Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Επιστολή Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο


Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Ευσεβάστως προάγομαι να αναφέρω Υμίν και παρακαλέσω ‘Υμάς δια τα ακόλουθα :
Εν συνεχεία της δια του αγίου Αρχιγραμματέως της Ιεράς ημών Συνόδου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π.Μάρκου Βασιλάκη υποβληθείσης Υμίν προ 20ημερου προφορικής παρακλήσεώς μου επανέρχομαι επί του ιδίου θέματος δια του παρόντος δια να υποβάλω θερμήν παράκλησιν προς Υμάς και την περί Υμάς Ιεράν Σύνοδον, όπως αγαθυνομένη παράσχη διευκρινιστικώς, δια νεωτέρου Δελτίου Τύπου η Ανακοινωθέντος Αυτής, πληρεστέρας και σαφεστέρας εξηγήσεις επί του ανακύψαντος γνωστού εκκλησιολογικού θέματος εξ αφορμής της επ' αυτού επισήμου, δι' επιστολών, τοποθετήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου, δια την οποίαν και παρέσχε εξηγήσεις ενώπιον της υπό την Προεδρίαν Υμών Αντιπροσωπείας της Ιεράς Συνόδου την 11ην Οκτωβρίου ε.ε.
Εν πρώτοις αιτούμαι την συγγνώμην Σας δια την επανειλημμένην όχλησιν επί του θέματος αυτού.
Όμως, μετά την λίαν λακωνικήν σχετικήν αναφοράν του από 11ης Οκτωβρίου 2010 Ανακοινωθέντος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δεν έπαυσα μέχρι χθες να λαμβάνω τηλεφωνήματα και ερωτήματα περί του ποίαι εκατέρωθεν εξηγήσεις εδόθησαν και εάν αι περί διηρημένης Εκκλησίας διευκρινίσεις του Σεβ. Αδελφού ήσαν επαρκείς και ικανοποιητικαί.
Είναι γεγονός πλέον ότι, δια της διαμειφθείσης αλληλογραφίας μεταξύ ημών των δύο Επισκόπων και του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας μετά του Ελλογ. Καθηγητού της Δογματικής της Θεολογ. Σχολής του Α.Π.Θ. κ.Δημητρίου Τσελεγγίδου περί του τόσον σοβαρού και υψηλού εκκλησιολογικού θέματος, προσειλκύσθη η προσοχή και το ενδιαφέρον -με ηυξημένην ευαισθησίαν- χιλιάδων ορθοδόξων πιστών, Κληρικών, Μοναχών και λαϊκών, οι οποίοι και εναγωνίως ανέμενον και αναμένουν την επ' αυτού ορθήν θεολογικήν και εκκλησιολογικήν τοποθέτησιν της Αγίας ημών Εκκλησίας.
Και, ενώ δια του εν θέματι Συνοδικού Ανακοινωθέντος δικαιούμεθα αμφότεροι οι Μητροπολίται, δεν δύνανται να εννοήσουν τα μεσολαβήσαντα δια την τοιαύτην αισίαν απόληξιν του δογματικού αυτού ζητήματος και πολλοί εξ αυτών διαλογίζονται και διατυπώνουν διαφόρους κρίσεις και επιφυλάξεις, αι οποίαι αφορούν εις την εκδούσαν το Ανακοινωθέν Εκκλησιαστικήν ημών Αρχήν και ημάς τους Επισκόπους.
Ταπεινώς δε φρονώ ότι το πρόβλημα αυτό συνέλαβε εις τας πραγματικάς του διαστάσεις και παρουσιάζει ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.Αμβρόσιος εις την από 26/10/2010 επιστολήν του προς την Ιεράν Σύνοδον, την οποίαν εκοινοποίησεν εις ημάς (τους δύο Αρχιερείς), αιτούμενος και αυτός την παρέμβασίν της δια νεωτέρου Ανακοινωθέντος.
Νομίζω, όμως, Μακαριώτατε, ότι εκ της ανεπισήμου και άνευ τηρήσεως πρακτικών γενομένης συναντήσεως της Συνοδικής Αντιπροσωπείας μεθ' ημών των δύο Επισκόπων (11-10-2010) και της διαμειφθείσης συζητήσεως προέκυψαν θετικά στοιχεία, τα οποία επισημαινόμενα δεόντως διασαφηνίζουν τας δοθείσας εξηγήσεις του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας και αιτιολογούν το Συνοδικόν Ανακοινωθέν.
Ο Σεβ. Μεσσηνίας απαντών εις ερωτήσεις Συνοδικών Μητροπολιτών προσεπεβεβαίωσε την πίστιν του εις την Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, απέρριψε την προτεσταντικής προελεύσεως «θεωρίαν των κλάδων» ως κατασκεύασμα παρωχημένων εποχών και εδήλωσε ότι τα περί διηρημένης Εκκλησίας γραφέντα οφείλονται εις ατυχή φραστικήν διατύπωσιν και αφεώρων εις την ιστορικήν, μάλλον, θεώρησιν του σχίσματος του 1054 και όχι εις την εκκλησιολογικήν, την αληθή υπόστασιν της Αγίας ημών Εκκλησίας.
Μετά ταύτα Υμείς, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, συνοψίζοντες τα προηγούμενα επεσημάνατε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εκ της οποίας απεσχίσθησαν οι ετερόδοξοι, χωρίς όμως να διαιρεθή η Μία Αγία του Χριστού Εκκλησία, δια το οποίον δεν διεφώνησεν ο Σεβ. Μεσσηνίας.
Ιδιαιτέραν αίσθησιν προεκάλεσε εις τον υπογράφοντα η επίμονος θέσις του Σεβασμιωτάτου ότι δεν θα δυνηθή να επιστρέψη εις την Θεόσωστον Επαρχίαν του, εάν δεν αποκατασταθή πλήρως υπό της ΔΙΣ ως προς το Ορθόδοξον περί Εκκλησίας φρόνημά του.
(Αυτό και εις την από 17/6/2010 απαντητικήν επιστολήν του εμφαίνεται και εις τακτικήν Συνεδρίασιν της παρελθούσης ΙΣΙ ετονίσθη, εις ην και απεποιήθη την κατηγορίαν του αιρετικού, την οποίαν, όμως, ο υποφαινόμενος ουδέποτε απέδωσε υπό την κανονικήν του όρου έννοιαν, ως εδήλωσεν εις την Συνεδρίαν εκείνην της Ιεραρχίας).
Κατόπιν όλων αυτών, αφού εισήλθομεν εις την Αίθουσαν των Συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου και ανεκοινώθησαν συνοπτικώς  τα γενόμενα, εξερχόμενος της Αιθούσης και συναντήσας εις το ιδιαίτερον Γραφείον του Μακαριωτάτου τον Σεβ. Μεσσηνίας κ.Χρυσόστομον έδωκα ως αρχαιότερος κατά την Αρχιερωσύνην και την ηλικίαν τον λειτουργικόν ασπασμόν λέγων: «ο Χριστός εν τω μέσω ημών», τον οποίον και ανταπέδωκε ο Σεβασμιώτατος ειπών : «Και έστι και έσται εις αιώνα αιώνος».
Προηγουμένως εζήτησα συγγνώμην, συμφώνως προς την λειτουργικήν πράξιν, εάν εν τη διεξαγωγή αυτού του θεολογικού αγώνος ως άνθρωπος τον ελύπησα, τούθ' όπερ και εκείνος έπραξε.
Μακαριώτατε,
Θεωρώ ότι η εν ακριβεία αδρομερής εξιστόρησις των γεγονότων αυτών δύναται να αποτελέση υλικόν προς παροχήν συγκεκριμένων εξηγήσεων και άρσιν προσωπικών κρίσεων, εικασιών η διαφόρων υπονοιών.
Το ιδανικόν, πάντως, και το δεοντολογικόν θα ήτο ο ίδιος ο Σεβ. Μεσσηνίας να εκθέση γραπτώς τας ως άνω δοθείσας προφορικάς εξηγήσεις του, αι οποίαι και θα απετέλουν επανόρθωσιν των υπ' αυτού επισήμως γραφέντων.
Ουδόλως συμφέρει να αιωρώνται όλα αυτά, τα οποία αποβαίνουν εις βάρος της Ανωτάτης ημών Εκκλησιαστικής Αρχής και ημών των αναμειχθέντων εις την υπόθεσιν αυτήν Αρχιερέων, όταν και δημοσίως, δια του τύπου, γίνονται σχόλια περί «κουκουλώματος», περί αμεταθέτου εμμονής εις το εκκλησιολογικόν ατόπημα, η περί ενδεχομένης υπαναχωρήσεως και εγκαταλείψεως του αγωνιστικού μετώπου προς αποφυγήν ποινικής διώξεως (!!!).
Προσωπικώς, προς άρσιν των ως άνω παρεξηγήσεων, έχω δώσει τας απαραιτήτους εξηγήσεις, κατά τα ως άνω, όπου το εθεώρησα απαραίτητον, και διεπίστωσα ότι είχον απήχησιν. Εις όσους τυχόν παρέμενον εις την δυσπιστίαν των έλεγον το του Μεγ. Βασιλείου : Αποδίδω αυτό το οποίον υπέπεσε εις την αντίληψίν μου. Δεν είμαι εταστής των καρδιών.
Πιστεύω πάντως ότι εν τη αληθεία και τη ακριβεί εκθέσει των συμβεβηκότων η αξιοπιστία και το πνευματικόν κύρος ημών θα παραμένουν απαράτρωτα.
Ταύτα περί του σοβαροτάτου τούτου θέματος, Μακαριώτατε. Και επιτρέψατέ μοι πριν η κατακλείσω την παρούσαν να παρακαλέσω θερμότατα Υμάς, τους αγίους Συνοδικούς Αδελφούς και Συνέδρους, τα σεβαστά μέλη των Συνοδικών Επιτροπών
α) επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και β) Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους υμετέρους Νομικούς Συμβούλους και ερευνηθή υπ' αυτών επισταμένως, εις βάθος και πλάτος, θεωρούμενον από πάσης απόψεως, θεολογικής, πνευματικής και επιστημονικής, το φλέγον δια τα εκατομμύρια των χριστιανών θέμα της «Κάρτας του πολίτη» και η ενημέρωσις, η οποία θα δοθή, να είναι εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και ερειδομένη εις την διαχρονικήν ορθόδοξον χριστιανικήν παράδοσιν.
Το ορθόδοξο ποίμνιο αναμένει εναγωνίως και εμπροθέσμως την υπεύθυνον και έγκυρον φωνήν της Μητρός Εκκλησίας.
Όταν προ τινων ημερών εζητήθη η γνώμη μου δια την «Κάρτα του πολίτη» από την Εφημερίδα «Έθνος» ετόνισα ότι: θεωρώ σοβαρότατο το θέμα αυτό, έχω σοβαρότατες επιφυλάξεις, αλλά δεν θέλω να προτρέξω από την Ανώτατη Εκκλησιαστική μας Αρχή, η οποία ερευνά σφαιρικά, θεολογικά και επιστημονικά (με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων) το θέμα και θα ενημερώση υπεύθυνα τον λαό μας».
Σας ευχαριστώ δια την υπομονήν σας και υποσημειούμενος διατελώ,
Ο Μητροπολίτης

† Ο Κυθήρων Σεραφείμ
www.romfea.gr ( Τρίτη, 23 Νοέμβριος 2010)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.