Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Οι "ιδιωτικές οδοί" είναι για τους κάθε είδους προύχοντες , τα σοκάκια για τους απελπισμένους και οι δημόσιες λεωφόροι για εκείνους που έμαθαν να "περπατούν" σαν αληθινοί Ποιμενάρχες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ"᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Μαΐου 2011


Πρός Τόν
Ἐλλογιμώτατον Κύριον
Παναγιώτην Ἀνδριόπουλον
Ἰδιοκτήτην ἱστοτόπου «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ»
Ἐλλογιμώτατε καί φίλτατε Παναγιώτη,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Εὐχαριστῶ διά τήν ἐκπεφρασμένην εἰς τό δημοσίευμα τῆς 11ης Μαΐου 2011 προσωπικήν σου γνώμην διά τό ἀνυπόστατον καί φαιδρόν τῶν ἀντιφατικῶν «φημολογιῶν» ὅτι δῆθεν ὑπῆρξα Κληρικός ἐν ταὐτῷ τῆς παρασυναγωγῆς τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν καί τῶν αὐτοπροσδιοριζομένων ὡς ΓΟΧ. 
Δεδομένου ὅτι ἐγεννήθην εἰς τάς 29/12/1956 καί ἐκάρην μοναχός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου Π. Πεντέλης ὑπό τοῦ... νῦν Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ τότε Καθηγουμένου Αὐτῆς εἰς τάς 10/10/1980 εἰς ἡλικίαν 24 ἐτῶν χειροτονηθείς τήν ἑπομένην ὡς Διάκονος ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Αἰκατερίνης Πετραλώνων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, διαπορῶ πῶς εἶχον δυνηθῇ ἀνθρωπίνως καί εἰς τόσον ὀλίγον χρόνον ζωῆς, νά συγκεράσω τοσοῦτον ἀντιφατικάς ἀποκλήσεις ἀντιλήψεων, δηλ. ἐν ταὐτῷ νά διακονῶ καί νά πιστεύω εἰς τόν συγκρητιστικόν οἰκουμενισμόν τόν ἐκφραζόμενον εἰς τήν νιοστήν δύναμιν ὑπό τῆς Ῥωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς καί μάλιστα εἰς τήν προβατόσχημον ἐκδοχήν της καί ἐν ταὐτῷ νά διακονῶ καί νά πιστεύω εἰς τόν ἄκριτον ζηλωτισμόν, πού ἀνιδρύει ἐκτός τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ψευδεπίγραφον «ζηλωτικήν» παρασυναγωγήν;
Διερωτῶμαι ὡσαύτως ἐπειδή δέν τυγχάνω σιωπῶν, «ἑστώς καί θερμαινόμενος» ἐν τῇ Ἐπισκοπικῇ μου καθέδρᾳ, πῶς οἱ Ρωμαιοκαθολικοί παρασυνάγωγοι μετά τήν κυκλοφόρησιν τοῦ πονηματίου μου «Αἱ Αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ» καί τάς κατά τῆς πλάνης αὐτῶν ἐγνωσμένας παρεμβάσεις μου καί οἱ ἀντίστοιχοι συνοδοιπόροι εἰς τήν πλάνην ἄκριτοι ζηλωταί δέν θά εἶχον παρουσιάσει ἀπόλυτα τεκμήρια τοιαύτης ἀλλοπροσάλου συμπεριφορᾶς διά νά καταδείξουν τό ἀσταθές τοῦ χαρακτῆρος μου καί μάλιστα ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀστικῆς ἤ ποινικῆς ἐπιπτώσεως διότι ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἰδιότητος ἑνός προσώπου δέν συνιστᾶ ποινικόν ἀδίκημα.
Θεωρῶ τό θέμα ὡς τίθεται κωμικοτραγικόν καί ἐκ βαθέων δέομαι Τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ ἵνα συγχωρῇ τούς ἀνωνύμως βυσσοδομοῦντας εἰς βάρος τοῦ ἀναξίου προσώπου μου καί χορηγῇ αὐτοῖς μετάνοιαν καί φωτισμόν.
Κατακλείων ὑπομιμνήσκω ὅτι ὑπηρέτησα ἐπί 20ετίαν σχεδόν ὡς Γραμματεύς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ἐκκλησιαστικός Ἀνακριτής καθ’ ἅπασαν τήν Ἐπικράτειαν, ὡς θά ἐνθυμεῖσθε ἀπό τήν ἀνακριτικήν μου διακονίαν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πατρῶν ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐτῆς κυροῦ Νικοδήμου καί ἀναποδράστως ἐκ τῆς διακονίας μου τῆν ὁποίαν ἐπειράθην μετ’ ἐπιγνώσεως διά τήν κάθαρσιν τῆς Ἐκκλησίας ὅπως ἐπιτελέσω, ἐδημιούργησα εἰς πολλούς παραπικρασμόν ἴσως καί ἀντιπάθειαν εἰς βάρος μου, ὡς λόγου χάριν συνέβη εἰς τό ἐν Θήβαις Τριμελές Πλημμελειοδικεῖον ὅπου ἐδικάζοντο οἱ φερόμενοι ὡς Ἀρχιεπίσκοποι τῶν παρατάξεων τῶν ΓΟΧ καί εἰς τό ὁποῖον ἐντολῇ τῆς Ἱ. Συνόδου παρέστημεν μετά τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρ. Εὐαγγέλου Μαντζουνέα, Γραμματέως τότε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν ζητημάτων, ὡς μάρτυρες κατηγορίας κατ’ αὐτῶν διά τάς ἀποδιδομένας εἰς αὐτούς ποινικάς κατηγορίας τῆς ἀντιποιήσεως ἀρχῆς καί στολῆς, ἐξυβρισθέντες ὑπό τῶν συγκεντρωμένων ὁπαδῶν των ὡς δῆθεν «ὑποστηρικταί τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα» καί «πληρωμένοι μπράβοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ». Ἡ ἱστορία τόσον τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Εὐαγγέλου Ματζουνέα ὅσον καί τῆς ἐλαχιστότητός μου ἀποδεικνύει ἀσφαλῶς τό ἕωλον καί ἀνυπόστατον τῶν ὡς εἴρηται ὕβρεων.
Εὐελπιστῶν ὅτι διεσκέδασα τήν «ἀχλύν» ὡς ἀναφέρετε, τῶν εἰς βάρος μου φαιδροτήτων παρακαλῶ, ὅπως εἰς τό Ὑμέτερον ἱστολόγιον τοποθετηθεῖτε ὡς ἔγκριτος Θεολόγος σχετικῶς πρός τάς δύο τελευταίας ἡμετέρας παρεμβάσεις εἰς τήν ΔΙΣ ἤτοι διά τήν στρέβλωσιν τοῦ Ἱ. Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ὑπό τῆς Ἀδελφῆς Ὁμοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί τῆς ἱερατικῆς συμμετοχῆς εἰς Ὀρθόδοξον Ἱ. Ἀκολουθίαν, ἑτεροδόξων δῆθεν Κληρικῶν καί διατελῶ,
Μετ’ ἀναστασίμων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.