Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ο π. Αθανάσιος Μηνάς απαντά σε όσους δολίως εκκοσμικεύουν το "Περιβόλι της Παναγίας" ( Απαντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Μακεδονία")

«Οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο·
μέ πρόσχημα τό προσκύνημα 
ἐκκοσμικεύουν τό Ἅγιον Ὄρος»

(Πρεσβ. Ἀθανασίου Μηνᾶ)Ὁ ἄνθρωπος στήν ἀρχετυπική - προπτωτική του κατάσταση, μέ τά δῶρα πού τοῦ χάρισε ὁ Δημιουργός Τριαδικός Θεός, κατέστη δοξολογικός, εὐχαριστηριακός, ἀσκητικός, ἁγνός, ἁπλός, σέ ὅλες του τίς ἐκφάνσεις.

Μετά τήν πτώση, ἀπό δική του ὑπαιτιότητα, καί τήν ἔξωσή του ἀπό τόν Παράδεισο, μέ δάκρυα καί μετάνοια ἀγωνιζόταν νά μήν ξεχάσει τόν τόπο - τήν κατάσταση ἀπό τήν ὁποία ἐξέπεσε, περιμένοντας τήν Θεία Οἰκονομία, τήν εὐσπλαγχνία καί τό ἔλεος τοῦ Πατέρα.Ἔτσι ὁ Ἅγιος Θεός, μετ’ οὐ πολύν χρόνον, συνάπτει διαθήκην μέ τόν....
Πατριάρχη Ἀβραάμ στόν ὁποῖον, ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, προκαταγγέλλει τήν ἐπερχομένη σωτηρία τοῦ κόσμου ἐκ τοῦ σπέρματός του, δηλαδή τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ Ὁποίου, ὅπως τοῦ εἶπε, ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ φυλαί τῆς γῆς[1]. Ὁ Ἀβραάμ πιστεύει στό λόγο τοῦ Λόγου καί ἡ πίστις αὐτή λογίζεται εἰς δικαιοσύνην[2]. Ἐν τούτοις, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, οἱ σκληροτράχηλοι Ἰουδαῖοι, μέ τή ζωή τους, ἔθεταν κατά καιρούς σέ ἀμφισβήτηση αὐτή τή συμφωνία μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἀβραάμ. Καί προσέθεσε ὁ Θεός, διά τοῦ Μωϋσέως στό ὄρος Σινᾶ, τόν Μωσαϊκό νόμο, γιά νά ἁπαλύνει τή σκληροκαρδία τῶν Ἑβραίων καί νά μήν ξεχνοῦν τά συμφωνηθέντα. Ὅμως, καί αὐτή ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί οἱ προειδοποιήσεις τῶν ἁγίων προφητῶν, ἔπεσαν στό κενό, σέ ὦτα μή ἀκουόντων, καί δέν μπόρεσαν νά μαλακώσουν τούς κενοδόξους καί σκληρόκαρδους Ἑβραίους. Διότι, ὅταν ἧλθε ὁ Μεσσίας, καί παρά τά θαυμαστά σημεῖα πού ἐπετέλεσε, δέν Τόν ἀνεγνώρισαν ἀλλά Τόν σταύρωσαν καί ἕως σήμερα συκοφαντοῦν καί διώκουν τούς ἐξ Ἰουδαίων καί ἐξ ἐθνῶν Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.Ἔκτοτε, ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πορεύεται ἐν μέσῳ πολλῶν θλίψεων καί διωγμῶν, πού ὑποκινοῦνται ἀπό τούς πλανεμένους ἐχθρούς τοῦ Μεσσία.

Σ’ αὐτή τήν ἐν Χριστῷ πορεία τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ Κύριος καί ἡ Παναγία Μητέρα Του χάρισαν στόν ἑλληνικό λαό, τόν Νέο Ἰσραήλ, ἀλλά καί τόν κόσμο ἅπαντα, τό Ἅγιον Ὄρος, τό ὁποῖο κατέστη ἀνά τούς αἰῶνας τόπος μετανοίας, δακρύων καί ἀσκήσεως, τόπος ἁγιάσματος. Ἐκεῖ, στόν Ἄθωνα, πάνω ἀπό 10 αἰῶνες, οἱ πατέρες προσπαθοῦν δίνοντας αἷμα νά λάβουν Ἅγιο Πνεῦμα, ἀκολουθώντας κατά πόδας τό πρᾶον καί ταπεινόν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί μέ τή βοήθεια τῆς Παναγίας Μητέρας Του, μέ νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή, βοηθοῦν ἑαυτούς καί ἀλλήλους, ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ὑπῆρξαν πολυποίκιλοι διωγμοί ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατά καιρούς, ἀπό τά ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου. ῞Ομως, οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες κρατοῦσαν καί κρατοῦν, μέ νύχια καί μέ δόντια, τήν Ὀρθόδοξη Ἁγιορείτικη παράδοση. Δυστυχῶς, ὁ...
μισόκαλος μέ τά ὄργανά του, προσπαθεῖ στίς ἡμέρες μας νά σπάσει αὐτήν τήν ὑπερχιλιετή παράδοση καί νά ἀλλοιώσει τό ἡσυχαστικό, ὁμολογιακό, μαρτυρικό, ἁγιορείτικο φρόνημα. Γνωρίζει ὁ ἀντίδικος διάβολος ὅτι τόν χῶρο, τήν χερσόνησο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δέν μπορεῖ νά τήν καταποντίσει. Γι’ αὐτό, ξεδιάντροπα χτυπᾶ τήν οὐσία τοῦ ἁγιορείτικου μοναχισμοῦ, πού εἶναι τό ταπεινό φρόνημα καί ἡ ἄσκηση μέ νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή, ἕως θανάτου.

Γι’ αὐτόν τόν ἐπαπειλούμενο θανάσιμο κίνδυνο ἐμίλησαν, κατά καιρούς, ἅγιοι γέροντες, μέ τελευταίους τόν Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή, τόν Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, τόν Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί ἄλλους. Καί νά πού σήμερα, ἐπαληθεύονται οἱ ἀνησυχίες αὐτῶν τῶν ἁγίων γερόντων. Διότι διαβάζουμε, σέ σχετικό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» μέ ἡμερομηνία φύλλου 24/03/2011, ἀναρτημένο στό Internet, στήν διεύθυνση «www.macthes.gr», στήν κατηγορία Οἰκονομία, στό ἄρθρο τῆς Κας Λίνας Τσιρέκα μέ τίτλο «Μαγνήτης τό Ἅγιον Ὄρος», ὅτι «… ἡ περιοχή τοῦ Ἄθω πουλᾶ ἕνα πολυμορφικό προϊόν πού θέλουμε νά τό κάνουμε γνωστό…».

Τί ἄραγε ἐννοοῦν μέ τό πολυμορφικό προϊόν; Ἐμμέσως πλήν σαφῶς, μᾶς δηλώνουν στό ἄρθρο αὐτό, ὅτι θά μποροῦν ἄνθρωποι ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου νά ἐπισκέπτονται τό Ἅγιον Ὄρος γιά «θρησκευτικό τουρισμό» καί γιά νά παρακολουθοῦν μαθήματα ἁγιορείτικης μαγειρικῆς, ὥστε οἱ παμφάγοι Businessmans νά αὐξήσουν τά ἔσοδά τoυς εἰς βάρος τοῦ Ὀρθοδόξου, μαρτυρικοῦ καί ὁμολογιακοῦ, ἁγιορείτικου φρονήματος. Ἔτσι, ἐλπίζουν, σέ πολύ λίγο χρόνο καί μέσα ἀπό ὅλα τά μέσα πού διαθέτουν σέ ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο, εἰ δυνατόν ὅλος ὁ κόσμος, νά διαβάζει ὅτι στό Ἅγιον Ὄρος θά διδάσκονται γαστρονομικές λιχουδιές καί βέβαια, ὅτι μετά τό φαγοπότι, μέ περισσή περιέργεια ἤ καί ἀναισχυντία, θά προσέρχονται καί στά Ἅγια προσκυνήματα, στίς Ἅγιες εἰκόνες τῆς Παναγίας πού μυροβλύζουν, στά Ἅγια λείψανα πού εὐωδιάζουν καί στό Τίμιο Ξύλο τοῦ Χριστοῦ μας πού διώκει τά δαιμόνια. Μέ ποιόν σκοπό ὅμως; Ὄχι γιά νά μεταστραφοῦν καί νά βαπτισθοῦν ὀρθοδόξως, ὥστε νά ἐπιτύχουν τή σωτηρία τους, ἀλλά γιά νά περιεργάζονται τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδοξίας μας καί δή εἰς τό Ἁγιώνυμον Ὄρος, παραμένοντες παλιάνθρωποι (παλαιοί ἄνθρωποι) καί νά κλείνουν ἔτσι τή θύρα ἀκόμη καί στούς καλοπροαιρέτους μή Ὀρθοδόξους, πού εἰλικρινά θέλουν νά σωθοῦν, γινόμενοι Ὀρθόδοξοι. Θεός φυλάξοι, μή γένοιτο Κύριε! Ἑπίσης, ὑπάρχει ἐπιπλέον ὁ κίνδυνος, σύντομα, ὅπως κατά καιρούς ἔχουν ζητήσει αὐτοί πού παγκοσμίως ξεδιάντροπα προβάλλουν τήν ὁμοφυλοφιλία, τήν παιδεραστία, τήν πορνεία, καί μέ ἕνα λόγο κάθε εἴδους ἀσχημοσύνη καί ἀσέλγεια, νά ἁλώσουν καί τό «ἄβατον» γιά τίς γυναῖκες, ὥστε μετά ἀπό τίς περιηγήσεις καί τίς λιχουδιές νά παίρνουν καί τό μπάνιο τους, χωρίς φόβο Θεοῦ, ντροπή καί μετάνοια, γυμνοί στήν ψυχή καί στό σῶμα, στίς παραλίες τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἤδη στίς ἡμέρες μας πολλοί ἐργάτες ἀλλόθρησκοι καί ἀλλόδοξοι, πού ἐργάζονται στό Ἅγιον Ὄρος, κάνουν μπάνιο στή μαρτυρική Καλιάγρα καί σέ ἄλλες παραλίες, ὅπως καταγγέλλουν πολλοί μοναχοί.

Εἶχαν πεῖ, οἱ Ἅγιοι γέροντες ὅτι, μετά ἀπό αὐτούς, ἔρχονται τά δύσκολα καί ὅτι οἱ ἐχθροί τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους θά προσπαθήσουν νά τό ἁλώσουν, ἀλλοιώνοντας τήν οὐσία τῆς ἡσυχαστικῆς τους παραδόσεως, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη παλληκαριά, τό Ὀρθόδοξο φιλότιμο. Ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμη παλληκάρια Ἁγιορεῖτες μοναχοί πού, καί σήμερα καί στό μέλλον, θά σταματήσουν σύν Θεῷ τούς ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί δέν θά φτάσουν ποτέ στήν πνευματική αὐτοκτονία, στήν αὐτοκαταστροφή, δεχόμενοι τούς Νεοεποχίτικους αὐτούς νεωτερισμούς. Ἥδη τό ἀπέδειξαν, προσφάτως, μέ τήν ἀπόφαση πού πῆρε ἡ διπλή σύναξις γιά τήν ἀντίχριστη «Κάρτα Τοῦ Πολίτη», τήν ὁποία καί ρητῶς κατεδίκασαν.

Ἀλλά καί αὐτός, ὁ δῆθεν ξεσηκωμός τῶν «ἀγανακτισμένων», εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, ὅτι εἶναι μέσα στά σκοτεινά σχέδιά τους, ὅπως ἐπίσης καί τό ἐπερχόμενο μνημόνιο δύο. Ἀπαντώντας, σοφός γέροντας, ἔλεγε σ’ αὐτούς πού ἀποροῦν γιατί ἐπιμένουν οἱ κρατοῦντες στήν ἴδια συνταγή τῆς ἀποτυχίας, δηλαδή στό μνημόνιο δύο: «Μά αὐτή εἶναι ἡ σκοτεινή ἐπιδίωξή τους: ἡ ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ εἰς τέλος καί τό ἐπερχόμενο σφράγισμα. Δέν βλέπετε, πότε ξεσηκώνουν τούς ἀνθρώπους; Πάντοτε μετά ἀπό ἡμέρα προσευχῆς. Μουσουλμάνοι Παρασκευή, Χριστιανοί Κυριακή. Τοιουτοτρόπως θά ποῦν: Οἱ θρησκεῖες ἀπέτυχαν νά φέρουν τήν Εἰρήνη, τήν Εὐημερία στόν πλανήτη καί τά ἐθνικά κοινοβούλια δέν μποροῦν νά διαχειριστοῦν τήν οἰκονομική καί κοινωνική κρίση. Καί τότε, θά ἐπιβάλουν δικτακτορικά τόν Ἕνα, τόν ἀντίχριστο. Ταλαίπωροι νεοεποχῖτες, ἄν γνωρίζατε τά ἀληθινά σχέδια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ!!!…»

Ἅγιοι πατέρες, ταπεινά σᾶς παρακαλοῦμε, ἀγωνιστεῖτε, ἐνῶ παράλληλα καί ἐμεῖς νά ξέρετε ὅτι μέ τίς φτωχές μας δυνάμεις, προσευχόμαστε γιά σᾶς. Ἡ Παναγία μας, ἡ ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νά σᾶς ἐνδυναμώνει, ὥστε νά ξεσκεπάσετε τήν πλάνη, τόν δόλο καί τήν ἀπάτη τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἀμήν.

[1] Γένεσις,κεφ.22, στ.18 « καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, ἀνθ᾿ ὧν ὑπήκουσας τῆς ἐμῆς φωνῆς.»

[2] Πρός Ρωμαίους,κεφ.δ´, στ.3 «Τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ἐπίστευσε δὲ Ἀβραὰμ τῷ Θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.»

Μαγνήτης το Άγιον Όρος

Το δυνατό χαρτί του προσκυνηματικού τουρισμού φιλοδοξεί να... εκμεταλλευτεί ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης προ του Άθω, που προχώρησε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) προκειμένου να δημιουργήσουν έναν νέο πόλο έλξης για τους απανταχού προσκυνητές.Της Λίνας Τσιρέκα

ltsireka@makthes.grΑπό σήμερα η περιοχή του Άθω θα ταξιδεύει ανά τον κόσμο μέσω ενός επταήμερου πακέτου που δημιούργησαν οι δύο φορείς. Οι τουρίστες που θα επιλέξουν το εν λόγω πακέτο μεταξύ άλλων θα επισκεφθούν τον Μυλοπόταμο του Ιερού Καθίσματος Αγίου Ευσταθίου, τη Μονή Ιβήρων, τη Μονή Ζυγού, την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, τη σπηλιά του Αγίου Ευσταθίου κ.ά. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα αγιορείτικης μαγειρικής από τον μοναχό Επιφάνιο, να πραγματοποιήσουν τον παράπλου του Αγίου Όρους και να επισκεφθούν το Πολιτιστικό Κέντρο της Ιερισσού. Το πρόγραμμα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε οι γυναίκες να έχουν διαφορετικούς προορισμούς από τους άντρες, καθώς δεν μπορούν να επισκεφθούν τις μονές του Αγίου Όρους.Πόλος έλξης για 1 εκατ. επισκέπτες

Είναι χαρακτηριστικό ότι 1 εκατ. επισκέπτες κάνουν το παράπλου του Άθω, ενώ 120.000 άτομα επισκέπτονται ετησίως το Άγιον Όρος. Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή προ του Άθω ανέρχονται σε 56 και διαθέτουν 4.500 κλίνες.

“Η περιοχή του Άθω πουλά ένα πολυμορφικό προϊόν που θέλουμε να το κάνουμε γνωστό. Η ευρύτερη προ του Άθω περιοχή διαθέτει πλήθος προσκυνημάτων και διαδρομών που αποτελούν σημεία αναφοράς για την ανάπτυξη των θρησκευτικών περιηγήσεων”, σημείωσε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της περιοχής ο αντιπρόεδρος του δ.σ. του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης προ του Άθω Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε αισιόδοξος από τις μέχρι στιγμής προκρατήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προκρατήσεις καταδεικνύουν ότι θα υπάρξει αναστροφή της περσινής χρονιάς, οπότε οι τουριστικές επιχειρήσεις προ του Άθω κατέγραψαν πτώση τζίρου κατά 15%. Έντονη κινητικότητα στην περιοχή καταγράφεται από Βουλγάρους, Σέρβους, Ρώσους και εσχάτως κόπτες Αιγύπτιους. Μάλιστα, ανάκαμψη δείχνουν οι προκρατήσεις από γερμανούς τουρίστες, οι οποίοι σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από τα γεγονότα στην Τυνησία και τη Λιβύη, με συνέπεια να κάνουν στροφή προς την Ελλάδα.

Πέρα όμως από τις παραδοσιακές πλέον χώρες που επισκέπτονται την περιοχή προ του Άθω, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής έχει βάλει στο στόχαστρό του και άλλες χώρες, τις οποίες επιχειρεί να προσεγγίσει. Μεταξύ αυτών είναι η Τσεχία, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία αλλά και το Λουξεμβούργο. Μάλιστα στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Λουξεμβούργο από την επόμενη εβδομάδα και για είκοσι ημέρες θα φιλοξενηθούν εκατόν δέκα βυζαντινές εικόνες.

Στην εκστρατεία προβολής της περιοχής προ του Άθω, που συγκεντρώνει -όπως είπε- το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, αναφέρθηκε η διευθύντρια του γραφείου ΕΟΤ Κεντρικής Μακεδονίας Δάφνη Τσιάμου. Σύμφωνα με την ίδια, τον Οκτώβριο του 2011 θα πραγματοποιηθεί η 1η διεθνής έκθεση πολιτιστικού-θρησκευτικού τουρισμού.Λίστα προσφορών από 26 ξενοδοχεία της Χαλκιδικής

Στο μεταξύ, να κλείσουν από νωρίς τις διακοπές τους, για να εκμεταλλευτούν τα διαθέσιμα πακέτα προσφορών και εκπτώσεων, παροτρύνει τους έλληνες τουρίστες η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, οι τιμές στα καταλύματα της περιοχής κυμαίνονται φέτος στα επίπεδα του 2010, έτος κατά το οποίο ήταν ήδη μειωμένες κατά 20%.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.