Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Τί; Πῶς; Ποιούς θά ψηφίσουμε; Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος

Ἐπί τέλους μέσα στό «δημοκρατικό καθεστώς» πού ζοῦμε ὁρίστηκε ἡμερομηνία ἐκλογῶν, ἡ 6η Μαΐου, ἡμέρα Κυριακή.   
 
Ἡ περίοδος πού διανύουμε εἶναι Ἀναστάσιμη.  Ἀσφαλῶς τί­ποτα δέν εἶναι τυχαῖο, ὑποστηρίζει ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος.  

Μέσα στήν τεσσαρακονθήμερη ἀναστάσιμη περίοδο ἐμεῖς οἱ ὀρ­θόδοξοι πιστοί διακατεχόμενοι ἀπό τό μοναδικό, παγκόσμιο, δια­χρονικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ θεανθρώπου Κυρίου, θά προσέλθουμε στίς κάλπες γιά νά ψηφίσουμε χωρίς φόβο, πάθος καί ἰδιοτέλεια.  


Αὐτές οἱ ἐκλογές ἀπαιτοῦν ἀπό ὅλους μας ἰδιαιτέρα σύνεση καί διάκριση, ἀφοῦ καλούμαστε νά ἐκλέξουμε ἐκπροσώπους μας μέ ξεχωριστή ἀγάπη στούς Ἕλληνες πολῖτες, ἀδιάφθορους, ἔντιμους, φιλοπάτριδες, μέ ἐγνωσμένη, εἰ δυνα­τόν, ὀρθόδοξη φιλοθεΐα καί θυσιαστική φιλανθρωπία.  

Ἀνθρώπους μέ ἁπλῆ ἀνθρωπιά πρός τούς ξένους καί μέ ἀκέραιο σεβασμό στήν ὑπερτρισχιλιετῆ ἱστορία τῆς χώρας μας, πού καταξιώθηκε ἀπό τούς ἐξαίρετους θεανθρώπινους θησαυρούς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς και Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας.
 
Μέχρι τώρα ἔχει συσσωρευθεῖ στή μαρτυρική Ἑλλάδα ἀσύλ­ληπτο βάρος προδοσίας, μισοθεΐας ἀπό τούς φανερούς ἤ κρυπτο­μένους ἀγνωστικιστές, ἀθέους ἤ καί πολεμίους τῆς ἁγίας ἑλληνορθο­δόξου παραδόσεώς μας. 


Ἔχει ἐκτονωθεῖ ἀπό τίς ψυχές μας ἕνα ὀγκωδέστατο πλέγμα ἀπό ὕβρεις, κατάρες, ἀγανάκτηση, ἄσπονδο - κοσμικά δικαιολογημένο ­- μῖσος, ἰδίως ἐκ τῶν κατατρεγμένων συμπολιτῶν μας ἐναντίον τῶν μή σπλαχνικῶν διαχειριστῶν τοῦ Ἔθνους μας, τῶν «ἀρχόντων» ἐχθρῶν μας.
 
Βάναυσα ὅλοι μας ἀπειλούμαστε ἀπό τόν ἄμβωνα τῆς Νέας Ἐποχῆς, τήν τηλεόραση μέ τά ἐπιτελεῖα της, γιά ἀκόμα πιό σκληρά μέτρα καί χαράτσια πού δέν ἔχουν προηγούμενο στήν ἱστορία μας καί τήν ἀρχαία καί τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐνῷ ἑτοιμαζόμαστε, ὑπο­τίθεται, γιά ἐκλογές.  
Ἐπιτρέπει βέβαια ὁ Κύριός μας, ὅπως ὁ Ἴδιος προτίμησε νά σταυρωθεῖ ὅλως ἐξευτελιστικά ἀπό τά ἄπονα καί ἀνυπότακτα πλά­σματά Του καί νά μή τά σταυρώσει παραδειγματικά, ἐπιτρέπει νά ὑφιστάμεθα ὡς Ἑλληνική κοινωνία πανδημία ἑκατομμύριων ἀνέργων ἀπολυθέντων καί ἀστέγων, παραδομένων πιά μόνο στό ἔλεος τοῦ Σταυρωθέντος ἀλλά καί Ἀναστάντος Κυρίου μας.  

 Ἐπιτρέπει νά μειώνονται δραματικά θέσεις ἐργασίας καί στόν δημόσιο καί στόν ἰδιωτικό τομέα, νά πα­ροπλίζονται ὅσοι παρέχουν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη στούς πολῖτες.  Ἐπιτρέπει ὁ μόνος Φιλάνθρωπος νά περικόπτονται μισθοί καί συντάξεις καί νά γίνονται αὐτόχειρες ὄχι λίγοι, ἀλλά χιλιάδες ἀδύ­νατοι στήν πίστη καί ἀπελπισμένοι συνάνθρωποί μας.  

Ἦταν πανεύκολο στό Χριστό μας νά ἀποφύγει τό μαρτύριό Του καί πρώιμα καί στό τέλος.  Στόν Πέτρο ὅμως εἶπε «βάλε τήν μάχαι­ραν σου εἰς τήν θήκην».  Μήπως δέν μπορῶ νά πῶ στόν Οὐράνιο Πατέρα Μου νά στείλει λεγεῶνες ἀγγέλων ὑπερασπιστῶν τῆς ζωῆς μου;

Ἐπίσης ὅταν οἱ σταυρωτές Του περιγελώντας Τον ἔλεγαν: «εἰ Υἱός εἶ τοῦ θεοῦ, κατάβηθι ἀπό τοῦ Σταυροῦ ἵνα πιστεύ­σωμεν», ὅμως ὁ Παντοδύναμος, ὁ «δρακί κρατῶν τά σύμπα­ντα» δέν ξεκρεμάστηκε ἀπό τό σταυρικό ἰκρίωμα ἐνῷ ἄνετα, θεϊκά μποροῦσε νά γλυτώσει.  Δέν θά γλύτωνε ὅμως τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν αἰώνια καταδυναστεία τοῦ θανάτου.  Ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου διά τοῦ θανάτου Αὐτοῦ ἐπάτησε τόν θάνατον.
 
Ἔτσι καί σήμερα ὁ Κύριος ἐπιτρέπει τή σταύρωσή μας ἀπό τούς συγχρόνους σταυρωτές, γιά νά σταυρώσουμε ὅλα τά βδελυκτά σαρκικά πάθη καί μίση καί νά βγοῦμε ἀπό τίς ἀπίστευτες καί «ἀμετάκλητες» δοκιμασίες κεκαθαρμένοι, ὅπως τό χρυσάφι μετά τή δοκιμασία πού ὑφίσταται στή δυνατή πυρά τῆς καμίνου.  
Ὀφείλουμε πάντως ὡς δικά Του τέκνα, τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, νά ἀποβάλουμε κάθε ἀντιπάθεια ἐναντίον τῶν σταυρωτῶν μας καί νά μεταστρέψουμε τήν ἀγανάκτηση σέ προ­σευχή.  Τά τελευταῖα ἐπίγεια λόγια τοῦ Κυρίου μας ἦταν: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι».  

Πράγματι δέν ξέρουν τί κάνουν, ἀφοῦ ἡ κομματική πειθαρχία εἶναι ἡ πρώτη καταστατική, ὅπως φαίνεται, ὑποχρέωση γι’ αὐτούς, ὅπως καί ἡ ἄγνοια τοῦ περιεχομέ­νου τῶν συμβάσεων πού ὑπέγραψαν καί … ἴσως κάποια
bonus.  Νά παρακαλέσουμε ἐπί πλέον νά τούς χαρίσει ὁ Σταυρωθείς Κύριος μετάνοια καί ἐν μετανοίᾳ ἀπολογία στή Μέλλουσα Κρίση.
Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ ὑπέρβαση τοῦ ἀτομισμοῦ μας θά πλημ­μυρίσει τήν ψυχή μας μέ ὠκεανούς θείας ἀγάπης πού θά συμπα­ρασύρει ἑαυτούς καί ἀλλήλους σέ εὐχές καί ὄχι κατάρες καί σέ συναγωνισμό προσευχῶν ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας καί σωτηρίας ὅλων μας, τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Τό θέμα μας ὅμως εἶναι οἱ ἐπικείμενες ἐκλογές.  Τί θά κάνουμε; Ἡ ἀπάντηση εἶναι πάρα πολύ δύσκολη.  Μποροῦμε ὅμως νά σκεφθοῦμε τά ἑξῆς: 
1. Ὅσοι ὑπέγραψαν, οἱ διακόσιοι περίπου βουλευτές, τίς συμβάσεις πού παραδίδουν «ἀμετάκλητα» στούς δανειστές τῆς χώρας μας ἔδαφος, ὑπέδαφος, ὀρυκτό πλοῦτο, ἐναέ­ριο χῶρο, παραθαλάσσιο, δημόσια καί ἰδιωτική περιουσία, πολιτιστική κληρονομιά κ.τ.λ., κ.τ.λ., μποροῦν νά θεω­ροῦ­νται ὑποψήφιοι ἐκπρόσωποί μας στίς ἐπικείμενες ἐκλογές;  Εἶναι δυνατόν;;;
2. Ὑπάρχουν κόμματα, τά ὁποῖα ἔχουν κάνει ἀναλυτική κρι­τική τῶν μεθοδεύσεων τοῦ πλαστοῦ χρέους, τῶν ἐπαχθῶν ὑποχρεώσεων τῆς πατρίδος μας πρός τό Δ.Ν.Τ., τήν Εὐρω­παϊκή Ἕνωση, τούς δανειστές.  Ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ μέχρι τώρα διετής οἰκονομική πολιτική δέν βοηθάει τή χώρα μας, ἀλλά ἀκόμα περισσότερο ὑποθηκεύει τό μέλλον γενιῶν καί γενιῶν μετά ἀπό μᾶς, ἀφήνοντας ἐρείπια στούς μεταγενεστέρους μας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς. 
Ἀπό αὐτά τά ἀντιμνημονιακά κόμματα ὠφεληθήκαμε μέ τίς ἐμπερι­στατωμένες ἀναλύσεις πού ἔχουν κάνει γύρω ἀπό τό ἐπονείδιστο χρέος, ἀπό τούς δυσβάστακτους τόκους γιά τήν ἀποπληρωμή τοῦ χρέους καί γύρω ἀπό τή γενικότερη φθίνουσα κατάσταση τῆς χώρας μας, πού εἶναι ἀποτέ­λεσμα τῶν «ἀμετά­κλη­των» δανειακῶν συμβάσεων πού τελικά ὑπέγραψαν οἱ διακόσιοι βου­λευτές. 
Λυπούμαστε ὅμως ὑπερβολικά γιατί, ἐνῷ οἱ γνώσεις τους, ἡ δράση τους, ἡ μαχητικότητά τους ἔδειχναν τήν ἀγάπη τους γιά τήν πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, ὡστόσο δειλά – δειλά ἤ μερικοί πιό φανερά, δηλώνουν ἄθεοι.  Ἐνδεχομένως καί κάποιες ἄλλες σκοπιμό­τητες, συμβατές μέ τήν ἀθεΐα τους, νά ἔρθουν στό φῶς τότε πού θά καθήσουν στούς βουλευτικούς θώκους.  Ἡ περίπτωσή τους μᾶς παραπέμπει στή νοοτροπία καί στή δράση τοῦ Ἀδαμάντιου Κοραῆ, ὁ ὁποῖος θαμπώθηκε ἀπό τόν εὐρωπαϊκό ἀθεϊστικό οὐμα­νισμό, ἀρνήθηκε τήν ἐκλεκτή ἑλληνορθόδοξη Παρά­δοση καί ἀγωνίστηκε νά ἐγκαθιδρύσει στήν πατρίδα μας τήν ἄψυχη εὐρωπαϊκή κουλτούρα, τῆς ὁποίας τά ἀποτελέ­σματα δυστυχῶς εἰσπράττουμε ὅλοι μας.
3. Ὅσους ἀπό τούς ἀντιμνημονιακούς δέν ἔχουν ξεκαθαρίσει τό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη πῶς μποροῦμε νά τούς ἐμπιστευθοῦμε; Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά εἶναι τό δηλητη­ριῶδες κερασάκι πάνω στήν τούρτα τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, πού ἀπό δεκαετίες ἑτοιμάζει ἡ Νέα Ἐποχή σέ βάρος μας.  Ἄν καί αὐτοί ἀδιαφοροῦν στήν καταδυνά­στευ­ση τῆς ἐλάχιστης ἐλευθερίας μιᾶς ἀναπνοῆς, μιᾶς ἀνάσας πού ἀπέμεινε ἀκόμα στόν Ἕλληνα πολίτη, πῶς μποροῦμε νά τούς δώσουμε τήν ἐξουσιοδότηση νά προετοιμάσουν μιά πραγματική καί ὄχι εἰκονική σεισά­χθεια; 
4. Τίς ἡμέρες αὐτές πού μέ διάφορα παραπλανητικά διλήμ­ματα προσπαθοῦν οἱ ἐπαγγελματίες πολιτικοί νά μᾶς ξεγε­λάσουν, ἄς κλείσουμε τά αὐτιά μας νά μήν ξαναμολυνθοῦν ἀπό τίς πλάνες ὑποσχέσεις τους.  Ἄς κλείσουμε τόν ἄμβωνα τῆς Νέας Ἐποχῆς, τήν τηλεόραση, γιά νά μή ρυπαίνει μέ  τό συστηματικό ψεῦδος τίς ψυχές μας.  Μυθομανεῖς θά καταντήσουμε, ἄν ἐξακολουθοῦμε νά τεί­νουμε εὐήκοα ὦτα σ’ αὐτούς.
5. Ἄς ἐπιμεληθοῦμε τήν ἐν Χριστῷ πνευματική μας ζωήΤό κομποσχοίνι, τήν εὐχή, τίς ἱερές Ἀκολουθίες, γιά νά μπο­ρέσουμε νά ἀνακαλύψουμε ἔστω καί ἕνα Χριστιανό Ἕλλη­να πού πονάει γιά τήν κατάσταση τῆς χώρας μαςἌν πραγματικά πονᾶμε γιά τήν πατρίδα μας, εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Χριστός θά δείξει, θά ἀναδείξει ἄνδρα ἐν Χριστῷ πνευματικῶν ἐπιθυμιῶν, ἄνδρα θυσίας καί προσφορᾶς καί θά δώσει ἐλπίδα σωτηρίας. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὄχι μόνο ἕνας, ἀλλά ἀρκετοί νέοι ὑποψήφιοι ἔχουν ὀρθόδοξη παιδεία, ἔμπνευση, πίστη Χριστοῦ καί ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα.
6. Στήν περίοδο τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τότε πού ὁ Ἰουδαϊκός λαός ἦταν σκλαβωμένος στούς εἰδωλολάτρες καί ἀναγκά­ζονταν ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι νά προσκυνήσουν τόν πανίσχυρο Ναβου­χοδονόσορα, οἱ τρεῖς νέοι Ἀνανίας, Ἀζαρίας καί Μι­σαήλ δέν ἀρνήθηκαν τόν ἀληθινό Θεό καί δέν προσκύνησαν τά εἴδωλα.  Ἐκβιάσθηκαν καί ρίχτηκαν στήν κάμινο τοῦ πυ­ρός.  Βάδιζαν ἀτρόμητοι μέσα στήν πυρακτωμένη κάμινο δοξολογοῦντες τόν ἀληθινό Θεό καί μετανοοῦντες γιά λογαριασμό ὅλης τῆς γενιᾶς τους πού ἀπομακρύνθηκε πνευματικά ἀπό τόν ἀληθινό Θεό.  Καταξιώθηκαν τοῦ πα­σίγνωστου θαύματος τῆς σωτηρίας τους ἀπό τήν κατα­στρε­πτική δύναμη τοῦ πυρός.  Οὔτε τρίχα τῆς κεφαλῆς τους δέν ἐνοχλήθηκε, δέν πειράχθηκε ἀπό τή φωτιά, ἀλλά μέσα στήν πυρένδροσο κάμινο ἀπεκαλύφθη ἡ μελλοντική σά­ρ­κωση καί ἐνανθρώπιση τοῦ ἀσάρκου Λόγου, φαινομένου ὡς λευχείμονος καί ἀστραφτεροῦ ἀγγέλου πού τούς ἐνδυ­νάμωνε, τούς θεοεμψύχωνε καί τούς πλήρωνε μέ τήν ἐμπει­ρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ μαρτυρήσαντος, Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας.  Ἔγιναν μάρτυρες τῆς λαμπροφόρου Ἀνα­στάσεως τοῦ Χριστοῦ, πρό Χριστοῦ.  Εἶναι ἀδύνατο σήμερα καί μεῖς, οἱ κληρικοί καί λαϊκοί τῶν ἐσχάτων χρόνων, ζῶντες ἐν μετανοίᾳ τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νά μήν ἀποκτήσουμε ἐμπειρία Ἀναστάσεως  καί σωτηρίας τῆς πατρίδος μας ἀπό τήν ἡτοιμα­σμένη νέα κάμινο πυρός ἀπό τούς ἡγέτες τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τούς συνεργούς τους.

11 σχόλια:

 1. Αυτό που πολύ προβληματίζει εμένα, και το θίγει ο π. Σαράντης στο λόγο του, είναι αυτό ακριβώς, ότι αυτούς που υπέγραψαν το μνημόνιο φυσικά δεν μπορούμε να τους ψηφίσουμε, αυτοί πάλι που δεν το υπέγραψαν και δείχνουν να είναι εναντίον αυτής της καταστροφικής για την πατρίδα μας πολιτικής δηλώνουν άθεοι. Άλλοι πάλι που δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι δείχνουν μάλλον να καπηλεύονται τα ιερά και τα όσια προκειμένου να αναδειχθούν στις συνειδήσεις των πολιτών. Μου φαίνεται μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα η κατάσταση... Και ποιους μπορείς πια να εμπιστευτείς; Άλλα λένε πριν τις εκλογές και άλλα μετά. Άλλα μπροστά στο φακό και άλλα πίσω από το φακό... Πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι καλός και ειλικρινής αναρρωτιέμαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ψηφίζουμε Κοινωνία την μόνη παράταξη που μιλάει για τον Χριστό και την Εκκλησία του!!!

   Διαγραφή
 2. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ, ΤΑ ΣΥΚΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΑΦΗ ΣΚΑΦΗ, ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΑ ΞΑΝΑΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΑΞ/ΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απαντήσεις
  1. Αρκεί να προβληματιστεί κανείς πώς δέχτηκε ο κ. Καμμένος στο κόμμα του τον νεοεποχίτη κ. Μαρκάτο, το κατ' εξοχήν αντιπροσωπευτικό δείγμα του εθνομηδενισμού, για να καταλάβει και τον εμπαιγμό. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι από την εκμετάλλευση της πίστεως είναι καλύτερη η άρνηση της πίστεως. Τουλάχιστον εκεί ξέρουμε με τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε κι... ελπίζουμε. Αντιμνημονιακό κόμμα με σαφή θέση εναντίον της κάρτας του πολίτη υπάρχει μόνο ένα, το γνωστό.
   Κλεοξάνθη

   Διαγραφή
  2. Διευκρινίζω ότι ομιλώ για κόμμα που βρίσκεται ήδη μέσα στη Βουλή κι έχει δώσει δείγμα γραφής στις δύο αυτές θέσεις.
   Κλεοξάνθη

   Διαγραφή
 4. Ευχαριστώ Κλεοξάνθη , αλλά δεν θα "πάρω" από το αθεϊστικό κόμμα, χάριν του οποίου από ομοϊεάτες ήδη προσκυνάμε πλυθώρα μαρτύρων στη Ρωσία.
  32 κόμματα υπάρχουν , επιλογές υπάρχουν.
  Ας μην πέσουμε ούτε στη λούμπα του δικομματισμού, ούτε στους αριστερούς αυτοαποκαλούμενους "σωτήρες".
  Οι αριστεροί είναι πραγματικά ανθέλληνες , μιας και ούτε 2 μήνες δεν πέρασαν από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής και είχαν την έμπνευση να ξεκινήσουν εμφύλιο πόλεμο.
  Μπορεί να συμφωνώ με κάποια από αυτά που λένε (π.χ. εναντίον της κάρτας του πολίτη) - συμφωνούμε βέβαια για διαφορετικούς όμως λόγους.
  Δεν θέλω αριστεροί να γράφουν τα βιβλία της ιστορίας της χώρας μου, όταν λένε ότι η επανάσταση του 1821 ήταν ταξική και όχι εθνική και όταν λένε για την μικρασιατική καταστροφή ότι τάχα μου "στιμωχτήκαμε"...
  Ούτε αριστερά , ούτε δικομματισμός , ούτε Καμμένος (πρώην ΚΝΕ , μετά ΝΔ, μετά δικό του κόμμα και μετά ποιός ξέρει τι...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το μόνο Κόμμα που αντιστέκεται στην ΚΑΡΤΑ του Πολίτη αλλα και στην ανέργεση του Τζαμιού είναι το ΛΑΟΣ! Μπορεί να έκανε κάποια λάθη αλλα πιστέυω δεν αφήσει την Ελλαδα και την Ορθοδοξία..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γενικά με την πολιτική δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ, λίγα πράγματα, γι αυτό και τώρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να αποφασίσω τι να ψηφίσω, μη γνωρίζοντας ουσιαστικά το "χαρακτήρα" κάποιων κομμάτων, θα ήθελα για αυτό μία ερώτηση να κάνω για το συγκεκριμένο κόμμα, ο Καρατζαφέρης μου έχει δώσει κάποια στιγμή την εντύπωση ότι λίγο καπηλεύεται τα της θρησκείας, αν κάνω λαθος διόρθωσέ με σε παρακαλώ, επειδη βλέπω ασχολείσαι με το συγκεκριμένο κόμμα. (Προς το διαχειριστη του forum: αν δεν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε την ερώτηση, μην το κάνετε, καμιά παρεξήγηση).

   Διαγραφή
 6. Χριστός Ανέστη . Η Κλεοξάνθη προφανώς εννοεί τό Κ.Κ.Ε. ! Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ είπε ορθώς πώς ο Χριστιανός δέν ψηφίζει Μαρξιστικά Αθεϊστικά κατασκευάσματα . Ο π. Σαράντης είναι τής ιδίας γνώμης καί δικαίως , αφού ο Κομμουνισμός είναι , ίσως , ο μεγαλύτερος εχθρός τής Εκκλησίας Τού Χριστού ! Δείτε γιά τίς γενοκτονίες τούς σέ Ελλάδα καί εξωτερικό : http://stwmenkalws.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5VYy3ZCYI4 Εδω υπαρχει ενα βιντεο του Καμμενου στο ΣΚΑΙ.Στην τελευταια φραση του ο Καμμενος λεει οτι δεν ψηφισε τη συνθηκη Σενγκεν παροτι το κομμα του τοτε το ψηφισε. Λεει ψεμματα ή οχι ο κος Καμμενος? Εδω στο Ο.Π. αν δε κανω λαθος ειχα διαβασει πως ο Καμμενος υπογραψε τη συνθηκη Σενγκεν . Τι πραγματικα ισχυει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.