Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Επιστολή της Εστίας Πατερικών Μελετών σε ευρωβουλευτές. (5/3/2012)
ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
     Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
       ΤΗΛ.  2108025211

                                                              Ἀμαρούσιον 05-03-2012

Ἀξιότιμοι κύριοι Εὐρωβουλευτές.
Χαίρετε!
Ὡς Ὀρθόδοξοι κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς Ἕλληνες πολῖτες, ὡς μέλη τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν καί ὡς ἰσότιμα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπευθυνόμαστε στήν ἐλλογιμότητά σας σ᾿ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες γιά τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, γιά τά παιδιά μας, τά ἐγγόνια μας καί τό μέλλον αὐτῆς τῆς χώρας.
Ἀσφαλῶς παρακολουθεῖτε τίς ἀφόρητες πιέσεις κατά τῶν πολιτῶν τῆς χώρας μας ἐκ μέρους τῶν δανειστῶν, τοῦ Δ.Ν.Τ. καί τῶν λοιπῶν φορέων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας.  Περικοπές μισθῶν καί συντάξεων, ἀπολύσεις καί ἐφε­δρεῖες στό δημόσιο τομέα μέ ἀντίστοιχη ἐξομοίωση στόν ἰδιωτικό. Ἕνα καί μισό ἑκατομμύριο εἶναι οἱ ἀπολυμένοι ἀπό τόν ἰδιωτικό τομέα.   
Διάλυση καί συρρίκνωση τῆς δημόσιας διοίκησης, τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, στά ὁποῖα ἔχουν κατατεθεῖ αἱματηρές κρατήσεις χρόνων καί χρόνων, ἑνοποίηση καί μείωση παροχῶν ὑγείας καί διάλυση τοῦ Ι.Κ.Α..  Ἀποσύνδεση τῶν προγραμμάτων τῆς Παιδείας ὅλων τῶν βαθμίδων ἀπό τή μακραίωνη Ἑλληνορ­θόδοξη Παράδοσή μας, κατάργηση τῶν βιβλίων δῆθεν λόγῳ κρίσεως.  Πεῖνα, δυστυχία, ἀδυναμία πληρωμῆς δόσεων καί ἔξωση πολιτῶν ἀπό τά σπίτια τους μετά ἀπό πλειστηριασμό.
Πρώην εὐκατάστατοι πολῖτες, εἶναι πλέον ἄστεγοι πού πολλαπλασιάζονται μέ γοργούς ρυθμούς, ἀφοῦ ἡ λίαν ἀγαστή συμπαι­γνία Δ.Ν.Τ., Ε.Ε. καί κυβερνητῶν, μᾶς ἑτοιμάζει νέες περικο­πές καί νέους φόρους πάνω στούς ἀβάσταχτους πού προηγή­θηκαν.
Εἶναι πρωτοφανής γιά τά Εὐρωπαϊκά δεδομένα ἡ συμπεριφορά μερικῶν Ἑταίρων ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας.  Ἡ ἀδιάκριτη γερμανική ἡγεσία ἔχει ἀναλάβει τήν ἐκτέλεση ὅλων τῶν ἀντιλαϊκῶν ἀπάνθρωπων μέτρων κατά τῶν ἤδη πενομένων συμπολιτῶν μας.  Ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀπόλυτα σύμφωνη ὡς μή ὄφειλε, στήν οἰκονομική καταπίεση τοῦ λαοῦ μας καί στήν ἐξόντωσή του μέ τά μέτρα πού δέν ὁδηγοῦν οὔτε στήν τακτοποίηση τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας μας, οὔτε καί στήν ἐξεύρεση χρημάτων γιά τήν ἐξόφληση τῶν δόσεων πρός τούς δανειστές μας.

Σίγουρα γνωρίζετε ὅτι...
τό χρέος μας ἦταν κατά πολύ μικρότερο τοῦ ἐμφανισθέντος.  Ὀγκώθηκε κατά δύο τρίτα, γιά νά δικαιολογηθεῖ ἡ ἐπέμβαση τοῦ Δ.Ν.Τ.
Τό χειρότερο ὅλων τῶν ἀντιλαϊκῶν μέτρων εἶναι οἱ δύο δανειακές συμβάσεις, πού ἴσως τίς γνωρίζετε καλύτερα ἀπό ἐμᾶς.  Πεντακόσιες χιλιάδες πολῖτες ἀντέδρασαν δυναμικά τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 μέ εἰρηνική ἀγωνιστική συμπεριφορά καί ζωντανά συνθήματα ἐναντίον τῶν δύο ἐπάρατων δανειακῶν Συμβάσεων.  Δυστυχῶς παρά τίς λαϊκές ἀντιδράσεις ὑπερψηφί­στη­κε ἡ δεύτερη Δανειακή Σύμβαση, πού αὐτομάτως ἐπικυρώνει καί τήν πρώτη.  Ἡ δικτατορία τῆς ἐξουσίας ἐκδηλώθηκε θρασύτατα σ᾿ ὅλο τό μεγαλεῖο της σ᾿ αὐτή τή χώρα, πού ὅπως οἱ πάντες γνωρίζετε γεννήθηκε ἡ δημοκρατία, ἄνθισε, ἀνδρώθηκε καί ἁπλώθηκε σ᾿ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη.  Μαζί της ἄνθισε καί ἐξαπλώθηκε ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός, τοῦ ὁποίου ἄριστοι γνῶστες εἶσθε ὅλοι σας.
Μέ τήν προσωπική καί συνολική ἐθνική ἐμπειρία σας, Σεῖς,  ἕκαστος λαός τῆς Εὐρώπης, ἐκτιμήσατε, ἀφομοιώσατε καί ἀναπτύξατε τόν πλούσιο Ἑλληνικό πολιτισμό καί τήν ἐξαίρετη δημοκρατία, πού ἀμφότερα παγιώθηκαν σ᾿ ὁλόκληρη τήν εὐρωπαϊκή κοινότητα μέχρι σήμερα.  

Ποιός κακός δαίμονας παρενέβη καί ἄλλαξε ἡ συμπεριφορά μερικῶν ἐξ ὑμῶν ἐναντίον τῆς κοιτίδας τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς Δημοκρατίας; Γιατί τόση καταπίεση καί ἐχθρότητα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας;
Ἐσεῖς, πού βρίσκεσθε στήν ἀνώτατη δημοκρατική ἐξουσία τῆς Ε. Ε., γνωρίζετε τά βαθύτερα αἴτια τῆς κατασκευασθείσης οἰκονομικῆς κρίσεως, τήν ἔνταση τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου πού ἐξαπολύεται ἀπό τούς οἰκονομικούς δολοφόνους ἐναντίον της καί τῆς καταδυναστεύσεως τῶν πολιτῶν της.  Γιατί νά καταδικάζο­νται ἀπό τώρα γενιές καί γενιές παιδιῶν καί ἐγγονῶν μας σέ γενική ἐξαθλίωση;
Εἶναι δυνατόν νά μήν ἀντιδρᾶ τό Εὐρωκοινοβούλιο ἐνάντια στήν παράνομη καί ἀπάνθρωπη πολεμική πού γίνεται σέ ἕνα κράτος μέλος της;
Εἶναι ὅμως εὐρύτατα γνωστό, ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση πλήττει καί ἄλλα εὐρωπαϊκά κράτη, Ἰταλία, Ἰσπανία, Πορτογαλλία, Γαλλία, ἴσως καί ἄλλα.  Δέν ὑφίστανται ὅμως τή σφοδρή πολεμική πού ὑφίσταται ἡ Ἑλλάδα.  Εἶναι δυνατόν ἡ Εὐρωπαϊκή ἀνώτατη ἐξουσία τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου νά ἀνέχεται,  νά κυρώνεται μιά δανειακή Σύμβαση πού τό Μάϊο τοῦ 2010 ὑπέγραψε μόνος του ὁ Γ. Παπανδέου μέ τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν κ. Παπακωνσταντίνου, μέ ὅρους ἀμετάκλητους εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος;  Μόνο ἐκ παραδρομῆς καί κατά λάθος θά μποροῦσε νά ὑπογραφεῖ μιά τέτοια σύμβαση.
Παρακαλοῦμε νά γνωρίζετε, ὅτι πολλοί φορεῖς στήν Ἑλλάδα ἀντιδροῦν δυναμικά γιά νά μήν ἰσχύουν οἱ ὑπογραφές τῶν δύο πρώτων ὑπογραψάντων τήν καταδίκη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.  Εἶναι δέ ἄξιον μεγίστης ἀπορίας πῶς 199 «βουλευτές μας» ὑπέ­γραψαν μακρόχρονη ὑποδούλωση γενιῶν καί γενιῶν Ἑλλήνων.  Τό Εὐρωκοινοβούλιο θά μείνει βουβό καί ἄφωνο μπροστά στή σφαγή τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους – μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης;
Ἄν δέν ἀντιδράσετε τώρα ἔγκαιρα νά ξέρετε, μᾶλλον τό ἀντιλαμβάνεσθε, ὅτι τό μολυσματικό σύνδρομο πού λέγεται δικτατο­ρία, καταπίεση, οἰκονομική κρίση, ἐξαθλίωση, θά γενικευθεῖ χωρίς νά καταλάβουμε ὅλοι μας – οἱ Εὐρωπαῖοι πολίτες – πῶς θά ἔχει σταδιακά ἐξαθλιωθεῖ ὁλόκληρη ἡ Εὐρωπαϊκή κοινότητα. 
Ἐμεῖς ὡς Ἑλληνικό Ἔθνος, τό γνωρίζετε καλά ἀπό τήν Ἱστορία, καταφέραμε, ἄλλοτε σύντομα καί ἄλλοτε ἀργότερα καί ἐκδιώξαμε, πολλούς κατακτητές.  Οὔτε ἡ δικτατορία τοῦ Μεταξᾶ τό 1940, ἄφησε ἀνυπεράσπιστη τήν Ἑλλάδα.  Δέν παρέδωσε τή χώρα μας στούς κατακτητές.  Το ΟΧΙ παρέμεινε διαχρονικά μέσα στό DNA μας καί χαρακτηρίζει τό ἦθος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν μαζί μέ τήν πανίσχυρη Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη του.  Οὔτε ἡ Χούντα, οὔτε ἡ τουρκική σκλαβιά μᾶς κατέβαλαν.
Σοβαρές οἰκονομικές καί νομικές μελέτες καί ἀπό Ἕλληνες καί ἀπό Εὐρωπαίους ἐπιστήμονες ἀποδεικνύουν, ὅτι τό Ἑλληνικό χρέος εἶναι ἄκυρο, ἐπονείδιστο καί παράνομο.  Ὁ Ἑλληνικός λαός δέν εἶναι διατεθειμένος νά ὑποκύψει στήν παράνομη, κατά τό διεθνές δίκαιο, δανειακή σύμβαση, καί ἀντίθετη πρός τό ἑλληνικό Σύνταγμά του, πού εἶναι γέννημα τῆς ψυχῆς του, τοῦ πολιτισμοῦ του, τῆς εἰδοποιοῦ ὀρθοδόξου πίστεώς του. 
Ἄλλωστε ὅλη τή δεκαετία πού διέρρευσε μέ τή χρήση τοῦ Εὐρώ, τά μεγάλα Εὐρωπαϊκά κράτη ἀσύλληπτα ὠφελήθηκαν ἀπό τήν ἐγκατάσταση τῶν πολυεθνικῶν τους ἑταιριῶν ἑνῶ οἱ οἰκονομίες τῶν μικροτέρων ἀπομυζήθηκαν καί συρρικνώθηκαν. 
Γιατί νά μήν ἐφαρμόζονται εἰδικά γιά τήν Ἑλλάδα καί οἱ Νόμοι καί οἱ Συνθῆκες πού ἔχουν θεσμοθετηθεῖ ἀπό τά ἐπίσημα διοικητικά ὄργανα τῆς Ε.Ε.;
Ἀγαπητοί κ. Εὐρωβουλευτές,
Οἱ περισσότεροι ἐξ Ὑμῶν ἐκπροσωπεῖτε χριστιανικά κράτη καί χριστιανικά κόμματα.  Ἑπομένως ἔχετε εὐαίσθητη ἀνθρωπιστική καί δημοκρατική συνείδηση.  Θά ἀφήσετε ἕνα κομμάτι τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου πού ἐκπροσωπεῖτε, στό στυγνό συμφέρον καί στά νύχια τῶν δανειστῶν;
Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πολῖτες δέν εἴμαστε μονοφυ­σῖτες.  Δέν παραβλέπουμε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τά σχετικά μέ αὐτήν. 
Ἐπειδή ὁ Χριστός προσέλαβε ὁλόκληρη τήν κτιστή ἀνθρώπινη φύση καί ὅλα τά περί αὐτήν καί κρατᾷ στούς οὐρανούς αἰωνίως αὐτή τήν ἀνθρώπινη φύση χριστοποιημένη, γιαυτό καί μεῖς ὡς πολῖτες τούτου τοῦ ἔθνους, ἐνδιαφερόμαστε γιά τή μικρή, μεγάλη ὅμως σέ ἱστορία καί πολιτισμό Ἑλλάδα.  Ἐφόσον καλῶς ἐνδιαφερόμαστε γιά τήν πατρική οἰκία μας, οἴκοθεν νοεῖται, ὅτι ἐνδιαφερόμαστε σωστά καί γιά τήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα.
Ἄν δέν ἀγωνισθοῦμε σθεναρά καί σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά τήν πατρίδα μας καί γιά τούς ἀδελφούς μας Ἕλλη­νες συμπολῖτες, πῶς καί μέ ποιά ἐμπειρία θά ἐνδιαφερθοῦμε ἀληθινά γιά τά ὑπαρκτά Εὐρωπαϊκά προβλήματα, πού ὄντως ὑφίστανται σήμερα καί κλονίζουν τήν Εὐρωζώνη;
Παρακαλοῦμε μή ξεχνᾶτε ὅτι ἡ Ἑλληνική γῆ εἶναι διαποτισμένη μέ τούς ἱδρῶτες καί μέ τά αἵματα χιλιάδων ἡρώων καί μαρτύρων, πού δέν χάθηκαν, ἀλλά ζοῦν ἔνδοξα στήν αἰώνια ζωή μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Αὐτοί δέν θά μᾶς ἐγκαλείψουν.  Θά μᾶς βοηθήσουν μέ ἀνώτερες θεανθρώπινες δυνάμεις.
Ὅμως καί μεῖς θά κινητοποιήσουμε ὅλες μας τίς δυνάμεις, πνευματικές, ψυχικές, σωματικές γιά νά ἀκυρωθοῦν οἱ ἐπαχθέ­στατες δανειακές συμβάσεις. 
Πρέπει νά ἀφεθοῦμε ἐλεύθεροι, ὡς δημιουργικός ἀγωνιζό­μενος λαός νά συνεχίσουμε τήν ἔνδοξη ἱστορία μας γιά τό καλό μας καί γιά τό καλό τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ ἡ βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐκφρασθεῖ ἐκλέγοντας τούς ἄρχοντές του, μέ νόμιμες κανονικές διαδικασίες ἐλεύθερων ἐκλογῶν. 
Ἐμεῖς ὡς Χριστιανοί πιστεύουμε, ὅτι γιά ὅλη μας τή ζωή, γιά τίς πράξεις μας καί γιά τίς ἐλλείψεις μας θά δώσουμε λόγο στό Θεό, ἄν ἀφήσουμε ἀνυπεράσπιστη τήν πατρίδα μας καί ἄν στούς ἀπογόνους μας κληροδοτήσουμε στάχτη καί ἀποκαΐδια, ὅπως ὁρίζουν οἱ δανειακές συμβάσεις.
Ὅσοι ἐξ ὑμῶν δέν ἔχετε ἀναφορά στό Θεό, γιά ὁποινδήποτε λόγο, μέ βάση τήν κοινή λογική καί τόν ἀνθρωπισμό πού σᾶς διέπει, προθυμοποιηθεῖτε γιά ἔμπρακτη βοήθεια, γιά τό καλό τῆς Εὐρώπης, πού ὑπηρετεῖτε καί ἑνός κράτους μέλους της πού τώρα ὀδυνᾶται. 
Ταπεινῶς φρονοῦμε·
Μέ τίς νόμιμες διαδικασίες ζητεῖστε ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου νά φέρει τό θέμα τοῦ δοκιμαζόμενου Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρός συζήτηση.
Μέ κάποιο τρόπο νά γίνει γνωστό καί ἀντιληπτό σ᾿ ὅλα τά μέλη, ὅτι πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τιμωροῦνται αὐστηρά, παράνομα καί ἀντίθετα πρός τίς Εὐρωπαϊκές Συμβάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί πρός τό Ἑλληνικό καί τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα.
Ἔχει ὑποχρέωση τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο νά ἀποκαταστήσει τήν ἀδικία πού γίνεται σέ βάρος τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν του πού πρωτοφανῶς δέν ὑποστηρίζονται ἀπό τούς κυβερνῆτες τους. 
Τά ἀγαθά τῆς ἐργασίας, τῆς παιδείας, τῆς ἄμυνας, τῆς θρησκείας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς ὑγείας, τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης καί τῆς κάλυψης τῶν βασικῶν ἀναγκῶν στέγης, ἔνδυσης καί τροφῆς νά μή λείψουν ἀπό τούς Ἕλληνες πολῖτες, ὅπως δέν λείπουν ἀπό κανένα πολίτη ἄλλου Εὐρωπαϊκοῦ κράτους.
Νά πιέσει τό Εὐρωκοινοβούλιο τούς ἑλληνικούς παράγοντες γιά εὐνοϊκότερη ρύθμιση τῶν ὀφειλῶν στίς τράπεζες, ὥστε κανείς Ἕλληνας νά μή χάσει τό σπίτι του.
Ἐφόσον ἤδη πληθύνονται οἱ ἐπίσημες φιλάνθρωπες φωνές ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, νά ἐνθαρρυνθεῖ καί τό Εὐρωκοινοβούλιο νά ζητήσει τήν ἀκύρωση τῶν δανειακῶν συμβάσεων ὡς ἀντιθέτων πρός τό Εὐρωπαϊκό δίκαιο καί τίς Συμβάσεις πού κατά καιρούς ἔχουν θεσμοθετηθεῖ ἀπό αὐτό.
Ἡ κατάφωρη ἀδικία πρός τούς Ἕλληνες πολῖτες θά δημιουργήσει κακό, χείριστο προηγούμενο γιά ἄδικη μεταχείριση καί πολιτῶν ἄλλων κρατῶν-μελῶν μέ παρόμοιες δικαιολογίες καί ἐξουθενωτικές πρακτικές.
Ἀφερέγγυα καί ἀναξιόπιστη θά ἀποδειχθεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὅταν δέν καταφέρει νά προασπίσει τό ἀρχαιότερο κράτος – μέλος της, μά κυρίως τή ζωή καί τήν τύχη τῶν πολιτῶν της.

                           Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν

                      ἀρχίμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου ἈμαρουσίουΕπιμέλεια κειμένου
Αναβάσεις 


Επιστολή της Εστίας Πατερικών Μελετών σε ευρωβουλευτές. (5/3/2012 στά Αγγλικά)


Association of Patristic Studies
Non-governmental organization
V. Ipirou 47, Maroussi
GREECE
Tel. 00302108025211
Maroussi, 05-03-2012
        Dear members of the European Parliament,
        Accept my greetings!
     As Orthodox priests of the Greek church as Greek citizens, as members of the Association of Patristic Studies and as equal members of the European Union, we are making an appeal to your honesty in these difficult times for our country Greece, for our children, our grandchildren and the future of this country.
     You certainly know the unaffordable pressure that the citizens of our country are undergoing by creditors, International Monetary Fund and the other bodies of the European Union. 
Cuts have been done to salaries and pensions along with layoffs and reserves in the public sector with the same tendency in the private one. One million and a half are the fired in the private sector. We are confronting the break down and the shrinking of the public administration, of Social Security, which was paid with great effort by each one of us for years, the shrinking of health care and the break down of the health security system, the detachment of educational programs of all levels from our long Greek-orthodox tradition, the withdrawal of school books allegedly because of the crisis. Hunger, misery, inability to pay off the installments and ejection of citizens from their houses after auctions.
     Wealthy citizens have turned into homeless, which are constantly multiplying, since the admirable collusion of the IMF, the EU and the governors is preparing for us new cuts and taxes beyond the unsupportable ones that preceded.
     The behavior of some partners against our people is unprecedented for the European measures. The intrusive German government has taken charge of all the anti-popular and inhuman measures against our already poor citizens. Unfortunately, the Greek government is absolutely consistent with the economic oppression of our people and its extermination, with measures that neither lead to regulation of the Greek economy, nor bring new sources of funds to payoff the installments to our creditors.
     You certainly know that our debt was by far smaller than the new one. It grew by two thirds, so that the interference of the IMF could be justified.
     The worst of all the anti-popular measures are the two loan agreements that perhaps you know better than us. On Friday, February 10th 2012, 500 000 citizens reacted vigorously with peaceful though dynamic behavior and lively slogans against the two loathsome loan agreements. Unfortunately, despite the reaction of the people, the government voted for the second loan agreement which is automatically validating the first one. The dictatorship of the authorities was manifested with insolence and in all its glory in this country, where, as you all know, the democracy was born, flourished, strengthened and spread over the whole Europe. The Greek civilization, which you all know very well, was flourished and spread along with it.
     With your personal and national experience, You, each one of the nations of Europe, have appreciated, assimilated and developed the rich Greek civilization and the luminous democracy that have been both consolidated in whole the European community until today.
     What did interfere and the behavior of some of you changed against the cradle of civilization and democracy, practically against Greece? Why is there so much oppression and hostility against Greece?
     All you, who have a position in the higher democratic body of the EU, you do know which is the root cause of the manufactured crisis, the strength of the economic war launched by economic killers against Greece and the oppression of its citizens. Why should whole generations of our children and grandchildren be condemned to general squalor?
     How could the European Parliament not react to the illegal and inhuman war that is going on against one of its members?
     Certainly, it is known that the economic crisis is inflicting other European countries too, such as Italy, Spain, Portugal, France and perhaps others. However, they are not experiencing the same rough polemic as Greece is. Is it possible that the highest European authority of the European Parliament to sanction and validate, without being asked, a loan Agreement that was signed on May 2010 only by G. Papandreou and the Finance minister Mr. Papaconstantinou with irreversible terms for Greece? Such an Agreement could only be signed by mistake in a country of the Third World.
     I would like you to know, that many organizations in Greece react vigorously, so that the two signatures mentioned above, which validate the conviction of Greece, would not be in force. We are also wondering, how our 192 “members of Parliament” could sign the subjugation of generations of Greeks for such a long time. Will the European Parliament stay mute and silent while the new Greek state-member of the European Union is being slaughtered?
     If you don’t react now, in time, you should know, and probably you have already realised that the contagious disease, which is called dictatorship, economic crisis and sordidness will become general, and us, the European citizens, will not even notice how all the European community will fall into sordidness.
     You know well from the history, that we, as the Greek nation, have succeeded sooner or later to beat off many occupiers. Even the dictatorship of Metaxas in 1940 did not leave the Greece unprotected. They did not agree to surrender to the enemies. The legendary “NO”, pronounced back then, remains always in our DNA and along with the almighty Orthodox Christian faith, constitutes the characteristic of the Greek character. Neither the Junta, nor the Turkish yoke discouraged us.
     The Greek nation is not willing to yield to the loan agreement, which is illegal, according to the international law, and opponent to the Greek Constitution, this creation of the Greek soul, civilization and the orthodox faith.
     Dear members of the European Parliament,
     Most of you represent Christian states and parties. As a result, you have sensitive human and democratic conscience. Will you leave a part of the Christian world that you represent, in the brutal benefit and the claws of our creditors?
     As Orthodox Greek citizens and as members of the Association of Patristic Studies, we are not monophysites. We do not disregard the human nature and everything that has to do with it.
     Since Christ received the entire created human nature and everything that had to do with it, and is keeping in the Heavens eternally this human nature, as citizens of this nation, we are concerned about this small, though great in history and civilization country. Since we show interest for our homeland, it is obvious that we show the correct interest too for our greater country - Europe.
     If we don’t fight vigorously and according to the will of God for our country and our Greek brothers, how are we going to be really interested in the existing European problems, which are very serious in Europe today?
     Please don’t forget that the Greek land is covered by sweat and blood of thousands of heroes and martyrs, who did not simply got lost, but live in glory in the eternal life with the Father and the Son and the Holy Spirit. They will not abandon us. They will help us with superior God-man powers.
     But we, as well, will activate all our powers – spiritual, psychic and physical ones - so that blessed by Lord we could contribute to cancel the horrible loan agreements.
     We should be set free, as a creative and dynamic nation, to continue our glorious history, for our own good and for the good of our big country, Europe. The Greek people should express its will by electing its governors with legal and normal procedures.
     As Christians, we believe that we will answer for all our life, our actions and our failures in front of God. We will also have to give an answer if we leave our country unprotected and pass on to our descendants ashes and ruins, as it is set by the loan agreements.
     If some of you, for any reason, do not take into account God, we make an appeal to your common sense and humanism and ask for your practical help, for the sake of Europe that you serve and for one of its state members that is suffering now.
     Serious economic and legal studies, published not only by Greek, but also by European scientists, show that the Greek debt is invalid, disgraceful and illegal. According to the Greek Constitution and the Treaty of Lisbon, the Greek community can not be charged with such a fake odious debt.
     Besides, all these 10 years that Euro was being used, the big European countries got an inconceivable economic profit from the installation of multinational companies, while the smaller ones were sapped and shrinked.
     Why all these laws and Conventions, established by the official administrative bodies of the European Union, aren't put into practice only for Greece?
     We humbly believe that through legal procedures, you should ask from the President of the European Parliament to bring up for discussion the topic of the suffering Greek nation.
     In some way, all members should get to know and realize that citizens of the European Union are getting punished strictly and illegally, against the European Conventions on human rights, the Greek and the European Constitutions.
     The European Parliament has the obligation to restore the injustice against the European citizens who are obviously not protected by their governors.
     The goods like employment, education, defense, religion, human rights, health, health care and the basic needs of shelter, clothes and food should not miss from Greek citizens, as they don't miss from any other citizen of the European Union.
     The European Parliament should put pressure on the Greek governors to obtain a better debt regulation from the banks, so that no Greek citizen would loose their house.
     Since there are more and more humanitarian voices in favor of the Greek people, the European Parliament should be encouraged to ask for rescission of the loan agreements, as opposing to the European law and the Conventions that have been conceived at times by it.
     The great injustice against the Greek citizens will give the chance for bad and unfair treatment of citizens from other state- members using similar pretexts and debilitating practices.
     The European Union will prove to be untrustworthy and unreliable, if it will not be able to defend its most ancient state- member, but mostly the lives and the destinies of its citizens.
                                                                    Οn behalf of the
Association of Patristic Studies
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                   Father Sarantis Sarantos

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.