Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ: « Ὅτι τό ἐν ἀνθρώποις ὑψηλόν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ »(Λουκ., ιστ´, 15)Γράφει ο π.Αθανάσιος Μηνάς

Ἀναφέρεται ἡ Ἁγία Γραφή σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι « ἀγνοοῦντες γάρ τήν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην καί τήν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν»1.
Τοιουτοτρόπως καί στίς ἡμέρες μας, ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Χίτλερ,τοῦ Μουσολίνι, τοῦ Στάλιν, τοῦ Χότζα, τοῦ Τσαουσέσκου, ἐπαναλαμβάνεται τό ἴδιο «σενάριο». Θέλουμε νά ποῦμε, δηλαδή, ὅτι καί στίς ἡμέρες μας ἀκοῦμε αὐτόκλητους «σωτῆρες» πού ἰσχυρίζονται ὅτι: «τά ἀλλάζουμε ὅλα, ἐγώ θά σώσω τήν Ἑλλάδα».
Καί βέβαια ἐδῶ ἐννοοῦν τόν ἀφανισμό τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τήν κατάργηση τῶν ἑορτῶν τῶν Ἁγίων2 καί τῆς Κυριακῆς, ὡς ἡμέρας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, μέ τελικό στόχο, τόν πλήρη ἀφανισμό ἀπό προσώπου γῆς τοῦ Ὀνόματος τοῦ Βασιλέως τῆς Δόξης Χριστοῦ3. Ἀνακοίνωσαν, μάλιστα, μέσῳ τῶν media, ὅτι στίς θέσεις τῶν ἑορτῶν τῶν Ἁγίων θά συστήσουν μελλοντικά ἑβδομαδιαῖες παγανιστικές καί σατανιστικές ἑορτές μέ πρότυπο τό δωδεκάθεο - ἀπό τό ὁποῖο ἰσχυρίζονται ὅτι δῆθεν ...προέρχεται καί ἡ δημοκρατία στόν κόσμο!!! - ὅπως ἀνθρωπομαχίες καί θηριομαχίες τῶν πτωχῶν καί τῶν δούλων, εἰς ψυχαγωγίαν τῶν αἱμοβόρων καί ἀπανθρώπων τυράννων, καθώς καί τίς κάθε εἴδους βορβορώδεις καί κτηνώδεις σαρκικές μίξεις καί αἱμομιξίες, μέ ἀποκορύφωμα τήν «ἑορτή» κατά τήν πανσέληνο τοῦ Αὐγούστου. 
Φαίνεται πώς τούς εἶναι ἀναγκαῖο, τά βορβορώδη σαρκικά πάθη τους καί ἡ σχιζοφρένεια τῶν ψυχῶν τους, νά στηρίζονται στούς ἀνθρωποκτόνους δαίμονες πού κρύβονται πίσω ἀπό τούς
ψευτοθεούς των.
Ἐν τούτοις, τούς διαφεύγει ὅτι αὐτά καί τά τοιαῦτα ἔχουν παρέλθει ἀνεπιστρεπτί. Ὁ Χριστός μας, μέ τήν Ἁγίαν Του Ἀνάστασιν, κατήργησε μιά γιά πάντα τούς θεούς τῶν δαιμόνων καί τόν θάνατο. Γιʼ αὐτό, ἀπό τήν ἐποχή τῶν πρώτων διωγμῶν μέχρι καί σήμερα, δηλαδή τήν ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου, καί ἕως τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, μυριάδες μυριάδων καί χιλιάδες χιλιάδων ὀρθοδόξων πιστῶν ἁγίων, μαρτύρων, ὁσίων, δικαίων καί εὐλαβῶν, ἀκολούθησαν καί ἀκολουθοῦν τό Ἐσφαγμένο Ἀρνίο, ὅπου καί ἄν ὑπάγει4.
Ἐξομολογοῦμαι:
Πρίν λίγες ἡμέρες, βρέθηκα σέ μιά ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πού τούς διακατεῖχε ἡ ἐν Χριστῷ καλή ἀνησυχία. Στά πολλά ἐπιχειρήματά τους ἐναντίον τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη», μεταξύ ἄλλων ἄκουσα νά λένε χαμογελώντας καί τά ἑξῆς: «Σάν πολλή μεγάλη σημασία, δέν δίνουμε, στίς ἐπερχόμενες θλίψεις, στούς διωγμούς καί στό θάνατο; Ἄει, στό καλό! Ξεχνᾶμε τί μᾶς διδάσκει ὁ Κύριος στό Ἅγιον Εὐαγγέλιον; ¨Μή φοβηθῆτε τῶν ἀποκτεινόντων τό σῶμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων ἀποκτεῖναι¨ (Ματθ. ι´, 28). Ὅπως, ἐπίσης, μᾶς διαφεύγει τί γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή; ¨οἱ δέ ἐν σαρκί ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται¨ (Ρωμ.η΄,8), ¨εἰ δέ Χριστός ἐν ὑμῖν, τό μέν σῶμα νεκρόν διʼ ἁμαρτίαν, τό δέ πνεῦμα ζωή διά δικαιοσύνην¨ (Ρωμ.η΄,10), ¨εἰ γάρ κατά σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν· εἰ δέ Πνεύματι τάς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε. ὅσοι γάρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι εἰσιν υἱοί Θεοῦ¨ ( Ρωμ.η΄,13-14), ¨τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;¨(Ρωμ.η΄,35), ¨πέπεισμαι γάρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν¨( Ρωμ. η΄, 38-39). Ὑπάρχει λοιπόν ὀμορφότερο πράγμα στή ζωή αὐτή, ὡς προσφερόμενο δῶρο Χριστοῦ, ἀπό τό μαρτυρικό φρόνημα»; Βλέποντας τήν ἔκπληξή μου, μοῦ τόνισαν μέ νόημα καί μέ ἀνδρικό φρόνημα: «Πάτερ μου, ὁ Θεός καί ὁ Χριστός εἶναι ὄντως μαζί μας». «Πῶς τό γνωρίζετε αὐτό;» τούς ἀπαντῶ. «Θυμηθεῖτε, μοῦ λέγουν, τά χθεσινά γεγονότα στήν Αἴγυπτο. Λειτούργησαν οἱ πνευματικοί νόμοι. Κι αὐτό γιατί, κάποιοι δολοφόνησαν τήν ἡμέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς τήν ὥρα τῆς «δοξολογίας» ἀθώους Χριστιανούς, ἔστω καί αἱρετικούς. Καί πρίν περάσουν σαράντα ἡμέρες, ἀλληλοσπαράσσονταν τήν ἡμέρα τῆς δικῆς τους «προσευχῆς», μέ ἑκατονταπλασίονες ἀπώλειες. Καί αὐτό μόνον ἡ ἀρχή...
...Ἐπίσης, γέροντα, δές τί γίνεται σήμερα μέ τά φάρμακα, τά φαρμακεῖα, τούς γιατρούς, τά νοσοκομεῖα. Ἐφαρμόζοντας κάποιοι τήν οἰκονομία, δέχτηκαν τόν ΑΜΚΑ ὡς δῆθεν χρηστικό ἀριθμό, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ἠλεκτρονική συνταγολόγηση σημαίνει ἠλεκτρονικό φακέλωμα μέ ἐνεργοποίηση
τοῦ ἀριθμοῦ 666. Καί τώρα ἔχουμε ἐνώπιόν μας τό ἀπόλυτο χάος. Αὐτοί, πού πῆραν τόν ΑΜΚΑ γιά νά πετύχουν τήν πρόσβαση στά φάρμακα καί στήν ὑγεία, ἀλληλοσπαράσσονται καί δέν ἔχουν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί αὐτό εἶναι μόνον ἡ ἀρχή… Καί στήν περίπτωση αὐτή, λειτούργησαν καί λειτουργοῦν οἱ πνευματικοί νόμοι».
Μάλιστα, μοῦ εἶπαν μέ πολύ πόνο, ὅτι τώρα 800.000 συμπολῖτες μας λαμβάνουν ψυχοφάρμακα· ὁ ἀριθμός αὐτός κινδυνεύει ἄμεσα νά αὐξηθεῖ λόγῳ τοῦ ἄγχους καί τῆς ἀβεβαιότητας πού ἐσκεμμένα προσθέτουν κάποιοι στά πολλά οἰκονομικά ἀδικαιολόγητα βάρη.
Καί τό τραγικότερο πού μοῦ εἶπαν ἦταν: «Τί ἄραγε θά συμβεῖ ἐπιπλέον ἐάν, ὅ μή γένοιτο, παραλάβουμε τή φερόμενη ὡς «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» καί συνταχθοῦμε μέ τόν διάβολο, ἀρνούμενοι τό Θεῖο Βάπτισμα, δηλαδή παραδώσουμε τό σῶμα καί τήν ψυχή μας, τά ὁποῖα ἀνήκουν στό Θεό, στόν ἀντίχριστο καίσαρα προφασιζόμενοι ὡς ἐπιχείρημα τό εὐαγγελικό «...ἀπόδοτε οὖν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ;5»
Ἐδῶ, προτιμότερο θά ἦταν ἡ ἀπόλυτη σιωπή. Ὅμως, ὁ ἅγιος γέροντας Πορφύριος, μίλησε γιά «ὄργανα», κατά παραχώρησιν Θεοῦ, κατηρτισμένα εἰς ὀργήν πού θά στείλουν πολλούς Ὀρθοδόξους, ὅταν οἱ τελευταῖοι δεχτοῦν τό σφράγισμα-χάραγμα ἐξαιτίας τῆς δειλίας τους μέ σκοπό νά βολευτοῦν, σέ ἀκούσια - παρά τή θέλησή τους - σφαγή κι ἐρήμωση. Μάλιστα, ὁ ἅγιος γέροντας Πορφύριος μέ τό προορατικό του χάρισμα προνόησε, γιά αὐτούς πού διωκόμενοι θά καταφύγουν καί στό Μήλεσι, καί ἔχτισε Ἐκκλησίες ἀνώγειες καί ὑπόγειες, στίς ὁποῖες θά διδάσκεται ἀπό Ἁγιορεῖτες πατέρες ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ.
Ὁ πατήρ Παΐσιος, γιά τό ἴδιο φριχτό γεγονός, ἔλεγε: «Μετά τήν μπόρα τή δαιμονική, θά λάμψει ἡ λιακάδα ἡ Θεϊκή.» Ἐδῶ ὀφείλουμε νά ἔχουμε πάντοτε κατά νοῦν, μαζί μέ τή βεβαιότητα τῶν ἁγίων πατέρων μας Πορφυρίου καί Παϊσίου, καί τόν προφητικό λόγο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως ὅτι, δηλαδή, ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα θά ζήσει αἰωνίως καί θά μεγαλουργήσει στό παγκόσμιο στερέωμα. Θά εἶναι δέ Φῶς, πού μέ τό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας, θά φωτίζει τόν κόσμο.
Τελικά οἱ συνδιαλεγόμενοι κατέληξαν στό ἑξῆς συμπέρασμα: «Τί, στό καλό! Στή Μεγάλη Βρετανία κατενόησαν τήν πονηρία τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί τούς πέταξαν κατάφατσα τήν ἠλεκτρονική κάρτα. Στήν Ρουμανία τό ἴδιο. Ὅπως, ἐπίσης, καί σέ πολλές πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ.
Θά ὑστερήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, μέ τήν ηὐξημένη ὀρθόδοξη συνειδησιακή ἐμπειρία; Μή γένοιτο!»
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι στό τέλος θαύμασα τήν ὀρθόδοξη λεβεντιά τους, καί μέ πόνο ψυχῆς τούς εἶπα: Ἀδελφοί μου, παιδιά μου, προσπαθῆστε καί ἀγωνιστεῖτε μέ τήν βοήθεια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὕτως ὥστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά ἀποκτήσουμε τήν καλή ἀνησυχία καί νά κατανοήσουμε, σύν Θεῷ,
τίς παγίδες τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς καί οἰκονομικῆς διακυβέρνησης, δηλαδή τόν ἀπόλυτο καί αἰώνιο χωρισμό ἀπό τόν Χριστό μας, καί μέ γνώμονα τήν ἀλήθεια γιά τή σωτηρία μας, νά ποῦμε, νά βροντοφωνάξουμε καί πάλι τό « ΟΧΙ » ΣΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ, φορτώνοντάς μας
καθημερινά μέ ψεύδη, ὃπως π.χ. αὐτά πού ἀποκρύπτουν γιά τίς μίζες καί τόν χρηματισμό τῶν κομμάτων, τῶν προσώπων, τό χρηματιστήριο, τά ὁπλικά συστήματα, τήν ὑγεία, καί κυρίως τόν φυσικό πλοῦτο τῆς πατρίδος μας, τόν ὁποῖο πλοῦτο, κατά τά λεγόμενά τους, θά παραδώσουν στίς πολυεθνικές σκοτεινές δυνάμεις, ἀφήνοντας στή μιζέρια, στήν ἀνεργία, στήν ἐγκληματικότητα
καί στήν ἀβεβαιότητα, τίς ἐπερχόμενες γενιές τῆς Ὀρθόδοξης πατρίδος μας.
Ἐν τούτοις, ὑπάρχει ἡ Ἐλπίδα, ἀδελφοί μου. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μεθʼ ἡμῶν καί οὐδείς καθʼ ἡμῶν. Πολύ σύντομα θά ἀνατρέψει τά δόλια σχέδιά τους.
Σέ Αὐτόν ἡ Δόξα, τό Κράτος καί ἡ Βασιλεία εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.


1 Πρός Ρωμ., ι´, 3
2 «καὶ ἀποστρέψω πάσας τὰς εὐφροσύνας αὐτῆς, ἑορτὰς αὐτῆς καὶ τὰς νουμηνίας αὐτῆς καὶ τὰ σάββατα αὐτῆς καὶ πάσας
τὰς πανηγύρεις αὐτῆς...» ( Ὠσηέ,β´,13)
3 «...καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς
ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων...»( Ἀποκ. ιγ´, 6‐ 7)
4 Ἀποκ. ε´, 9‐11
5 Ματθ. κβ´,21

2 σχόλια:

 1. ΚΑΡΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ : Θα έχει RFID πλινθίο !

  http://id-ont.blogspot.com/2011/03/rfid.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν με καλύπτει το επιχείρημα για τα γεγονότα της Αιγύπτου.
  Πώς ξέρουμε ότι η ερμηνεία περί λειτουργίας των πνευματικών νόμων είναι αυτή που αναφέρουν;
  Αθώος άνθρωπος ναι αλλά αιρετικός χριστιανός δεν υφίσταται. Να αναφέρουμε το έγκλημα των εκτρώσεων στη χώρα μας με εκατομμύρια αθώων ψυχών που δολοφονήθηκαν αβάπτιστες τότε ναι, πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για τους πνευματικούς νόμους για τα δεινά που βρήκαν τη χώρα μας με τη δική μας ψήφο όπως και για ότι ακολουθήσει.


  ¨Μή φοβηθῆτε τῶν ἀποκτεινόντων τό σῶμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων ἀποκτεῖναι¨ (Ματθ. ι´, 28).

  Λόγου χάρη η πορνεία αποκτείνει τη ψυχή,...
  και η κοινωνία της αιρέσεως είναι η πνευματική πορνεία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.