Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Ἀπάντηση τοῦ πατρός Ἀθανασίου Μηνᾶ σέ σχόλιο ἀνωνύμου γιά τά γεγονότα τῆς Αἰγύπτου:


«Αὐτοί ἐκεῖ στήν Αἴγυπτο δολοφόνησαν ὑποτιθέμενους ἐχθρούς τῆς
πἰστεώς των.Ἔτσι διδάσκονται δυστυχῶς. Τό ὅ,τι λειτουργοῦν παντοῦ καί
πάντοτε οἱ πνευματικοί νόμοι, καί μάλιστα γι’ αὐτούς πού δολοφονοῦν ἐν
ψυχρῷ ἀνθρώπους πού ἀνήκουν στήν μεγάλη οἰκογένεια τοῦ Ἀδάμ, τό
ἀναφέρει ξεκάθαρα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τόσο εἰς τήν Παλαιά ὅσο καί εἰς
τήν Καινή Διαθήκη.
Παλαιά Διαθήκη: « αὐτοί γάρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν
ἑαυτοῖς κακά...» (Παροιμίες, κεφ.α´,στ.18)
Καινή Διαθήκη: «…πἀντες γάρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ
ἀποθανοῦνται.» (Ματθ.,κστ´,στ.52)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Α) Ὅσοι φονεύουν οἱονδήποτε ἄνθρωπο ἐμπίπτουν καί οἱ ἴδιοι, σύμφωνα
μέ τούς πνευματικούς νόμους, εἰς κρίμα τοιούτου θανάτου.
Β) Μακάριοι ὅμως θά εἶναι οἱ οἰοδήποτε αἱρετικοί ἐάν κατανοήσουν καί
αὐτοί καί μετανοήσουν καί διά τῶν Ἁγίων Ἀχράντων Ὀρθοδόξων Μυστηρίων
ἐνταχθοῦν στήν Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ πού εἶναι καί ἡ μοναδική κιβωτός σωτηρίας ὑπό τόν ἥλιο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.