Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Μοναχός Δαμασκηνός Αγιορείτης: "Η θέσις μου ως προς την κάρτα του πολίτη"

Το "Ο.Π" έλαβε και δημοσιεύει την σημαντικώτατη επιστολή του Μοναχού Δαμασκηνού του Αγιορείτου (Οι τονισμοί και οι υπογραμμίσεις στο κείμενο έγιναν απο το Ο.Π)
Η ΘΕΣΙΣ ΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης – 25/10/2010)
 
Περιεχόμενα
Σελίς
Εἰσαγωγικά …………………………………………………………………. 2
1. Μεθοδολογία …………………………………………………………....... 3
2. Ποιοί κυβερνοῦν τόν κόσμο; Μέ ποιούς ἔχομε νά κάνωμε; ………… 4
3.Τί ἐπιδιώκουν οἱ «δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν»; …………….............. 5
4. Πῶς ἐπέτυχαν ὅ,τι ἐπέτυχαν ……………………………………………... 6
5. Γενικοί στόχοι ἤδη ἐπιτευχθέντες ……………………………………….. 6
6. Εἰδικοί στόχοι ἤδη ἐπιτευχθέντες
Ι. Προϊόντα ………………………………………………………………... 8
ΙΙ. Ἄνθρωποι ………………………………………………………………... 9
7. Πῶς σχεδιάζουν νά ἐπιτύχουν τούς μελλοντικούς τους στόχους
Ι. Γενικοί στόχοι …………………………………………………………… 10
ΙΙ. Εἰδικοί στόχοι …………………………………………………………... 11
8. Τί ἔχει ἤδη λεχθῆ ἀπό ἄλλους γιά τό θέμα τῆς Κάρτας ………………... 11
9. Ἡ ἰδική μας θέσις ………………………………………………………….. 17
2
Εἰσαγωγικά
Ἐπειδή ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχει ἀκόμη ἀποφανθῆ
τελεσίδικα γιά τό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, τολμῶ νά καταθέσω τήν προσωπική
μου ἄποψι ὡς πρός τό θέμα αὐτό, θέτωντάς την εἰς τήν κρίσιν τῆς Ἐκκλησίας.
Πρίν, ὅμως, μιλήσω γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, νομίζω, ὅτι πρέπει νά
ξεκαθαρίσωμε ἕνα σημαντικό ζήτημα: Εὑρισκόμεθα ἤ ὄχι εἰς τήν περίοδον τῶν
Ἐσχάτων; Θέτω αὐτό τό ἐρώτημα, διότι ἠκούσθη ἀπό ἀξιότιμα χείλη ὅτι δέν
εὑρισκόμεθα τώρα εἰς τά Ἔσχατα.
Εἰς τό παλαιόν πόνημα τοῦ Μεγάλου Μετεώρου μέ τίτλο ‘Παραχάραξη τοῦ
Χαράγματος’, τό ὁποῖο συνετάχθη διά τήν ἀναίρεσιν τῶν θέσεων τοῦ Σεβ. Μητροπ.
Νικοπόλεως κ. Μελετίου, ἀναφέρεται ὅτι, κατά τήν περίοδον πρό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ
Ἀντιχρίστου, κατά τήν περίοδον δηλ. τοῦ Ψευδοπροφήτου, ὁπότε δέν θά ἔχη γίνει
γνωστό τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου, ‘ αἱ πράσεις καί αἱ ὠναί ’ (δηλ. οἱ συναλλαγές καί οἱ ἀγοραπωλησίες) θά γίνωνται μέσῳ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ 666. Αὐτόν δέ τόν ἀριθμό θά φέρουν ἐπάνω τους καί οἱ ἐμπλεκόμενοι εἰς ‘τάς πράσεις καί ὠνάς’, διότι τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου, τό ὁποῖο θά φέρουν αὐτοί ἐπάνω τους, ἐπειδή δέν θά εἶναι ἀκόμη γνωστό, θά εἶναι ἀριθμός ἀνθρώπου.
Αὐτός δέ ὁ ἀριθμός θά εἶναι τό 666. 
Αὐτά, πολύ ξεκάθαρα, τά ἀναφέρει καί ἐπεξηγεῖὁ Ἀρέθας 1. Ὁ Ἀρέθας, ἐπεξηγεῖ ξεκάθαρα τί θά εἶναι τό ‘χάραγμα’ καί στίς δύο
περιπτώσεις, ἤτοι πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, δηλ. κατά τήν περίοδο τῆς
δράσεως τοῦ Ψευδοπροφήτου, καί μετά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου.
Σήμερα, εἰς τίς προηγμένες κοινωνίες, ἔχουν ἤδη σφραγισθῆ σχεδόν ὅλα τά
καταναλωτικά προϊόντα, τά διακινούμενα εἰς τίς σύγχρονες ἀγορές, μέ ἕναν
γραμμωτό κώδικα τυποποιήσεως, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶχε ἀποδείξει, τό 1997, ἡ Ἱερά
Μονή Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου ῎Ορους σέ σχετική μελέτη της, σαφῶς
ἐμπεριέχει τόν ἀριθμό 666. Σ᾽ αὐτές τίς κοινωνίες, σήμερα, ἀρχίζει νά εἶναι ἀδύνατη ἡ
διακίνησις προϊόντων, ἄν εἰς τήν συσκευασία τους δέν ὑπάρχει ὁ γνωστός γραμμωτός
κώδικας. Δέν μπορεῖ δηλ. κάποιος νά πωλῆ ἤ νά ἀγοράζη καταναλωτικά προϊόντα,
ἄν εἰς τήν συσκευασία τους δέν ἔχει τοποθετηθῆ ὁ γνωστός γραμμωτός κώδικας, ὁ
ὁποῖος, σημειωτέον, ἐμπεριέχει τό 666. Εἰς τά Ἔσχατα, κατά τό βιβλίο τῆς
Ἀποκαλύψεως, οἱ ἄνθρωποι δέν θά μποροῦν νά πωλοῦν ἤ νά ἀγοράζουν, ἄν δέν
ἔχουν καί αὐτοί σφραγισθῆ μέ τό 666. Σήμερα, συμβαίνει ἤδη νά ὑπάρχη καί νά εἶναι
ἐφαρμόσιμη ἡ τεχνολογία γιά νά σφραγισθοῦν οἱ ἄνθρωποι εἰς τό χέρι ἤ εἰς τό
μέτωπο, ἄν καί δέν ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιά τήν ἐμφάνισι τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ παρουσία
τοῦ ὁποίου, κατά τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιά τό
σφράγισμα τῶν ἀνθρώπων. Ὑπάρχει, ὅμως, εἰς τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος,
περίπτωσις, τύραννος, νά εἶχε διαθέσιμη τεχνολογία πλήρους ὑποταγῆς ὅλων τῶν
ὑπηκόων του καί νά μή τήν ἐφήρμοσε γιά τήν παγίωσι τῆς ἰσχύος του; Σήμερα, ἐπίσης,
μέσῳ, τῆς Συνθήκης Σένγκεν, ἤδη, διά νόμου, ἀρχίζει ἡ προετοιμασία γιά τό πλῆρες
ἠλεκτρονικό φακέλλωμα τῶν ἀνθρώπων, σέ πρώτη φάσι διά τῆς ὑποχρεωτικῆς
χορηγήσεως μίας κάρτας, διά τῆς ὁποίας θά γίνωνται ὅλες οἱ ἀγοραπωλησίες, καί ἡ
ὁποία κάρτα σαφῶς, τελικά, θά ἐμπεριέχη τό 666, ὅπως καταφαίνεται εἰς τό
προσφάτως ἐκδοθέν βιβλίο μέ τίτλο «Ἡ Εὐθύνη τῆς Ἐπιλογῆς μας» (ἔκδοσις
Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη).
Αὐτά καί μόνον ἄν ἀποδεχθῆ κάποιος ὅτι ἰσχύουν, εἶναι σημεῖα ἱκανά, ἐνδείξεις
ἱκανές καί ἰσχυρές, ὅτι πράγματι εὑρισκόμεθα εἰς τἠν περίοδον τῶν Ἐσχάτων καί ὅτι δέν ἀπέχομε μακράν ἀπό τήν ἔλευσι τοῦ Ἀντιχρίστου, καί ἄς μή ὑπάρχουν ἀκόμη σημεῖα ὅτι διαφαίνεται ἡ ἐμφάνισις τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἄν τό ἤδη ὑπάρχον ἀντίχριστο
σύστημα, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα εἰς μία παγκόσμια δικτατορία, ἐπιβάλη
εἰς ὅλην τήν ἀνθρωπότητα τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα, αὐτό δέν θά εἶναι σημεῖο τῶν
Ἐσχάτων; Διότι, γιά ποιόν λόγο θά ἐπιβληθῆ τό παγκόσμιο ἠλεκτρονικό φακέλλωμα;
Δέν θά ἐπιβληθῆ γιά νά ἐξυπηρετήση τήν ἔλευσι τοῦ Ἀντιχρίστου; Ἀσφαλῶς ναί.
Ἀπέχομε, λοιπόν, πολύ ἀπό τό σημεῖο αὐτό;
Τό θέμα, ὅμως, τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη εἶναι φλέγον ἄσχετα ἀπό τό ἐάν
εὑρισκώμεθα εἰς τά Ἔσχατα, ἤ ὄχι. 
Βεβαίως, ἀποκτᾶ ἰδιάζουσα σημασία γιά ἐμᾶς τό
ἐάν πράγματι εὑρισκώμεθα εἰς τά Ἔσχατα καί ἡ ἐπιβολή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη
ἐπιχειρεῖται κατά τήν περίοδο αὐτή τῶν Ἐσχάτων. Ἀλλά, εἶναι φλέγον, γενικώτερα,
ἀπό τήν ἄποψι τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, διότι ἔχει ἄμεση σχέσι μέ τήν ἐπιβολή ἑνόςσυστήματος συνεχοῦς παρακολουθήσεως καί ἐλέγχου τῆς ζωῆς μας, ἀπό τό ὁποῖο δέν θά μποροῦμε νά ἀποδράσωμε χωρίς κίνδυνο τῆς ζωῆς μας, καθώς καί μέ τήν ἐπιβολή ἑνός συστήματος, τό ὁποῖο ὑποχρεωτικῶς θά πρέπη νά χρησιμοποιοῦμε, ἄν θέλωμε νά ἐπιβιώσωμε. Δέν θά μᾶς δοθῆ ἐναλλακτική λύσις. Πρόκειται δηλ. γιά τήν ἐπιβολή μιᾶς ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας, πρός τήν ὁποία ὀφείλομε νά ἀντισταθοῦμε. 
 Ἡ ἠλεκτρονική αὐτή δικτατορία θά εἶναι ἕνα γεγονός πολύ σύντομα, ἄσχετα ἀπό τό ἐάν εὑρισκώμεθα εἰς τά Ἔσχατα ἤ ὄχι.

Ἐξετάζοντας, λοιπόν, τό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μποροῦμε νά τό προσεγγίσωμε ἀπό δύο σκοπιές.
Πρῶτον, ἀπό τήν κοσμική σκοπιά καί θεώρησι, κατά
τήν ὁποία ἡ Κάρτα αὐτή εἶναι ἀπόρροια τῆς ἐπιβαλλομένης ἠλεκτρονικῆς
δικτατορίας, ἡ ὁποία θά καταργήση τίς ἀτομικές ἐλευθερίες, καί, δεύτερον, ἀπό τήν
ἐκκλησιαστική ἤ πνευματική σκοπιά, κατά τήν ὁποία, ἡ ἀποδοχή τῆς Κάρτας αὐτῆς,
ὡς περιεχούσης τόν ἀριθμό 666, ἐπί πλέον τῶν προηγουμένων, θά πρέπη νά
διερευνηθῆ ἄν συνιστᾶ ἤ ὄχι σφράγισμα ἤ ἄρνησι τῆς πίστεως.
1. Μεθοδολογία
Γιά νά ἐξετάσωμε τό θέμα αὐτό ρεαλιστικά, θά πρέπη, νομίζω, πρῶτα νά
σκιαγραφήσωμε ποιά εἶναι ἡ παγκόσμια πραγματικότητα, διότι οἱ δυνάμεις ἐκεῖνες
πού κινοῦν καί ρυθμίζουν, κατ᾽ ἄνθρωπον, τήν παγκόσμια πορεία εἶναι οἱ ἴδιες μέ
ἐκεῖνες πού ἐπιβάλλουν καί τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη εἰς τήν Ἑλλάδα. Χωρίς αὐτήν τήν
ἄνωθεν θεώρησι, δέν θά μπορέσωμε, νομίζω, νά ἔχωμε μία ρεαλιστική εἰκόνα τῆς
σημερινῆς καταστάσεως, οὔτε νά διακρίνωμε πῶς αὐτή ἐξελίσσεται στό συγκεκριμένο
θέμα.
Θά ξεκινήσω ἀπό διαπιστώσεις, ἀπό γεγονότα, καί βάσει αὐτῶν, καθώς καί
βάσει τοῦ ρυθμοῦ τῆς ἐξελίξεως αὐτῶν, θά προχωρήσω στήν σκιαγραφία τῆς
σημερινῆς παγκοσμίου καταστάσεως καί, μετά, τῆς Ἑλληνικῆς τοιαύτης, στήν
περιγραφή τῆς στρατηγικῆς καί τῶν στόχων πού οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις ἔχουν
μεθοδεύσει νά ἐπιτύχουν. Θά ξεκινήσω, πρῶτον, μέ τήν ἀποκάλυψι μέ ποιούς ἔχομε
νά κάνομε – διότι ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν δέν εἶναι τυχαῖα, κάποιοι τά σχεδιάζουν καί τά προκαλοῦν -, ποιοί εἶναι δηλ. αὐτοί οἱ ὁποῖοι βρίσκονται κρυμμένοι πίσω ἀπό τά γεγονότα, καί ἀπό τό τί πνεῦμα διακατέχονται αὐτοί. Δεύτερον, μέ τήν ἀποκάλυψι τοῦ τί ἐπιδιώκουν αὐτοί πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά ὅ,τι κακό συμβαίνει σήμερα, αὐτοί οἱ ὁποῖοι προκαλοῦν τά διάφορα κακά σήμερα, ἀλλά καί γιά ὅσα θά συμβοῦν μελλοντικά, τί θά ἐπιδιώξουν καί γιά ποιόν λόγο θά τό ἐπιδιώξουν. Τρίτον, μέ τήν ἀποκάλυψι τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο κατάφεραν νά ἐπιτύχουν ὅ,τι ἤδη ἐπέτυχαν, μέ τό πῶς δηλ. αὐτό μεθοδικά ἔχει ἐπιτευχθῆ, καί πῶς σχεδιάζουν νά ἐπιτύχουν τούς μελλοντικούς στόχους τους, πῶς μεθοδεύεται δηλ. νά προχωρήσουν τά πράγματα.
Τέταρτον, μέ τήν παρουσίαση τῶν ἤδη ἐπιτευχθέντων στόχων, τί δηλ. αὐτοί ἔχουν
καταφέρει νά ἐπιτύχουν μέχρι σήμερα, τί ἔχει συμβῆ μέχρι σήμερα, σέ παγκόσμιο,
ἀλλά καί στό Ἑλλαδικό ἐπίπεδο, τό ὁποῖο περισσότερο μᾶς ἐνδιαφέρει, καθώς καί μέ τήν παρουσίαση τῶν μελλοντικῶν τους στόχων, τί δηλ. αὐτοί μᾶς ἑτοιμάζουν.

 2. Ποιοί κυβερνοῦν τόν κόσμο; Μέ ποιούς ἔχομε νά κάνωμε;

Ποιοί ἐλέγχουν σήμερα τά πράγματα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο; Ὁ καθηγητής τῆς
Φιλοσοφίας στό Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς, σέ μία τηλεοπτική
ἐκπομπή, εἶχε πῆ, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς:
“….. Ἡ παγκοσμιοποίησις τῆς οἰκονομίας ἔχει ἀνοίξει διαστάσεις μιᾶς
‘ἀπανθρωποποίησης’, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐφιαλτικές. Ὑπάρχουν 4-5 ἄνθρωποι στόν
κόσμο- πάνω σʼ αὐτό, εἶχε ἕνα τεῦχος ἡ Monde Diplomatique πρό καιροῦ, πού ἦταν
ἀποκαλύπτικό-, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά τινάξουν, ὁποιαδήποτε στιγμή θέλουν, τό
χρηματιστήριο τοῦ Τόκυο καί τῆς Νέας Ὑόρκης, στόν ἀέρα. Δηλ., κρατοῦν τά
‘κλειδιά’ τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, καί, αὐτούς τούς ἀνθρώπους, δέν τούς ἔχει
ἐκλέξει κανείς. Δέν μπορεῖ νά τούς ἐπιβληθῆ καμμία πολιτική δύναμη. Καί, σέ μία
στατιστική πού ἔγινε γιά τούς 50 ἰσχυρότερους ἀνθρώπους τοῦ πλανήτη, δέν ὑπῆρχε,
ἀνάμεσα στούς 50, οὔτε ἕνας πολιτικός, οὔτε κἄν ὁ Κλίντον. Ἦταν οἰκονομικά
ἰσχυροί παράγοντες, οἱ ὁποῖοι διευθύνουν τίς τύχες τῆς ἀνθρωπότητος, λίγο ἤ πολύ.
Μπορεῖ νά εἶναι (αὐτό) ‘ ἄσπρο-μαῦρο’, σχεδιασμένο, ἀλλά, δίνει μία εἰκόνα….”.
Ἡ Monde Diplomatique, λοιπόν, πού εἶναι ἕνα ἀπό τά ὄργανα τῆς Νέας Τάξεως,
εἶχε γράψει ὅτι 5 ἄνθρωποι ἐλέγχουν σήμερα τήν παγκόσμια κατάσταση. Αὐτοί,
προφανῶς, ἐλέγχουν τίς μεγάλες πολυεθνικές ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες κατέχουν καί
διαχειρίζονται τίς φυσικές πρῶτες ὕλες παγκοσμίως, τά ἐργοστάσια παραγωγῆς
ὅπλων, τά μαζικά μέσα ἐνημερώσεως, τήν ἔρευνα καί τήν τεχνολογία, τήν παιδεία καί
τήν πολιτική, κλπ. Καί, οἱ μεγάλες πολυεθνικές, μέ τήν μέθοδο τῆς πυραμίδας,
ἐλέγχουν τίς ὑπόλοιπες ἑταιρεῖες, τά χρηματιστήρια, τό ἑνοποιημένο σήμερα
παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, τίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν, κλπ. Στήν κυριολεξία,
δέν ὑπάρχει, αὐτήν τήν στιγμή, οὔτε μία σοβαρή ἀμερικανική ἑταιρεία, πού νά μήν ἀνήκει στούς Ἑβραίους, εἴτε ἔμμεσα στίς τράπεζές τους, εἴτε ἄμεσα σέ ἰδιῶτες. 
Σ᾽ αὐτό τό σημεῖο, στούς 5 ἀνθρώπους, συμφωνοῦσε (παραδόξως;) καί ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, ὁ ὁποῖος ἔχει πῆ τό ἑξῆς: « Ὁ λογισμός μοῦ λέει, ὅτι 5 ἄνθρωποι σήμερα κάνουν κουμάντο τήν ἀνθρωπότητα. Δέν ξέρω ποιοί εἶναι ἤ ποῦ εἶναι, ξέρω ὅμως ὅτι εἶναι 5 ἄνθρωποι». Ἀλήθεια, πῶς τό ἤξερε;…..

Ποιά, ὅμως, εἶναι τά χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς ὀλιγαρχίας; 
Πρῶτον, ὅτι εἶναι ὅλοι τους Ἑβραῖοι. Ὅσοι δεν εἶναι οἱ ἴδιοι Ἑβραῖοι, εἶναι χρηματοδοτούμενοι καί ἄρα ἐξαρτώμενοι ἀπό τούς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τά πάντα.  
Κολλέγια, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ἐφημερίδες, πολιτικά κόμματα κλπ..
Ἐλέγχουν ὅ,τι τούς ἐπιτρέπει νά μπαίνουν καθημερινά στά σπίτια τῶν ἀνθρώπων. Οἱ
σύγχρονοι πολίτες νομίζουν ὅτι, κλειδώνοντας τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν τους, ἀφήνουν
τά πορνεία ἔξω ἀπό αὐτά καί δέν βλέπουν ὅτι αὐτά μπαίνουν κάθε μέρα στό σαλόνι
τους μέσῳ τῆς τηλεοράσεως.
Δεύτερον, ὅτι διακατέχονται ἀπό ἀντίχριστο πνεῦμα, τό ὁποῖο τούς καθοδηγεῖ
καί ἀπό τό ὁποῖο παίρνουν ἐντολές
Τρίτον, ὅτι ἀντιστρατεύονται τόν Χριστιανισμό καί κυρίως τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἐκκλησία, τίς ὁποῖες μισοῦν, ὅπως ἐπίσης καί τούς Ὀρθοδόξους λαούς.
Τέταρτον, ὅτι δέν ὑπολογίζουν κανέναν προκειμένου νά ἐξυπηρετήσουν τά συμφέροντά τους καί νά πραγματοποιήσουν τούς στόχους τους.
Δέν τούς ἐνδιαφέρει ποιός εἶναι ὁ καθένας, τί ὁ καθένας πιστεύει ἤ ποῦ ἀνήκει. Ἕνα τούς ἐνδιαφέρει: Νά τόν ὑποτάξουν στό οἰκονομικό τους σύστημα, νά τόν κάνουν νά δουλεύη γι᾽ αὐτούς καί νά τοῦ παίρνουν πίσω τά χρήματά του, τά ὁποῖα ἐκεῖνοι θά τοῦ δίνουν.   
Πέμπτον, ὅτι εἶναι Σιωνισταί (αὐτοί δημιούργησαν τό κράτος τοῦ
Ἰσραήλ) ἐλέγχουν τήν Μασωνία καί δημιούργησαν ὅλες τίς αἱρετικές ἀντίχριστες
ὀργανώσεις (Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ, ἐκκλησία τῶν Μορμόνων, ἐκκλησία τῶν
Σαϊεντολόγων, διάφορες ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, κλπ.) μέ σκοπό νά χτυπήσουν,ἀποδυναμώσουν καί ἐξαλείψουν ἀπό προσώπου γῆς τόν Χριστιανισμό καί τήν
Ἐκκλησία.
 Ἕκτον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί καί φορεῖς τοῦ ἀντιχρίστου
πνεύματος τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπως καί οἱ δημιουργοί, ὀργανωταί, συντονισταί καί ἐκτελεσταί τῶν στόχων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, σέ πολιτικό, οἰκονομικό,
θρησκευτικό καί πολιτισμικό ἐπίπεδο. 
Ἕβδομον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί καί διαχειρισταί τῶν παγκοσμίων καί τοπικῶν (τεχνητῶν ὅλων) οἰκονομικῶν κρίσεων καί οἱ ὀργανωταί καί δημιουργοί τῶν τοπικῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων ἤ τοπικῶν πολέμων (π.χ. πόλεμος τοῦ Ἰράκ). 
Καί, ὄγδοον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ κατευθύνοντες τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος, κατά παραχώρησιν Θεοῦ, στό ἐσχατολογικό της τέλος, τό ὁποῖο μᾶς ἔχει ἀποκαλυφθῆ καί εἶναι κατατεθειμένο στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.

 3.Τί ἐπιδιώκουν οἱ «δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν»;

Ἀναφερόμενος εἰς τούς ἀνθρώπους αὐτούς, εἰς τό ἑξῆς, θά ἀναφέρωμαι εἰς τό
ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα, τό ὁποῖο αὐτοί ἔχουν δημιουργήσει,
διαμορφώσει, ἐπιβάλει παγκοσμίως, λειτουργοῦν καί συντονίζουν. Πίσω ἀπό αὐτό,
πάντα ὑπονοοῦνται αὐτοί. 
Τό ἀντίχριστο αὐτό σύστημα, λοιπόν, πού σήμεραβασιλεύει καί ἄρχισε νά καταδυναστεύη τήν ἀνθρωπότητα, ἐπιδιώκει:
Α) Νά ἐπιβάλη στίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν τήν θέλησή του καί νά τίς ὑποτάξη
πρός πραγματοποίησι τῶν γενικῶν στόχων του, οἱ ὁποῖοι εἶναι: Ἡ πολιτογράφησις
ὅλων τῶν πολιτῶν τοῦ πλανήτη στό ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα, ὁ
συγκεντρωτικός ἔλεγχος διακινήσεως τῶν καταναλωτικῶν προϊόντων καί ὁ
συγκεντρωτικός ἔλεγχος τῶν δραστηριοτήτων τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν, δηλ. ὁ
παγκόσμιος ἔλεγχος τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καί ἡ πολιτογράφησίς τους στό παγκόσμιο
ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα νά γίνη μία πραγματικότητα.
Β) Νά ἑνοποιήση, μέσῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τά κράτη, ἀρχικά σέ ἐπί μέρους
ὁμοσπονδίες, καί τελικά νά τά ἑνοποιήση πλήρως, ὥστε ὁ συγκεντρωτικός ἔλεγχος
ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη νά γίνη μία πραγματικότητα. Ἐπίσης, νά
ἑνοποιήση τά οἰκονομικά καί πολιτικά συστήματα γιά τόν ἴδιο σκοπό. Ἐπίσης, νά
ἑνοποιήση τίς θρησκεῖες καί τούς πολιτισμούς χωρίς νά τούς ἀφαιρῆ τά ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, κατά τό πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀρκεῖ ὅλες νά
ἀναγνωρίζουν ἕναν ἀρχηγό, μία κεφαλή, ἡ ὁποία ὑποτίθεται θά διασφαλίζη αὐτήν
τήν ψευτοενότητα.
Γ) Νά προετοιμάση τήν ἀνθρωπότητα γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου. 

 Ὅλα τά παραπάνω ἀποσκοποῦν σέ ἕνα λελογισμένο τέλος, τό ὁποῖο, στήν περίπτωση τοῦ ἀντιχρίστου συστήματος, εἶναι αὐτό πού περιγράφεται στήν Ἀποκάλυψη, δηλ. ἡ προετοιμασία τῶν λαῶν γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὥστε αὐτός νά γίνη ἀποδεκτός, ὡς καί ἡ προεργασία, ὥστε, ὅταν αὐτός γεννηθῆ, ὅλα νά εἶναι ἕτοιμα ὥστε νά ἐπιβληθῆ σάν παγκόσμιος δικτάτορας, ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ τελική ἐπιδίωξις.

Δι᾽ αὐτοῦ, τοῦ Ἀντιχρίστου, θά βασιλεύσουν οἱ Ἑβραῖοι παγκοσμίως. Αὐτό, ὅμως, θά
διαρκέση μόνο 7 χρόνια. Μετά, ὁ Χριστός θά καταργήση καί τήν βασιλεία καί τήν
δύναμή τους.
4. Πῶς ἐπέτυχαν ὅ,τι ἐπέτυχαν

Τό ἀντίχριστο σύστημα, δέν ἐπέτυχε ὅ,τι ἐπέτυχε μέχρι σήμερα μέσα σέ μία
στιγμή, ἀλλά μετά ἀπό σχεδιασμό σέ βάθος χρόνου. 
Ἤδη, ἀπό αἰῶνες, ἔχει δημιουργήσει τίς ὑποδομές καί τίς προϋποθέσεις, μέ ὁποιοδήποτε κόστος καί μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, νόμιμο ἤ παράνομο, γιά νά ἐπιτύχη ὅσα ἔχει ἐπιτύχει μέχρι σήμερα καί ὅσα θά ἐπιτύχη εἰς τό μέλλον. Γιά τόν σκοπόν αὐτόν, ἔχει προκαλέσει
πολέμους, ἔχει ἱδρύσει τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἔχει δημιουργήσει ὀργανισμούς
(ΟΗΕ), ἑταιρεῖες, σωματεῖα, πού ἐργάζονται γι᾽ αὐτούς (π.χ. τήν Μασωνία), τά ὁποῖα
κατευθύνει καί ἐλέγχει, ἔχει καταφέρει, μέσα ἀπό τήν οἰκονομική ἰσχύ, νά ὑποτάξη
κυβερνήσεις, νά ἐλέγχη τήν παγκόσμια οἰκονομία, νά ἐλέγχη τούς ἐξοπλισμούς, νά
ἐλέγχη καί κατευθύνη τήν ἐπιστημονική ἔρευνα, νά ἐλέγχη καί χρησιμοποιῆ τήν
τεχνολογία καί νά τήν ἀναπτύσση, νά ἐλέγχη καί κατευθύνη τήν παγκόσμια
πληροφόρησι, μέσῳ τοῦ ἐλέγχου τῶν μαζικῶν μέσων ἐνημερώσεως, νά προκαλῆ
πολέμους καί τεχνητές οἰκονομικές κρίσεις πρός ὑποταγήν τῶν ἀνυποτάκτων καί
ἐπίσπευση τῶν σχεδίων του, νά ἐλέγχη τήν διακίνησι τῶν κεφαλαίων καί τῶν
χρημάτων μέσα ἀπό ἕνα συγκεντρωτικό τραπεζικό καί χρηματιστηριακό σύστημα, νά
ἐλέγχη τήν διακίνησι τῶν καταναλωτικῶν προϊόντων, καί νά ἔχη προχωρήσει σέ
ἀνάπτυξι καί ἐφαρμογή συστημάτων παγκοσμίου ἐλέγχου τῶν δραστηριοτήτων τῶν
ἀνθρώπων.

5. Γενικοί στόχοι ἤδη ἐπιτευχθέντες

Μέχρι σήμερα, τό ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα ἔχει καταφέρει τά
ἑξῆς:
Α) Ἐπέτυχε τήν πολιτική ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, καί ἀκολουθεῖ ἡ πολιτική
ἑνοποίησις τῆς Βορείου Ἀμερικῆς (Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Καναδᾶ καί Μεξικοῦ),
μετά τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ πολιτική ἑνοποίησις τῶν κρατῶν τῆς Ἀσίας καί τοῦ
ὑπολοίπου κόσμου. Τελικός σκοπός εἶναι ἡ πολιτική ἑνοποίησις ὅλων τῶν κρατῶν τῆς
γῆς, τά ὁποῖα θά διοικοῦνται ἀπό τόν ΟΗΕ, ὁ ὁποῖος θά ἔχη ἕναν παγκόσμιο
πλανητάρχη ὡς κεφαλή. Στήν θέση αὐτήν θά καθίση, ἀργότερα, ὁ Ἀντίχριστος.
Β) Ἐπέτυχε τήν ἑνοποίηση τῶν τραπεζῶν καί τῶν χρηματιστηρίων, δηλ. τήν
ἑνοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ καί χρηματιστηριακοῦ συστήματος, μέ σκοπό τόν ἔλεγχο στήν διακίνησι τῶν κεφαλαίων, τῶν μετοχῶν, τῶν ὁμολόγων καί, γενικά, τοῦ χρήματος, τό ὁποῖο, σέ λίγο καιρό, θά διακινῆται μόνο σέ ἠλεκτρονική μορφή. Τό ρευστό νόμισμα θά καταργηθῆ. Καί τοῦτο γιά νά συναλλάσσωνται ὅλοι μέσῳ
τραπεζῶν, ὥστε ὑποχρεωτικά νά πολιτογραφηθοῦν στό ἀντίχριστο πολιτικο-
οικονομικό σύστημα καί νά ὑποχρεωθοῦν νά χρησιμοποιοῦν τά μέσα του (κάρτες,
τσιπάκια, κλπ.), ὥστε νά ἐλέγχωνται οἱ δραστηριότητές τους, ἀλλά καί προκειμένου νά ἐπιβιώσουν. Τελικός σκοπός του εἶναι ἡ ἐπιβολή τοῦ χαράγματος στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.
Γ) Ἐπέτυχε τόν ἔλεγχο καί τήν ὑποταγή τῆς τεχνολογίας στούς ἐπιδιωκόμενους
σκοπούς του. Ἔτσι, χρησιμοποίησε καί χρησιμοποιεῖ τήν τεχνολογία γιά τό
σφράγισμα καί τόν ἔλεγχο ὅλων τῶν παραγομένων προϊόντων. Τήν ἴδια τεχνολογία
ἐπιδιώκει νά ἐφαρμόση τώρα καί στούς ἀνθρώπους, ἀφ᾽ ἑνός μέν γιά νά τούς
πολιτογραφήση στό ἀντίχριστο σύστημα, καί, ἀφ᾽ ἑτέρου γιά νά ἐλέγχωνται ὅλες οἱ
δραστηριότητές τους. Τελικός σκοπός εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ πλανήτη νά
πολιτογραφηθοῦν, νά ὑποταχθοῦν, νά γίνουν χρῆστες καί δοῦλοι τοῦ πολιτικο-
οικονομικοῦ συστήματος, νά δεχθοῦν τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στό σῶμα τους
καί νά τόν προσκυνήσουν.
Ἡ τεχνολογία ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται πρός ταυτοποίησι ἤ ἀνίχνευσι τῆς
θέσεως ἤ μετακινήσεως τῶν πολιτῶν εἶναι ἐκείνη πού χρησιμοποιεῖ κάρτες μέ
μικροτσίπς, συστήματα πού ἀνιχνεύουν τήν ἴριδα τοῦ ματιοῦ, τῶν δακτυλικῶν
ἀποτυπωμάτων τοῦ ἀτόμου, ἤ τήν φυσιογνωμία (χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου)
τοῦ ἀτόμου. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὁδηγῆ αὐτοκίνητο εἶναι δυνατόν νά ἐντοπισθῆ ἡ θέσις
του, τό ποῦ εὑρίσκεται δηλ., εἴτε μέσῳ ἑνός μικροτσίπ πού θά εἶναι τοποθετημένο στό
αὐτοκίνητό του, εἴτε μέσῳ φωτογραφικῆς μηχανῆς ἡ ὁποία ἀνιχνεύει τόν ἀριθμό τοῦ
ἀυτοκινήτου καί μέσῳ αὐτοῦ ἐντοπίζεται ὁ κάτοχός του.
Δ) Ἐπέτυχε τόν παγκόσμιο ἔλεγχο στήν διακίνησι τῶν πληροφοριῶν, τίς ὁποῖες
λογοκρίνει καί κατευθύνει, μέσα ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν μαζικῶν μέσων ἐνημερώσεως καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν συστημάτων. Τό Ἰντερνέτ δέν ἔχουν ἐπιδιώξει μέχρι σήμερα νά τό λογοκρίνουν, εἶναι, ὅμως, θέμα χρόνου νά γίνη καί αὐτό.
Ε) Ἐπέτυχε νά ἐλέγχη καί καταγράφη ὅλες τίς τηλεφωνικές ἐπικοινωνίες τῶν
πολιτῶν καί νά προσδιορίζη τήν ἀκριβῆ τους θέση, ποῦ εὑρίσκονται δηλ. ἀνά πᾶσα στιγμή, μέσῳ τῶν κινητῶν τηλεφώνων. Ἡ ἀκριβής θέσις ἑνός ἀτόμου μπορεῖ ἐπίσης νά προσδιορισθῆ μέσῳ μικροτσίπς (μικροσκοπικῶν ἠλεκτρονικῶν κυκλωμάτων) τά
ὁποῖα μποροῦν νά τοποθετηθοῦν εἰς τό δέρμα τοῦ ἀνθρώπου καί τά ὁποῖα μποροῦν
νά ἀποθηκεύσουν, ἐπί πλέον, ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀτόμου αὐτοῦ.
Στ) Ἐπέτυχε νά δημιουργήση τήν ἀπρόσωπη πλατφόρμα, ἤ τό δίκτυο διακινήσεως πληροφοριῶν, πού λέγεται Ἰντερνέτ, καί τό ὁποῖο ἔχει προγραμματισθῆ νά παίξη τόν ρόλο τοῦ μέσου ἐκείνου μέσα ἀπό τό ὁποῖο τό ἀντίχριστο σύστημα θά ἐλέγχη τίς τάσεις, ἐπιθυμίες καί προθέσεις τῶν πολιτῶν. Εἶναι ὁ μοντέρνος
παγκόσμιος κατάσκοπος.
Ζ) Ἐπέτυχε τόν παγκόσμιο ἔλεγχο στήν διακίνησι καί ἐμπορία τῶν
καταναλωτικῶν προϊόντων.
Η) Οἱ κινήσεις καί δραστηριότητες τῶν ἀνθρώπων ἔχουν καί αὐτές ἀρχίσει νά
ἐλέγχωνται καί σήμερα βρισκόμαστε σέ αὐτό τό στάδιο, τοῦ σταδιακοῦ ἐλέγχου τῶν κινήσεων καί δραστηριοτήτων ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἤδη οἱ κυβερνήσεις τῶν
κρατῶν ἔχουν ἀρχίσει, ἡ μία μετά τήν ἄλλη, νά ὑποτάσσωνται καί νά ἐφαρμόζουν
προγράμματα μαζικοῦ ἐλέγχου καί καταγραφῆς τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί
δραστηριοτήτων τῶν πολιτῶν τους. Αὐτό γίνεται μηχανογραφικά (δηλ. μέ τήν χρῆσι
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν) καί ἔχει δημιουργηθῆ πρός τόν σκοπό αὐτόν, στίς
Βρυξέλλες, μία τεράστια βάσις δεδομένων, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀποθηκεύση τά
προσωπικά δεδομένα καί τίς δραστηριότητες ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη. Στήν
βάσι αὐτήν τῶν δεδομένων σταδιακά μεταφέρονται ἤδη ὅλες οἱ πληροφορίες πού
καταχωροῦνται στούς ὑπολογιστές τῶν διαφόρων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῶν
ἰδιωτικῶν συστημάτων προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν.
Οἱ πολίτες, τμηματικά μέχρι στιγμῆς, ἔχουν καταχωρηθῆ σέ ἠλεκτρονικούς
καταλόγους καί τούς ἔχει ἀποδοθῆ ἕνας συγκεκριμένος κωδικός ἀριθμός διά τοῦ
ὁποίου συναλλάσσονται καί ἐπικοινωνοῦν μέ τίς κρατικές ἀρχές. Οἱ διάφορες
κρατικές ὑπηρεσίες ἔχουν ἀποδώσει τόν δικό τους ἀριθμό στούς πολίτες καί
ἐπικοινωνοῦν μέ τούς πολίτες δι᾽ αὐτῶν τῶν κωδικῶν ἀριθμῶν. Ἀργότερα, αὐτοί οἱ
ἐπί μέρους κωδικοί, θά ἑνοποιηθοῦν σέ ἕναν καί μοναδικό κωδικό, ὁ ὁποῖος θά
ἀντιπροσωπεύη τόν κάθε πολίτη σέ κάθε του κοινωνική δραστηριότητα. Στόν
ἰδιωτικό τομέα, ἐπίσης ἔχει ἐπιτευχθῆ ἡ μηχανογράφησις τῶν διαδικασιῶν, ὅπως στό
τραπεζικό σύστημα, ὅπου καί ἐκεῖ χορηγεῖται στόν πολίτη ἕνας κωδικός ἀριθμός διά
τοῦ ὁποίου ἐπικοινωνεῖ μέ τόν φορέα παροχῆς ὑπηρεσιῶν καί διά τοῦ ὁποίου
κωδικοῦ γίνεται ἡ διεκπεραίωσις καί ἡ ἐπίτευξις τῶν διαδικασιῶν παροχῆς
ὑπηρεσιῶν. Ἀργότερα, ὁ ἑνοποιημένος κωδικός πού θά χρησιμοποιῆ ὁ πολίτης γιά τήν
ἐπικοινωνία του μέ τίς κρατικές ὑπηρεσίες θά ταυτισθῆ μέ τόν κωδικό πού θά
χρησιμοποιῆ γιά τήν ἐπικοινωνία του μέ τούς ἰδιωτικούς φορεῖς (π.χ. τράπεζες).
Στόχος εἶναι ἡ ἀπόδοσις ἑνός καί μόνο κωδικοῦ ἀριθμοῦ σέ κάθε ἄνθρωπο ἐπάνω
στήν γῆ, διά τοῦ ὁποίου αὐτοῦ ἑνιαίου κωδικοῦ ὁ ἄνθρωπος αὐτός θά ταυτοποιῆται,
θά διεκπεραιώνη τά πάντα, θά διακινῆται καί θά φέρη εἰς πέρας ὅλες του τίς
κοινωνικές δραστηριότητες.
Θ) Ἐπέτυχε νά ἐπιβάλη νόμους, οἱ ὁποῖοι καταργοῦν τό ἄβατο τοῦ
οἰκογενειακοῦ ἀσύλου, παραβιάζουν τά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν, καί διά τῶν ὁποίων νόμων ὁ πολίτης καθίσταται διά βίου ὕποπτος καί ὑπόλογος στίς
κρατικές ἀρχές γιά ὁποιαδήποτε ἀτομική ἤ κοινωνική του δραστηριότητα. Ἐπί πλέον νά ἐπιβάλη νόμους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντισυνταγματικοί, ὡς ἐναντιωνόμενοι εἰς τά δημοκρατικά δικαιώματα τῶν πολιτῶν, καί διά τῶν ὁποίων, στήν οὐσία ἐπιβάλλει στούς πολίτες μία στυγνἠ δικτατορία πλήρους ἐλέγχου καί καταδυναστεύσεως.
Ἔχομε εἰσέλθει ἤδη στήν ἐποχή τῆς ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας, δηλ. τῆς
παρακολουθήσεως τῶν πάντων ἠλεκτρονικά καί τοῦ ἐλέγχου τῶν πάντων
ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης, σέ μία ἐποχή, ὅπου ὅποιος δέν θά ὑποτάσσεται στό ἀντίχριστο σύστημα θά τοῦ εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιβιώση βιολογικά.

6. Εἰδικοί στόχοι ἤδη ἐπιτευχθέντες
Ι. Προϊόντα
α) Ἡ μηχανογραφική ταξινόμησις, ὀργάνωσις καί ἀπόδοσις σέ κάθε ἀνθρώπινο
προϊόν, βιομηχανικό ἤ μή, ἑνός κωδικοῦ ἀριθμοῦ.
β) Ἡ ὑποχρεωτική συσκευασία τῶν παραγομένων προιόντων (Αὐτό δέν ἔχει
σήμερα, ἀκόμη, πλήρως ἐπιτευχθῆ).
γ) Ἡ ἐπικόλλησις τοῦ κωδικοῦ ἀριθμοῦ τοῦ κάθε προϊόντος ἐπάνω στήν
συσκευασία του μέ τήν μορφή γραμμωτοῦ κώδικα, ὥστε νά μπορῆ νά ἀνιχνεύεται καί
νά ἀναγινώσκεται ἀπό ἀνιχνευτές ἀναγνώσεως γραμμικοῦ κώδικα (scanners) .
δ) Ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω, σέ μαζική κλίμακα, στά καταστήματα πωλήσεως
καταναλωτικῶν προϊόντων.
ε) Ἡ εἰσαγωγή τοῦ ἀριθμοῦ 666 εἰς τόν ὡς ἄνω γραμμικό κώδικα ὅλων τῶν
προϊόντων ὑπό κωδικοποιημένην μορφήν.

ΙΙ. Ἄνθρωποι
α) Ἡ μηχανογράφησις τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ κάθε πολίτη.
β) Ἡ ἀπόδοσις σέ κάθε πολίτη ἑνός κωδικοῦ ἀριθμοῦ, ὑπό μορφήν γραμμωτοῦ
κώδικα, πού σημαίνει τήν ἀπανθρωποποίησι τοῦ προσώπου (ἐξάλειψη τοῦ ὀνόματός
του) καί τήν ἀντιμετώπισί του ὡς ἀντικειμένου (ἀντικατάσταση τοῦ ὀνόματος ἀπό
ἕναν ἀριθμό), ὅπως συνέβη εἰς τά καταναλωτικά προϊόντα.
γ) Ἡ δημιουργία καί παραγωγή ἐπισήμων κρατικῶν ἐγγράφων (ὅπως ἡ
ταυτότητα καί τό διαβατήριο), πού ταυτοποιοῦν τούς πολίτες, τά ὁποῖα ἔγγραφα
περιέχουν, ἐκτός ἀπό τό ὄνομα, καί τόν κωδικό ἀριθμό τοῦ πολίτη ὑπό τήν μορφή τοῦ
γραμμικοῦ κώδικα αὐτοῦ. Γιά τήν Πολιτεία, ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντιμετωπίζεται πλέον
ὡς πρόσωπο, ἀλλά ὡς ἀριθμός, ἀφοῦ τό μηχανογραφικό σύστημα τῆς Πολιτείας
ἐπεξεργάζεται τούς πολίτες ὄχι πλέον σάν πρόσωπα, ἀλλά σάν ἀριθμούς.
δ) Ἡ δημιουργία καί χρῆσις περισσοτέρων τοῦ ἑνός συστημάτων
ταυτοποιήσεως τοῦ προσώπου καί ἐλέγχου τῶν ἀνθρωπίνων δραστηριοτήτων. Αὐτά τά συστήματα διαιροῦνται σέ δύο κατηγορίες.
Πρῶτον, σέ ἐκείνην πού περιλαμβάνει τά συστήματα πού χρησιμοποιοῦν τόν
γραμμωτό κώδικα. Γραμμικοί κώδικες ὑπάρχουν διάφοροι. Ὅλοι τους ἔχουν ἕνα
κοινό στόχο: Τήν πολιτογράφησι τοῦ ἀνθρώπου στό ἀντίχριστο σύστημα. Σέ
κάποιους κωδικούς εἶναι ἐμφανές ὅτι περιέχεται ὁ ἀριθμός 666. Σέ ἄλλους, ὄχι. Ἡ
γνώμη μας εἶναι ὅτι, γενικῶς, ὅλα αὐτά τά συστήματα μέ γραμμωτό κώδικα
ἐμπεριέχουν, ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, τόν ἀριθμό 666. Ἀλλά, καί, ἄν ὑποθέσωμε ὅτι δέν
τόν περιέχουν, μπορεῖ εὔκολα νά εἰσαχθῆ σ᾽ αὐτά ἀργότερα, διότι τά μικροτσίπς πού
χρησιμοποιοῦνται εἶναι ἀνά πᾶσαν στιγμήν ἐπαναπρογραμματίσιμα, ὅπως σαφῶς
ἀναφέρεται εἰς τό βιβλίο μέ τίτλο «Ἡ Εὐθύνη τῆς Ἐπιλογῆς μας». Ἡ γνώμη μας
εἶναι: Βλέπεις κάπου ἕναν (ὁποιονδήποτε) γραμμωτό κώδικα; Ἔ, ἐκεῖ ὑπάρχει κάπου
καί ὁ ἀριθμός 666. Δηλ. δέν διαχωρίζεται ὁ γραμμικός κώδικας ἀπό τόν ἀριθμό
αὐτόν. Διότι, νομίζομε ὅτι δέν μπορεῖ νά λειτουργήση τό ἀντίχριστο σύστημα, ἄν δέν
διαβάση κάπου τόν ἀριθμό 666. Διότι, ἔτσι εἶναι κατασκευασμένο, ἐπειδή ἀποσκοπεῖ
στήν παγκόσμια καταδυνάστευση καί ὑποδούλωσι, σύμβολο τῆς ὁποίας εἶναι τό 666.
Δέν στέκει, λοιπόν, κατά τήν γνώμη μας, τό ἄν κάποιος ἰσχυρισθῆ, ὅτι, π.χ.
«στόν γραμμωτό κώδικα πού περιέχεται σήμερα στό Ἑλληνικό διαβατήριο δέν
ὑπάρχει τό 666, ἄρα μπορῶ βγάλω ἕνα τέτοιο διαβατήριο». Γιά τρεῖς λόγους:
Πρῶτον, διότι, μέ τήν ἀποδοχή ἑνός τέτοιου διαβατηρίου ὁ ἄνθρωπος ἤδη
πολιτογραφεῖται στό ἀντίχριστο σύστημα καί φακελλώνεται ἑκούσια. Τοῦ ἀνοίγεται
ἠλεκτρονικός φάκελλος καί ὁ ἴδιος ἀποδέχεται τήν παρακολούθησι καί τόν ἔλεγχο
τῶν κινήσεών του ἀπό τό ἀντίχριστο σύστημα.
Δεύτερον, διότι, τό διαβατήριο αὐτό, στό πίσω του ἐξώφυλλο, περιέχει
ἠλεκτρονικό κύκλωμα, δηλ. τσιπάκι. Στό τσιπάκι αὐτό εἶναι καταχωρημένα ὅλα τά
προσωπικά δεδομένα πού ἀναγράφονται στό διαβατήριο καί ὄχι μόνον. Στό τσιπάκι
αὐτό περιέχεται ἐγγενῶς ὁ ἀριθμός 666, διότι κανένα ἐπί μέρους σύστημα τοῦ
ἀντιχρίστου συστήματος ἐλέγχου δέν λειτουργεῖ χωρίς τόν ἀριθμό αὐτόν. Ἀλλά, καί
ἄν ὑποθέσωμε ὅτι τώρα δέν ὑπάρχει σέ ἕνα διαβατήριο ὁ ἀριθμός 666, αὐτός μπορεῖ
νά εἰσαχθῆ ἀργότερα, σέ μία μελλοντική χρῆσι τοῦ διαβατηρίου, διότι τό τσιπάκι του
εἶναι ἐπανεγγράψιμο καί ἐπαναπρογραμματίσιμο. Ἄρα, ὅποιος νομίζει ὅτι στό
διαβατήριό του δέν ὑπάρχει ἤ ὅτι δέν πρόκειται νά ὑπάρξη ὁ ἀριθμός 666, εἶναι
τουλάχιστον ἀφελής.
Καί, τρίτον, διότι τό πνεῦμα τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἦταν ἀκριβῶς αὐτό στό θέμα
αὐτό. Καταθέτουμε ἐδῶ μία σχετική μαρτυρία κάποιου προσκυνητοῦ. Λέει σχετικά:
«Εἴμασταν μία παρέα περὶ τά δέκα ἄτομα. Τότε, ὁ Γέροντας πῆγε μέσα στὸ Κελλί του καὶ μᾶς ἔφερε μία ταυτότητα ἑνός Ἑλληνοαμερικανοῦ. Ἡ ταυτότητα, ἐπάνω εἶχε τὸν γραμμωτὸ κώδικα καὶ κάτω τὴν φωτογραφία. Μᾶς τὴν ἔδειξε καὶ μᾶς λέει: ‘‘Νὰ κρατήσετε τὶς παληὲς ταυτότητες καὶ νὰ ἀντιδράσετε, ἄν θελήσουν νά σᾶς δώσουν
μία τέτοια ταυτότητα. ‘Ταυτότητα’ θὰ πῆ, ὅτι ταυτίζεσαι μέ αὐτό πού
ὑπογράφεις’’».
 Δηλ., ὁ Γέροντας Παΐσιος, πού εἶχε συλλάβει ‘ἄνωθεν’ τό νόημα σχετικά μέ ὅλα
αὐτά, νομίζομε ὅτι δέχθηκε ὡς δεδομένο ἐκεῖνο πού ὑποστηρίζομε παραπάνω, ὅτι
δηλ. μέ τήν παραλαβἠ καί μόνο ἑνός τέτοιου κρατικοῦ ἐγγράφου, ἤδη ὑπογράφεις ὅτι πολιτογραφεῖσαι ἑκουσίως στό ἀντίχριστο σύστημα καί «ταυτίζεσαι μέ αὐτό», ἀφοῦ ὑπογράφης. Δέν κάθισε νά πολυπραγμονήση καί νά ἀσχοληθῆ μέ τό ἄν ὁ γραμμωτός ἐκεῖνος κώδικας στήν ἀμερικανική ταυτότητα περιεῖχε τό 666, ἤ ὄχι. Τό θεώρησε,νομίζομε, δεδομένο. Καί, μάλιστα, σέ μία ἄλλη περίπτωση εἶχε πῆ, συγκεκριμένα, ὅτι
«μία τέτοια πρᾶξις (ἡ παραλαβή τῆς νέας ταυτότητας) δέν εἶναι τό χάραγμα, ἀλλά ἡ εἰσαγωγή στό χάραγμα. Γι᾽ αὐτό, μή τήν πάρετε».
Σέ αὐτά, λοιπόν, τά συστήματα, ἕνας ἀριθμός ἀποδίδεται σέ κάθε ἄτομο καί
αὐτός ὁ ἀριθμός μετατρέπεται σέ γραμμωτό κώδικα, ὁ ὁποῖος, ἐφ᾽ ὅσον ἐπιδεικνύεται
ἤ μεταφέρεται ἐπάνω στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀνιχνεύεται μέ κατάλληλες συσκευές
ἀνιχνεύσεως καί ἀναγνώσεώς του. Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ ταυτοποιεῖται ὁ
ἄνθρωπος.
Στήν ἄλλη κατηγορία ταυτοποιήσεως τοῦ προσώπου περιλαμβάνονται τά
συστήματα πού χρησιμοποιοῦν ἄλλες τεχνολογίες (ἀνίχνευσι τῆς ἴριδας τοῦ ματιοῦ, ἀνίχνευσι τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων, φωτογράφησι τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου του, κλπ.).

7. Πῶς σχεδιάζουν νά ἐπιτύχουν τούς μελλοντικούς τους στόχους

Ι. Γενικοί στόχοι
α) Ἡ ἐπίτευξις τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πρᾶγμα
τό ὁποῖο σημαίνει τήν συνεχῆ ἠλεκτρονική παρακολούθησί τους, ὥστε νά μή μποροῦν
νά κάνουν κάτι χωρίς νά παρακολουθοῦνται καί νά ἐλέγχωνται.
β) Ἡ χορήγησις σέ κάθε ἄνθρωπο τῆς ἑνιαίας ταυτότητας (smart card), ἡ ὁποία
θά περιέχη ὅλα τά προσωπικά του δεδομένα καί διά τῆς ὁποίας θά φέρη εἰς πέρας
ὅλες του τίς δραστηριότητες. Αὐτή ἡ κάρτα θά περιέχη ἐπαναπρογραμματίσιμο
ἠλεκτρονικό τσιπάκι.
γ) Σέ τελική φάσι, ἡ ἐμφύτευσις ἑνός μικροτσίπ στό δέρμα κάθε ἀνθρώπου, στό
δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο. Τό μικροτσίπ αὐτό, ἤδη ἔχει κατασκευασθῆ, ἔχει τό μέγεθος
ἑνός κόκκου ρυζιοῦ καί θά περιέχη καί αὐτό ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τοῦ
φέροντος ἀτόμου. Ἐπί πλέον, δι᾽ αὐτοῦ, τό ἄτομο θά μπορῆ νά ἐντοπισθῆ, ποῦ
εὑρίσκεται ἀνά πᾶσαν στιγμήν. Τό μικροτσίπ αὐτό θά ἐνεργοποιῆται ἔξωθεν.  
Αὐτή ἡ ἐμφύτευσις θά συνιστᾶ τό «χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου». Κάποιοι ἄλλοι ἔχουν τήν ἄποψη ὅτι τό χάραγμα αὐτό θά τοποθετῆται μέ ἀκτῖνες λέηζερ, ἀοράτως, στό χέρι ἤ στό μέτωπο καί θά ἀνιχνεύεται μέ εἰδικές συσκευές.

Μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ μικροτσίπ αὐτοῦ, ἤ μέ τό χάραγμα μέ ἀκτῖνες λέηζερ, ὁ
ἄνθρωπος, κατά τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας, θά χάνη τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καί Χρίσματος καί θά γίνεται ἀνεπίδεκτος Χάριτος καί μετανοίας. Δηλ., θά ἀρνῆται τόν Χριστόν. Γι᾽ αὐτό καί ἡ  Ἐκκλησία ἐντέλλεται νά μή πάρουν οἱ Χριστιανοί τό χάραγμα αὐτό. Δι᾽ αὐτοῦ, ἀμέσως κάποιος πλήρως καταχωρεῖται εἰς τίς τάξεις τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, πρᾶγμα ἑπόμενον, ἀφοῦ ἀρνῆται τόν Χριστόν.


ΙΙ. Εἰδικοί στόχοι
Ἀναφερόμενοι τώρα εἰς τήν Ἑλλαδικήπραγματικότητα, ὁ ἄμεσος ἑπόμενος στόχος εἶναι ἡ ὑποχρεωτική χορήγησις τῆς λεγομένης Κάρτας τοῦ Πολίτη σέ κάθε πολίτη.
Ἡ κάρτα αὐτή θά περιέχει τσιπάκι (ἠλεκτρονικό κύκλωμα καί βάσι
δεδομένων), τό ὁποῖο θά περιέχη ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀτόμου. Ἡ χρῆσις
τῆς κάρτας αὐτῆς θά εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν ταυτοποίησι τοῦ ἀτόμου, γιά ἐξεύρεση
ἐργασίας, γιά ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιά τήν ἐξυπηρέτησή του ἀπό τίς
δημόσιες ὑπηρεσίες, γιά ἄνοιγμα καί χρῆσι τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ, κλπ. Ἤδη
ἐξαγγέλθηκε ἀπό τόν Πρωθυπουργό (τήν 11/9/2010), ὅτι αὐτή ἡ κάρτα θά παραληφθῆ
ἀπό ὅλους τούς Ἕλληνες πολίτες μέχρι τό τέλος τοῦ 2011.

8. Τί ἔχει ἤδη λεχθῆ ἀπό ἄλλους γιά τό θέμα τῆς Κάρτας

α) Ἀπό τήν Ἱερατική Σύναξι τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων, ἀνεκοινώθησαν
σχετικά τά ἑξῆς:
«Σύμφωνα μέ τίς κυβερνητικές ἐξαγγελίες σέ λίγους μῆνες θά ἀρχίσει ἡ
σταδιακή ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητας ἀπό τήν Κάρτα τοῦ
Πολίτη. Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά ἔχει σχῆμα πιστωτικῆς καί θά εἶναι ἐφοδιασμένη μέ
ἕνα “ἔξυπνο” τσίπ, στό ὁποῖο θά ἐνσωματωθοῦν ὁ ἀριθμός δημοτολογίου κάθε
πολίτη, τό ΑΦΜ, ὁ ΑΜΚΑ, καθώς καί ὁ ἀριθμός τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας.
Πρόκειται δηλαδή γιά εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στή μία ὄψη τῆς κάρτας θά
ὑπάρχει φωτογραφία τοῦ κατόχου καί δακτυλικό ἀποτύπωμα. Μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ
σειριακοῦ ἀριθμοῦ καί τοῦ κωδικοῦ πρόσβασης, πού θά τήν συνοδεύει, θά
ἐπιτρέπεται στόν πολίτη, ἡ πρόσβαση μέσῳ διαδικτύου στόν ἰατρικό του φάκελο, στά
στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν περιουσία του κτλ. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἡ κάρτα θά
χρησιμοποιεῖται γιά ὅλες τίς συναλλαγές τοῦ πολίτη μέ τό κράτος καί εἰδικότερα γιά
τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες.
….Λαμβανομένων ὑπ᾽ ὄψιν τῶν ἀπόψεων πού διατύπωσαν οἱ πατέρες,
ἀποφασίσαμε νά συντάξουμε τό ἀκόλουθο ψήφισμα, τό ὁποῖο διαβάστηκε ἐνώπιον
τῆς συνάξεως καί ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτό ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἱερέων:
1. Ἐκφράζουμε τήν ἔντονη ἀνησυχία μας, γιά τήν ὁλοένα καί περισσότερο
αὐξανόμενη βούληση τῶν κυβερνήσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, νά ἐλέγχουν τά
προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν, ὑποχρεώνοντάς τους ἀναγκαστικά, στό ὄνομα τῆς
διευκολύνσεως τῆς καθημερινῆς ζωῆς ἤ τοῦ ἐλέγχου τῆς νομιμότητας σέ διάφορους
τομεῖς τῆς κοινωνίας μας, νά ἀπογράφουν τά δεδομένα αὐτά στίς ἠλεκτρονικές
τράπεζες πληροφοριῶν τῶν κρατῶν τους, καί νά λαμβάνουν ἠλεκτρονικές κάρτες,
πού τούς ταυτοποιοῦν, καί πού θά πρέπει ἀναγκαστικά νά χρησιμοποιοῦν στίς
καθημερινές τους δραστηριότητες. Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος ἀπό τό
κράτος κάθε ἐνέργειας καί δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου. Ἐλέγχεται κάθε
λεπτομέρεια τῆς ζωῆς του. Αὐτό σαφῶς ἀντίκειται στήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ὡς
προσώπου, καθώς πλέον ὁ πολίτης γίνεται ψυχρός καί ἀπρόσωπος ἀριθμός, χάνει τήν
προσωπικότητα καί τήν ἀξία του καί συνεχῶς ἡ ζωή του παρακολουθεῖται ἀπό τήν
ἠλεκτρονική διακυβέρνηση τῆς χώρας του. Ἐπίσης ἀντίκειται στόν Εὐρωπαϊκό χάρτη
θεμελειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, πού στό ἄρθρο 8, μέ τίτλο “Προστασία
τῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα”, τονίζει:
α. Κάθε πρόσωπο ἔχει δικαίωμα στήν προστασία τῶν δεδομένων προσωπικοῦ
χαρακτήρα, πού τό ἀφοροῦν.
β. Ἡ ἐπεξεργασία αὐτῶν τῶν δεδομένων πρέπει νά γίνεται νομίμως, γιά
καθορισμένους σκοπούς, καί μέ βάση τήν συγκατάθεση τοῦ ἐνδιαφερομένου ἤ γιά
ἄλλους θεμιτούς λόγους, πού προβλέπονται ἀπό τόν νόμο. Κάθε πρόσωπο ἔχει
δικαίωμα νά ἔχει πρόσβαση στά συλλεγέντα δεδομένα, πού τό ἀφοροῦν καί νά
ἐπιτυγχάνει τήν διόρθωσή τους.
Εἶναι φανερό ἀπό τό ἄρθρο ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐπεξεργασία
προσωπικῶν δεδομένων εἶναι ἡ συγκατάθεση τοῦ ἀτόμου πρός τοῦτο.
2. Ἡ ὑποχρεωτική λήψη τῆς κάρτας τοῦ πολίτη καί ἡ ἀπόλυτη σύνδεση καί
ἀναγκαιότητά της μέ τήν πραγματοποίηση βασικῶν καθημερινῶν ἀναγκῶν τοῦ
ἀνθρώπου πρός ἐπιβίωση, π.χ. παραλαβή μισθοῦ, νοσηλεία, ἐκπαίδευση, ἀγορά
προϊόντων κ.λπ. καθώς καί τό γεγονός ὅτι μελλοντικά ἡ κάρτα αὐτή θά περιέχει καί
τήν ὑπογραφή τοῦ κατόχου της, διεγείρει τά ἑξῆς ἐρωτηματικά:
α. Ποιά ἐγγύηση μπορεῖ νά ὑπάρξει, ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ὑποκλαποῦν
τά στοιχεῖα τῆς κάρτας ἤ νά χρησιμοποιηθοῦν γιά παράνομους σκοπούς, ἀπό
ἐκείνους πού θά ἔχουν πρόσβαση σέ αὐτά ἤ ἀκόμα καί νά ἀλλοιωθοῦν σκόπιμα;
Πρόσφατα ἐξ ἄλλου γερμανικό κανάλι τηλεόρασης ἀπέδειξε, ὅτι τά στοιχεῖα τῆς
κάρτας τοῦ πολίτη μποροῦν εὔκολα νά ὑποκλαποῦν.
β. Ποιοί θά εἶναι οἱ ὅροι καί τά ὅρια χρήσης τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἀπό
ἐκείνους πού νόμιμα θά τά ἐπεξεργάζονται;
γ. Πῶς θά ἐξασφαλισθεῖ καί θά κατοχυρωθεῖ νομικά ἡ προστασία καί ἡ
ἀσφάλεια τοῦ πολίτη σχετικά μέ τήν διακίνηση καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του
δεδομένων;
δ. Τί θά γίνει μέ ἐκείνους τούς πολίτες, πού θά ἀρνηθοῦν γιά λόγους
συνειδησιακούς ἤ ἀκόμα καί θρησκευτικούς νά πάρουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη; Θά
ἀποκλειστοῦν ἀπό τήν ζωή, ἀφοῦ χωρίς τήν κάρτα δέν θά μποροῦν νά
πραγματοποιήσουν τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωσή τους ἤ θά δοθεῖ ἐναλλακτική λύση
ἀπό τό κράτος; Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στόν Εὐρωπαικό χάρτη θεμελειωδῶν δικαιωμάτων
τοῦ ἀνθρώπου, στό ἄρθρο 10, παράγραφος 2, ἀναγνωρίζεται τό δικαίωμα ἀντίρρησης
συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου.
3. Προβληματισμός ἐξάλλου ὑπάρχει γιά τήν περαιτέρω σκοπιμότητα τῆς
σύγχρονης ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τά μηνύματα πού λαμβάνουμε καθημερινά
ἀπό τό Διαδίκτυο καθώς καί τόν Τύπο, ἀπό τίς δηλώσεις πολιτικῶν προσώπων καί
ἐπιστημόνων, ὑπογραμμίζουν ὅτι ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς τῆς ἐγκαθίδρυσης μίας
παγκόσμιας Κυβέρνησης, ἡ ὁποία μέσα ἀπό μία κεντρική τράπεζα πληροφοριῶν θά
μπορεῖ νά ἐλέγχει ὄχι μόνο τά προσωπικά δεδομένα, ἀλλά ὁλόκληρη τήν ζωή τοῦ
ἀνθρώπου, ἀκόμα καί νά τήν κατευθύνει.
4. Τά παραπάνω ἐνισχύονται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι στό ὄνομα τῆς πολυ-
πολιτισμικότητας καί τοῦ σεβασμοῦ, δῆθεν, τῆς ἰδιαιτερότητας τῶν θρησκειῶν
καταρρέουν οἱ ἐθνικές, πολιτιστικές καί θρησκευτικές ἀξίες τῶν λαῶν. Σήμερα
βλέπουμε στό πλαίσιο τῶν δικαιωμάτων τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη νά ἀμφισβητεῖται
νομικά ἡ ὕπαρξη εἰκόνων στά σχολεῖα καί στά δημόσια κτίρια, οἱ μαντῆλες τῶν
μουσουλμάνων κτλ. Ἰδιαίτερα δέ στή χώρα μας ὑπάρχει καί καλλιεργεῖται ἕνα ἔντονο
ἀρνητικό κλίμα γιά τήν Ἐκκλησία καί τούς κληρικούς της καί βάλλεται ἡ ὀρθοδοξία
διεθνῶς. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στό λεγόμενο Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα φρόντισαν νά μή
ὑπάρχει καμιά ἀναφορά στήν χριστιανική κληρονομιά τῆς Εὐρώπης σεβόμενοι ὅπως
εἶπαν τήν ἰδιαιτερότητα τῆς πολυπολιτισμικῆς κοινότητας.

β) Ὁ Καθηγητής τῆς δογματικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης μέ ἐπιστολήν του πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔθεσε τό θέμα τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» καί τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. 
Ἀκολούθως ἐζήτησε, ὅπως ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ἱεραρχία ἀπαιτήση ὑπό τῆς Κομισιόν νά καταγραφῆ εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Σύνταγμα μή
ἀναθεωρήσιμον ἄρθρον, τό ὁποῖον θά ὁρίζη ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἤ Κράτος
μέλος ἀπαγορεύεται νά προωθήση κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα, ἠλεκτρονικόν
σύστημα συναλλαγῶν ἤ τόν 666, ὄνομα ἤ σύμβολον ἤ χάραγμα, «πού προσβάλλει τή
θρησκευτική συνείδηση τῶν χριστιανῶν ἤ τῶν ὀπαδῶν ἄλλης θρησκείας».
γ) Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος σέ ἐπιστολή του πρός τόν
Μακαριώτατον κ. Ἱερώνυμον, ἀναφέρει, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς:
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου
«Ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2011 θά ἀρχίσει νά κυκλοφορεῖ ἡ ἠλεκτρονική Κάρτα τοῦ
Πολίτη. Χωρίς αὐτήν ὁ πολίτης δέν θά μπορεῖ νά ἔχει καμία σχέση μέ τή χώρα του, τό
κράτος του, τίς ὑπηρεσίες του, τίς τράπεζες, ἀγορές, πωλήσεις, ἀσφάλεια, κίνηση. Θά
μπορεῖ νά ἔχει πρόσβαση σʼ ὁλόκληρο τό φάσμα τῆς ζωῆς, ὅταν ἀποδεχθεῖ τήν
ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, πού οἱ πάντες γνωρίζουν, ὅτι ὅλο αὐτό τό σύστημα
λειτουργεῖ μέ βασικό κωδικό τόν ἀριθμό 666, τό δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου.
Τό ὀρθόδοξο ποίμνιο περιμένει Λόγο ἀληθείας καί Λόγο παρηγορίας ἀπό τή
Μητέρα Ἐκκλησία, τό Μακαριώτατο καί τήν περί Αὐτόν Σύνοδο τῶν Ἁγίων
Ἀρχιερέων. Μία ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀπάντηση - τοποθέτηση θά ἀνακουφίσει καί θά
προσανατολίσει τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Δέν θά πρέπει ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ
Μητέρα μας Ἐκκλησία νά πεῖ μιά κουβέντα, ἕνα Λόγο ἑρμηνευτικό, ποιμαντικό μέ
βάση τά τεκταινόμενα καί ὅλα τά σχετικά ἁγιογραφικά κείμενα; Δέν εἶναι δυνατόν
ἕνας ἐκ τῶν ἀρίστων καί πεπαιδευμένων γραμματέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἤ ἕνας ἐκ
τῶν Ἱεραρχῶν μας νά πάρει εὐλογία καί νά συγκεντρώσει ὅλα τά Ἁγιογραφικά χωρία
τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης μαζί μέ τά τῆς Ἀποκαλύψεως καί νά μᾶς
δώσουν μιά ἔγκυρη γραμμή πλεύσεως ἐν μέσῳ κρίσεως; Ὁ θεοφώτιστος Γέροντας
Παΐσιος ἔλεγε ὅτι κάποιοι πνευματικοί θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους παιδιά,
ὅπως φάσκιωναν παλαιότερα προστατευτικά τά μωρά, καί θά τά ἀποτρέπουν ἀπό
ἐσχατολογικούς προβληματισμούς. Ἤδη ὄχι μόνο αὐτό συμβαίνει, ἀλλά καί ἄλλα
χειρότερα προερχόμενα ἀπό χώρους αἱρετικούς, τούς ἀναρίθμητους τῆς Νέας
Ἐποχῆς καί πλανοῦν τούς ἀδαεῖς. Τό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀναφέρει, ὅτι τό
ρεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου θά πασχίσει νά παρασύρει μαζί του “εἰ δυνατόν καί τούς
ἐκλεκτούς”.
Δέν ἔχει εὐθύνη ἡ Ἱεραρχία;
Κατά τό πρόσφατο παρελθόν ἡ Ἱερά Σύνοδος εἶχε ἀποτρέψει τόν κίνδυνο
ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Καί τώρα πού τά πράγματα καί φαίνονται καί
εἶναι σοβαρά καί ἐπικίνδυνα ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία, ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας, θά
πρέπει νά διαφωτίσει τά τέκνα της, ἀλλιῶς καθένας θά πορεύεται κατά τό δοκοῦν
ἀνεξάρτητα, αὐτόνομα, ἄλλοι ὁδηγούμενοι στήν ἀπώλεια καί ἄλλοι στό Ἱερό
Μαρτύριο. Δέν ἔχουν τήν πρώτη εὐθύνη γιά τά παραπάνω οἱ σεπτοί Ἱεράρχες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Γιατί τά πάντα νά μή λειτουργοῦν, ὅπως ἄριστα
θεσμοθετημένα λειτουργοῦν μέσα στήν Ἐκκλησία μας; Πάντα “εὐσχημόνως καί κατά
τάξιν” μέ ἐκκλησιαστική εὐλογία νά γίνονται πρός οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τῆς
Ἐκκλησίας μέ κεφαλή τόν Χριστό μας καί μέ συναγωνιστές ἐν Χριστῷ τά μύρια
πρόσωπα τῶν ἐν Χριστῷ ἀγωνιζομένων πιστῶν.
Δέν ἐχθρευόμαστε ἐμεῖς, Μακαριώτατε, τούς ἄρχοντές μας, μολονότι ἡ δική
τους συμπεριφορά δέν εἶναι φιλίας καί πρόνοιας πρός τόν Ἕλληνα πολίτη.
Προσευχόμαστε ὁ Κύριος νά τούς φωτίσει νά ἐννοήσουν ποιά χώρα κυβερνοῦν, ποιά
14
πνευματική περιουσία τριῶν, τεσσάρων ἤ πέντε χιλιάδων χρόνων διαχειρίζονται, εἴτε
τό καταλαβαίνουν, εἴτε ὄχι. Δέν ἐνθυμοῦνται ἴσως τίς θυσίες τῶν ἐθνομαρτύρων καί
τῶν χιλιάδων μαρτύρων, πού μέ τά ἄχραντα αἵματά τους πότισαν τή γῆ μας,
οἰκουμένη καί μή, καί μᾶς τήν παρέδωσαν ἐλεύθερη, ἔνδοξη, “διδάσκαλον καί
ὀφθαλμόν τῆς οἰκουμένης” κατά τόν Ἅγιο τοῦ αἰώνα μας, τόν Ἅγιο Νεκτάριο.
Ὅμως, ἄν τούς ἀγαπᾶμε (τούς ἄρχοντές μας) πρέπει μέ τήν καλή χριστιανική
ὁμολογία μας, πού στηρίζεται ἀκλόνητα στό θεόπνευστο ἱερό βιβλίο τῆς
Ἀποκαλύψεως καί ὄχι μόνο, νά τούς ζητήσουμε νά μή μᾶς παραδώσουν μέσῳ τῆς
ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ἀμαχητί στό παγκόσμιο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως
ἐπείσθησαν κατά τό παρελθόν, πρό εἰκοσαετίας περίπου οἱ ἄρχοντές μας καί
ἀνέβαλαν τό χρόνο τῆς ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἔτσι καί τώρα νά τούς
ἐνημερώσουμε καί μέ ἐπιχειρήματα ἐκ τῆς ἱστορίας, ἀλλά καί μέ σύγχρονα, νά τούς
δηλώσουμε, ὅτι δέν συμφωνοῦμε τώρα ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσεως νά φυλακίσουμε
τόν Ἕλληνα πολίτη στήν ἠλεκτρονική φυλακή. Ὅταν συνέλθουμε ἀπό τήν οἰκονομική
κρίση, μέ νηφαλιότητα καί περισσότερη ὡριμότητα μποροῦμε νά ξαναδοῦμε τό θέμα
τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε ὑγιῶς τώρα, ἄμεσα, ἡρωικά, ἡ
τύχη μας θά εἶναι προδιαγεγραμμένη: Ἀπώλεια, ἀπώλεια μαζί μέ τήν οἰκονομική,
ἀπώλεια τοῦ θεανθρωπίνου πολιτισμοῦ μας, τῆς παιδείας μας, τῆς ὑψηλῆς ἐθνικῆς
μας παραδόσεως καί διακύβευση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας».
Ἐπίσης, εἰς τό φύλλον τῆς 5ης Νοεμβρίου 2010 τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ,
ἀναφέρονται τά ἀκόλουθα, σχετικά μέ τίς θέσεις καί ἐνέργειες τοῦ π. Σαράντη
Σαράντου:
‘‘ Ὁ πατὴρ Σαράντης Σαράντος, ὁ ὁποῖος ἀνεκίνησε τὸ θέμα τῆς «Κάρτας τοῦ
Πολίτη» καὶ τὴν προσέδεσε μὲ θεολογικὰ καὶ Ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, μετὰ πὸ
μακρὰν σιωπήν, ἐπανῆλθεν εἰς τὸ θέμα, δίδων ἀπαντήσεις εἰς ὅσους τὸν ἐπικρίνουν,
ἐπειδὴ ἀνεκίνησε τὸ θέμα. Εἰς τὴν ἀπάντησίν του ἐπικαλεῖται τὸν θεοφώτιστον
Γέροντα π. Παΐσιον καὶ τὴν Τετάρτην ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικὴν Σύνοδον τῶν 630
Ἁγίων Πατέρων. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» εἶναι ὁ τέλειος ἐξευτελισμὸς
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» δὲν εἶναι τὸ
σφράγισμα, «δὲν εἶναι τὸ χάραγμα». Κατὰ τὸν ἅγιον Γέροντα Παΐσιον εἶναι πτῶσις.
«Εἶναι πτῶσις, διότι ἤδη θὰ ἔχουμε ἀφήσει τὰ πράγματα νὰ κυλήσουν μέχρι λίγο πρὸ
τοῦ σφραγίσματος, παρὰ πέντε πρὸ τοῦ χαράγματος». Ὁ π. Παΐσιος εἶχε προβλέψει,
συμφώνως μὲ ὅσα ὑποστηρίζει ὁ πατήρ Σαράντης Σαράντος, ὅτι: «Μετὰ ἀπὸ τὴν
Κάρτα καὶ τὴν ταυτότητα, τὸ φακέλλωμα, γιὰ νὰ προχωρήσουν πονηρὰ στὸ
σφράγισμα θὰ λένε συνέχεια στὴν τηλεόραση, ὅτι πῆρε κάποιος τὴν κάρτα τοῦ δεῖνα,
καὶ τοῦ σήκωσε τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν Τράπεζα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ, θὰ διαφημίζουν
τὸ τέλειο σύστημα, τὸ σφράγισμα στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο μὲ ἀκτίνες λέϊζερ, ποὺ δὲν θὰ
διακρίνεται ἐξωτερικά, μὲ τὸ 666 τὸ ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου. Δυστυχῶς καὶ πάλι
ὁρισμένοι γνωστικοὶ θὰ φασκιώσουν τὰ πνευματικά τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν
γιὰ νὰ μὴ στεναχωροῦνται˙ δὲν πειράζει αὐτό, δὲν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ
πιστεύετε! Καὶ ἐνῶ βλέπουμε τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, ποὺ ἐξωτερικὰ ἀρνήθηκε τὸ
Χριστό, καὶ ἦτο ἄρνησις, αὐτοὶ ἀρνοῦνται τὸ ἅγιο Σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τοὺς
δόθηκε στὸ ἅγιο Βάπτισμα». Ἀκολούθως ὁ π. Σαράντης Σαράντος καλεῖ: 1ον) τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ λάβη ὑπεύθυνον
θέσιν καὶ 2ον) τὴν Εὐρωπαΐκὴν Ἕνωσιν νὰ ὁμιλήση καθαρῶς: «Καταπατῶνται
καταφώρως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα μὲ τὴν “Κάρταν τοῦ Πολίτη” ἢ ὄχι;»’’
‘‘Ἀντιλαμβανόμαστε τώρα ὅτι μπαίνουμε σέ μιά νέα περίοδο παγκοσμιοποίησης.
Ὁ πρωθυπουργός μας στεντορίως διακηρύσσει στή μητρική του γλῶσσα: «We need a
global Government and fast». Στά Ἑλληνικά αὐτό σημαίνει «χρειαζόμαστε μιά
παγκόσμια κυβέρνηση καί γρήγορα». Τοῦτο λέγεται ἀφοῦ ἔχουμε ἤδη ὅλοι μας ὡς
πολίτες σφυροκοπηθεῖ ἀνηλεῶς στά οἰκονομικά. Τά 20% καί πλέον τῶν συμπολιτῶν
μας ἔχουν χάσει τίς θέσεις ἐργασίας τους καί κινδυνεύουν νά χάσουν ἄμεσα τίς
ἐλάχιστες οἰκονομίες τους, πού ἀντιστοιχοῦν στόν ἄρτο τόν ἐπιούσιο ὀλίγων ἡμερῶν
ἤ ἑβδομάδων, τό πολύ μηνῶν. Ἐπίσης κινδυνεύουμε ὅλοι μας νά μείνουμε ἄστεγοι μή
πληρώνοντας τίς δόσεις τῶν δανείων μας. Οἱ εἰδήσεις τῆς τηλεοράσεως σπέρνουν τόν
πανικό νέων πιό σκληρῶν μέτρων. Ἡ ἀνηθικότητα στήν TV ὀργιάζει, ἐκμαυλίζοντας
μικρούς καί μεγάλους. Ἀποκορύφωμα τῆς αἰσχρότητας ἡ γιά πρώτη φορά στήν
ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀναγνώριση ὡς νόμιμου τοῦ γάμου τῶν
ὁμοφυλοφίλων ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τό
Δημόσιο ἔδωσε (πούλησε) τά δεδομένα τῆς ἀπογραφῆς τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων σέ
Ἀμερικανική ἑταιρεία. Γιατί; Καταργεῖται ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας
καθιστάμενο προαιρετικό (δηλαδή ἀνύπαρκτο). Γιατί; Μεταλλάσσεται τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν σέ μάθημα θρησκειολογίας. Γιατί; Στά Ἑλληνικά σχολεῖα τῆς
ἀλλοδαπῆς δέν ἀποσπῶνται Ἕλληνες καθηγητές. Γιατί; Ἡ ἀπάντηση εἶναι: «Because
we need a global government and fast». Ὁ ἔχων ἁπλῶς κοινόν νοῦν καί ἀπροκατάληπτο,
μή κομματικοποιημένο δηλαδή, ἀμέσως ἀντιλαμβάνεται κάτι περίεργο. Τί εἴδους
παγκόσμια κυβέρνηση θέλουμε; Καί, γρήγορα, γιατί; Μέ ποιές διαδικασίες
καταργεῖται ξαφνικά ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τό Ἑλληνικό Σύνταγμα; Ὁ
ἐφημέριος, ὁ πνευματικός πατέρας μπορεῖ νά πεῖ ὅτι αὐτά εἶναι θέματα μόνο
πολιτικῆς; Πολίτες αὐτοῦ τοῦ ἔνδοξου ὑπερτρισχιλιετοῦς ἔθνους δέν εἴμαστε; Δέν μᾶς
νοιάζει ἡ τύχη μας; Ἀμέσως παραδιδόμαστε; Ποῦ παραδιδόμαστε; Καί γιά νά
παραδοθοῦμε, θά πρέπει νά ἁλυσσοδεθοῦμε μέσα στήν ἠλεκτρονική φυλακή τῆς
Κάρτας τοῦ Πολίτη; Νά βάλουμε τήν ὑπογραφή μας καί νά πληρώσουμε καί 5 €. Δέν
θά πρέπει νά ἀνησυχήσουμε, μήπως αὐτή ἡ global government εἶναι τό κράτος τοῦ
Ἀντιχρίστου; Καί ἄν ἀκόμη τή λέξη «Ἀντίχριστο» δέν τήν ἐκλάβουμε ὡς τωρινό
πρόσωπο ὑπαρκτό, δέν σημαίνει, σέ σχέση μέ ὅλους τούς παραπάνω κυβερνητικούς
«προγραμματισμούς», «ἐξαγγελίες», ὅτι τό παρόν Ἑλληνικό κράτος
ἀντιχριστοποιεῖται καί, ἑπομένως, πανέτοιμο, ἀντιχριστοποιημένο, ἑτοιμάζεται νά
εἰσαχθεῖ στό παγκόσμιο κράτος and fast;
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά εἶναι ὁ τέλειος ἐξευτελισμός μας. Πρίν παραδοθοῦμε
ὁλοκληρωτικά, ἄς κάνουμε τόν μικρό ἔστω ἀγῶνα μας… καί ἔχει ὁ Θεός. Ἄν
ὀλιγωρήσουμε σέ τόσο δύσκολους καιρούς, θά ἀποδείξουμε, ὡς ποιμένες, ὅτι ἔχουμε,
σύν τοῖς ἄλλοις, ἰσοπεδωθεῖ σέ μιά μονοφυσιτική ἀτομικιστική φανταστική
εὐδαιμονία, ἤ ὅτι ἔχουμε παθητικά παραδοθεῖ στή Νέα Τάξη πραγμάτων τῆς
ἀντίχριστης Νέας Ἐποχῆς. Ὑπάρχουν κάποιοι ἀδελφοί πού λένε, μᾶλλον ἀπό θέσεως
ἰσχύος, ὀλίγον ὑπεροπτικά: «Ἐγώ δέν φοβᾶμαι τίποτα. Ἄς μέ φακελλώσουν. Ἐγώ δέν
ἔχω νά κρύψω κάτι ὕποπτο, κάτι ἔνοχο, κάποια ἀτασθαλία». Ὅμως, ἐμεῖς, ὡς
ὑπεύθυνοι ποιμένες (ὅσο εἴμαστε ὑπεύθυνοι ὁ καθένας), δέν θά πρέπει νά
σκεφτόμαστε μόνο τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί τούς ἄλλους. Ἄς σκεφθοῦμε τό ἑξῆς: Ἄν
τώρα πού ἀκόμα δέν ἔχουμε εἰσαχθεῖ στήν global government (στό παγκόσμιο κράτος),
διά τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, καί γίνεται τέτοια καταστροφή καί ἐξαθλίωση
στά οἰκονομικά ὅλων μας, καί ὄχι μόνο, μποροῦμε νά φαντασθοῦμε σέ τί μεγαλύτερη
κλίμακα θά εἶναι αὐτή ἡ καταστροφή, ἡ ἀπάτη καί τό «φακέλλωμα», ὅταν πιά θά
εἴμαστε ἤδη ἐντός τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη στό χέρι, ἤ,
μετά ἀπό λίγο, μέ τσιπάκι ἐμφυτευμένο στό χέρι ἤ στό μέτωπο;
………………. Θά εἶναι πανεύκολο, ξαφνικά καί πάλι, νά δοθεῖ μιά κυβερνητική
ἐντολή, ἤ Ἑλληνική, ἤ «global», ἐκεῖ πού φθάσαμε, καί νά ἀποκολληθεῖ τό περίφημο
τσιπάκι ἀπό τήν Κάρτα, – ἡ ὁποία, σημειωτέον, δέν ἔχει καμιά ἠλεκτρονική ἤ ἄλλη
σημασία – καί νά ἐμφυτευθεῖ (καταπληκτικός ὁ ὅρος «ἐμφυτευθεῖ»), μέ global
προδιαγραφές ἴσως, ὑποδορίως, στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο.

……. Πάντως, αὐτή τή στιγμή, κανένα Εὐρωπαϊκό κράτος δέν
προετοιμάζεται πυρετωδῶς γιά τήν global government καί γιά τήν Κάρτα Πολίτη. Θά εἶναι ἄδικο νά γίνουν ὅλα αὐτά πρῶτα στή Χώρα μας. Ἄς δείξει τουλάχιστον ἡ
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, διά τοῦ Κοινοβουλίου της, κάποια δημοκρατική εὐαισθησία, ἄν
σῴζεται κάπου κάποια ἀρχαιοελληνικοῦ τύπου δημοκρατική εὐαισθησία γιά τήν τιμή
τῶν ὅπλων τῆς δημοκρατίας. Ἡ Ε.Ε. ἄς μιλήσει καθαρά: Καταπατῶνται κατάφωρα
τά ἀνθρώπινα δικαιώματα μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη ἤ ὄχι; Ἡ ἐν Χριστῷ ποιμαντική
μας συνείδηση ἀναμένει σαφῆ τοποθέτηση’’.
δ) Ὁ Ἀρχιμ. π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, σέ ἀνέκδοτο κείμενό του σχετικό μέ
τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ὑπεγράμισε, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς:
« Τό ἀγωνιῶδες ἐρώτημα πού προβάλλει ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ εἶναι: Ἡ
παραλαβή τῆς ἐν λόγῳ Κάρτας σημαίνει ἄρνηση Χριστοῦ, ἤ ὄχι;……… Εὐθύς ἐξ
ἀρχῆς πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ συμβόλου τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ
666, στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, δέν ταυτίζεται μέ τό χάραγμα γιά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ἡ
Ἀποκάλυψις στό 13ο Κεφάλαιο……. Ἄλλο τό χάραγμα ἐπάνω στό χέρι ἤ τό μέτωπο,
καί ἄλλο τό χάραγμα ἐπάνω σέ ἕνα ἀντικείμενο, σέ μία κάρτα ἤ ταυτότητα. Τό
δεύτερο εἶναι προάγγελος καί προτύπωσις τοῦ πρώτου, τοῦ πραγματικοῦ
χαράγματος……. Τό ἐρώτημα τώρα εἶναι: Ἄραγε, τά δύο αὐτά χαράγματα ἔχουν τήν
ἴδια βαρύτητα, ὁδηγοῦν δηλαδή καί τά δύο ἐξ ἴσου σέ ἄρνηση Χριστοῦ καί τελικά
στήν ἀπώλεια; Μ᾽ ἄλλα λόγια, εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα καί ὁδηγεῖ στά ἴδια ὀλέθρια
ἀποτελέσματα τό νά πάρει κάποιος τό 666 στό σῶμα του μέ τό νά πάρει τόν ἀριθμό αὐτό στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη ἤ τό διαβατήριό του;
Γιά νά δώσουμε ἀπάντηση στό παραπάνω ἐρώτημα, θά πρέπει νά προσέξουμε
ἕνα πολύ σημαντικό στοιχεῖο τῆς βιβλικῆς διηγήσεως, στό γεγονός δηλαδή, ὅτι ὁ
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης κάνει λόγο μόνο γιά τό πρῶτο, τό πραγματικό χάραγμα, καί
ὄχι γιά τό δεύτερο, τόν προάγγελο τοῦ πρώτου…….. Τί νόημα ἔχει γιά τούς πιστούς
τῶν ἐσχάτων χρόνων νά ἀποκαλύπτει ὁ Ἀπόστολος τόν κίνδυνο τοῦ πρώτου
χαράγματος, προκειμένου νά τούς προφυλάξει ἀπό αὐτόν, καί νά τούς ἀφίνει
ἐκτεθειμένους στόν κίνδυνο τοῦ δευτέρου….;
…. Ἐπίσης, ἔχει σημασία νά ἐπισημάνουμε κατά ποίαν ἔννοιαν ἡ ταυτότητα, ἤ ἡ
Κάρτα τοῦ Πολίτου, ταυτίζεται μέ τό πρόσωπο, στό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ. Ἡ ταύτιση δέν
ἔχει ἀπόλυτη ἔννοια, ἀλλά μόνο σχετική, διότι δέν εἶναι κατ᾽ οὐσίαν ταύτιση.
Οὐσιαστικά, εἶναι μία ἁπλῆ ἀντιστοιχία μεταξύ ἐγγράφου τῆς Πολιτείας καί
προσώπου. Ἄλλο πρᾶγμα εἶναι τό ἔγγραφο τῆς Πολιτείας, πού περιέχει τήν
φωτογραφία καί στοιχεῖα πού προσδιορίζουν ἕνα πρόσωπο, καί ἄλλο πρᾶγμα εἶναι
αὐτό τό ἴδιο τό πρόσωπο…. Καί, ὅπως εἶναι προσβολή καί ἐξευτελισμός τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου ἡ ταύτισή του μέ ἕναν ἀριθμό, ἡ ἀριθμοποίησή του, ἔτσι εἶναι ἐξ ἴσου ἐξευτελισμός καί προσβολή νά ταυτίζεται μέ ἕνα ἄψυχο ἀντικείμενο, μέ ἕνα ἔγγραφο τῆς Πολιτείας……
……Ἐπίσης, προβάλλεται τό ἐπιχείρημα ἀπό τούς ἁγίους μάρτυρες, πού ἔζησαν
στήν ἐποχή τῶν διωγμῶν. Ὅτι δηλαδή οἱ ἅγιοι μάρτυρες, ὄχι μόνο δέν ἀνέχονταν νά ἀρνηθοῦν διά λόγου τόν Χριστόν, ἀλλ᾽ οὔτε κατά τό ἐλάχιστο νά ἐνεργήσουν κάποια πράξη, πού θά ἐσήμαινε λατρεία στά εἴδωλα. 
Τοῦτο βέβαια εἶναι ἀληθές, ἀλλ᾽ εἶναι ἐξ ἴσου ἀληθές, ὅτι ἀποδέχονταν τήν ἐπίσημη κρατική ἐξουσία τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορα………. Καί τοῦτο ἀποδεικνύεται, πέραν τῶν ἄλλων, καί ἀπό τό γεγονός, ὅτι δέν εἶχαν κανένα φόβο νά παίρνουν στά χέρια τους καί νά
συναλλάσσονται μέ ρωμαϊκά νομίσματα, καί κανέναν ἐνδοιασμό μήπως αὐτή ἡ
συναλλαγή θεωρηθεῖ ἕνα εἶδος λατρείας τοῦ Αὐτοκράτορα, δεδομένου ὅτι τά
ρωμαϊκά νομίσματα εἶχαν, ὡς γνωστόν, τήν εἰκόνα καί τήν ἐπιγραφή τοῦ
Αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος τότε ἐλατρεύετο ὡς θεός. Αὐτό δείχνει ὅτι οἱ ἅγιοι μάρτυρες
εἶχαν ξεκαθαρίσει μέσα τους, ὅτι ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ ἀπονομή λατρείας στά εἴδωλα
ἤ στό πρόσωπο τοῦ Αὐτοκράτορα, καί ἄλλο πρᾶγμα ἡ ἀποδοχή τῆς κρατικῆς
ἐξουσίας του, πού ἐκφραζόταν μέ συναλλαγές……….
…..Κατά παρόμοιο τρόπο, μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι ἡ παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ
Πολίτη μέ τόν ἀριθμό 666, ἤ ἐνδεχομένως, ἀργότερα, τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων,
δέν ἔχει τόν χαρακτῆρα ἀπονομῆς λατρείας στόν Ἀντίχριστο, ἀλλά ἀποδοχῆς τῆς
παρούσας κρατικῆς ἐξουσίας, πού ἔχει θεσπίσει τόν ἀριθμό αὐτόν γιά νά ρυθμίσει τίς
συναλλαγές του μέ τόν πολίτη….. Ἐξ ἄλλου, ἡ ἀπονομή λατρείας εἶναι μία πράξη
πολύ συγκεκριμένη, πού ἀναφέρεται σέ κάτι τό ὑπαρκτό, εἴτε ἀντικείμενο (π.χ.
ἄγαλμα, εἰκόνα, κλπ.), εἴτε πρόσωπο. Ὁ Ἀντίχριστος, ὅμως, δέν ὑπάρχει ἀκόμη, ἤ,
τουλάχιστον δέν ἐμφανίσθηκε ἀκόμη στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας, οὔτε φυσικά ἡ
εἰκόνα του, ἡ ὁποία προϋποθέτει ὄχι μόνο τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά καί
τοῦ Ψευδοπροφήτου του. Εἶναι ἐπίσης ἄξιον προσοχῆς, ὅτι τό βιβλικό κείμενο κάνει
λόγο μόνο γιά λατρευτική προσκύνηση τοῦ προσώπου τοῦ Ἀντιχρίστου, ἤ τῆς εἰκόνος
του: «καί ποιεῖ τῆν γῆν καί τούς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας, ἵνα προσκυνήσουσιν τό
θηρίον τό πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγή τοῦ θανάτου αὐτοῦ…. καί ποιήσῃ, (ἵνα)
ὅσοι ἐάν μή προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν» (Ἀποκ. 13, 12-15)
καί οὐδέποτε γιά λατρεία τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματός του, τοῦ 666.
Ἑπομένως, μέ βάση τά παραπάνω, δέν μπορῶ νά συμφωνήσω μέ τήν ἄποψη πού
ἐκφράζουν ὡρισμένα δημοσιεύματα, ὅτι ἡ παραλαβή τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου
(σέ κάποιο ἀντικείμενο καθοριστικό τῆς ταυτότητος τοῦ προσώπου), σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί σύνταξη μέ τόν διάβολο….».

9. Ἡ ἰδική μας θέσις

Δεδομένου, ὅτι ἡ ἀποδοχή καί χρῆσις μίας τέτοιας κάρτας, ὅπως ἡ Κάρτα τοῦ
Πολίτη, δέν συνιστᾶ τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι ὅμως τό προοίμιο τοῦ
σφραγίσματος, δέν νομίζομε ὅτι συνιστᾶ ἄρνησι τῆς πίστεως ἐκείνου τοῦ Χριστιανοῦ πού θά ἀναγκασθῆ νά τήν παραλάβη, εἶναι ὅμως ἕνα βῆμα πρός τήν ἄρνησι. Θά εἶναι,ἐπί πλέον, μία ὑποχώρησις καί ἐκχώρησις τῆς ἐλευθερίας του σέ ἕνα τυραννικό σύστημα. Ἔτσι, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τό γεγονός ὅτι ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος ἀπέτρεπε τούς ἐρωτῶντας ἀπό τήν ἀποδοχή καί παραλαβή μιᾶς τέτοιας κάρτας, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἐπιβεβλημένο νά ἀντισταθοῦμε, μέ ὁποιοδήποτε νόμιμο μέσο, στήν παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καί, ἐπικαλούμενοι λόγους συνειδήσεως, νά ἀρνηθοῦμε τήν παραλαβή αὐτῆς τῆς Κάρτας. 
Ἀσφαλῶς, στό θέμα αὐτό, τόν κύριο λόγο ὀφείλει νά ἔχη ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία θά πρέπη, δι᾽ ἐνεργειῶν Της, νά εἰσηγηθῆ πρός τήν Πολιτεία τήν ἐξαίρεσι ἀπό τήν ὑποχρεωτική παραλαβή τῆς Κάρτας ἐκείνων τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἐπικαλεσθοῦν λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί θά ἀρνηθοῦν νά τήν παραλάβουν.

Ἐδῶ, ἔχω νά προσθέσω, ἀπό δύο ἀνέκδοτες μαρτυρίες, τί σχετικό μέ τό θέμα
αὐτό εἶχε πῆ ὁ Γέροντας Παΐσιος σέ δύο προσκυνητές (τἀ ἀναφέρω μέ ἐπιφύλαξι ὡς πρός τήν ἀξιοπιστία τῶν μαρτυριῶν).
Στόν πρῶτο:
‘‘Γιὰ τὸν Ἀντίχριστο, μοῦ εἶπε τό ἑξῆς: «Κοίταξε, Ἀποστόλη, θὰ ἀργήση νὰ ἔλθη αὐτός. Θὰ δείξει τότε σημάδια ὁ Θεὸς. Ἀλλὰ, ἡ κυριαρχία του δὲν θὰ κρατήση πολὺ.
Λίγα χρόνια θὰ κρατήση καὶ ὅποιος ἀντέξει». Τοῦ λέω τότε: «Ἐμεῖς πῶς νὰ
συμπεριφερθοῦμε; Θά πρέπη νὰ ἔχουμε κάρτες. Τί νά κάνουμε; Νά πάρουμε ἐκεῖνες τίς κάρτες;» Μοῦ λέει: «Δὲν θὰ κάνης τίποτε ἀπολύτως. Οὔτε θὰ ὑπογράψης, οὔτε θὰ συμβιβαστῆς μ᾽ αὐτὰ τὰ πράγματα. Θὰ περάσης μὲ τὰ λεφτά σου, ἂν ἔχης λεφτά.
Κράτα καὶ λίγο τὸ ἐμπόριο λάσκα, καὶ θὰ περάση γρήγορα. Νὰ κάνης ὅ,τι θὰ πῆ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία. Ὄχι ὅ,τι θά πῆ ὁ Α´ Δεσπότης, ὁ Β´ Δεσπότης, ὁ Γ´ Δεσπότης,
ἀλλά ἡ Ἐκκλησία, ἡ Σύνοδος. Ὅ,τι ἀποφασίσει καὶ πεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἐκεῖνο νὰ
τηρήσης. Ἐκτὸς ἂν εἶναι καὶ αὐτοὶ αἱρετικοί. Ἐὰν εἶναι κάτι αἱρετικὸ, ποὺ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ πιστεύω μας, δέν θά τό κάνης»’’.
Στόν δεύτερο:
‘‘«Ὅταν τὸν ρώτησα τότε, τὸ 1986, γιὰ τὶς νέες ταυτότητες, ἐπειδή ὑπῆρχε μεγάλη ἀναταραχὴ, ἂν πρέπη νά τὶς πάρουμε ἢ ὄχι, μοῦ εἶπε ὅτι ‘θὰ προσπαθήσουν πολλὲς φορὲς νὰ μᾶς τὶς δώσουν, ἀλλὰ στὸ τέλος δὲν θὰ προλάβουν, γιατὶ θὰ μᾶς βρῆ ὁ πόλεμος’». Καί ἐννοοῦσε, μᾶλλον, τόν μεγάλο πόλεμο, κατά τόν ὁποῖον θά διαλυθῆ ἡ Τουρκία’’.
(Οἱ δύο μαρτυρίες αὐτές θά περιληφθοῦν εἰς τόν ὑπό ἔκδοσιν Β´ Τόμο τῶν
Μαρτυριῶν γιά τόν Γέροντα Παΐσιο τῶν ἐκδόσεων ‘Καππαδοκία’).
1 Βλέπε: Ἀρέθα Καισαρείας (P.G. 106, 681Α):
“ Καί τί τό χάραγμα, ἐπιφέρει, τό ὄνομα τοῦ θηρίου. Διττή δέ τούτου ἡ γνῶσις, ἤ διά
παραφορᾶς αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος, ἤ διά ψήφου. Καί τήν ψῆφον δέ τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου,
πανταχοῦ πλατῦναι ἐπετηδεύθη, ἔν τε πράσεσι καί ὠναῖς, ἵνʼ ὁ μή τοῦτο ἐπιφερόμενος, ἐν ταῖς
τῶν ἀναγκαίων ἐνδείαις τελευτήσῃ. Ἀριθμόν δέ ἀνθρώπου τό ὄνομα εἶναι, ἀντί τοῦ ξένον οὐδέ
ἀήθη καί ἐπικεκρυμμένον καί διπλόης ἐχόμενον, ἀλλά ψῆφον ἐντριβῆ καί ἐγνωσμένην
ἀνθρώποις. Ἀριθμός δέ τοῦ ὀνόματος τοῦ ψήφου, ἑξακόσια ἑξήκονταέξ ”.
Μετάφρασις ἰδική μας:
“ Καί τί ( εἶναι) τό χάραγμα (;) προσθέτει ( ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος), (εἶναι) τό
ὄνομα τοῦ θηρίου. Καί ἡ ἀναγνώρισις αὐτοῦ (γίνεται) μέ δύο τρόπους· ἤ μέ ἀναφορά τοῦ
ἰδίου τοῦ ὀνόματος, ἤ μέ τόν ἀριθμό ( ἀρίθμηση τῶν ψηφίων τοῦ ὀνόματος). Καί ἔγινε
ἀντικείμενο φροντίδας (ἀπό τόν Ψευδοπροφήτη) νά διαδοθῆ παντοῦ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος
τοῦ θηρίου, καί στίς πωλήσεις καί στίς ἀγορές, γιά νά πεθάνη ἀπό ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων
ἐκεῖνος πού δέν θά φέρη ἐπάνω του αὐτό ( τό ὄνομα ἤ τό χάραγμα). Καί εἶναι τό ὄνομα ( ἤ,
τό χάραγμα) ἀριθμός ἀνθρώπου· καί, ἀντί ( νά εἶναι ὁ ἀριθμός αὐτός) ἄγνωστος καί
ἀσυνήθιστος καί κρυμμένος καί διφορούμενος, ( εἶναι ἕνας) ἀριθμός δοκιμασμένος καί
ἀναγνωρισμένος ἀπό τούς ἀνθρώπους. Καί ἡ ἀρίθμησις τῶν ψηφίων τοῦ ὀνόματος ( εἶναι) ὁ
ἀριθμός ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ (666)”.
3

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.