Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

ΤΟ "ΟΧΙ" ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ


         Επίκαιρη όσο ποτέ είναι η θαρραλέα δήλωση αγιορειτών πατέρων ότι αρνούνται την παραλαβή του ΑΜΚΑ. Μέσα σε καιρούς που ο ηρωισμός εκλείπει, η δήλωση των αγιορειτών έρχεται να μας θυμίσει το γενναίο φρόνημα που ανέκαθεν χαρακτήριζε τους ΄Ελληνες, ειδικά όταν θιγόταν η πίστη τους. Να τονίσουμε ότι οι υπογράφοντες γέροντες είναι πνευματικά τέκνα του π.Παϊσίου. Αυτό και μόνο σημαίνει πολλά…Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ» (τεύχος 67) και το δημοσιεύουμε αυτούσιο προς οικοδομή και ενίσχυση του φρονήματος των πιστών:
 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΔΙΑ  ΤΟΝ  Α.Μ.Κ.Α


Από καιρού γινόμεθα αποδέκται εναγωνίων ερωτημάτων αδελφών μας ( εκ του κόσμου αλλά και εκ των Αγιορειτών) σχετικώς με την στάσιν τους απέναντι στον Α.Μ.Κ.Α (Αριθμόν Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως).
Η απάντησίς μας ήταν : επιφυλακτικότης και εν προσευχή αναμονή του καθοδηγητικού λόγου των θεσμικών οργάνων της Εκκλησίας μας.Αυτόεφαρμόζαμε άλλωστε και εμείς.Αναμέναμε από τους επισκόπους και την Ιεράν Σύνοδον,αφού ερευνήσουν επισταμένως να μας καθοδηγήσουν σχετικώς.Αλλά δυστυχώς,ενώ τείνει να εκπνεύση η υπο της Πολιτείας ορισθείσα προθεσμία και παρά τας γενομένας επανειλημμένως υπο  αδελφών προφορικώς και γραπτώς ερωτήσεις,ουδεμίαν καθοδηγητικήν ενημέρωσιν ελάβομεν.Το δε πλέον αποκαρδιωτικόν: Η υπο ιεράρχου απαξιωτική δήλωσις: «Το θέμα δεν αφορά την Εκκλησίαν,αλλά μόνον την Πολιτείαν»!
Κατόπιν των ανωτέρω αναγκαζόμεθα να εκθέσωμεν τους λογισμούς μας,τους προβληματισμούς μας και την  εναντι του Α.Μ.Κ.Α στάσιν μας, ως απάντησιν προς  τους ερωτώντας αδελφούς μας,αλλά και δια επικύρωσιν ή  διόρθωσιν της από τους έχοντας μείζονα διάκρισιν και Θείον φωτισμόν Πατέρας μας:
Ίσως θα μπορούσε να ισχυρισθή κάποιος ότι ο  Α.Μ.Κ.Α είναι ένας απλός αριθμός,αντίστοιχος του αριθμού κατόχων «βιβλιαρίου υγείας»,και ότι συνεπώς δεν δημιουργείται  κανέναν πρόβλημα από την αποδοχήν του.Αλλ΄ο ισχυρισμός αυτός,όπως προκύπτει από τας υπευθύνους δηλώσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων,εμπεριέχει-αν όχι δολιότητα-τουλάχιστον αρκετήν δόσιν αγνοίας ή αφελείας.


Καθ΄όσον:

1. Ο αριθμός αυτός δεν είναι και τόσον απλός…Είναι ενιαίος αριθμός ταυτότητος εργασίας,ταυτότητος ασφαλίσεως και ταυτότητος υγείας, «μοναδικός για κάθε πολίτη,που θα τον συνοδεύη  σε όλη του τη ζωή».Θα είναι υποχρεωτικός και χωρίς αυτόν ο πολίτης δεν θα έχη δικαίωμα «να εργασθή,να ασφαλισθή,να έχη ιατροφαρμακευτικήν και νοσοκομειακήν περίθαλψιν,να συνταξιοδοτηθή και να έχη οιανδήποτε άλλην παροχήν,επίδομα ή βοήθημα».


2. Και τόσον μεν «απλός» θα παραμείνη ο Α.Μ.Κ.Α μόνον κατά το αρχικόν διάστημα της εφαρμογής του σχετικού νόμου.Σύντομα όμως,συμφώνως προς τους αρμοδίους-και όχι τους αφελείς κινδυνολόγους και φανατικούς συνωμοσιολόγους- θα αναβαθμισθή σε «έξυπνη κάρτα» (Κάρτα Κοινωνικής Ασφαλίσεως),περιέχων  bar-code και τσίπ μεγάλης χωρητικότητος,δι αποθήκευσιν προσωπικών στοιχείων.Επί πλέον,εν συνεχεία –όπως κατά δημοσιογραφικάς πληροφορίας,σχεδιάζεται από το Υπουργείον Εσωτερικών- ο αριθμός της κάρτας  θα γενικευθή στο έπακρον,γενόμενος και αριθμός ταυτότητος και διαβατηρίου και ΑΦΜ.Έτσι ο αριθμός αυτόςθα καταστή δια τον κάθε πολίτην προσωπκός και ισόβιος.Ουσιαστικώς το πρόσωπον υποβιβάζεται, απαξιούται,αριθμοποιείται,γίνεται νούμερο,αντικείμενο,res (=πράγμα)!Το βαπτιστικόν (ή το μοναχικόν) όνομα εξαφανίζεται!


3. Η συσσωρευτική ηλεκτρονική καταγγραφή-αποθήκευσις πλήθους προσωπικών στοιχείων (ευαισθήτων δεδομένων) συνιστά πρόκλησιν και απειλήν δια την Θεόσδοτον ελευθερίαν,αλλά και την ασφάλειαν του προσώπου,η οποία (απειλή) μεγιστοποιείται αν ληφθούν υπ΄όψιν:
   α)Ότι το έργον το έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία (ΕΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε)
   β)Ότι το απόρρητον είναι σχεδόν αδύνατον να διασφαλισθή (την στιγμή που οι χάκερς «κτυπάνε» και το Αμερικανικό Πεντάγωνο)
   γ)Ο φόβος αναλήψεως της εξουσίας από  μίαν δικτατορικήν-πολλώ μάλον αντίχριστον-εξουσίαν


4. Υπο ειδικών  έχει αποδειχθεί αναλυτικώς η -προφανής άλλωστε- αντισυντγματικότης,όπως και η αντίθεσις προς το Ευρωπαϊκόν δίκαιον,των ανωτέρω (υποβιβασμός του προσώπου,περιορισμός ελευθερίας κ.α),ιδίως όταν συνεξετάζονται μετά της επαπειλουμένης υπο του εν λόγω Νόμου στερήσεως θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων(όπως του δικαιώματος προς εργασίαν,κοινωνικήν ασφάλειαν,συνταξιοδότησιν,προστασίαν υγείας κ.λ.π)


5. Το κυριώτερον:Υπάρχει σχεδόν βεβαιότης,απορρέουσα  από επανειλημμένας δηλώσεις αρμοδίων* (υπουργών,υφυπουργών,βουλευτών και δημοσιογράφων),γενομένας προ ετών,εξ αφορμής συζητήσεων δια την Συνθήκην Σέγκεν,ότι εις τας κάρτας αυτάς,που θα έχουν κατασταθή πλέον ισοβαρείς-ή μάλλον υπερβαρείς-της ταυτότητος ,θα εμπλακή ο δυσώνυμος αριθμός 666. 
Ούτως πλήττεται κυριώτατα η θρησκευτική συνείδησις,πράγμα  το οποίον  έχει επικαλεσθή η  Ιερά Σύνοδος δια της υπ αριθμόν 2641/1998 ομοφώνου εγκυκλίου της,συστείνουσα εις τους πιστούς την μη παραλαβήν των ταυτοτήτων εις την ανωτέρω περίπτωσιν.Ολίγον  δε προγενεστέρως δια της υπ΄αριθμ. 2626/1997 εγκυκλίου της είχεν απειλήσει ότι είς περίπτωσιν εμμονής της Πολιτείας θα μετεβάλλετο «ένα τμήμα του Ορθοδόξου λαού,αν  μη ολόκληρος,σε αντιρρησίες συνειδήσεως».Ο δε μακαριστός Γέρων Παϊσιος εχαρακτήριζε την παραλαβήν ταύτην ως «εισαγωγή στο σφράγισμα του Αντιχρίστου» και  ως «άρνησιν του Χριστού».
Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξη κάποιος ότι  η απλή παραλαβή  του αριθμού (κατά το αρχικόν στάδιον εφαρμογής του Νόμου) συνιστά άρνησιν του Χριστού,εφ΄όσον κατ΄αυτή δεν εμπλέκεται  το 666.Και, ίσως, θα μπορούσε να γίνη ανεκτή κατ οικονομίαν η παραλαβή του,εάν δεν είχαν προηγηθή αι «επαγγελίαι» περί αναβαθμίσεως,και εάν αντ΄αυτών εδίδετο γραπτή υπεύθυνος διαβεβαίωσις περί του αντιθέτου.
Τώρα όμως, παραλαμβάνοντες τον αριθμόν (έστω και μόνον αυτόν),καταφάσκομε και συνεργούμεν εις τας προδρομικάς δια το χάραγμα διαδικασίας.


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εξαιτούμεθα την διατήρησιν του μέχρι τούδε συμβατικού τρόπου συναλλαγής μας δια του παραδοσιακού βιβλιαρίου υγείας,δια λόγους θρησκευτικής, κυρίως,αλλά και δημοκρατικής συμειδήσεως.Πιστεύομεν ότι  θα τύχωμεν ικανοποιήσεως της αιτήσεώς μας,βασιζόμενοι-πέραν των άλλων-και εις την σχετικήν δέσμευσιν του υφυπουργού Εσωτερικών κ.Χρήστου Ζώη,κατά την απάντησίν του προς τους βουλευτάς κ.κ Μ. Βορίδην και Αθ. Πλεύρην ,ερωτώντας δια εναλλακτικήν τακτοποίησιν των αρνουμένων την παραλαβήν ηλεκτρονικών καρτών,δια λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως.


Οι αιτούντες:


.Ο Γέρων του Ιερού Κελλίου «Άγιος Νικόλαος-Μπουραζέρη» (Ι.Μ Χιλανδαρίου):Ιερομόναχος Κύριλλος και η συνοδεία
. Ο Γέρων του Ιερού Κελλίου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος-Σισώη» (Ι.Μ Κουτλουμουσίου):Ιερομόναχος Γρηγόριος και η συνοδεία
. Ο Γέρων του Ιερού Κελλίου «Άγιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω» (Ι.Μ Κουτλουμουσίου):Μοναχός γαβριήλ και η συνοδεία
. Ο Γέρων του Ιερού Κελλίου «Γενέθλιον της Θεοτόκου-Παναγούδα» (Ι.Μ Κουτλουμουσίου):Ιερομόναχος Αρσένιος και η συνοδεία
. Ο Γέρων του Ιερού Κελλίου «Ανάστασις του Χριστού» (Ι.Μ Σταυρονικήτα):Ιερομόναχος ευθύμιος και η συνοδεία
. Ο Γέρων του Ιερού Κελλίου «Τίμιος Πρόδρομος» (Ι.Μ Κουτλουμουσίου):Μοναχός  Ευφρόσυνος και η συνοδεία.

*Αναφέρομε  μερικά ονόματα:Θεόδωρος Πάγκαλος,Λάμπρος Παπαδήμας,Γ.Πασχαλίδης,Η. Παπαδόπουλος,Παύλος Σαρλής,Ιωάν. Λοβέρδος.Έχομε κρατήσει τα σχετικά αποσπάσματα,καθώς και την ημερομηνίαν και το Μ.Μ.Ε που έγινε η δήλωσις.

7 σχόλια:

 1. Δόξα τον Θεό που τα πράγματα γίνονται όλο κ πιο ξεκάθαρα στον ορθόδοξο ορίζοντα! Φαίνεται πια η ομοφωνία, στο τι πια μπορούμε να κάνουμε.
  Η στήριξη των Πατέρων του Αγίου Όρους δίνει παρηγοριά σε εμάς εδώ έξω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. μονο οι σεβάσμιοι γέροντες που το υπογράφουν (όσοι τους γνωρίζουν) λέει υπερβολικά πολλά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ἀγαπητοί μας ἀδελφοί νά προσεχθεῖ παρακαλῶ ὅτι ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ ἁγίου Ὄρους σέ πρόσφατον ἀπόφασίν της ἔκρινε πώς δέν συντρέχει λόγος ἀνησυχίας περί τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ,ὅπως τό ἴδιο ἀπεφάσισε καί ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐνημερωτικῶς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Προσωπικά αναπαύτηκα στην τοποθέτηση των αγαπητών πατέρων με τους οποίους μάς συνδέει γνωριμία από τα εφηβικά χρόνια.
  Ιδιαίτερα παρήγορο ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι πατέρες της συνοδείας του γέροντος Παϊσίου.

  Έλαβαν ξεκάθαρη θέση η οποία, δόξα τω Θεώ, είναι σε άλλη κατεύθυνση από αυτή της νομοκανονικής συνοδικής επιτροπής.

  Νομίζω πως είναι πραγματική αγιορείτικη ανάσα το κείμενο αυτό και μάς στηρίζει στο μικρό αγώνα που ξεκινήσαμε αρνούμενοι την παραλαβή του ΑΜΚΑ.

  Εύχεσθε!

  ΥΓ.
  Για τους αυτοαποκαλούμενους εσφιγμενίτες οι οποίοι δεν έχουν ζήσει ούτε λεπτό στο ιστορικό μοναστήρι και είναι συνεπείς υποτακτικοί των οικουμενιστών τι να πεί κανείς....ΚΑΤΑΝΤΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το πως διαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο στην

  γειτονική Ιταλία όπου φοιτώ σχετικά με την δημιουργία του “ηλεκτρονικού φακέλου υγείας“ και

  της ” ηλεκτρονικής κάρτας υγείας “.
  Συγκεκριμέναη Ιταλική ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

  (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1634116)
  με την απόφαση της 25 της 16 της Ιουλίου 2009 , που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα
  όσοναφορά μελλοντική νομοθετική ρύθμιση,
  αποφάσισεότι
  ..............
  3.δικαίωμα να δημιουργήσει ηλεκτρονικά μητρώα υγείας ή της κατάστασης της υγείας
  ............
  ..........Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Η.Φ.Υ ή αρχείου ο

  ερευνητής στην επιδίωξη των στόχων που αναφέρονται στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και

  αποκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της αυτοδιάθεσης (άρθρα 75 και επόμενα. Του

  Κώδικα).
  Το άτομο πρέπει να μπορούν να επιλέξουν με πλήρη ελευθερία, είτε να μην συμπεριληφθούν στο

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣ Η.Φ.Υ / αρχεία με τις πληροφορίες που αφορούν την υγεία του, του

  παρέχουν επίσης τη δυνατότητα ότι ιατρικά αρχεία παραμένουν διαθέσιμες μόνο σε επαγγελματίες

  ή ιατρικό φορέα που τα συνέταξε δεν χρειάζεται η συμπερίληψή τους σε τέτοιες πράξεις.
  Το δικαίωμα για την Σύνταξη ή όχι του Η.Φ.Υ / αρχεία αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στην

  εγγύηση της ελεύθερης απόφασης για τη βάση της συναίνεσης, εάν συμφωνούν να δημιουργήσουν

  ένα έγγραφο το οποίο, όπως αναφέρθηκε,θα περιέχει εκτενή ιατρική ιστορικό
  Ότι αυτή η επιλογή είναι πραγματικά ελεύθερη, οι ενδιαφερόμενοι που δεν θέλουν την

  δημιουργία ενός Η.Φ.Υ/ αρχείο πρέπει να εξακολουθούν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις

  υπηρεσίες του ΕΣΥ και ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην πιθανή χρήση των

  ιατρικών υπηρεσιών.
  Η συναίνεση, έστω και αν εκφράζεται μαζί με αυτή που προβλέπεται για την επεξεργασία των

  δεδομένων για την θεραπεία (βλ. άρθρο. 81 του κώδικα) πρέπει να είναι ανεξάρτητη και

  συγκεκριμένη.........
  Σας μετέφρασα μερικά μόνο σημεία το πλήρες κείμενο το οποίο περιέχει πολλά ενδιαφέροντα

  ευρίσκεται στη διεύθυνση. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αυτόματο μεταφραστή)

  http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1634116


  Η αντίστοιχη Ελληνική αρχή είναι η www.dpa.gr

  αυτά από την Ιταλία ,στην Ελλάδα τι γίνεται;
  Η αρχή της αυτοδιάθεσης έχει πάψει να γίνεται σεβαστή;
  Το δικαίωμα στην ιδιωτικοτητα (privacy) είναι ανύπαρκτο ;
  Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και η θρησκευτική συνείδηση ;

  ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ότι ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΘΑ ΦΥΛΆΣΣΟΝΤΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΈΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΉ

  ΑΣΦΆΛΕΙΑ , ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΜΕΤΡΆΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ είναι Η ελεύθερη ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω ταπεινά σε όλα αυτά που διάβασα. Ποια είναι η δύναμη που έχει αυτός ο αριθμός κι από που απορρέει; Αναφέρεται σε αυτό το πολύχρωμο(;) κείμενο ότι χωρίς αυτόν τον αριθμό κανείς δεν θα μπορεί να εργασθεί, να νοσηλευτεί, να πληρωθεί, να συνταξιοδοτηθεί, να λάβει επιδόματα κ.ο.κ.
  Δηλαδή, μέχρι να βγει ο αριθμός μπορούσε κάποιος να εργασθεί, να πληρωθεί, να συνταξιοδοτηθεί, να λάβει επίδομα, αν ΔΕΝ είχε Α.Φ.Μ.;;;;
  Μπορούσε κάποιος μέχρι τώρα να νοσηλευθεί, και να του χορηγηθούν φάρμακα αν δεν είχε Α.Μ. Ασφαλισμένου σε κάποοι από τα ασφαλιστικά ταμεία;;;
  Δηλαδή μας πειράζει αυτός ο αριθμός, επειδή είναι κάτι νέο; Μέχρι τώρα δηλαδή είχαμε την εντύπωση ότι ΔΕΝ είχαμε κάποιον αριθμό ο οποίος μας ακολουθούσε πάντοτε;
  Και στο κάτω-κάτω, αν πάρουμε ως γεγονός αυτήν την παρακινδυνευμένη αντίληψη ότι αυτός ο αριθμός είναι ο "σατανικός" αριθμός, έχει αυτός ο αριθμός την μαγική δύναμη να αλλάξει την πίστη μου, την αγάπη μου για τον Θεό και τα ιδανικά μου; Έχει μόνο ένας αριθμός τέτοια δύναμη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΟΛΩΝ, ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΝΑ ΜΠΩ Σ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΑΙΝΑ ΠΟΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΑΜΚΑ, ΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ? ΜΗΠΩΣ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΛΟΥΚΟΥΛΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ, ΧΛΙΔΑΤΗ ΖΩΗ, ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΟΥΝ ΕΜΑΣ ΤΑ ΑΣΗΜΑΝΤΑ, ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ, ΟΛΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΑΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ ΒΥΘΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ?ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΟΠΑΙΡΝΟΥΝ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ? ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ? ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΠ ΕΔΩ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ.ΓΙΑΤΙ ΑΜΦΙΒΑΛΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ.
  ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ, ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ
  ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΙΠΟΤΑ, Η ΜΑΧΗ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ. ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΙΔΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΙΤΕΣ, ΣΥΓΧΩΡΕΙΣΤΕ ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΛΥΑΡΙΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΠΙΑ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ. ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΓΙ ΑΥΤΑ ΚΛΑΙΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.