Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.Αμβρόσιος:"Η ευκαιρία χάθηκε! Η Διοίκησις της Εκκλησίας φαίνεται ως εάν επρόδωσε τήν αποστολή της! "

ΜΗΠΩΣ ΕΧΑΣΑΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ; ή ΜΗΠΩΣ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΤΟ ΑΦΗΣΑΜΕ ΝΑ ΦΥΓΕΙ;

KAI ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
 
Με την ανάρτησή μας της 23ης Μαρτίου δημοσιοποιήσαμε τήν από 2ας Μαρτίου ε.ε. υποβληθείσα αναφορά  πρός τήν Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας για το επίμαχο θέμα τῆς ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.  Η αναφορά μας ετελείωνε με τά εξής σημαντικά:
Μακαριώτατε
και Σεβασμιώτατοι ,
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,

Παρακαλώ βαθυσεβάστως και αδελφικώς. άνευ περαιτέρω αναβολής, λάβετε αμέσως θέσιν επί του ζητήματος! Δεν εξυπηρετείται το κύρος της Εκκλησίας όταν στοιχεία του κοινωνικού συνόλου (δημοσιογράφοι, τηλεόρασις, ομάδες χριστιανών, σύλλογοι, παλαιοημερολογίται κλπ.) έχουν αναλάβει ήδη αγώνα εναντίον της Κάρτας του Πολίτη και η Εκκλησία σκέπτεται και διασκέπτεται! Όταν δι’ όλων αυτών των κοινωνικών στοιχείων θα έχουν εξαντληθή άπασαι αι πτυχαί του ζητήματος, τι άραγε θα έχη απομείνει διά να προσθέση η Εκκλησία;
Ταύτα μετά σεβασμού και αγάπης καταθέτω ενώπιον Υμών.
Επί δε τούτοις διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

______Η Ιερά Σύνοδος με το υπ'αριθμ. Πρωτ. 1281/21.03.2011 έγγραφό της απήντησε στο ημέτερο διάβημα. Δημοσιεύουμε λοιπόν την απάντηση της Ιεράς Συνόδου και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε το περιεχόμενό του.   
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)
τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210
Πρωτ. 1281
Αριθμ. Αθήνησι 21η Μαρτίου 2011
Διεκπ. 949
Προς
Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιον.
Εις Αίγιον.
Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,
+ o ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 15ης μηνός Μαρτίου ε.ε., και εις απάντησιν της από 2.3.2011 υμετέρας επιστολής, περί της επισήμου τοποθετήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος δια το θέμα της «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Συνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν, όπως ενημερώση υμάς ότι ήδη έχει προβή εις τας ως κάτωθι ενεργείας:
Α. Εξουσιοδότησε δια της από 12.10.2010 Αποφάσεως Αυτής και των υπ’ αριθμ. πρωτ. 3723/2260/13.10.2010 ταυταρίθμων και ταυτοχρόνων εγγράφων Αυτής, την Συνοδικήν Επιτροπήν Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και την Ειδικήν Συνοδικήν Επιτροπήν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ίνα, εν τοις πλαισίοις του άρθρου 4, παρ. 1 και 2, του Κανονισμού 160/2004 «Περί λειτουργίας των Συνοδικών Επιτροπών», προσκαλέσωσιν εν Συνεδρία αυτών τους δι’ επιστολών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών υποδεικνυομένους:
1. Ελλογιμώτατον κ. Βασίλειον Γιούλτσην, Ομότιμον Καθηγητήν Δογματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
2. Ελλογιμώτατον κ. Εμμανουήλ Γιαννακουδάκην, Καθηγητήν Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
3. Αιδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης,
4. Ελλογιμώτατον κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην, Καθηγητήν Δογματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και
5. Ἐλλογιμώτατον κ. Γρηγόριον Κασσιμάτην, Ομότιμον Καθηγητήν του Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως και τινας άλλους προφορικώς κατονομαζομένους υπό Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, ως ειδήμονας, και ακούσωσι τας απόψεις αυτών, αιτούμεναι ειδικάς επιστημονικάς πληροφορίας, σχέσιν εχούσας μετά του νεωστί ανακύψαντος θέματος περί της «Κάρτας του Πολίτη».
Β. Απέστειλε προς την Γενικήν Γραμματείαν Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4421/2475/9.11.2010 έγγραφον, προκειμένου «ίνα λάβη αναλυτικωτέρας πληροφορίας περί του περιεχομένου της «Κάρτας του Πολίτη», και συγκεκριμένως περί του ηλεκτρονικού περιεχομένου αυτής, προκειμένου ίνα μελετήση το θέμα κατά τας Συνεδρίας Αυτής της επομένης εβδομάδος».
Γ. Εξέδωσε το από 17.11.2010 Ανακοινωθέν διαλαμβάνον τα ως κάτωθι:
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιο, ότι, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου ε.ε., συμμετείχαν σε κοινή Συνεδρίαση στο Συνοδικό Μέγαρο η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ειδικοί Επιστήμονες και Εμπειρογνώμονες, τόσο από τον χώρο της Νομικής, όσον και της Πληροφορικής, με αντικείμενο την μελέτη της εκδόσεως της "Κάρτας του Πολίτη".
Από την Σύσκεψη προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα :
1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της Αστυνομικής Ταυτότητος με την "Κάρτα του Πολίτη", η τεχνολογία της οποίας θα την καθιστά απαραχάρακτη και θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από την δράση του κοινού εγκλήματος. Σε αυτή θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου.
2. Αναμένεται από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση στις αρχές του νέου έτους 2011, και επομένως και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της "Κάρτας".
3. Από την πλευρά των Μελών των Συνοδικών Επιτροπών τονίσθηκε, ότι η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της πίστεως. Γι' αυτό :
α) Η "Κάρτα του Πολίτη" δεν πρέπει να περιέχει κατ' ουδένα τρόπο εμφανή η αφανή τον αριθμό "666".
β) Επίσης κατ' ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες.
4. Τα στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως εδήλωσαν, ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.
Τούτων δοθέντων η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως.
Γι' αυτό συνιστά στον ευαγή Ιερό Κλήρο, στους Μοναχούς και στους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση Της».
Δ. Εξέδωσε το από 8.12.2010 Ανακοινωθέν διαλαμβάνον τα ως κάτωθι:
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συζητήσασα και πάλι το θέμα της «Κάρτας του Πολίτη», με αφορμή το κείμενο που αναρτήθηκε προς «δημόσια διαβούλευση για την βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας του Πολίτη» στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι :
α. Ἐκ του περιεχομένου του κειμένου διαπιστώνεται ασάφεια, αντίφαση και σύγχυση.
β. Ἡ Εκκλησία σέβεται το ανεπανάληπτο του προσώπου του ανθρώπου και την θεόσδοτη ελευθερία του.
γ. Τό ανθρώπινο πρόσωπο δεν μπορεί να απογυμνωθεί από την αξιοπρέπεια και τα χαρακτηριστικά του.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων η Εκκλησία δηλώνει την επιφύλαξή της επί του θέματος, το οποίο θα συνεχίσει να παρακολουθεί με ανύστακτο ενδιαφέρον, αναμένοντας το νομοθετικό πλαίσιο για την τελική τοποθέτησή Της.
Δηλώνει δε ότι, εν τω μεταξύ θα παρεμβαίνει, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής».
Ε. Ενημερώθη εν τη Συνεδρία Αυτής της 14.1.2011 δια του υπ’ αριθμ. 54/10.1.2011 εγγράφου της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, περί της αναρτήσεως εις τον ιστοτόπον του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως του «Προσχεδίου Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και λαβούσα υπ’ όψιν το μείζον και επείγον του όλου θέματος, απεφάσισεν όπως η ως άνω Επιτροπή συνέλθη εν τη διευρυμένη αυτής μορφή, προς αντιμετώπισιν του ως άνω θέματος και εν συνεχεία υποβάλη τας προτάσεις αυτής τη Ιερά Συνόδω (Συνοδικόν έγγραφον υπ’ αριθμ. πρωτ. 74/175/18.1.2011).
Επί δε τούτοις, ταύτα γνωρίζοντες υμίν και βεβαιούντες ότι μετά μεγάλης προσοχής, ανυστάκτου ενδιαφέροντος αλλά και ποιμαντικής ευθύνης θα παρακολουθώμεν το εν λόγω θέμα εις όλα τα στάδια της πορείας αυτού, κατασπαζόμεθα την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω και διατελούμεν μετ' αγάπης.
† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ο Αρχιγραμματεύς
† Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
1. Συνοδικήν Επιτροπήν Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων.
2. Ειδικήν Συνοδικήν Επιτροπήν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Παρ’ ημίν.
________________________ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΑ________
 Όπως  ανακοινώθηκε ήδη, αυτή την εβδομάδα θα κατατεθή στη Βουλή το Νομοσχέδιο  (σχ.Ο.Π:μάλλον εννοεί αυτό για τηνηλεκτρονική διακυβέρνηση) για να ψηφισθή. Ο ευσεβής Λαός διεγείρεται, κινητοποιείται, διαμαρτύρεται! Γενικώς εκφράζει τήν αγωνία του, ανησυχεί! Κατά την ταπεινή μας γνώμη από καιρό πρίν η Ιερά Σύνοδος ώφειλε νά έχει ξεκαθαρίσει τη θέση Της, ώστε οι πιστοί να έχουν πλήρη ενημέρωση επί του θέματος, όσοι τουλάχιστον ένδιαφέρονται, όσοι ανησυχούν! Ο κόμπος έφθασε στο χτένι! Δεν υπάρχουν πιά περιθώρια! Η Κυβέρνησις με γοργό ρυθμό προωθεί τά σχέδια της. Καί η Εκκλησία .....συσκέπτεται! Πότε επί τέλουςς θά ακούσωμες την βαρύνουσα Γνώμη της; Η σιωπή της Ιεράς Συνόδου μας ανησυχεί! Με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε!  Η ακροτελεύτια περίοδος του συνοδικού εγγράφου δεν μας πείθει! Να τι διαλαμβάνει:
....Επί δε τούτοις, ταύτα γνωρίζοντες υμίν και βεβαιούντες ότι μετά μεγάλης προσοχής, ανυστάκτου ενδιαφέροντος αλλά και ποιμαντικής ευθύνης θα παρακολουθώμεν το εν λόγω θέμα εις όλα τα στάδια της πορείας αυτού...
_________Εάν λοιπόν  αληθεύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Νομοσχέδιο αυτές τις ημέρες κατατίθεται στη Βουλή, τότε λοιπόν και αν ακόμη αυτήν την ώρα η Ιερά Σύνοδος αποφάσιζε να λάβει θέση, θα είναι αργά πλέον!  Θα είναι αργά πιά, διότι άν η θέση της Εκκλησίας είναι αρνητική, θα απορρίπτει δηλ. την Κάρτα του Πολίτη, τώρα πλέον οι ευσεβείς χριστιανοί δεν έχουν περιθώρια αντιστάσεως!  Θα ευρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων! Πολλοί θα σκεφθούν, και γιατί όχι δίκαια, ότι η μεθόδευση της Ιεράς Συνόδου να παραπέμπει τό ζήτημα σε Επιτροπές, όπως διαβάσατε παραπάνω στην πρός με απάντηση της Ιεράς Συνόδου, ήταν ένας τρόπος για να παραχωρηθή ο αναγκαίος χρόνος στην Κυβέρνηση και ειδικά στον Υπουργό κ. Ραγκούση, ώστε οι Κυβερνώντες να προχωρήσουν τα άνομα σχέδιά τους! Προσωπικά στη σκέψη αυτή  τρομάζω! Καλώ τους εν Χριστώ Αδελφούς μου Ιεράρχες να σκεφθούν πιό ώριμα και να καταλογίσουν ευθύνες όπου πρέπει!  Πολλοί μας ερωτούν: Σεβασμιώτατε, Άραγε εχάσαμε το Λεωφορείο; ή Μήπως σκόπιμα το αφήσαμε να φύγει; Δεν γνωρίζω τι να απαντήσω. Οπωσδήποτε όμως το λεωφορείο χάθηκε; Η ευκαιρία χάθηκε! Η Διοίκησις της Εκκλησίας φαίνεται ως εάν επρόδωσε τήν αποστολή της! Μη γένοιτο!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ: Είχαμε προγραμματίσει το παρόν δημοσίευμα για την παρελθούσα Δευτέρα. Πληροφορηθήκαμε όμως, ότι η Ιερά σύνοδος είχε προγραμματίσει να συνεδριάσει από τήν Τρίτη 12/4. Κατόπιν τούτου εθεωρήσαμε δεοντολογικά πρέπον νά περιμένουμε τις Συνοδικές Αποφάσεις. Μετά λύπης όμως διαπιστώσαμε, ότι τα Συνοδικά Ανακοινωθέντα της 12ης και 13ης Απριλίου ε.έ. δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο επίμαχο θέμα της ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!  Έτσι λοιπόν, η διαβεβαίωση ότι "μετά μεγάλης προσοχής, ανυστάκτου ενδιαφέροντος αλλά και ποιμαντικής ευθύνης θα παρακολουθώμεν το εν λόγω θέμα εις όλα τα στάδια της πορείας αυτού...."  φαίνεται πως δεν/ έχει αντίκρυσμα!  Χωρίς  δισταγμό πιά,  παραδίδουμε στη δημοσιότητα την προγραμματισμένη αναρτησή μας.  
Αίγιον, Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

4 σχόλια:

 1. η επομενη συγνεντρωση εξω απο τον μητροπολιτη, αμεσα και μεσα στην Μεγαλη Εβδομαδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. H Bασιλεια των ουρανων δεν χανεται αυτην πρεπει να κερδισουμε να φανουμε δυνατοι πιστοι χριστιανοι και να μην σφραγιστουμε με το 666 για να μπουμε στην βασιλεια των ουρανων,να σας πω την αληθεια χαιρομαι που φτασαμε στους εσχατους καιρους γιατι τωρα μπορω και εγω να αγωνιστω οπως οι μαρτυρες Αγιοι που διαβαζα τους βιους των πρωτων χριστιανων, να θυσιαστω και εγω για τον Χριστο οπως θυσιαστηκε και αυτος για μενα,τι να τα κανεις τα υλικα; μηπως θα τα παρουμε μαζι μας η θα ζησουμεε αιωνια πανω στην γη,η ψυχη μας που θα παει αυτο να μας νοιαζει πρωτα,να ετοιμαζομαστε λοιπον ολο χαρα για τον Χριστο μας,Κυριε ημων Ιησου Χριστε ελεησον με

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. απο την αρχη εφανη ,οτι η συνοδος δεν θα εκινειτο
  και τοσον ..ιερα!!!
  τωρα τι κανουμε ,οσοι δεν θελουμε να σφραγιστουμε?ειμαστε ολοι μαζι παρεα?δεν θα χωρισουμε τα τσανακια μας?
  εδω σε θελω καρβουνα ,να περπατας στα καβουρα!!! [ετσι ειναι τωρα ολα αναποδα.]
  τι κεφαλαιο ανοιγει !!!
  κυριε ελεησον!!
  τι να πω ..τα αθεα γραμματα θελουν να μας παρουν τα τζοβαιρικα μας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμε (6:51) έχεις πολύ δίκιο....όλοι οι χριστιανοί πρέπει να χαιρόμαστε. Δε χωράει τώρα θλίψη, στενοχώρια ή/και φόβος!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.