Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Κατά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλαεξανδρουπόλεως είμαστε "μαντρόσκυλα"!


Όταν οι άνθρωποι ξεχνούν το φως, και ψάχνουν στις σκιές τών υπογείων για λυχνάρι.
 Εισαγωγικό σχόλιο  απο το "Ο.Π":
Δυστυχώς  τα "Σημεία των καιρών"  δεν περιορίζονται μόνο στον χώρο  των  πολιτικών  που δεν σταματούν να δηλώνουν  με κάθε επισημότητα και δημοσίως  την  επιτακτική ανάγκη της ανάδειξης μιας  "Παγκόσμιας κυβέρνησης", ούτε  και στις  ...θεσμικές εφαρμογές  των  "εργολάβων" αυτής της αντίχριστης  "κατασκευής". 
Είναι (κατα τον λογισμό μας) επίσης  "σημείο των καιρών", η οργανωμένη και συντονισμένη  προσπάθεια  μερικών  Ιεραρχών να  αλλοιώσουν  την Αγία και Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας  μας και να οδηγήσουν το ποίμνιό τους  μακρυά απο τον  μοναδικό δρόμο της σωτηρίας , ο οποίος   ήταν είναι και θα είναι αυτός που μας υπέδειξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δια των  Αγίων Του Αποστόλων , των Αγίων Πατέρων Μαρτύρων και Ομολογητών και των Θεοπνεύστων αποφάσεων των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των εξ αυτών  παραδοθέντων εις ημάς Ιερών κανόνων.
Όσοι  λοιπόν αρνούνται να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν  έστω και ένα σημείο στίξεως απο όσα  φρόντισε η Θεία Πρόνοια να μας παραδοθούν ως  σωτηριώδης Ιερά Παρακαταθήκη,όσοι δηλαδή  θεωρούν ως προαπαιτούμενο της σωτηρίας τους να  ευρίσκονται "εις  τύπον και τόπον Χριστού",είναι κατά τον Σεβασμιώτατο  Αλεξανδρουπόλεως  "μαντρόσκυλα".
Εκτός απο τις αστήρικτες  θεολογικά  ύβρεις  και την οργίλη  ρητορική   υπεράσπισης του οικουμενισμού και της μετανεωτερικής "Θεολογίας", ο Σεβασμιώτατος έκανε ένα ακόμα βήμα.
Δήλωσε πως αυτό το διαπραχθέν αναοσιούργημα στον Ι.Ν της Παναγίας της Κοσμοσώτηρας Φερών, θα επαναλαμβάνεται απο εδώ και στο εξής  κάθε χρόνο!
Ευχόμαστε  απο την καρδιά μας και με όλη μας  τη δύναμη ο Πανάγαθος Θεός να  φωτίσει  τους ποιμένες μας  ώστε σε αυτές τις  δύσκολες  ώρες να βρεθούν  κοντά στο ποίμνιό τους και  ορθοτομώντας τον Λόγον της Αληθείας να το οδηγήσουν με ασφάλεια  στην σωτηρία και την Ανάσταση.
(Όσοι δεν θυμούνται  τι είχε συμβεί στον Ι.Ν ΠΑναγίας της Κοσμοσώτηρας μπορούν  να διαβάσουν εδώ εδώ )


πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 1/10/2010
Ἐπειδή τόν ἤλεγξε δι᾽ ἐπιστολῆς αὐστηρότατα διά τάς παγανιστικάς ἐκδηλώσεις
ΧΛΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
Μέ ἀπαξιωτικούς χαρακτηρισμούς διά τούς Ὀρθοδόξους Μητροπολίτας, καθηγουμένους Ἱερῶν Μονῶν, θεολόγους ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν βαθμίδων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν, πού ἐλέγχουν τόν Σεβ. Μεσσηνίας διά τάς σκανδαλώδεις θέσεις του περί τοῦ Παπισμοῦ, τόν Σεβ. Νικοπόλεως καί Πρεβέζης διά τάς μεταφράσεις τῶν Λειτουργικῶν θείων κειμένων. 
Ἐπίθεσιν καί κατά ὅλων τῶν «μαντρόσκυλων» τοῦ ὀρθοῦ δόγματος κ.λπ.....
Ὁ διάλογος τῶν Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι προβάλλουν θέσεις, αἱ ὁποῖαι ἔρχονται εἰς ἀντίθεσιν μέ την δογματικήν ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας μας ἤ προβαίνουν εἰς ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀπηγορευμέναι ὑπό τῆς Ἐκκλησίας κ.λπ. ἐκτραχύνεται καί εἶναι χαμηλοτάτου ἐπιπέδου. Ἀνεγνώσαμεν τάς ἀπαντήσεις τοῦ Μεσσηνίας εἰς τόν Κυθήρων καί εἰς τόν καθηγητήν τῆς δογματικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Τσελεγγίδη. Αἱ ἀπαντήσεις –δι᾽ ἐπιστολῶν– ἦσαν ἀπαξιωτικαί, ὑποτιμητικαί διά τά πρόσωπα τοῦ Κυθήρων καί τοῦ Καθηγητοῦ, κάτι τό ὁποῖον ἐπεσήμαναν καί οἱ ἴδιοι.
Ἡ ἔκπληξις, ὅμως, προέρχεται ἀπό τόν Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον......


Οὗτος ἀπαντῶν εἰς ἐπιστολήν τοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας, ὁ ὁποῖος τόν ἤλεγξε δι᾽ ἐπιστολῆς διά τάς παγανιστικάς ἐκδηλώσεις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας, χρησιμοποιεῖ ἀπαραδέκτους χαρακτηρισμούς δι᾽ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τόν Μεσσηνίας διά τάς ἀπόψεις του περί διηρημένης Ἐκκλησίας ἤ τόν Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιον διά τήν μετάφρασιν τῶν Λειτουργικῶν Κειμένων κ.λπ.
Ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι τούς ἐλέγχομεν διά τάς παρεκτροπάς των, συμφώνως μέ τόν Ἀλεξανδρουπόλεως, «δέν ἀποσκοποῦμε εἰς δημιουργικόν διάλογον καί εἰς παραγωγικούς συλλογισμούς, ἀλλά εἰς σπίλωσιν καί σκύλευσιν τῶν ἀρχιερατικῶν
προσ ωπικοτήτων». Ὅλοι ἐμεῖς, συνεχίζει ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως, ἄλλοτε παριστάνομεν «τούς φρυκτωρούς τῆς λατρευτικῆς μας γλώσσης καί ἄλλοτε τούς “μαντρόσκυλους” τοῦ ὀρθοῦ δόγματος». Θά εἴμεθα, βεβαίως, καλοί καί σώφρονες ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχομεν ἐπισκόπους διά τήν ἀσέβειάν των καί την μή τήρησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἐάν ἀπεδεχόμεθα τήν καταπάτησίν των, ἐάν ἀνεγνωρίζομεν τάς αἱρετικάς των θέσεις περί τοῦ Παπισμοῦ και τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐάν ἐχειροκροτούσαμεν τήν μετάφρασιν τῆς θείας Λειτουργίας καί τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐάν ἀπεδεχόμεθα τήν μεταπατερικήν θεολογίαν, ἡ ὁποία ἐξισώνει τήν Ἐκκλησίαν μας μέ ὅλας τάς ἄλλας Ἐκκλησίας τῶν πλανεμένων χριστιανῶν ἀλλά και τόν Βουδισμόν, τόν Ἰουδαϊσμόν και τόνΜουσουλμανισμόν καί ἐάν ἀπεδεχόμεθα ἄνευ ἀντιδράσεως και ἀντιστάσεως τάς ἀπόψεις τοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως διά τάς παγανιστικάς ἐκδηλώσεις ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι τους ἐλέγχομεν τό πράττομεν ἀπό ἀγάπην πρός τήν Ἐκκλησίαν, τούς νόμους Της, ὡς εἶναι τό Πηδάλιον κ.λπ. Βεβαίως εἰς ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν περιλαμβάνονται Μητροπολῖται, καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, μοναχοί καί μοναχαί, λαϊκοί, ὁ ἔντιμος κλῆρος, θεολόγοι–ὅλων τῶν κλάδων τῆς ἐκπαιδεύσεως κ.λπ καί τούς ὁποίους ὑβρίζει ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως. Δέν εὐθύνεται ὅμως ὁ Μεσσηνίας, ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως κ.λπ. Εὐθύνονται οἱ γέροντές των, αἱ φατρίαι ἐντός τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, πού τούς ἀνέδειξαν εἰς τό ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου καί οἱ πολιτικοί μηχανισμοί.


Ἡ ἐπιστολή

Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως πρός τόν Παροναξίας, την ὁποίαν ἀπέστειλε καί εἰς ἄλλους Μητροπολίτας ἔχει ὡς ἀκολούθως:
“Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικον, Πάρον Σεβασμιώτατε,
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά την εὐθύβολη ἐρώτησή σας σχετικά με τά ὅσα πραγματοποιήθησαν στις Φέρες καί εἰδικά στόν Ναό τῆς Παναγίας τῆς Κοσμοσώτηρας και ἀφοροῦσαν στά τῆς ἁφῆς τῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας τῶν παιδιῶν μέ νοητική στέρηση. Τά παιδιά αὐτά ἤδη λαμβάνουν μέρος στούς Πανευρωπαϊκούς Special Olympics στην Βαρσοβία κατ᾽ αὐτές τίς ἡμέρες. Οἱ Παγκόσμιοι Ἀγῶνες τῶν Special Olympics θά γίνουν στήν Ἀθήνα τον Ἰούλιο τοῦ 2011.
Κάποια τελετή ἁφῆς, ἀνάλογη με ἐκείνη τῶν “κανονικῶν” Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, πραγματοποιεῖται καί γιά αὐτούς, συνήθως στην ἀρχαία Ὀλυμπία ἤ στήν Πνύκα. Σε συζήτηση, ὅμως, πού εἶχα πρό ἔτους περίπου, μέ τήν Πρόεδρο τῶν Πανελληνίων Special Olympics κ. Γιάννα Δεσποτοπούλου, τῆς ὑπενθύμισα ὅτι αὐτά τά παιδιά μέ νοητική στέρηση, ὅπως καί ἐκεῖνα μέ κινησιακές δυσκολίες τῶν Παραολυμπιακῶν Ἀγώνων, ὀφείλουν την ἀνάδειξη τῶν εἰδικῶν–ξεχωριστῶν χαρισμάτων καί δυνατοτήτων τους στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τά ”γλύτωσε” ἀπό τόν Καιάδα καί τά ἀνέδειξε ἰσότιμα μέλη τῆς κοινωνίας μας. Τῆς ὑπενθύμισα τήν λα´ ὁμιλία τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στήν Α´ πρός Κορινθίους (12,21), ἡ ὁποία ἀπετέλεσε καί τήν κύρια ἰδική μου ὁμιλία κατά τήν ἡμέρα τῆς τελετῆς. Σᾶς τήν ἐπισυνάπτω. Ἐπικράτησε ὑγιής προβληματισμός τῆς Προέδρου καί τῶν Μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς καί ἀποφάσισαν νά ἀναγνωρίσουν αὐτήν την προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μας, παίρνοντας τήν φλόγα ἀπό τόν παλαιότερο Ὀρθόδοξο Ναό τῆς περιοχῆς μας. Ἐπειδή ἡ ἔναρξη τῶν ἐφετινῶν Πανευρωπαϊκῶν Ἀγώνων θά γινόταν στήν Βαρσοβία τῆς Πολωνίας στίς 17 Σεπτεμβρίου (ἡμέρα κατά τήν ὁποία στό Ὀρθόδοξο Ἑορτολόγιο τιμᾶμε τήν Ἁγία Σοφία καί τίς τρεῖς θυγατέρες της), ὀνομάσαμε τήν φλόγα “Flame of Faith, Love and Hope”. Ἔτσι καταστρώθηκε τό τυπικό τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Πῆρα τό φῶς ἀπό τήν ἀκοίμητη κανδήλα τῆς ὑπόγειας κρύπτης τοῦ Ναοῦ, πού τήν κρατοῦσε ἕνα ντυμένο “παπαδάκι” καί ἀπό τήν Ὡραία Πύλη το μετέδωσα στά παιδιά μέ νοητική στέρηση, πού ἦταν ντυμένα μέ τά λινά φορέματα στόν κυρίως Ναό. Ἕνα κορίτσι 11 χρονῶν μέ συνόδευε κρατώντας τήν κανδήλα. Ἦταν αὐτό πού φαίνεται στό βίντεο δίπλα μου. Ἐκεῖνο πού δέν φαίνεται εἶναι ἡ νοητική του στέρηση καί ἐκεῖνο πού δέν γνωρίζετε εἶναι τό γεγονός ὅτι δέν μποροῦσε μόνο του νά ἀκολουθήσει κάποια ἄλλη διαδρομή, παρά μόνο ὑποβασταζόμενο. Στήν Ὡραία Πύλη εὐχήθηκα* στήν Μαρία Κώττη, αὐτήν πού ὀνομάστηκε στά bloggs “πρωθιέρεια”.
Εἶναι τό 6ο παιδί ἑνός γιατροῦ ἀπό τήν Ἀθήνα, τοῦ ὁποίου ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια θρησκεύεται συνειδητά καί γι᾽ αὐτό ἡ Μαρία αὐθόρμητα μοῦ φίλησε τό χέρι, ἐνῶ ἔτρεχαν δάκρυα ἀπό τά μάτια της. Ὁ χορός τῶν ψαλτῶν μας ἔψαλε τό Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, το ὁποῖο γραμμένο μέ βυζαντινές νότες καί σέ πεντάγραμμο εἶχε διανεμηθεῖ σέ ὅλους τούς Ἕλληνες καί ξένους παρισταμένους. Συνόδευσα τά εἰδικά παιδιά μέχρι την ἔξοδο τοῦ Ναοῦ μας περιστοιχισμένος ἀπό 15 ντυμένα “παπαδάκια” ἐνῶ οἱ καμπάνες χτυποῦσαν
χαρμόσυνα. Τά παιδιά παρέδωσαν τό φῶς σέ ἀστυνομικούς Ἕλληνες, Σέρβους, Γάλλους, Ἄγγλους, Βέλγους καί Πολωνούς, οἱ ὁποῖοι θά το μετέφεραν (λόγῳ ἀδυναμίας τῶν παιδιῶν–ἀθλητῶν) μέσῳ Λιουμπλιάνας, Παρισίων, Λονδίνου και Βρυξελλῶν μέχρι τήν Βαρσοβία τῆς Πολωνίας, γιά τήν ἔναρξη τῶν Πανευρωπαϊκῶν Ἀγώνων, γεγονός πού ἤδη πραγματοποιήθηκε στίς 17 τρέχοντος μηνός.
Σεβασμιώτατε,
Δέν γνωρίζω σέ ποιά ἄλλη νεοπαγανιστική τελετή ζητήθηκε ποτέ ἀνάλογη συμμετοχή σέ ἀντίστοιχο χῶρο. Γι᾽ αὐτό, θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά διατηρῶ τήν ἄποψη ὅτι μᾶλλον νοηματοδοτήθηκε ἀλλιῶς ἡ ἐφετινή ἁφή τῆς φλόγας τῶν Special Olympics καί καμμιά συγκρητιστική τελετή δέν ἔγινε. Γιά τίς λέξεις “ἱέρειες” καί “πρωθιέρεια”, πού μεταχειρίστηκαν οἱ ἐκφωνητές τῶν ἀθηναϊκῶν ΜΜΕ, ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν ἄλλη τελετή τῆς ἀρχαίας Ὀλυμπίας, δέν αἰσθάνομαι την ἀνάγκη νά ἀπολογηθῶ, ἐπειδή στήν Ἐπαρχία μου καί στήν ἰδική μας τελετή παρόμοιες λέξεις ἀποκλείσθησαν. Δέν θά ἐπισυνάψω στό παρόν τις περιγραφές τοῦ γεγονότος ἀπό γονεῖς τῶν εἰδικῶν ἐκείνων παιδιῶν, πού καταφεύγουν στήν Παναγία μας καί στήν Πίστη μας γιά νά ἐλαφρυνθεῖ ὁ σταυρός τους (ἀλλοίμονο ὅταν πληροφορηθοῦν τά σχετικά δημοσιεύματα, πού ὀνομάζουν τά παιδιά τους “δαιμονόπληκτα”, “ἱέρειες” ἤ “εἰδωλολάτρες”).
Θά ἐπισυνάψω, ὅμως, δημοσίευμα τοῦ νεοειδωλολατρικοῦ περιοδικοῦ ΙΧΩΡ, πού “… δέν θά ἀνεχθεῖ ἄλλη φορά τήν ἴδια τελετή σέ χριστιανικό Ναό…”.
* * *
Ἐπιμένω, λοιπόν, καί θά ἐπιμείνω ἀκόμα κι ἄν μείνω μόνος μου ἐπάνω στήν γῆ, ὅτι στίς Φέρες ἐφέτος, οἱ Ἀγῶνες τῶν Special Olympics, προσανατολίσθησαν στήν φυσική τους κοιτίδα, πού εἶναι τό φιλάνθρωπο εὐαγγελικό πνεῦμα καί ὄχι τό εἰδωλολατρικό “ἀρχαῖο… ἀθάνατο”.
Σεβασμιώτατε,
Δέν θά ἐξηγοῦσα τά παραπάνω τόσο λεπτομερῶς, φοβούμενος μη τυχόν ἐκθέσω τίς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν μας μέ νοητική στέρηση, πού γιά πρώτη φορά εἶδαν τά παιδιά τους νά “πρωταγωνιστοῦν”, στό χῶρο πού οἱ ἴδιοι καταφεύγουν γιά νά ἀντλήσουν δύναμη στην ἄρση τοῦ σταυροῦ τους. Τό κάνω, ὅμως, ἐπειδή μοῦ τό ζητήσατε με τήν ἐπιστολή σας, θέλοντας να ἀποσείσω τόν σκανδαλισμό ἀπό τήν ψυχή σας, ἀλλά καί τόσων ἀδελφῶν μας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού θεωρήσατε ὅτι “ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ” πρόδωσα τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν ὁποία μόνο ἐσεῖς διαφυλάσσετε. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό τῆς πρόσφατης συνοδικῆς ἐποχῆς μας, Ἅγιε Ἀδελφέ, ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης μας στήν συλλογική ἐπισκοπική μας εὐθύνη καί ἡ φανταστική ἀναζήτηση αἱρετικῶν, προκειμένου νά διαλαληθεῖ διατόρως ἡ προσωπική μας “ὀρθοδοξότητα”. Σᾶς ὑπενθυμίζω τήν πρόσφατη ἀήθη πολεμική, πού δέχτηκε ὁ πολιός Γέροντας Νικοπόλεως Μελέτιος, σᾶς ὑπενθυμίζω καί την θεολογική ἀμφισβήτηση τοῦ ἀδελφοῦ Μεσσηνίας, τακτικές πού δεν σκοπεύουν σέ δημιουργικό διάλογο καί σέ παραγωγικούς συλλογισμούς, ἀλλά σέ σπίλωση καί σκύλευση τῶν ἀρχιερατικῶν προσωπικοτήτων τους ἀπό πρόσωπα και “κύκλους”, πού παριστάνουν ἄλλοτε τούς φρυκτωρούς τῆς λατρευτικῆς μας γλώσσας, ἄλλοτε τους “μαντρόσκυλους” τοῦ ὀρθοῦ δόγματος καί, Κύριος οἶδεν τί ἀκόμα τέξεται ἡ ἐπιοῦσα.
Ὁπότε, οἱ “ζηλωτές”, οἱ παλαιοημερολογίτες κ.λ.π. –ὅπως σημειώνετε στήν ἐπιστολή σας– ἁπλῶς ἀδράχνουν τήν εὐκαιρία τῆς ἐλλιποβαροῦς αὐτοσυνειδησίας μας, καθώς τούς τήν προσφέρουμε ἀφειδώλευτα καί μᾶς “χορεύουν” ἀνάλογα, πότε τόν ἕνα σήμερα και πότε τόν ἄλλο αὔριο. Ἐνημερωτικά σᾶς πληροφορῶ ὅτι μέ ἀπόφαση τῆς Προέδρου τῶν Special Olympics Εὐρώπης–Εὐρασίας κ. Mary Davis, ἡ ἁφή τῆς φλόγας αὐτῶν τῶν ἀγώνων θά τελεῖται μονίμως πιά ἀπό τήν Κοσμοσώτηρα. Οἱ μουσουλμανικές χῶρες τῆς Εὐρασίας, πού μελλοντικά θά τελέσουν παρόμοιους ἀγῶνες στην ἐπικράτειά τους δέν ἔχουν ἀντίρρηση!
Εὐχαριστῶ καί πάλι Ἅγιε Ἀδελφέ, γιά τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικοινωνίας μας αὐτῆς, τήν ὁποία μέ την ἄδειά σας θά κοινοποιήσω καί σε ὅλους τούς Σεβασμιωτάτους Ἀδελφούς μας, γιά τήν ἰδική τους ἐνημέρωση καί τήν λύση, ἐνδεχομένως, ἀναλόγων ἀποριῶν τους. 
Διατελῶ
Μετά τῆς ἐν Χριστῷ
ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος≫.

* Κατά λέξη: «Μαρία, σέ παρακαλῶ νά κρατήσεις μέσα σου βαθειά τήν πίστη στόν Χριστό, νά ἐλπίζεις πάντοτε σέ ἕνα καλύτερο αὔριο καί να μή πάψεις ποτέ νά ἀγαπᾶς τους ἀνθρώπους γύρω σου».

3 σχόλια:

 1. Κλεμμένο από άλλον το έχει ο σεβασμιώτατος:

  ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
  Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
  καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου
  ἐνώπιον τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
  10 Ὀκτωβρίου 2006.

  Καί ἐνῶ αὐτή εἶναι ἡ κατάστασις πολλαί Ὀρθόδοξοι δυνάμεις ἐξαντλοῦνται εἰς Δονκιχωτικάς ἐπιθέσεις ἐναντίον ἄλλων πνευματικῶν δυνάμεων, ὥστε νά διασπᾶται τό ἑνιαῖον μέτωπον τῆς Ἐκκλησίας. Καί ναί μέν ποτέ δέν ἔλειψαν ἀπό τάς αὐλάς τοῦ Κυρίου ἐκεῖνοι πού ἐπίστευαν ὅτι εἶναι τά «μαντρόσκυλα τοῦ Θεοῦ» καί γι’αὐτό πολεμοῦσαν μέ πάθος καί ὀργή κάθε ἕναν πού, κατά τήν γνώμην τους, ἦταν εὔκολος στήν προδοσία τῆς πίστεως. Πρόκειται γιά τούς γνωστούς ὀρθοδοξαμύντορες, εἰσαγγελεῖς ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος, πού ἀρέσκονται νά τρυπώνουν στά ἄδυτα τῶν συζυγικῶν παστάδων, κατά την καλβινικήν ἠθικήν, καί νά ὑπαγορεύουν, νά ἐλέγχουν καί νά θέλουν νά μετατρέψουν τήν κοινωνία σέ μοναστῆρι καί τούς ἑαυτούς των σέ κανόνες πίστεως καί ἀκριβείας. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν φοβήθηκε τούς κέρβερους αὐτούς τοῦ παραδείσου, πού ἀπειλοῦν κάθε Ἐπίσκοπο καί κάθε κληρικό μέ τήν βίβλον ἀποστασίου, μέ τήν κατασυκοφάντηση δηλ. καί τήν καταγγελίαν ὡς δῆθεν νεωτεριστῶν, οἰκουμενιστῶν, μανιχαϊστῶν, βαρλααμιστῶν, νεοεποχιτῶν, αἱρετικῶν, φιλοπαπικῶν, ἐκκοσμικευμένων, κι όλα αὐτά μπροστά σέ μιά κοινωνία πού βιώνει τόν καθημερινό ἀγῶνα γιά ἐπιβίωση, γιά ὑπέρβαση τῆς μοναξιᾶς καί ἀπόκτηση τῆς ἐλπίδος.

  http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/eisigiseis/arch_2006.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πώς να μη γίνουμε μαντρόσκυλα αφού οι βοσκοί μπάζουν τους λύκους στον περίβολο της μάνδρας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος είναι ένας εκλεκτός ιεράρχης με παραδοσιακό φρόνημα που δίνει τη μαρτυρία τη πίστεως σύμφωνα με τα δόγματα και τους κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  Γι' αυτό και βρίσκεται πολύ ψηλά στη συνείδηση των πιστών.

  Οσοι προσπαθούν να τον πλήξουν θα διαπιστώσουν ότι βρίσκεται εκτός της παρεμβολής του βέλους τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.