Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Μία ισχυρή (νομικά) φόρμα αίτησης προς το Υπ. Απασχόλησης για εξυπηρέτηση χωρίς ΑΜΚΑ (αφορά και όσους ήδη έχουν ΑΜΚΑ και δεν επιθυμούν να τον χρησιμοποιούν)

Ἐπειδή πολλοί συμπολίτες μας, ἀντιστεκόμενοι στήν ἀριθμοποίηση καί τόν ἐπαπειλούμενο ἀποκλεισμό ἀπό τή ζωή, τήν μισθοδοσία, τή σύνταξη, τήν υγεία καί τή δικαστική προστασία που προβλέπει τό ἄρθρο 153 τοῦ Νόμου 3655/2008, δέν ἔχουν λάβει ΑΜΚΑ, 
παραθέτουμε μια φόρμα ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ μέ τήν ὁποία ἀπαιτεῖται ἡ παροχή ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου καί τῶν ἀσφαλιστικῶν φορέων καί Ὑπηρεσιῶν πού ἔχει ὑπό τήν ἐποπτεία του, ὅλων τῶν μισθῶν συντάξεων καί ὑπηρεσιῶν Περιθάλψεως κλπ. χωρίς τή χρήση τοῦ ΑΜΚΑ.
 Τήν ΑΙΤΗΣΗ αὐτή μποροῦν νά ὑποβάλλουν καί ὅσοι ἔχουν λάβει ΑΜΚΑ λόγω ποικίλων ἀναγκῶν καί νά ἀπαιτήσουν τήν ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς παροχή τῶν μισθῶν καί ὑπηρεσιῶν ἀπό τό κράτος χωρίς ΑΜΚΑ.


Τή φόρμα αὐτή συνέταξε ὁ δικηγόρος Χρῆστος Παπασωτηρίου, εἰδικευμένος σέ ζητήματα εὐρωπαϊκοῦ δικαίου καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Τό Ο.Π. ἔχει προτείνει καί παλαιότερα ἄλλες φόρμες γιά τό ἴδιο θέμα, ἀλλά κρίνουμε τή συγκεκριμένη φόρμα πολύ ἰσχυρή καί τεκμηριωμένη.


Τό πρῶτο κείμενο εἶναι ΑΙΤΗΣΗ του κ. Παπασωτηρίου πρός τό Ὑπουργεῖο ἀπασχολήσεως μέ τό ὄνομά του, τά στοιχεῖα του καί τά Ταμεῖα στά ὀποῖα εἶναι ἀσφαλισμένος και το παραθέτουμε ως υπόδειγμα που θα σας βοηθήσει στην συμπλήρωση  του  κενού  στοιχείων  δεύτερου   κειμένου. 
Το δεύτερο  κείμενο  εἶναι ἡ φόρμα πού μπορεῖ νά συμπληρώσει καθένας μέ τό δικό του ὄνομα τά στοιχεῖα του καί τά Ταμεῖα του.
Τήν ΑΙΤΗΣΗ μας στέλνουμε ὡς συστημένη επιστολή καί φυλλάσουμε τήν ἀπόδειξη τοῦ Ταχυδρομείου. 
Τό ὑπουργεῖο εἶναι ὐποχρεωμένο νά μᾶς ἀπαντήσει ἐντός 60 ἡμερῶν. Ἡ ἀρνητική του ἀπάντηση(π.χ. δέν δικαιοῦσθε ἀσφάλιση σύμφωνα μέ τό νόμο 3655/ 2008) ἤ ἡ ἀδιαφορία του να ἀπαντήσει μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά προσφύγουμε στή Δικαιοσύνη γιά ἀποζημίωση καί δικαίωσή μας.
Ἀπό τή θέση αὐτή τό ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ εὐχαριστεῖ θερμῶς τόν κ. Χρῆστο Παπασωτηρίου γιά τήν τεκμηριωμένη αὐτή νομική συμβολή του στήν ἀντίσταση κατά τῆς ἰσοπεδώσεως καί ψηφιοποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
 Α΄Κείμενο  
( προσοχή  αυτό είναι το υπόδειγμα η φόρμα  που μπορείτε  να συμπληρώσετε εσείς παρατίθεται αμέσως μετά)

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΙΣ
Χρήστου Παπασωτηρίου
Του Ιωάννου, Δικηγόρου
Κατοίκου Αθηνών,  οδός
Ευβοίας,  αριθ.  36 Β΄.

Αθήναι 31 – 8 – 2010


      ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 153 Ν. 3655/2008 περί ΑΜΚΑ ορίζεται ότι από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Ν. 3655/2008 «…ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντιστοίχων παραστατικών».
          ΕΠΕΙΔΗ τυγχάνω ησφαλισμένος ως.... Δικηγόρος στο Ταμείο Ελευθέρων Επαγγελματιών και προτίθεμαι να απαιτήσω συν τη παρόδω του προβλεπομένου χρόνου να συνταξιοδοτηθώ δικαιούμενος των κυρίων και επικουρικών συντάξεων του εν λόγω Ταμείου, καθώς και των πάλαι Ταμείων Νομικών και Κ.Ε.Α.Δ., στα οποία έχω καταβάλει τας νομίμους εισφοράς.
          ΕΠΕΙΔΗ τυγχάνω επίσης ησφαλισμένος στο Ταμείον Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και δικαιούμαι ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως.
          ΕΠΕΙΔΗ έχω καταβάλει πάντοτε και καταβάλλω νομίμως τις ετήσιες εισφορές μου στα Ταμεία Ελευθέρων Επαγγελματιών, Νομικών, Κ.Ε.Α.Δ. και Τ.Π.Δ.Α.
          ΕΠΕΙΔΗ ο καθιερούμενος αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως (ΑΜΚΑ) και δη ως προς τας επαπειλουμένας υπό του ανωτέρω άρθρου 153 βαρυτάτας συνεπείας εν περιπτώσει μη χρήσεώς του προσβάλλουν την προσωπικότητά μου, καθ’ όσον περιέχουν απειλές καταργήσεως θεμελιωδών ατομικών μου δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. και ευθέως οι ανωτέρω μειωτικές της προσωπικότητός μου απειλές και κυρώσεις σκοπούν την αδιανόητη αντισυνταγματική στέρηση των συναφών με τις ανωτέρω κυρώσεις ατομικών μου δικαιωμάτων της εργασίας, της κοινωνικής ασφαλίσεως, της ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περιθάλψεως, καθώς και της δικαστικής προστασίας.
          ΕΠΕΙΔΗ οι προβλεπόμενες υπό της ειρημένης διατάξεως του Νόμου απειλούμενες σαν κυρώσεις παραβιάζουν την προβλεπομένη υπό της 25 Σ. αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας, καθ’ όσον είναι δυσανάλογες προς τον φερόμενο σαν δήθεν σκοπό του ως άνω Νόμου, τον οποίο αποσκοπούν δήθεν να ‘διασφαλίσουν’, ήτοι την διαφάνεια και την διευκόλυνση των συναλλαγών του ησφαλισμένου με τις κρατικές και δικαστικές Αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες και προσβάλλουν οι ως άνω απειλές χωρίς κανένα νόμιμο δικαίωμα το συνταγματικώς κατοχυρούμενο δικαίωμά μου για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητός μου, δεδομένου μάλιστα ότι τηρώ τας νομίμους υποχρεώσεις μου καταβάλλων τας προβλεπομένας ετησίας ασφαλιστικάς εισφοράς. Τουτ’ έστιν ενδεχομένως να μη εδικαιούμην συντάξεων και περιθάλψεως, μόνον αν δεν κατέβαλλα τις ασφαλιστικές μου εισφορές και όχι επειδή δεν χρησιμοποιώ τον ΑΜΚΑ. Η δε σκοπουμένη υπό του άρθρου 153 στέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας είναι εντελώς ασύλληπτη και εξωφρενική, καθ’ όσον ακόμη και οι κατηγορούμενοι – ενδεικτικώς – ως υπεξαιρέτες του δημοσίου χρήματος ή ως δωρολήπτες προεκλογικών ‘χορηγιών’, δικαιούνται και τυγχάνουν δικαστικής προστασίας, χωρίς να τους ζητείται ΑΜΚΑ, προφανώς λόγω της μηδεμιάς αναγκαιότητός του ως προς την άσκηση του εν λόγω ατομικού δικαιώματος, δείγμα της χαρακτηριστικής υπερβάσεως της αρχής της ευλόγου ισορροπίας που διέπει το εν λόγω νομοθέτημα.
       ΕΠΕΙΔΗ συγκεκριμένα ο ως άνω Νόμος και δη το άρθρο 153 Ν. 3655/2008 είναι αντισυνταγματικός και δεν πρέπει να εφαρμόζεται γιατί κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Σ. «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
       ΕΠΕΙΔΗ ομοίως κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 Σ. «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
ΕΠΕΙΔΗ ακόμη κατ’ άρθρο 22 Σ. «1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού».
ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 Σ. «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει».
            ΕΠΕΙΔΗ εξ άλλου κατ’ άρθρο 20 Σ. «1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει».
ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 και 2 Σ ορίζεται ότι: «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
ΕΠΕΙΔΗ, δεδομένων των ανωτέρω, δηλώ υμίν ότι απαγορεύω και δη προς τις υπηρεσίες των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες εξαρτώνται ιεραρχικώς από υμάς την μεταξύ εμού, αυτών και υμών χρήση του ΑΜΚΑ, ο οποίος ουδόλως με προσδιορίζει ως άτομο, η δε απαίτησις της χρήσεώς του υπό τας ανωτέρω απειλές του άρθρου 153 με προσβάλλει και καλείσθε να μη εφαρμόζετε την εν λόγω αντισυνταγματική διάταξη, άλλως εν περιπτώσει εμμονής στην χρήση του ΑΜΚΑ επιφυλλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος και δη αποζημιώσεως συνεπεία της προσβολής των ανωτέρω απολύτων ατομικών μου δικαιωμάτων, τα οποία, κατά τα προρρηθέντα, υποχρεούσθε να σέβεσθε και να προστατεύετε.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με την ρητήν επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματος

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

          Να πιστοποιήσητε εγγράφως προς εμέ και τις ανωτέρω υπηρεσίες εντός της υπό του Νόμου οριζομένης προθεσμίας ότι δικαιούμαι άνευ της χρήσεως του ΑΜΚΑ να συνταξιοδοτηθώ συν τω χρόνω και να εξυπηρετούμαι εν τω μεταξύ από όλες τις υπηρεσίες του Κράτους και δη των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων και να απολαμβάνω πάντων των ανωτέρω ατομικών μου δικαιωμάτων εργασίας, δικαστικής προστασίας, κοινωνικής ασφαλίσεως, ιατρικής, υγειονομικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως ως ησφαλισμένος στα ανωτέρω ταμεία, άνευ ΑΜΚΑ, αναγνωριζομένης άμα ρητώς της απολύτου αντισυνταγματικότητος της διατάξεως του άρθρου 153 Ν. 3655/2008.
                                   
                                                                          Μετά τιμής ο αιτών

                                          Β΄Κείμενο  
(Σε αυτό το κείμενο , κατα τις υποδείξεις του  Α΄κειμένου,  συμπληρώνετε  τα κενά διαστήματα)

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΙΣ
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ (στή γενική)
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ (στή γενική)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ(στή γενική)
Διεύθυνση :
Ημερομηνια :

      ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 153 Ν. 3655/2008 περί ΑΜΚΑ ορίζεται ότι από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Ν. 3655/2008 «…ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντιστοίχων παραστατικών».
          ΕΠΕΙΔΗ τυγχάνω ησφαλισμένος ως ...........................  στο Ταμείο...................................................................................                                                  και προτίθεμαι να απαιτήσω συν τη παρόδω του προβλεπομένου χρόνου να συνταξιοδοτηθώ δικαιούμενος των κυρίων και επικουρικών συντάξεων του εν λόγω Ταμείου, καθώς και των Ταμείων ................................................................................................. στα οποία έχω καταβάλει τας νομίμους εισφοράς.
          ΕΠΕΙΔΗ τυγχάνω επίσης ησφαλισμένος στο............................................................................................................................  και δικαιούμαι ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως.
          ΕΠΕΙΔΗ έχω καταβάλει πάντοτε και καταβάλλω νομίμως τις ετήσιες εισφορές μου στα Ταμεία.......................................................................................................................................................
          ΕΠΕΙΔΗ ο καθιερούμενος αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως (ΑΜΚΑ) και δη ως προς τας επαπειλουμένας υπό του ανωτέρω άρθρου 153 βαρυτάτας συνεπείας εν περιπτώσει μη χρήσεώς του προσβάλλουν την προσωπικότητά μου, καθ’ όσον περιέχουν απειλές καταργήσεως θεμελιωδών ατομικών μου δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. και ευθέως οι ανωτέρω μειωτικές της προσωπικότητός μου απειλές και κυρώσεις σκοπούν την αδιανόητη αντισυνταγματική στέρηση των συναφών με τις ανωτέρω κυρώσεις ατομικών μου δικαιωμάτων της εργασίας, της κοινωνικής ασφαλίσεως, της ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περιθάλψεως, καθώς και της δικαστικής προστασίας.
          ΕΠΕΙΔΗ οι προβλεπόμενες υπό της ειρημένης διατάξεως του Νόμου απειλούμενες σαν κυρώσεις παραβιάζουν την προβλεπομένη υπό της 25 Σ. αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας, καθ’ όσον είναι δυσανάλογες προς τον φερόμενο σαν δήθεν σκοπό του ως άνω Νόμου, τον οποίο αποσκοπούν δήθεν να ‘διασφαλίσουν’, ήτοι την διαφάνεια και την διευκόλυνση των συναλλαγών του ησφαλισμένου με τις κρατικές και δικαστικές Αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες και προσβάλλουν οι ως άνω απειλές χωρίς κανένα νόμιμο δικαίωμα το συνταγματικώς κατοχυρούμενο δικαίωμά μου για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητός μου, δεδομένου μάλιστα ότι τηρώ τας νομίμους υποχρεώσεις μου καταβάλλων τας προβλεπομένας ετησίας ασφαλιστικάς εισφοράς. Τουτ’ έστιν ενδεχομένως να μη εδικαιούμην συντάξεων και περιθάλψεως, μόνον αν δεν κατέβαλλα τις ασφαλιστικές μου εισφορές και όχι επειδή δεν χρησιμοποιώ τον ΑΜΚΑ. Η δε σκοπουμένη υπό του άρθρου 153 στέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας είναι εντελώς ασύλληπτη και εξωφρενική, καθ’ όσον ακόμη και οι κατηγορούμενοι διά βαρύτατα παραπτώματα δικαιούνται και τυγχάνουν δικαστικής προστασίας, χωρίς να τους ζητείται ΑΜΚΑ, προφανώς λόγω της μηδεμιάς αναγκαιότητός του ως προς την άσκηση του εν λόγω ατομικού δικαιώματος, δείγμα της χαρακτηριστικής υπερβάσεως της αρχής της ευλόγου ισορροπίας που διέπει το εν λόγω νομοθέτημα.
       ΕΠΕΙΔΗ συγκεκριμένα ο ως άνω Νόμος και δη το άρθρο 153 Ν. 3655/2008 είναι αντισυνταγματικός και δεν πρέπει να εφαρμόζεται γιατί κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Σ. «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
       ΕΠΕΙΔΗ ομοίως κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 Σ. «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
ΕΠΕΙΔΗ ακόμη κατ’ άρθρο 22 Σ. «1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού».
ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 Σ. «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει».
            ΕΠΕΙΔΗ εξ άλλου κατ’ άρθρο 20 Σ. «1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει».
ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 και 2 Σ ορίζεται ότι: «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
ΕΠΕΙΔΗ, δεδομένων των ανωτέρω, δηλώ υμίν ότι απαγορεύω και δη προς τις υπηρεσίες των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες εξαρτώνται ιεραρχικώς από υμάς την μεταξύ εμού, αυτών και υμών χρήση του ΑΜΚΑ, ο οποίος ουδόλως με προσδιορίζει ως άτομο, η δε απαίτησις της χρήσεώς του υπό τας ανωτέρω απειλές του άρθρου 153 με προσβάλλει και καλείσθε να μη εφαρμόζετε την εν λόγω αντισυνταγματική διάταξη, άλλως εν περιπτώσει εμμονής στην χρήση του ΑΜΚΑ επιφυλλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος και δη αποζημιώσεως συνεπεία της προσβολής των ανωτέρω απολύτων ατομικών μου δικαιωμάτων, τα οποία, κατά τα προρρηθέντα, υποχρεούσθε να σέβεσθε και να προστατεύετε.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με την ρητήν επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματος

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

          Να πιστοποιήσητε εγγράφως προς εμέ και τις ανωτέρω υπηρεσίες εντός της υπό του Νόμου οριζομένης προθεσμίας ότι δικαιούμαι άνευ της χρήσεως του ΑΜΚΑ να συνταξιοδοτηθώ συν τω χρόνω και να εξυπηρετούμαι εν τω μεταξύ από όλες τις υπηρεσίες του Κράτους και δη των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων και να απολαμβάνω πάντων των ανωτέρω ατομικών μου δικαιωμάτων εργασίας, δικαστικής προστασίας, κοινωνικής ασφαλίσεως, ιατρικής, υγειονομικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως ως ησφαλισμένος στα ανωτέρω ταμεία, άνευ ΑΜΚΑ, αναγνωριζομένης άμα ρητώς της απολύτου αντισυνταγματικότητος της διατάξεως του άρθρου 153 Ν. 3655/2008.
                                   
                                                                          Μετά τιμής ο αιτών
                                        

4 σχόλια:

 1. Πολύ ωραίο! Συγχαρητήρια!

  Έτσι μπράβο! Μπροστά στον αγώνα, όχι πίσω! Ποτέ πίσω! Αυτός θα έλεγαν και όλοι οι αγωνιστές της Πίστεως, παλαιοί και νεώτεροι.

  Και ας αφήσουμε τους διάφορους Καρδάσηδες να ανοηταίνουν επικίνδυνα...

  ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό (όχι Αυτός)

  ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φίλοι μου αυτό το κείμενο μιλάει για κάποιον που είναι κοντά στη σύνταξη και ζητάει την σύνταξη του.
  Τί κείμενο θα παρουσιάσει ένας ωρομίσθιος εργαζόμενος που η ασφάλιση του είναι μόνο για τον χρόνο που δουλεύει και το όνειρο περι συντάξεως είναι πολύ μακρυά και αυτό που θέλει κυρίως τώρα είναι να μπορεί να εργάζεται χωρις τον ΑΜΚΑ και να έχει και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
  Αν υπάρχει παρακαλώ κείμενο που έχετε και ζητάει όχι τόσο την σύνταξη όσο την εργασία ανθρώπου που δεν έχει ένσημα για σύνταξη, θα ήθελα να μας το παρουσιάσετε να το έχετε υπόψιν σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ποιά τα στοιχεία επικοινωνίας με τον καλό αυτό δικηγόρο; Μήπως έχετε κανένα email ή τηλέφωνο του; Η διεύθυνση που αναγράφεται κάτω απο το όνομα του στην αίτηση είναι πλασματική ή πραγματική;

  Γεράσιμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.