  τοῦ  σώματος  θανατοῦτε, ζήσεσθε.  ὅσοι  γάρ  Πνεύματι  Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι  εἰσιν  υἱοί  Θεοῦ..., (στ.35)  τίς  ἡμᾶς   χωρίσει   ἀπό   τῆς   ἀγάπης   τοῦ  Χριστοῦ;  θλῖψις   στενοχωρία   διωγμός   λιμός   γυμνότης   κίνδυνος   ἤ μάχαιρα;..., (38-39)  πέπεισμαι  γάρ  ὅτι  οὔτε  θάνατος  οὔτε  ζωή  οὔτε  ἄγγελοι  οὔτε ἀρχαί  οὔτε  δυνάμεις  οὔτε  ἐνεστῶτα  οὔτε  μέλλοντα  οὔτε  ὕψωμα  οὔτε  βάθος  οὔτε τις  κτίσις  ἑτέρα  δυνήσεται  ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό  τῆς  ἀγάπης  τοῦ  Θεοῦ  τῆς  ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ  τῷ  Κυρίῳ  ἡμῶν ». Ὑπάρχει  λοιπόν  ὀμορφότερο  στήν  ζωή  αὐτή, ὠς προσφερόμενο  δῶρο  Χριστοῦ, ἀπό  τό  μαρτυρικό  φρόνημα;                                                      *Βλέποντας  τήν  ἔκπληξή  μου, μοῦ  τόνισαν  μέ  νόημα  καί  μέ  ἀνδρικό φρόνημα: «Πάτερ μου, ὁ  Θεός  καί   Χριστός  εἶναι  ὄντως  μαζί  μας». «Πώς  τό γνωρίζετε  αὐτό;» τούς  ἀπαντῶ. «Θυμηθεῖτε, μοῦ  λέγουν, τά  χθεσινά  γεγονότα  στήν Αἴγυπτο. Λειτούργησαν  οἱ  πνευματικοί  νόμοι. Κι  αὐτό  γιατί, κάποιοι  δολοφόνησαν τήν  ἡμέρα  τῆς Πρωτοχρονιᾶς  τήν  ὥρα  τῆς  «δοξολογίας»  ἀθώους  Χριστιανούς, ἔστω  καί  σχισματικούς. Καί  πρίν  περάσουν  σαράντα  ἡμέρες, ἀλληλοσπαράσονταν τήν  ἡμέρα  τῆς  δικῆς  τους  «προσευχῆς», μέ  ἐκατονταπλασίονες  ἀπώλειες. Κι  αὐτό μόνον   ἀρχή…                                                                                                                              * Ἐπίσης, γέροντα, δές  τί  γίνεται  σήμερα  μέ  τά  φάρμακα, τά  φαρμακεῖα,  τούς γιατρούς, τά  νοσοκομεῖα. Ἐφαρμόζοντας   κάποιοι   τήν   οἰκονομία,  δέχτηκαν  τόν ΑΜΚΑ   ὠς   δῆθεν  χρηστικό   ἀριθμό,  ἐνῶ   γνωρίζουμε   ὅτι   ἠλεκτρονική  συνταγολόγηση  σημαίνει  ἠλεκτρονικό  φακἐλλωμα  μέ   ἐνεργοποίηση  τοῦ   ἀριθμοῦ 666.  Καί  τώρα  ἔχουμε   ἐνώπιόν   μας   τό ἀπόλυτο χάος. Αὐτοί, πού  πῆραν  τόν ΑΜΚΑ  γιά  νά  πετύχουν  τήν  πρόσβαση  στά  φάρμακα  καί  στήν  ὑγεία, ἀλληλοσπαράσονται  καί  δέν  ἔχουν  ἰατροφαρμακευτική  περίθαλψη  καί  αὐτό  εἶναι μόνον   ἀρχή… Καί   στήν   περίπτωση   αὐτή, λειτούργησαν  καί  λειτουργοῦν  οἱ πνευματικοί  νόμοι. Μάλιστα,  μοῦ  εἶπαν  μέ  πολύ  πόνο, ὅτι  οἱ  800.000  συμπολίτες μας   πού   λαμβάνουν  ψυχοφάρμακα   ὑπάρχει  ἄμεσα   κίνδυνος, καί  μέ  τό  ἄγχος καί  τήν  ἀβεβαιότητα  πού  ἐσκεμμένα  προσθέτουν  στά  πολλά  οἰκονομικά ἀδικαιολόγητα  βάρη, ὁ  ἀριθμός  αὐτός  νά  αὐξηθεῖ. Καί  τό  τραγικότερο.Τί  ἄραγε  θά  συμβεῖ  ἐπιπλέον  ἐάν,   μή  γένοιτο, παραλάβουμε   τήν   φερόμενη   ὠς   «ΚΑΡΤΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ»  καί  συνταχθοῦμε  μέ  τόν  διάβολο,  ἀρνούμενοι  τό  Θεῖο  Βάπτισμα, δηλαδή  παραδώσουμε  τό σῶμα  καί  τήν  ψυχή  μας, τά  οποῖα ἀνήκουν  στό  Θεό, στόν  ἀντίχριστο  καίσαρα; «...ἀπόδοτε οὖν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.[5]»                                                                                                *Ἐδῶ, προτιμότερον   θά   ἧταν   ἀπόλυτη  σιωπή. Ὅμως, ὁ  ἅγιος  γέροντας Πορφύριος, μίλησε   γιά  «ὄργανα»,  κατά  παραχώρησιν  Θεοῦ,  κατηρτισμένα  εἰς ὀργήν  πού   ἀκουσίως   θά   στείλουν   πολλούς   Ὀρθοδόξους  πού  θά  δεχτοῦν  τό σφράγισμα-χάραγμα, ἐξαιτίας  τῆς  δειλίας  τους  μέ  σκοπό  νά  βολευτοῦν, σέ ἀκούσια  σφαγή  κι  ἐρήμωση. Μάλιστα, ὁ  ἅγιος  γέροντας  Πορφύριος, μέ  τό προορατικό  του  χάρισμα, προνόησε  γιά  αὐτούς  πού  διωκόμενοι  θά  καταφύγουν καί  στό  Μήλεσι, καί  ἔχτισε  Ἐκκλησίες  ἀνώγειες  καί  ὑπόγειες, στίς  ὁποῖες  θά διδάσκεται  ἀπό  Ἁγιορεῖτες  πατέρες   εὐχή  τοῦ  Ἰησοῦ.Ὁ  πατήρ  Παΐσιος, γιά  τό ἴδιο   φριχτό  γεγονός, ἔλεγε: «Μετά  τή  μπόρα  τή  δαιμονική, θά  λάμψει   λιακάδα    Θεϊκή.» Ἐδῶ  ὀφείλουμε  νά  ἔχουμε  πάντοτε  κατά  νοῦν, μαζί  μέ  τήν  βεβαιότητα  τῶν  ἁγίων  πατέρων  μας  Πορφυρίου  καί  Παϊσίου, καί  τόν  προφητικό  λόγο  τοῦ Ἁγίου  Νεκταρίου  Πενταπόλεως  ὅτι, δηλαδή, ἡ  Ὀρθόδοξος  Ἑλλάδα  θά  ζήσει αἰωνίως  καί  θά  μεγαλουργήσει  στό  παγκόσμιο  στερέωμα. Θά  εἶναι  δέ  Φῶς  πού, μέ  τό  μεγαλείο  τῆς  Ὀρθοδοξίας, θά  φωτίζει  τόν  κόσμο.                                                         *Καί  κατέληξαν  στό  ἐξῆς  συμπέρασμα: Τί,  στό  καλό! Στή  Μεγάλη  Βρετανία κατενόησαν  τήν  πονηρία  τῆς  παγκόσμιας  ἠλεκτρονικῆς  διακυβέρνησης  καί  τούς πέταξαν  κατάφατσα  τήν  ἠλεκτρονική  κάρτα. Στήν  Ρουμανία  τό   ἴδιο. Ὅπως, ἐπίσης, καί  σέ  πολλές  πολιτεῖες  τῶν  ΗΠΑ. Θά  ὑστερήσουμε  ἐμεῖς  οἱ  Ἕλληνες, μέ τήν  ηὐξημένη  ὀρθόδοξη  συνειδησιακή  ἐμπειρία; Μή  γένοιτο!                                    *Εἶναι  ἀλήθεια, ὅτι  στό  τέλος  προβληματίστηκα  ἀπό  τά  λεγόμενά τους, καί μέ  πόνο  ψυχῆς  τούς  εἶπα:  Ἀδελφοί  μου, παιδιά  μου, προσπαθῆστε καί ἀγωνιστεῖτε μέ  τήν  βοήθεια  τοῦ  Σωτῆρος  Χριστοῦ, οὔτως  ὧστε  ὅλοι  οἱ  Ὀρθόδοξοι  Ἕλληνες  νά  ἀποκτήσουμε  τήν  καλή  ἀνησυχία  καί  νά  κατανοήσουμε, σύν  Θεῷ, τίς  παγίδες τῆς  παγκόσμιας  ἠλεκτρονικῆς  καί  οἰκονομικῆς   διακυβέρνησης, δηλαδή   τόν  ἀπόλυτο  καί  αἰώνιο  χωρισμό  ἀπό  τόν  Χριστό  μας, καί  μέ  γνώμονα  τήν  ἀλήθεια γιά  τήν  σωτηρία  μας, νά  ποῦμε, νά  βροντοφωνάξουμε  καί  πάλι  τό  « ΟΧΙ »  ΣΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ  ΠΟΥ  ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ  ΤΗΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΠΑΤΡΙΔΟΣ  ΜΑΣ, φορτώνοντάς  μας  καθημερινά  μέ  ψεύδη, ὄπως  π.χ.  αὐτά  πού   ἀποκρύπτουν  γιά  τίς  μίζες  καί  τόν χρηματισμό  τῶν  κομμά των, τῶν  προσώπων, τό  χρηματιστήριο, τά  ὁπλικά  συστήματα  καί  κυρίως  τόν φυσικό  πλοῦτο  τῆς  πατρίδος  μας, τόν   ὁποῖον  πλοῦτον, κατά  τά  λεγόμενά  των, θά  παραδώσουν  στίς  πολυεθνικές  σκοτεινές   δυνάμεις, ἀφήνοντας  στή  μιζέρια, στήν  ἀνεργία, στήν  ἐγκληματικότητα   καί   στήν  ἀβεβαιότητα, τίς   ἐπερχόμενες  γενιές  τῆς  Ὀρθόδοξης  πατρίδος   μας.
*Ἐν  τούτοις, ὑπάρχει   Ἐλπίδα, ἀδελφοί  μου. Ὁ  Κύριος  Ἰησοῦς  μεθ’ ἡμῶν  καί οὐδείς  καθ’ ἡμῶν. Πολύ   σύντομα  θά  ἀνατρέψει  τά  δόλια  σχέδιά  τους. Σέ  Αὐτόν  ἡ Δόξα, τό  Κράτος  καί   Βασιλεία  εἰς  τούς  αἰώνας. Ἀμήν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.