Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Κατά την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης , είμαστε "τρομοκράτες" και "ανεύθυνοι"

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης

Η Ιερά Επαρχιακή Συνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνήλθε σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2010, στο Ηράκλειο σε τακτική Συνεδρία, ασχολήθηκε με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και μεταξύ άλλων αποφάσισεν ομοφώνως:
α) Οι κατά τόπους Σεβ. Αρχιερείς της Μεγαλονήσου να προσκαλέσουν τους Θεολόγους Καθηγητές των Εκκλησιαστικών Επαρχιών τους, να συζητήσουν μαζί τους τα θέματα που τους απασχολούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών, τον Ορθόδοξο Πολιτισμό και την Παράδοσή μας καθώς και για τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των παιδιών μας....
β) Αναφορικά με το θέμα της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών του πολίτη προτρέπει και παρακαλεί τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό της Κρήτης, να μην τρομοκρατείται από ανεύθυνους, να προσδοκά το Πρόσωπον του Ερχόμενου Κυρίου Ιησού Χριστού, υπενθυμίζει δε τα λόγια του διορατικού Γέροντος Πορφυρίου: «... αν εμείς έχομε μέσα μας τον Χριστό, δεν μπορεί με τίποτα να μας πειράξει ο αντίχριστος...»
www.romfea.gr

 Σχόλιο  απο το
"Ορθόδοξο Παρατηρητήριο"
Προσοχή! 
Κατά την  Ι.Σ. της Εκκλησίας της Κρήτης ,όποιος  Έλληνας πολίτης  υπερασπίζεται  την Ελευθερία  , το αυτεξούσιό  του και  την Αποστολική και  Αγιοπατερική Ιερά Παράδοση της  Εκκλησίας μας ,είναι  τρομοκράτης και ανεύθυνος.

Αυτό που γνωρίζει ο Ιερός Κλήρος αλλά και ο πιστός  λαός  ολόκληρης της Ελλάδας, είναι  ότι  ούτε οι Επίσκοποι  που τοποθετήθηκαν εναντίον της  δικτατορίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (κάρτα  του πολίτη -καρτα συναλλαγών) , ούτε  ο π.Σαράντης  Σαράντος   και οι υπόλοιποι  Ιερείς , Καθηγούμενοι  και Μοναχοί, οι οποίοι  επίσης  εξέφρασαν  τις Ορθόδοξες  ανησυχίες και αντιρρήσεις τους  ,ούτε φυσικά  και  οι  13.000  λαϊκοί  που έχουν μέχρι στιγμής  συνυπογράψει   στην διαδικτυακή συλλογή υπογραφών  εναντίον της "Κάρτας του Πολίτη" ,είναι  ανεύθυνοι   ή "τρομοκράτες".
Τα ίδια  και χειρότερα είχαν....
ειπωθεί  απο το περιβάλλον του Οικουμενικού  Πατριάρχου , στον οποίον ανήκει και η ευθύνη  της Εκκλησίας της Κρήτης,  όταν δεκάδες χιλιάδες  Ορθοδόξων Επισκόπων (πλήν του Σεβ. Γόρτυνος  ο οποίος  απέσυρε μετανοημένος  την υπογραφή του ) ,Ιερέων ,Ιερομονάχων , Μοναχών λαϊκών είχαν   υπογράψει την πασίγνωστη πλέον   "Ομολογία Πίστεως κατά του οικουμενισμού" (βλέπε εδώ ).
Πάλι  είχαν  ακουστεί οι γνωστοί απαξιωτικοί όροι περί τρομοκρατών , ζηλωτών, φανατικών, ή ακόμα και σχισματικών.
Πάλι  είχε ειπωθεί  ότι οι ανησυχίες  αυτών που υπέγραψαν την "Ομολογία Πίστεως"  ήταν ανυπόστατες  και βασίζονταν στο στοιχείο της υπερβολής  και σε έναν στείρο "ζηλωτισμό".
Δείτε ποιές ήταν  κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη   (βλέπε εδώ σχετική επιστολή του προς τον  Αρχιεπίσκοπο  Αθηνών  και πάσης Ελλάδος  κ. Ιερώνυμο ) οι  "ζηλωτικές" και  "σχισματικές"  θέσεις  των υπογραφόντων  την   "Ομολογία  Πίστεως" που  τον εξόργισαν :

(μικρό αντιπροσωπευτικό  απόσπασμα απο το κείμενο της "Ομολογίας Πίστεως)


Ή μοναδική οδός σωτηρίας των ανθρώπων1 είναι ή πί­στη στην Αγία Τριάδα, στο έργο και στη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, τα συνεχιζόμενα εις το σώμα Αυτού, την Αγία Εκκλησία. Ο Χριστός είναι το μόνο αλη­θινό φως2 δεν υπάρχουν άλλα φώτα για να μας φωτίσουν, ούτε άλλα ονόματα που μπορούν να μας σώσουν «Ουκ εστίν εν άλλω ούδενί ή σωτηρία. ουδέ γάρ όνομα εστίν έτε­ρον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις, εν ω  δει σωθήναι ημάς»3. Όλα τα άλλα πιστεύματα, όλες οι θρη­σκείες, που αγνοούν και δεν ομολογούν τον Χριστό «εν σαρκί έληλυθότα»4 είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και έργα του Διαβόλου5, δεν οδηγούν στην αληθινή θεογνω­σία και στην δια του θείου βαπτίσματος αναγέννηση, αλλά πλανούν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στην απώλεια. Οι Χριστιανοί πιστεύοντες εις την Άγια Τριάδα, δεν έχου­με τον ίδιο Θεό με καμία άλλη θρησκεία· ούτε με τις λεγό­μενες μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και τον Μωαμεθανισμό, οι όποιες δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα...

....Η Εκκλησία δια μεγάλων και φωτισμένων Άγιων Πατέρων οριοθέτη­σε και περιχαράκωσε την Ορθόδοξη πίστη με αποφάσεις Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων για συγκεκριμένες αμφισβητούμενες διδασκαλίες, αλλά και με την συμφωνία των Πατέρων (consensus Patrum) για το σύνολο τών θεμά­των της πίστεως. Είμαστε πλέον ασφαλείς, όταν ακολου­θούμε τους Άγιους Πατέρες και δεν μετακινούμε τα όρια που εκείνοι έθεσαν. Το «Επόμενοι τοις 'Αγίοις Πατράσι» και το «Μή μεταίρειν όρια α εθέντο οί Πατέρες ημών» απο­τελούν σταθερή γραμμή πορείας και ασφαλιστική δικλεί­δα της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Κατά συνέπειαν οι βασικές θέσεις της Ομολογίας μας είναι οί εξής:
       1. Φυλάττουμε αμετακίνητα και απαραχάρακτα όσα οι Σύνοδοι και οι Πατέρες εθέσπισαν.Αποδεχόμαστε όσα εκείνοι αποδέχονται και καταδικάζουμε όσα καταδικάζουν, αποφεύγουμε δε την επικοινωνία με όσους καινοτομούν εις τα της πίστεως. Εμείς ούτε προσθέτουμε, ούτε αφαιρούμε κάποια διδασκαλία, ούτε την μεταβάλλουμε. "Ήδη ό θεοφόρος Άγιος Ιγνάτιος´ Αντιοχείας στην Επιστολή του στον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης γράφει: «Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργα­ζόμενος»...
2. Διακηρύσσουμε ότι ό Παπισμός είναι μήτρα αιρέσε­ων καί πλανών·...
3. Τα ίδια ισχύουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, για τον ΙΙροτεσταντισμό, ο όποιος ως τέκνο του Παπισμού κληρονόμη­σε πολλές αιρέσεις, προσέθεσε δε πολύ περισσότερες...
4.  Ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τους αιρετικούς είναι η εκ μέρους τους αποκήρυξη της πλάνης και η μετάνοια, ώστε να υπάρξει αληθινή ένωση και ειρήνη· ένωση με την αλήθεια και όχι με την πλά­νη και την αίρεση...
5. Έφ' όσον οι αιρετικοί εξακολουθούν να παραμένουν στην πλάνη, αποφεύγουμε την μετ' αυτών κοινωνία, ιδι­αίτερα τις συμπροσευχές. Οι ιεροί κανόνες στο σύνολο τους απαγορεύουν όχι μόνο τα συλλείτουργα και τις εντός των ναών συμπροσευχές, αλλά και τις απλές συμπροσευχές σε ιδιωτικούς χώρους. Η αυστηρή στάση της Εκκλησίας απέ­ναντι στους αιρετικούς προέρχεται από αληθινή αγάπη και ειλικρινές ενδιαφέρον για τη σωτηρία τους και από ποιμαντική μέριμνα να μην παρασυρθούν οι πιστοί στην αίρεση. Όποιος αγαπά φανερώνει την αλήθεια, δεν αφή­νει τον άλλο στο ψεύδος·...
6. Μέχρι των αρχών του 20ου αιώνος η Εκκλησία στα­θερά και αμετάβλητα είχε απορριπτική και καταδικαστι­κή στάση έναντι όλων των αιρέσεων, όπως ακριβώς αυτό διατυπώνεται στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας που διαβά­ζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. ...
7. Ό διαχριστιανικός αυτός συγκρητισμός, διευρύνθη­κε τώρα και σε διαθρησκειακό συγκρητισμό, ο όποιος εξι­σώνει όλες τις θρησκείες, με την μοναδική, θεόθεν αποκαλυφθείσα από τον Χριστό θεοσέβεια, θεογνωσία και κατά Χριστόν ζωή. Προσβάλλεται επομένως όχι μόνο το δόγμα της Μιας, Άγιας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλη­σίας σε σχέση με τις αιρέσεις, αλλά και το θεμελιώδες δό­γμα της μοναδικής εν τω κόσμω Αποκαλύψεως και σωτη­ρίας των ανθρώπων διά Ιησού Χριστού σε σχέση με τις θρησκείες του κόσμου. Είναι η χειρότερη πλάνη, η μεγαλύ­τερη αίρεση όλων των αιώνων...
8.Εμείς πιστεύουμε και ομολογούμε ότι μόνον έν τω Χριστώ υπάρχει η δυνατότης σωτηρίας. Οι θρησκείες του κόσμου και οι αιρέσεις οδηγούν στην απώλεια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι απλώς η αληθής Εκκλησία- είναι η μόνη Εκκλησία. Μόνον αύτη έμεινε πιστή στο Ευαγγέ­λιο, στις συνόδους και στους Πατέρες, και συνεπώς μόνον αυτή αντιπροσωπεύει την αληθινή καθολική Εκκλησία του Χριστού. Κατά τον όσιο Γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, ο Οικουμενισμός είναι κοινό όνομα για τις ψευδοεκκλησίες της Δυτικής Ευρώπης. Το κοινό όνομα τους είναι η παναίρεση20.
       Αυτήν την παναίρεση έχουν αποδεχθή εκ των Ορθοδόξων πολλοί πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, κλη­ρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Την διδάσκουν «γυμνή τή κε­φαλή», την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στην πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως με τους αιρετικούς, με συμ­προσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων, ποιμαντικές συνερ­γασίες, θέτοντας ουσιαστικώς εαυτούς εκτός Εκκλησίας. Η στάση μας εκ των συνοδικών κανονικών αποφάσεων και εκ του παραδείγματος των Αγίων είναι προφανής. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
9. Υπάρχουν βέβαια και συλλογικές ευθύνες, και κυ­ρίως των οικουμενιστικών φρονημάτων Ιεραρχών και Θε­ολόγων μας, απέναντι στο ορθόδοξο πλήρωμα και το ποί­μνιο τους. Πρός αυτούς δηλώνουμε με φόβο Θεού και αγά­πη, ότι η στάση τους αυτή και τα ανοίγματα τους στις οικουμενιστικές δραστηριότητες είναι από πάσης πλευράς κα­ταδικαστέα:...
 Τέλος  θα  συμφωνήσουμε   με την αναφορά  της Ι. Σ. της  Εκκλησίας της Κρήτης  στον Όσιο Γέροντα Πορφύριο  και στην φράση του :«... αν εμείς έχομε μέσα μας τον Χριστό, δεν μπορεί με τίποτα να μας πειράξει ο αντίχριστος...».
Σεβαστοί μας  Άγιοι Αρχιερείς της Κρήτης ,αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που  αγωνιζόμαστε  εναντίον της επιβολής  της "Κάρτας του Πολίτη" και της "κάρτας συναλλαγών".
Οι κάρτες αυτές  ακόμα και αν δεν έχουν  αρχικά τον δυσώνυμο αριθμό 666 (διότι είναι βέβαιο ότι θα  εισαχθεί στην πορεία), μας εισαγουν  σε ένα καθεστώς απόλυτης δικτατορίας  στο οποίο για να επιβιώσει κάποιος, θα πρέπει εισερχόμενος να  πετάξει στον κάδο των αχρήστων  τα Θεόσδοτα δώρα της ελευθερίας και του αυτεξουσίου.Αν λοιπόν  δεν τιμούμε  αυτά τα υπέροχα και μοναδικά δώρα , πως θα ισχυρισθούμε ότι  έχουμε σκοπό στο μέλλον να τιμήσουμε τον Δωρητή;
Αν δεν τιμήσουμε τον Δωρητή  Δημιουργό μας , πώς άραγε είναι δυνατόν να "έχουμε  μέσα  μας  τον Χριστό";
Ποιός  θα μας προστατέψει τότε;


3 σχόλια:

 1. Οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης έχουν τον Χριστό μέσα τους μνημονεύοντας τον Αιρεσιάρχη Βαρθολομαίο; Αυτοί είναι που έτρεξαν να πάρουν τη Τούρκικη υπηκοότητα για να μπορούν να διεκδικήσουν το Θρόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου; ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ακόμα και αν η κάρτα του πολίτη δεν έχει και δεν αποκτήσει το 666 είναι επικίνδυνη! Διότι αποτελεί σημαντικό λιθαράκι για μεγαλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση! Tσιπ σε κάρτα είναι προθάλαμος της εμφύτευσης του τσιπ στο σώμα!
  Η Κυριαρχία πάνω σε ανθρώπους είναι το ζητούμενο! Και η παρακολούθηση είναι προϋπόθεση για τη κυριαρχία! Ο Αντίχριστος θα επιδιώξει τη Παγκόσμια Κυριαρχία! Μέχρι και Θεό θα αποκαλεί τον εαυτό του!! Έτσι κατασκευάζοντας τις υποδομές εκείνες που παρέχουν έλεγχο και παρακολούθηση - για το καλό μας - στη πραγματικότητα στρώνουμε το χαλί για τον Αντίχριστο όπως ο Οικουμενισμός προάγει την ενοποίηση των θρησκειών στρώνοντας το χαλί για τον Αντίχριστο που θα παρουσιαστεί ως αυτός που περιμένουν όλοι ανεξαρτήτως θρησκείας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σωστα τα παραπάνω...Η Αποκάλυψη του Ιωάννου γιατί μας δόθηκε απο τον Θεό;Μα φυσικά απο αγάπη για ενημέρωση του Θεού πρός τον Άνθρωπο.Αν λοιπόν η κάθε Σύνοδος δεν σέβεται την Αποκάλυψη που είναι Εκ Θεού τότε και εμείς δεν θα πρέπει να την αναγνωρίζουμε ώς Ορθόδοξη σύνοδο.Αυτα ισχύουν και για τον Οικουμενισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.