Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Μακαριστός Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης (8/12/1997): " Ἀρνούμεθα τήν νέα φοροταυτότητα"


Ἕναν ἄλλο Δεκέμβριο, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1997 (8-12-97) ὁ ἄγγελος τῆς Φλωρίνης, τό λιοντάρι τοῦ Βορρᾶ, ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, σέ κάποιο συλλαλητήριο πού ἔγινε ἀπό τόν μητροπολίτη Πειραιῶς ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀπειλούμενης ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καί μιᾶς ἄλλης φοροταυτότητας, ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη προσφώνηση, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στό περιοδικό ΣΠΙΘΑ, Δεκ. 1997 ἀριθ. Φύλ. 547 .
       
  
Ἤδη 90 ἐτῶν ὁ γέρων ἐπίσκοπος «ἔδιδε μάχην κατά τοῦ ὀλεθρίου καζίνου». 

Θεωροῦμε ἐπίκαιρη τήν ἀναδημοσίευσή της, καθώς πολλά πνευματικά τέκνα τοῦ π. Αὐγουστίνου ἔχουν λησμονήσει τή σχετική του τοποθέτηση καί θεωροῦν τἠν ὑπόθεση τῆς λεγόμενης «Κάρτας τοῦ Πολίτη» θέμα ὄχι πνευματικό, ἀλλά κοσμικό καί πολιτικό. 

  Πῶς ὅμως μποροῦσε ἕνας ποιμένας τοῦ ἀναστήματος τοῦ π. Αὐγουστίνου πού στεκόταν πάντα κοντά στόν φτωχό, τόν ἄρρωστο τόν ἀδικημένο καί τόν κατατρεγμένο, ὄχι μόνο θεωρητικά ἀλλά καί πρακτικά, νά μείνει ἀδιάφορος στήν καταπάτηση τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ἀνθρώπου, στήν ἀριθμοποίησή του καί στήν ἀπόπειρα μολυσμοῦ του μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666; 
Εἶναι ἀκόμη ἐπίκαιρο μπροστά στήν ἐπιχειρούμενη ἐπιβολή τῆς νέας φοροκάρτας.

Ὅλοι μας ἄς καθεφτιστοῦμε στή φλογερή πίστη του κι ἄς ἀναβαπτιστοῦμε πνευματικά γιά νά αποβάλλουμε τή δειλία καί νά ὁπλιστοῦμε μέ τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τή σημερινή  ἀντίχριστη ἀπειλή.   
  
( Θά ἀκολουθήσει ἀργότερα, καί ἄλλο σχετικό κείμενο τοῦ πατρός Αὐγουστίνου).


           Ἀρνούμεθα τήν νέα φοροταυτότητα
        
 ( Προσφώνησις τῆς 8-12-1997 εἰς τό συλλαλητήριον τοῦ Πειραιῶς)
    
  Ἐκλεκτέ λαέ τοῦ Θεοῦ,

            Ἀπό τάς Θερμοπύλας τοῦ Βορρᾶ, τήν ἀκριτικήν Φλώριναν,  ἡ ὁποία τάς ἁγίας αὐτάς ἡμέρας δίδει μάχην κατά τοῦ ὀλεθρίου καζίνου, ἀπευθύνω ὁ γέρων ἐγώ ἐπίσκοπος πρός ὅλους ἐσᾶς θερμόν χαιρετισμόν.
            Κατ’ ἐπανάληψιν ὁ τόπος αὐτός ἔχει ἐκδηλώσει τήν ὀξεῖαν ἀντίθεσίν του κατά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, διότι τοῦτο ἀφαιρεῖ τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Οἱ δέ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχομεν ἕνα ἀκόμη λόγον νά ἐναντιούμεθα εἰς αὐτό.  Καί ὁ λόγος εἶναι, ὅτι ὄργανον λειτουργίας τοῦ φακελλώματος εἶναι ὁ μισητός ἀριθμός 666, ὁ ὁποῖος στιγματίζεται ἀπό τήν ἱεράν Ἀποκάλυψιν.
            Καί τώρα ἡ πειραματική ἐφαρμογή ἀπό τόν Ἰανουάριο 1998 τῆς νέας ...ἠλεκτρονικῆς φοροταυτότητος εἱς ὡρισμένους δήμους δεικνύει, ὅτι ὁ οἱ φόβοι, πού ὅλοι διῃσθάνοντο, δέν εἶναι καθόλου φανταστικοί ἀλλά πραγματικοί πλέον.  Ὁ ἀγών ὅλων ὅσοι ἔδωκαν τό «παρών» εἰς τάς μέχρι σήμερον μαχητικάς συγκεντρώσεις κατά τῆς ἠλεκτρονικῆς σκλαβιᾶς, δικαιώνεται.  Πρέπει δέ νά συνεχισθῇ τάς προσεχεῖς ἡμέρας καί νά κραταιωθῇ.

            Πολλοί διά νά ρίψουν πάγον καί νά σβέσουν τήν φλόγα, μᾶς λέγουν, ὅτι ὁ ἀντίχριστος, ὅσον καί ἄν ἀντιδρᾶτε, θά ἔλθῃ.  Ἀπαντῶμεν μέ τό ψαλμικόν· «Ἡτοιμάσθην καί οὐκ ἐταράχθην» ἀπαντῶμεν καί μέ τό προγονικόν «Μολών λαβέ» καί μέ τό ἡρωϊκόν «ΟΧΙ» τοῦ ’40.

             Ἣμεῖς πάντως ἀρνούμεθα νά δεχθῶμεν τήν νέαν φοροταυτότητα, διότι αὐτή εἰσάγει οὐσιαστικῶς Ἑνιαῖον Κωδικόν Ἀριθμόν Μητρώου [ΕΚΑΜ] καί ἀποτελεῖ προστάδιον ἐφαρμογῆς τῆς τελικῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος.
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες !   Ὅλοι ἡνωμένοι εἰς τόν ὑπέρ πάντων ἀγῶνα.
Καί ἄς τό γνωρίζουν ὅλοι, φίλοι καί ἐχθροί·  ἡ τελική νίκη ἀνήκει εἰς τό ἀρνίον τό ἐσφαγμένον. Ἀμήν.

1 σχόλιο:

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.