Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

BARCODE-Γιατί οι τρεις χαρακτήρες ελέγχου είναι ο 666 - "Απλοποίηση του πολύπλοκου τεχνικού μέρους της Γ' μελέτης της Μονής Οσίου Γρηγορίου"

Συσχέτισις σέ ψηφιακό επίπεδο:
(Γιατί οι τρεις χαρακτήρες ελέγχου είναι ο 666)
"Απλοποίηση του πολύπλοκου τεχνικού μέρους της Γ' μελέτης
της Μονής Οσίου Γρηγορίου"


Με την βοήθεια τεχνικών, που έγραψαν πρόγραμμα "κώδικα μηχανής" για μηχάνημα
ανάγνωσης, διαβάσαμε προσεκτικά τις διάφορες εργασίες ελλήνων και ξένων μελετητών σχετικά
με την συσχέτιση 666 με bar code. Διαπιστώσαμε δε την εξής σοβαρή παράλειψη: ΟΛΟΙ
ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΟΝ BAR CODE ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ,
ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ. Εδώ υπάρχει το λεπτό σημείο: Άλλους
κανόνες χρησιμοποιεί η μηχανή δημιουργίας του bar code και άλλους η μηχανή ανάγνωσής του.
Ο Θεός με το στόμα του αγίου Ιωάννη πριν 2000 χρόνια μίλησε για την εμπλοκή του αριθμού
αυτού στις οικονομικές μας συναλλαγές; "…ΚΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΙ Ή
ΠΩΛΗΣΑΙ ΕΙ ΜΗ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΑΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ
ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ…. ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΥ χξστ (666)." (Αποκ. Κεφ 13 στιχ 17).
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πίεση που θα ασκηθεί στους χριστιανούς εντοπίζεται από τον
ευαγγελιστή στο οικονομικό επίπεδο. Δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να αγοράζουν και να πουλούν
εάν δεν έχει ανιχνευθεί αυτός ο αριθμός.
Δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς λειτουργεί
η μηχανή ανάγνωσης; Καθώς όλα τα
προϊόντα που κυκλοφορούν στα πολυκαταστήματα έχουν τον γραμμωτό κώδικα, χωρίς τον οποίο
δεν μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής, αλλά ούτε και να πουλήσει ο παραγωγός.
Τους κανόνες της κατασκευής τους έχουμε εξετάσει στις προηγούμενες ενότητες και θα μας
βοηθήσουν στα παρακάτω. Θα εξεταστεί λοιπόν η τεχνική ανάγνωσης του bar code βάσει
στοιχείων από τις αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες εταιρειών, επιστημονικές εργασίες από
διάφορα πανεπιστήμια καί συγγράμματα ειδικών μελετητών και όχι της προτεστάντιδος M. Relfe,
όπως θέλουν μερικοί να μας κατηγορούν. Θα αποδειχθεί δε ότι η αναγκαία προϋπόθεση για την
ανάγνωση του, είναι η ανίχνευση του αριθμού 666. (πάντα γιά τους τύπους ΕΑΝ και UPC).
Ο κωδικός αριθμός για ένα προϊόν χορηγείται από τόν αρμόδιο οργανισμό, π.χ. E.A.N. Association
για την κωδικοποίηση Ε.Α.Ν. Οι εταιρείες εκτυπώσεως ετικετών βάσει τεχνικών προδιαγραφών
εκτυπώνουν τον ψηφιακό αριθμό με την μορφή των γνωστών γραμμώσεων με πολύ μεγάλη
ακρίβεια όπως προείδαμε.
Κατά την ανάγνωση όμως ο υπολογιστής δεν διαβάζει αποστάσεις σε mm, αλλά χρόνους
ηλεκτρικών παλμών. Το πλάτος των ηλεκτρικών παλμών θα έπρεπε κανονικά να είναι ανάλογο τού
πλάτους των μαύρων γραμμών (βλ. σχήμα 7). Αυτό όμως δεν συμβαίνει ποτέ στην πραγματικότητα,
διότι παρεμβαίνουν οι φυσικοί απροσδιόριστοι παράγοντες και προκαλούν την λεγομένη ολίσθηση
(drift) τού μεγέθους των χαρακτήρων.
( «One of the major issues in the design of the software barcode decoder is that the velocity of the reader wand
may drift as it scans ove r the page. Luckily, the encoding of UPC symbols is such that we can look at small
portions of the signal in isolation, allowing us to make a near-constant-velocity assumption». E. Askilsrud ,
Kyle Ho, A.Johnson, K. Scott, i.d. Department of Electrical Engineering, College of Engineering, University
of Washington )
Η ολίσθησις αυτή δεν συμβαίνει μόνο με την χρησιμοποίηση των wand-scanners αλλά και των
συγχρόνων laser-scanners, όταν είναι ανώμαλη η επιφάνεια πάνω στην οποία είναι τυπωμένη η
ετικέτα τού προϊόντος. ( W. Erdei, Bar Codes , 1993, p. 102 ) .
Η ακτίνα προσπίπτει καθέτως σε ορισμένους χαρακτήρες και υπό γωνία σε άλλους, όπως φαίνεται
στο σχήμα 8, πού η ετικέτα είναι τυπωμένη σε κυλινδρική επιφάνεια. μεταβολή τού μεγέθους των
χαρακτήρων φαίνεται στην ηλεκτρική κυματομορφή τού σχήματος 10.
Παρατηρούμε στό σχ 10, ότι το ζεύγος παλμών πού αναπαριστά τον left guard bar (δύο πρώτοι
αρνητικοί παλμοί από αριστερά 1 & 2) διαφέρει κατά πλάτος από το ζεύγος παλμών τού center
guard pattern (15ος και 16ος παλμός) και από το ζεύγος παλμών τού right guard bar (29ος και 30ος
παλμός), ενώ θα έπρεπε να είναι ίδια υπό ιδανικές συνθήκες αναγνώσεως. Αντιλαμβάνεται δηλαδή
ο scanner μία σταδιακή μεγέθυνση των χαρακτήρων από αριστερά προς τα δεξιά.
Σχ. 8.
Επειδή λοιπόν, όπως βλέπουμε, η μεταβολή αυτή τού μεγέθους τών χαρακτήρων δέν είναι εκ
τών προτέρων γνωστή, ο μικροϋπολογιστής τού scanner είναι αδύνατον νά προσδιορίσει τον κάθε
χαρακτήρα δι απολύτου ταυτίσεως με τον πρωτότυπο χαρακτήρα (nominal dimensions, βλ. πίνακα
IV). Γι αυτό καί τόν προσδιορίζει βάσει αναλογικής σχέσεως( [14]
Σχ.
(Σημ14Α : E. Askilsrud, Kyle Ho, A.Johnson, K. Scott, UPC Reader (EE 498 project), Department of Electrical
Engineering, College of Engineering, University of Washington.
www.tekotago.ac.nz/teach/sc.../technology/barcoding/scanops.html
Σημ 14 Β: Ή ίδια τεχνική περιγράφεται Aναλυτικά Aπό τόν R. C. Palmer, (i.d., p. 286) γιά τόν Code 49. …που οι
μετρούμενοι χρόνοι ti πού προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα δεν συγκρίνονται μέ τόν προκαθορισμένο Aπό
τό encoding γιά όλους τούς χαρακτήρες μοναδιαίο χρόνο, αλλά συγκρίνονται αναλογικά προς τον μοναδιαίο χρόνο πού
υπολογίζεται γιά τόν συγκεκριμένο χαρακτήρα μέ τόν λόγο Si / 16, Aφού ‚ ο κάθε χαρακτήρας Code 49 κωδικοποιείται
μέ 16 modules. )
Πειραματική επαλήθευση:Στο διπλανό σχήμα 9 φαίνεται ένας κωδικός πού ειδικά
κατασκευάσθηκε με σταδιακά αυξανόμενο μέγεθος χαρακτήρων μέχρι 150%, για να αποτελέσει
ένα πειραματικό παράδειγμα περί τού πώς οι διάφοροι εξωτερκοί παράγοντες, οφειλόμενοι στη
συμμετοχή του ανθρώπου, όπως μη σταθερή ταχύτητα αναγνώσεως τής ετικέτας, ανάγνωση υπό
γωνία, ανάγνωση ετικέτας κολλημένης σε κυλινδρική επιφάνεια, κ.λπ. κάνει τον scanner στην
πραγματικότητα να αντιλαμβάνεται ορισμένους χαρακτήρες (=ζεύγος γραμμών) τού κωδικού
μεγεθυμένους ή σμικρυσμένους εν σχέση προς άλλους χαρακτήρες τού ιδίου κωδικού( [15] ). Υπό
την έννοια αυτή το module (=μονάδα μέτρησης των γραμμών στον γραμμωτό κώδικα), δεν έχει την
ίδια χρονική τιμή για όλους τούς χαρακτήρες ενός κωδικού! Αυτό αντίκειται στούς κανόνες της
κωδικοποίησης του γραμμωτού κώδικα
Σημ 15 E. Askilsrud, Kyle Ho, A.Johnson, K. Scott, i.d.: «One of the major issues in the design of the software barcode
decoder is that the velocity of the reader wand may drift as it scans over the page. Luckily, the encoding of UPC
symbols is such that we can look at small portions of the signal in isolation, allowing us to make a near-constantvelocity
assumption».
Πού είναι λοιπόν οι ερευνητές, που ερευνούν ως φαρισαίοι "το γράμμα του νόμου", να μας
εξηγήσουν πώς ένας κωδικός με διαφορά μεγέθους στις γραμμές του =150%, διαβάζεται! Εκάθησε
κανείς να εξετάσει τον τρόπο ανάγνωσης του κωδικού; Εκτός και αν εσκεμμένα αποφεύγουν να
αναφερθούν σ' αυτόν το μηχανισμό για να μήν φανεί το αυτονόητο που θα δούμε παρακάτω.
Διαβάζεται λοιπόν ο κωδικός για τον πολύ απλό λόγο: Τό κλάσμα του λόγου τού module ,(=μονάδα
μέτρησης των γραμμών στον γραμμωτό κώδικα), με το πλάτος τού χαρακτήρα είναι σταθερό, για
κάθε ένα από τούς χαρακτήρες της ετικέτας. Ο scanner: (scanteam 5500, Welch Allyn), που
χρησιμοποιήσαμε στις δοκιμές μας, διαβάζει απρόσκοπτα τον κωδικό τού σχήματος 9, και
αποδεικνύει έτσι την ανωτέρω αναλογική σχέση.Σημ: Η σχέση αυτή όπως προέκυψε από τα αλλεπάλληλα
πειράματά μας αν διαταραχθεί κατ' ελάχιστον (δηλ ως παράδειγμα: εάν αλλάξει το μέγεθός σέ μία από τις δύο μπάρες του
χαρακτήρα), δεν διαβάζεται ο χαρακτήρας
Ένα άλλο πρόβλημα που συναντούμε κατα την ανάγνωση είναι η μεταβολή της διασποράς της
μελάνης κατά την εκτύπωση του κωδικού. Αυτό οφείλεται στην ποιότητα της μελάνης της
εκτυπωτικής μηχανής, και στην ρύθμιση του contrast του μηχανήματος εκτύπωσης. Βλέπουμε ως
παράδειγμα στό δίπλα σχ.13 τον ίδιο κωδικό με διαφορετική διασπορά μελάνης. Ο κωδικός
διαβάζεται κανονικά μόνον όταν η διασπορά είναι ομοιογενής γιά κάθε ζεύγος γραμμών. Συνεπώς
βλέπουμε, όπως και προηγουμένως έτσι και εδώ, ότι ο μικροϋπολογιστής τού scanner είναι
αδύνατον να προσδιορίσει τόν κάθε χαρακτήρα δι απολύτου ταυτίσεως με τον πρωτότυπο
χαρακτήρα (nominal dimensions, βλ. πίνακα IV).
Γι αυτό και τον προσδιορίζει βάσει αναλογικής σχέσεως που θα εξετάσουμε στην συνέχεια.
Aνάγνωση του χαρακτήρα:Η τεχνική Delta-distance .
Μία έξυπνη τεχνική εφαρμόσθηκε, και καθιερώθηκε ως standard, από μία εταιρεία κολοσσό την
Ι.Β.Μ., η τεχνική Delta-distance.
(C. K. Harmon, i.d., pp. 17-18.)
(R. C. Palmer. The Bar Code Book, Helmers Publishing Inc., 1995, pp. 20-21.).
Έτσι προέκυψε και η ονομασία αυτών τών τύπων κωδικών ώς delta distance characters. (πχEAN
και UPC κ.α).
Σύμφωνα μέ αυτή μετρώνται οι χρονικές αποστάσεις μεταξύ των γραμμώσεων κατά χιαστό τρόπο:
(=αρχή μπάρας με αρχή της επομένης & τέλος μπάρας με τέλος της επόμενης κατόπιν οι τιμές
κανονικοποιούνται διαιρούμενες με την χρονική τιμή του module. Η τιμή δε αυτή του module
προκύπτει από την χρονική μέτρηση του μήκους του χαρακτήρα διαιρούμενη δια του αριθμού των
modules που περιέχει). Έτσι ελαχιστοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα σφάλματα ανάγνωσης
που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. (R. C. Palmer, i.d., p.139.)
Αναλυτικότερα μετρούμε:
α)Την χρονική απόσταση C βλέπε σχ 12 (=αρχή του χαρακτήρος μέχρι τήν αρχή τού επομένου
χαρακτήρος).
β)Την χρονική απόσταση Τ1: αρχή πρώτης μπάρας μέχρι τήν αρχή τής δευτέρας μπάρας.
γ) Την χρονική απόστασηΤ2 : Τέλος πρώτης μπάρας μέχρι τό τέλος τής δεύτερης μπάρας.
Με την μέτρηση της C προσδιορίζεται η πιθανή αυξομοίωση του μεγέθους του χαρακτήρα.(βλέπε
Σχ 9)
Ετσι με μία απλή διαίρεση,του C / Co (Co o αριθμός των modules βλ πίνακας ΙΙ) που περιέχει ο
εξεταζόμενος χαρακτήρας, λαμβάνουμε την χρονική διάρκεια του module του χαρακτήρα. Η οποία
όπως προείδαμε δέν είναι σταθερή κατά την πορεία της διαδικασίας ανάγνωσης (βλ Σχήμα 8).
Αφού λοιπόν προσδιοριστεί αυτό το κρίσιμο και απαραίτητο μέγεθος, (εννοούμε την χρονική τιμή
του module), τότε διαιρώντας τις χρονικές τιμές Τ1 και Τ2 με την χρονική αυτή τιμή του module,
λαμβάνουμε δύο κατά προσέγγιση ακεραίους Το1 και Το2, που προσδιορίζουν, μέσω του πίνακα ΙΙ,
τον χαρακτήρα.


Ποιό αναλυτικά: Στό σχήμα 14 φαίνονται οι πρωτότυπες (original) Tï-distances γιά τόν
χαρακτήρα 4 τού set A σε modules.. Η Το1 ισούται μέ 2 modules καί η Το2 μέ 4 modules. Μέ
τόν ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι Το1 καί Το2 όλων τών χαρακτήρων τού πίνακος ΙΙ.
Γιά νά προσδιορισθεί, κατά τήν αποκωδικοποίησι, ο κάθε χαρακτήρας της ετικέτας πού διαβάζει ο
scaner, θά πρέπει οι χρονικές μετρήσεις Τ1 καί Τ2 (βλ. σχ. 12) νά εκφρασθούν ως πολλαπλάσια τού
modules τού χαρακτήρος. Τό module χρονικά ισούται μέ C / 7.
Επομένως η τιμή Τ1 / modules = Τ1 / (C/7) θά συγκριθεί μέ τήν τιμή Το1. Ομοίως καί η τιμή Τ2 /
modules = Τ2 / (C/7) θά συγκριθεί μέ τήν τιμή Το2. Δηλαδή θά προσδιορισθεί πόσο % κατά
προσέγγιση οι τιμές αυτές πλησιάζουν πρός τίς τιμές Το1 καί Το2. Εάν ευρεθούν μέσα στά
καθορισμένα όρια ανοχής (tolerance), αναγνωρίζεται ώς ο συγκεκριμένος χαρακτήρας.
(Σημ: Μέ τήν ίδια διαδικασία ‚ R. C. Palmer, Aναφερόμενος στήν Aποκωδικοποίησι του bar code τύπου:Code 49
χαρακτήρες των 16 modules, προσδιορίζει τήν original τιμή του Τ1 διά του τύπου Toriginal * S/16 (…που τό S είναι
τό μετρηθέν πλάτος του χαρακτήρα και‚ ο παρονομαστής 16 είναι‚ των αριθμός των modules στόν κωδικό Code 49 (R.
C. Palmer, i.d, p. 286).
Από την τεχνική Delta-distance πού περιγράφθηκε γίνεται προφανές ότι οι τρεις χαρακτήρες
ελέγχου έχουν τίς ίδιες Τ-dintances με τον αριθμό 6. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, ενώ γιά τούς
χαρακτήρες 1 , 7 και 2 , 8 πού έχουν ίδιες Τ-dintances απαιτείται επιπλέον υπολογισμός τού
πλάτους των μπαρών με την τεχνική width-dintance για να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους (R. C.
Palmer, i.d., p.26).
Γιά τούς χαρακτήρες ελέγχου, πού επίσης έχουν τις ίδιες Τ-distances, δεν απαιτείται
περαιτέρω διαφοροποίησή τους από τον αριθμό 6. Προφανώς διότι ταυτίζονται με αυτόν τον
αριθμό.
Πολλοί αφελείς, για να μην πούμε την λέξη πονηροί, λένε ότι από τον πίνακα ΙΙ φαίνεται ότι ο
αριθμός 6 έχει μεν Το1 και Το2 ίσους με τις τιμές των χαρακτήρων ελέγχου, αλλά δεν έχουν ίσο
μήκος χαρακτήρα δηλ Co. Άρα, κατά το φτωχό τους μυαλό, δεν ταυτίζονται, διότι έχουν δήθεν
διαφορετικά χαρακτηριστικά.στην τιμή του Co.
Η προφανής απάντηση δόθηκε παραπάνω και την επαναλαμβάνουμε για να γίνει ποιό κατανοητή.
Η τιμή Co χρησιμοποιείται πάντα για να προσδιοριστεί η τιμή του module για το κάθε ψηφίο
της ετικέτας. Η χρονική διάρκεια του module του κάθε ψηφίου, μεταβάλλεται μέσα στην ετικέτα
του bar-code λόγω: (ολίσθησης (drift) , διασπορά μελάνης κλπ). Έτσι λοιπόν το Co
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο, για να διορθώνονται τα λάθη ανάγνωσης, που
προαναφέρθηκαν, και δεν προσδιορίζει κατ' ελάχιστον τους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες
προσδιορίζονται, κατά την ανάγνωση, μόνο από τίς τιμές Το1 και Το2.
Άρα προϋπόθεση για να διαβαστεί ένας κωδικός bar code, τύπου ΕΑΝ για την Ευρώπη και UPC γιά
την Αμερική, είναι πρώτα η ανίχνευση των τριών ζευγών λεπτών γραμμών που βλέπουμε
καθημμερινώς σε όλα τα προϊόντα. Γραμμές που πιθανόν, τυχαία όπως θέλουμε να πιστεύουμε,
αναπαριστούν τον αριθμό 666! Θα μπορούσε να τοποθετηθεί βέβαια οποιοσδήποτε αριθμός από
τους χιλίους από το 000 έως το 999, όπως γίνεται με τους τόσους άλλους κωδικούς bar code
(περίπου 15 που εξετάσαμε). Ας μην ξεχνούμε όμως ότι και η τότε συναγωγή μέτρησε 30 αργύρια
στον Ιούδα τυχαία. Το γεγονός όμως είχε προφητευτεί πριν χιλιάδες χρόνια από τους
προφήτες.Δυστιχώς δε απ' ότι φαίνεται τα πράγματα οδηγούνται και πάλι προς την ιδία κατεύθυνση
και η ιστορία του Ιούδα θα επαναληφθεί, αν δεν αντιδράσουμε έγκαιρα. (βλέπε ΣΕΛΙΔΑ 666
CARREFUR στo παρόν site)
29 Ιουνίου 2001
Μοναχός Πρόδρομος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους
με την συνεργασία της ομάδας του παρόντος site: http://iraklios.ath.cx
Πηγή

2 σχόλια:

 1. Αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα θέματα γι' αυτό καλόν είναι να κληθεί ο κ. Ιωάννης Καρδάσης χημικός, οικονομολόγος και ειδικός "μπαρκοντολόγος" να καταθέσει στη σύνοδο τις αντιρρήσεις του για το θέμα. Είναι κρίμα να μένει αναξιοποίητη η μαρτυρία του αφού πρόκειται για επιστήμονα με ειδικές γνώσεις.

  Προσοχή όμως! Ας προσέλθει αυτοπροσώπως! ΟΧΙ απλά να στείλει υπόμνημα στη Σύνοδο για να μπορέσουν οι συνοδικοί και οι άλλοι επιστήμονες που όρισε η Σύνοδος να αξιολογήσουν τις απόψεις του υποβάλλοντάς του τις κατάλληλες ερωτήσεις.

  Εξ όσων γνωρίζω είναι ο μόνος που προσπαθεί να πείσει ότι δεν υπάρχει το 666 στην "καρτα του κωδικού" γι' αυτό αν έχει ως ειδικός να προσφέρει κάτι ας κληθεί στη Σύνοδο για να αξιολογηθεί εκ του σύνεγγυς η μαρτυρία του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. kalhspera sas, ftiaxnoume ena neo Blog, kai exoume valei 4 meletes paromoies me authn se .pdf morfh gia download
  an 8elete rixte mia matia sto :
  http://norfid.wordpress.com/bar-code/
  kai an 8elete na sas pros8esoume sta filika istologia steilte ena munhma .
  euxaristoume polu

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.