Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Σε λίγο εγκαθίστανται Ολοκληρωμένα Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-CIR), πανελλαδικής εμβέλειας, σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου - διαβατηριακού ελέγχου της χώραςΕυχαριστούμε  ιδιαιτέρως  τον φίλο αναγνώστη D.M  για την  σημαντικότατη είδηση που μας έστειλε .
Δυστυχώς  το e-mail  του φίλου μας, επιβεβαιώνει  τις αρχικές μας υποψίες, ότι αυτές οι  γρηγορες και επείγουσες αναθέσεις έργου -"διαγωνισμοί" αποτελούν  τμήματα ενός  μυστικού και  από ότι φαίνεται  μαζικού σχεδιασμού της επιβολής  των συστημάτων  της κάρτας του πολίτη πριν ακόμα αυτή  γίνει  νόμος του κράτους.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Συμπτωματικά έπεσε στην αντίληψή μου μια απόφαση σχετική με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σας στέλνω το e-mail αυτό για την ενημέρωσή σας αλλά και των αναγνωστών σας.


Στις 12-01-2011 αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» απόφαση για την ένταξη πράξης με τίτλο: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (e-CIR)", σε 5 επιχειρησιακά προγράμματα (την απόφαση μπορείτε να τη βρείτε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πληκτρολογώντας τον ΑΔΑ: 4Α9ΘΦ-Ζ). Στην αναφορά του φυσικού αντικειμένου της πράξης διαβάζουμε ότι:
«Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-CIR), πανελλαδικής εμβέλειας, σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου - διαβατηριακού ελέγχου (αφορά 105 σημεία με 527 σταθμούς ελέγχου) της χώρας, με στόχο την ταυτοποίηση και επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων σαν βάση…»
Με λίγα λόγια, δεν μας φτάνει η κάρτα του πολίτη που θέλουν να μας επιβάλλουν, αλλά θα πρέπει να υποβαλλόμαστε σε επιπλέον ελέγχους δακτυλικών αποτυπωμάτων για να μπούμε και να βγούμε από τη χώρα μας, σαν να είμαστε όλοι ύποπτοι για εγκληματικές πράξεις….. Και όλα αυτά φυσικά στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του πολίτη ( δηλαδή για το … καλό μας !!!).Yπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 1 από 4
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Τόπος : Αθήνα
Ημερομηνία : 27/12/2010
Α.Π. : 156.163/ΨΣ7064-Α2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
(e-CIR) " με κωδικό MIS 296674

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για ...την προγραμματική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,
2. Την Απόφαση ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως
ισχύει,
3. Την με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει
4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 22840 ΔΙΟΕ 1091 (ΦΕΚ1011/Β/30-5-2008) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση,
6. Την με αρ. πρωτ. 6318/712/08.02.2010 (ΦΕΚ46/τΥ.Ο.Δ.Δ./09.02.2010) Απόφαση Ορισμού του Ειδικού Γραμματέα
Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ.ΟΙ.Α.Ν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/5.10.2006) για την μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για
Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10562
Πληροφορίες : ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Τηλέφωνο : 210 3722400 2103722479
Fax : 2103722499
Email : e.michailidou@infosoc.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Α.Ε.
Προς:
στα Επιχειρησιακά Πρόγραμματα :
<< Ψηφιακή Σύγκλιση >>
<< Μακεδονία - Θράκη >>
<< Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου >>
<< Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος >>
<< Αττική >>
Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4
- ΥΜΗΤΤΟΣ- 17237
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 4Α9ΘΦ-Ζ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 2 από 4
Αποφασίζει
την Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (e-
CIR)"
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού
8. Την με αρ. πρωτ. 43079/ΕΥΣ5909 της 22/09/2008 Απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
9. Το ΠΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213/τΑ/07.10.2009) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευσης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»
10. Το ΠΔ 187/2009 (ΦΕΚ 214/τΑ/07.10.2009) περί Διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών
11. Το ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τΑ/05.11.2009) περί Καθορισμού και Ανακατανομής Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων
12. Αριθμ. 30471/ΔΙΟΕ 1276 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων με «εντολή Υπουργού» στον Ειδικό
Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και στους Προϊσταμένους των
Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης
13. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που αφορούν την έγκριση των
κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,
14. Την με αρ.πρωτ. 152.210/ΨΣ4449-Α2 07/06/2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό 13, για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
15. Την με αρ. πρωτ. 7064 6/8/2010 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου «Κοινωνία της Πληροφορίας» προς
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης
της πρότασης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
1. Κωδικός Πράξης: 296674
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
ως εξής :
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
04 Ψηφιακή Σύγκλιση
09 Μακεδονία - Θράκη
09 Μακεδονία - Θράκη
11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου
12 Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα -
Ήπειρος
13 Αττική
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Άξονας Προτεραιότητας Ποσοστό
(%)
MIS επι μέρους
Πράξης
02 ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
04 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ
05 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ
06 Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου
Αιγαίου
05 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς
Ελλάδας
02 Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
56.80
15.20
3.20
0.90
3.10
20.80
296674001
296674002
296674003
296674004
296674005
296674006
Επιλέξιμη δημόσια
δαπάνη από Ε.Π.
5,173,860.88
1,384,554.32
291,485.12
81,980.19
282,376.21
1,894,653.28
ΑΔΑ: 4Α9ΘΦ-Ζ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 3 από 4
6. Παραδοτέα πράξης:
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος
4204 Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες
που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός των βασικών)
Αριθμός 2.00
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 21 (μήνες)
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
3. Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
4. Κωδικός Δικαιούχου: 5070592
Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-CIR), πανελλαδικής
εμβέλειας, σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου - διαβατηριακού ελέγχου (αφορά 105
σημεία με 527 σταθμούς ελέγχου) της χώρας, με στόχο την ταυτοποίηση και επεξεργασία
δακτυλικών αποτυπωμάτων σαν βάση:
1. για την ανάπτυξη μιας σειράς νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς
και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων υπηρεσιών που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη
σε σχέση με το Υπ.ΠτΠ αλλά και άλλες κρατικές υπηρεσίες (σχέση Πολίτη-Κράτους,
Citizen to Government, C2G-CIVILIAN SERVICES)
2. για την ανάπτυξη μιας σειράς νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς
και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων υπηρεσιών που αφορούν εγκληματολογικές
εφαρμογές στα πλαίσια της δραστηριότητας του Υπ.ΠτΠ και συνεργαζόμενων εθνικών και
διεθνών οργανισμών (σχέση Κράτους με Κράτος, Government to Government, G2IG -
CRIMINOLOGY SERVICES),
στοχεύοντας στην διευκόλυνση της ελεύθερης και απρόσκοπτης εισόδου, παραμονής και
διακίνησης εντός και εκτός Ελλάδος, συμμορφούμενη και με το κανανιστικό πλαίσιο της
Ε.Ε.
Από την πράξη θα προκύψουν οι εξής υπηρεσίες που συνδέονται με τη διευκόλυνση της
ελεύθερης και απρόσκοπτης εισόδου, παραμονής και διακίνησης εντός και εκτός
Ελλάδος:
1. Υπηρεσία ταυτοποίησης - αναγνώρισης πολιτών
2. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος πολίτη προς την υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων
ανανεώσεων ή επαναθεωρήσεων υφιστάμενων αδειών παραμονής).
Ε2158
2. Κωδικός ΠΔΕ
Πράξης:
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2.2.Κωδικός Πράξης
ΣΑ:
2011ΣΕ21580001
Φορέας ΣΑ: 1010100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΔΑ: 4Α9ΘΦ-Ζ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 4 από 4
9,108,910.00
ΣΥΝΟΛΑ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε
9,108,910.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
9,108,910.00
ΚΩΔ. ΣΑ:
1: Προϋπολογισμός Π/Υ(1): 9,108,910.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 3,000,000.00
ευρώ
2: Προϋπολογισμός Π/Υ(2): 0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 0.00 ευρώ
9,108,910.00
i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
7,405,617.88
1,703,292.12
Ε2158
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:2011ΣΕ21580001
Φορέας ΣΑ: 1010100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
12. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε .00 Ευρώ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρκόπουλος Αντώνιος
Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών
Βάση
Παραστατικων
Σύνολο (1) 9,108,910.00 9,108,910.00
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 9,108,910.00 Ευρώ
ΑΔΑ: 4Α9ΘΦ-Ζ
 

Σε λιγο θα  αποκαλύψουμε ένα άλλο σχέδιο που ονομάζεται Ολοκληρωμένο Σύσημα Ελέγχου Πρόσβασης και αφορά  μια υβριδική έκδοση της "κάρτας του πολίτη" την οποία επιβάλλουν στους υπαλλήλου ΔΕΚΟ , Οργανισμών και εταιρειών του Δημοσίου.
 
 

1 σχόλιο:

 1. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ....ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΑΝ;ΚΑΙ ΤΩΡΑ;ΤΙ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;ΕΙΜΑΣΤΕ 11ΕΚΑΤ.ΠΕΡΙΠΟΥ Σ ΑΥΤΉ ΤΗ ΧΩΡΑ.ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΑΝ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΔΩ,ΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ.ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΡΙΞΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΡΕΜΟ.ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;
  ΟΣΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΑΡΑΛΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ...
  ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ...ΚΑΙ ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ.
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ.ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ!
  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΤΟΤΕ ΝΑ ΟΠΛΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.ΜΕΤΑΝΟΙΑ,ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ,ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΕΛΕΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.