Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

«Ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, καί νῦν ἐστίν»

             «Ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, καί νῦν ἐστίν» 
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Τό σημερινό ἀδιέξοδο, στό ὁποῖο ἔχει περιέλθει ὁ κόσμος καί ἡ Ἑλλάδα μας, ἔγκειται στό ὅτι αὐτοανακηρύσσονται «πνευματικοί», ἄτομα τά ὁποῖα δέν ἔχουν γευθεῖ ποτέ τήν Ἄκτιστον Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δηλαδή «πνευματικοί», χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα.
 Ἔτσι, στερημένοι ἀπό τούς καρπούς τοῦ Παρακλήτου, πού εἶναι: «...ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια⋅»1, ἔχουν τελικά ἀποδεχθεῖ τό ψεῦδος καί τήν πλάνη, καί μετήλλαξαν τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ μέ τήν
εἰδωλολατρεία. Μωροί καί ἀνόητοι, «σοφοί» κατά κόσμον, ἀπεφάνθησαν ὅτι δῆθεν δέν ὑπάρχει ὡς ἀλήθεια ἡ πραγματική Ἐλευθερία στήν κοινωνία τῶν πολιτῶν. Ἀρνοῦνται ἔτσι, de facto, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος διεκήρυξε ὅτι «Ἐγώ εἰμί ἡ Ὁδός,  ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή», ὅπως ἐπίσης εἶπε:«γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί αὐτή ἐλευθερώσει ὑμᾶς».
5 4
 Οἱ σημερινοί ὅμως ψευτοφιλόσοφοι, δυστυχῶς, ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφάνου καί
κακῆς προαιρέσεώς τους, ἀρνοῦνται τήν δωρεά τῆς Χάριτος καί ἑπομένως, δέν διψοῦν γιά τήν ὄντως ἐν Χριστῷ Ἐλευθερία, τήν μόνη ἀλήθεια ὑπό τόν ἥλιον.
Ἄν ἔρχονταν πρός τόν Σωτῆρα καί Βασιλέα Ἰησοῦ θά ἐγνώριζαν ὅτι Αὐτός εἶναι καί ἡ πηγή καί τό νερό τό καθαρό καί γάργαρο, διά τοῦ ὁποίου δύναται ὁ καθένας νά ξεδιψᾶ ἀτελείωτα.
 Ὡς ἐκ τούτου, μέ τήν ἄρνηση αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἐκ μέρους τῶν νεοεποχιτῶν, ἐσκοτίσθῃ ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπαγγέλλονται θεωρίες πού ἀπευθύνονται σέ ἀνθρωποειδῆ ὄντα7, παλιανθρώπους (παλαιός ἄνθρωπος). Καί τοῦτο γιατί ἰσχυρίζονται, - ἄκουσον ἄκουσον!!! - ὅτι στίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων, δῆθεν, «ἐλευθερία» σημαίνει ὅ,τι μέ νόμο ὁ νομοθέτης νομοθετεῖ καί ὁριοθετεῖ ὡς δέον καί ὅτι πραγματική ἀντικειμενική ἐλευθερία δέν ὑπάρχει. 
8
Βεβαίως, ἐδῶ γίνεται φανερόν, ὅτι αὐτή ἡ βλάσφημη θεώρηση εἶναι ἀρχή καί τέλος κάθε μορφῆς καταπιέσεως ἀπό ἔθνος σέ ἔθνος καί ἀπό πρόσωπο σέ πρόσωπο. Ἔχει δέ πατέρα καί ἐφευρέτη τόν σατανά, τόν ὁποῖο ὁ Κύριος κατωνόμασε ὡς ψεύτη καί ἀνθρωποκτόνο ἀπ’ ἀρχῆς.
 (Βλέπε τήν ἀπολογία καί τήν δικαιολογία τῶν βασανιστῶν καί δολοφόνων Ναζί, στήν δίκη τῆς Νυρεμβέργης, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλέσθηκαν αὐτή τήν θεωρία, ὅτι δῆθεν τηροῦσαν τούς Χιτλερικούς νόμους.)
Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, ὅτι ὅσοι ὑπηρετοῦν αὐτή τήν πλάνη, εἴτε ἀπό δόλο εἴτε ἀπό ἄγνοια, ἡ Θεία Ἀποκάλυψις τούς ἀποκαλεῖ ψευδόχριστους καί ψευδοπροφῆτες, συναγωγή τοῦ σατανᾶ, πού σάν τελικό σκοπό καί στόχο ἔχουν τήν ἐγκαθίδρυση ἐπί τῆς γῆς τῆς παγκοσμίου δικτατορίας τοῦ Ἀντιχρίστου. Δόλια δέ, τήν ἔχουν βαπτίσει καί τήν λανσάρουν σήμερα σάν «παγκόσμια διακυβέρνηση». Ἔτσι, ὅταν τούς συναντᾶς, ὀσφραίνεσαι ὅτι κάθε στιγμή, μέ δόλο, προσπαθοῦν νά ὑφαρπάσουν τή θέληση καί τή βούληση τοῦ κάθε ἀνθρώπου μέ ψευτοδιλήμματα καί ἐκβιαστικές μεθόδους. 
Βλέπε, στίς ἡμέρες μας, τό ἀποκορύφωμα τῆς ὑποκρισίας τῶν Εὐρωπαίων ἀρχόντων καί ἀρχομένων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή χώρα μας, πού ἐνῶ μᾶς ὑποχρέωσαν μέ τόκους καί χρεωλύσια, μέ μίζες καί διαπλοκές καί μέ παλιοσίδερα, στό τέλος μᾶς συκοφαντοῦν ὅτι εἴμαστε ἀνυπότακτοι, ἐπειδή δέν τούς μοιάζουμε στήν τοκογλυφία, τόν κυνεδισμό, τήν παιδεραστία καί κάθε εἴδους βορβορώδους πορνεῖες. 
Αὐτοί μᾶς χρωστοῦν, ἀπό σφαγές καί λεηλασίες πού ὑπέστη ὁ λαός μας καί ἐνῶ ὑπέγραψαν ὅτι θά ἀποκαταστήσουν τά θύματά τους καί τίς λεηλασίες τους (κατά τόν Β´Παγκόσμιο πόλεμο), ἀρνοῦνται νά μᾶς ἀποζημιώσουν. Βέβαια τώρα κομπάζουν καί εἰρωνεύονται, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πονᾶμε καί ὑποφέρουμε.Ὅμως ἔρχεται ὥρα -καί εἶναι πολύ κοντά- πού τά δεδομένα θά ἀντιστραφοῦν.
Τώρα, ἡ πόρνη Βαβυλώνα, ἐκείνη ἡ γυναῖκα τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, πού στήν Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία εἶναι ὅλο αὐτό τό σατανικό- σχιζοφρενικό κατασκεύασμα πού ἐωρεῖται πάνω ἀπό τά κεφάλια μας διά τῶν βλασφήμων καί τιποτένιων θεωριῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς καί Παγκοσμιοποίησης, ἐκτοξεύει ἀπό τό ρυπαρό στόμα της βδελύγματα βλασφημίας ἐναντίον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του. Ἐπιπλέον διαδίδει ξεδιάντροπα ὅτι καμμία δύναμη δέν μπορεῖ νά τήν σαλεύσει ἀπό τόν θρόνο της, οὔτε ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός. 
Ἐμεῖς, ὅμως, μέ τήν Ἄκτιστον Χάριν γνωρίζουμε ἀκριβῶς ὅτι τό ψέμα καί ὁ Ἅδης ὡς μή ὄντα, ἐφόσον δέν τά δημιούργησε ὁ Θεός ἀλλά ὁ ἄνθρωπος διά τῆς παρακοῆς, ὑπάγουν στήν ἀπώλεια. 
Καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις λοιπόν θά διαλυθεῖ, ὅπως οἱ παλιομπαλωμένες κουρελοῦδες πού συρράφθηκαν πρόχειρα, ἀλλά ἐπίσης καί ὅλα τά ἔθνη πού ἀρνοῦνται τόν Χριστό καί ἀγωνίζονται ὑπέρ τοῦ ἀντιχρίστου, θά ἀλληλοσπαραχθοῦν ἐντός ὀλίγου. 
Γι’ αὐτό τό μόνο πού δέν θά ἔπρεπε νά διαπραγματευόμεθα σήμερα ὡς Ὀρθόδοξο Ἔθνος, εἶναι αὐτή ταύτη ἡ ὑποτέλεια τῆς πατρίδος μας στούς τοκογλύφους. 
Ρέ παιδιά, λίγο Ὀρθόδοξο φιλότιμο, λίγη ἀξιοπρέπεια χρειαζόμαστε!
Καλύτερα πτωχοί καί ἐλεύθεροι μέ προοπτική καί ἐλπίδα γιά τίς ἐπερχόμενες γενιές μας, ὅπως ἀκριβώς κάποτε ἔπραξαν οἱ πρόγονοί μας ἥρωες καί Ἅγιοι, παρά ἐσαεί χρεωκοπημένοι δουλοπάροικοι στούς ψευτοευρωπαίους δῆθεν ἑταίρους μας καί στίς ἐμμετικές καί ἀνήθικες μεθοδεύσεις τους.
Ἀλήθεια σᾶς λέγω ἀδελφοί μου,μέ πολύ πόνο, ὅλοι αὐτοί οἱ ἐκμεταλλευτές ψευδόχριστοι καί...
ψευδοπροφῆτες θά ἦταν καλύτερα γι’ αὐτούς νά μήν εἶχαν γεννηθεῖ.
Ἐν τούτοις, μένουμε ἐδῶ, σ’ αὐτόν τόν κόσμο, μέ ὑπομονή. Ὁ γλυκύτατος Βασιλέας μας καί Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός, μᾶς εἶχε προειδοποιήσει γιά ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν καί γιά τά ἐπερχόμενα δεινά.Ὅποιος λοιπόν ἔχει νοῦν Χριστοῦ, κρατᾶ στό ἀκέραιον τίς ἐντολές τοῦ Ἰησοῦ καί δέχεται στήν καρδιά, πάσῃ θυσία, ἀπαρασάλευτη καί ἀνόθευτη τήν Ὀρθόδοξο πίστη καί παράδοση.  
 
Ἀλάνθαστο κριτήριο γιά ὅλους μας εἶναι τό ἑξῆς: 

ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Μεσσίας. 

Εἶναι ἡ μοναδική Ἀλήθεια ὑπό τόν ἥλιον. 

Εἶναι ὁ Κριτής πού θά κρίνει ὅλους.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Του ἀποτελεῖ τήν μοναδική Κιβωτό Σωτηρίας στόν κόσμο ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους.

Ὁ κρατῶν αὐτήν τήν Ἀλήθεια, ζεῖ ὄντως στήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία καί οὔτε δίνει οὔτε παίρνει τίποτα ἀπό τά βδελύγματα τῆς Νέας Ἐποχῆς. 

Ἀπορρίπτει μέ βδελυγμία τόν ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου καί τῶν ψευδοπροφητῶν του, τό 666. 

Κρατάει ὡς μοναδικό θησαυρό τόν πολύτιμο μαργαρίτη, τόν Βασιλέα καί Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος  πληροφορεῖ μυστικά καί μυστηριακά τούς νήφοντας ἐν πᾶσι, δηλ. αὐτούς πού Τόν ἀκολουθοῦν καί σηκώνουν τόν Τίμιο Σταυρό Του. 
Αὐτός ὁ σταυρός διά τοῦ ὁποίου ἔχουν σφραγισθεῖ, ἀποτελεῖ τήν ἐπιβεβαίωση, ὅτι εἶναι πάντοτε μαζί τους 2 11
 
Ἔχοντες στίς καρδιές μας τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι ὁ Κύριος ἐγγύς, μέ λαχτάρα καί πόθο οἱ ψυχές μας ὡς νύμφες ἑτοιμάζονται περιμένοντας τόν Αἰώνιο Νυμφίο.

Λέει ὁ Κύριος:
«Ἔρχομαι ταχύ»
 κι ἐμεῖς τοῦ ἀπαντοῦμε:
«Ναί, ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ»
Ἀμήν.
1
9
 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ, ΤΟΜΟΣ Α´,«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ», σελ.210  :«Καί  ὅλα  αὐτά  ἀπό  ποῦ  ξεκινοῦν;  Δέν...

  κάνει  κανείς  δουλειά  πνευματική,  ἔχει  τόν  λογισμό  ὅτι  εἶναι  πνευματικός
                                                       
ἄνθρωπος καί λέει μετά ἀνοησίες.»  2
 Πρός Γαλ., κεφ.ε′, στ.22‐23  3
 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ, ΤΟΜΟΣ Α´, «ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»,ΣΕΛ.210  :« Δυστυχῶς ὁ δυτικός ὀρθολογισμός ἔχει ἐπιδράσει καί σέ ἀνατολικούς ὀρθόδοξους ἄρχοντες…Ἐάν ἔβλεπαν τήν Δύση
πνευματικά, μέ τό φῶς τῆς Ἀνατολῆς, μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ,τότε θά ἔβλεπαν τό πνευματικό ἡλιοβασίλεμα τῆς Δύσης,  πού  χάνει  σιγά‐σιγά  τό  φῶς  τοῦ  νοητοῦ  Ἡλίου,  τοῦ  Χριστοῦ,  καί  προχωρεῖ  γιά  τό  βαθύ  σκοτάδι…Πά,πά…βασανίζουν
καί μπερδεύουν τόν κόσμο αὐτοί οἱ ἄνθρωποι!»  4
 Κατά Ἰωάν., κεφ. ιδ′, στ.6 :«…ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή⋅ οὐδείς ἔρχεται πρός τόν πατέρα εἰ μή δι’ ἐμοῦ.»  5
 Κατά Ἰωάν., κεφ.η′, στ.32  6
 Κατά Ἰωάν., κεφ.ζ′, στ.37‐38:«…ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γραφή,  ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.»
 Πρός  Ρωμ.,  κεφ.α′,  στ.20‐23:«…εἰς  τό  εἶναι  αὐτούς ἀναπολογήτους,  διότι  γνόντες  τόν  Θεόν  οὐχ ὡς  Θεόν  ἐδόξασαν  ἤ  εὐχαρίστησαν,  ἀλλ’  ἐματαιώθησαν  ἐν  τοῖς  διαλογισμοῖς  αὐτῶν,  καί  ἐσκοτίσθη  ἡ  ἀσύνετος  αὐτῶν  καρδία⋅  φάσκοντες
7
εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν…»  8
 Πρός Ρωμ., κεφ.α′, στ.25:«οἵτινες μετήλλαξαν τήν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καί ἐσεβάσθησαν καί ἐλάτρευσαν  τῇ κτίσει παρά τόν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητός εἰς τούς αἰῶνας⋅ ἀμήν.»  9
  Κατά  Ἰωάν.,  κεφ.  η′,στ.44:«…ἐκεῖνος  ἀνθρωποκτόνος  ἦν  ἀπ’  ἀρχῆς  καί  ἐν  τῇ  ἀληθείᾳ οὐχ  ἕστηκεν,  ὅτι  οὐκ  ἔστιν  ἀλήθεια ἐν αὐτῷ⋅ ὅταν λαλῇ τό ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστί καί ὁ πατήρ αὐτοῦ.»
  1
3
2
6
   2
 Ἀποκάλυψις Ἰωάννου,κεφ.ιζ  11
10
 Κατά Ματθ., κεφ.κη´,στ.20:«…καί ἰδοῦ ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν.» 12
 Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, κεφ.κβ´, στ.20:«Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα⋅ ναί ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναί ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.