Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Η Ακαδημία του Βόλου αποκηρύσσει την ορθόδοξη πατερική Θεολογία 
Ο «Ορθόδοξος Τύπος» στο τελευταίο του φύλλο, της 2ας Ιουλίου 2010, αφιερώνει το πρωτοσέλιδο άρθρο του σε όσα αντιπατερικά και ανορθόδοξα ακούστηκαν στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου σε συνέδριο που έγινε πρόσφατα. Μεταφέρουμε εδώ το κυρίως ρεπορτάζ της εφημερίδας.

ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

 Ἡ ἀκαδημία θεολογικῶν σπουδῶν τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος ζητεῖ τὴν δημιουργίαν τῆς νέας μεταπατερικῆς θεολογίας, διακηρύσσει ὅτι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς δὲν εἶναι προνόμοιον μόνον τῆςὈρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐκτείνεται καὶ εἰς τὰς «ἐκκλησίας» τῶν χριστιανικῶν αἱρέσεων, ζητεῖ τὴν ἀνοχὴν καὶ τὸ ἀκαταδίωκτον τῆς αἱρέσεως, ζητεῖ τὴν δημιουργίαν μιᾶς νέας Ὀρθοδόξου Θεολογίας τῶν θρησκειῶν κ.λπ.. 
Ὁλόκληρος ἡ ἀπάντησις τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς.
Τὸ θέμα πρέπει νὰ ἀπασχολήση τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, τὴν Ἱεραρχίαν καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, διότι οὐσιαστικῶς ἡ Ἀκαδημία τοῦ Δημητριάδος ζητεῖ νὰ πετάξωμεν εἰς τὰ xρονοντούλαπα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καὶ εἰς τὰς χωματερὰς τὴν Ὀρθόδοξον Πατερικὴν Θεολογίαν......
Εἰς τὰς ἀρχὰς Ἰουνίου ἐπραγματοποιήθη ἕν διεθνὲς συνέδριον τῆς «διαβοήτου» Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς κατὰ τὰ ἄλλα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βόλου, τῆς ὁποίας τὴν διαποίμανσιν καὶ τὴν πνευματικὴν κατεύθυνσιν ἔχει ὁ οἰκουμενιστὴς καὶ νεοεποχίτης Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος. Τὸ συνέδριον εἶναι πολὺ σημαντικόν, διότι αὐτὸ ἀνέλαβε νὰ «ἐκτελέση ἐν ψυχρῷ» τὴν Πατερικὴν Θεολογία, τὴν ὁποίαν θεωρεῖ ἀτελῆ ἀνθρωπολογικῶς, νὰ ἀμφισβητήση εὐθέως Μεγάλους Πατέρας ὡς εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος κ.λπ. εἰς τὰς θέσεις των περὶ τῆς γυναικός, νὰ κηρύξη τὴν ἀνοχὴν καὶ τὸ ἀκαταδίωκτον τῶν αἱρετικῶν, νὰ ζητῆ τὴν ὑπέρβασιν καὶ τὴν ἐπαναδιατύπωσιν τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, διὰ νὰ δυνηθῆ ἡ Ἐκκλησία νὰ συμπορευθῆ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, νὰ κηρύσση τὴν Πατερικὴν Θεολογίαν ὅτι εἶναι Πατερικὸς φονταμενταλισμὸς κ.λπ.

Τὸ κυριώτερον μήνυμα, ὅμως, αὐτοῦ τοῦ διημέρου συνεδρίου εἶναι ἡ διακήρυξις ὅτι ὀφείλομεν εἰς τὸ πλαίσιον τῆς νέας Πατερικῆς Θεολογίας νὰ προχωρήσωμεν εἰς μίαν νέαν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν τῶν θρησκειῶν, διότι ἡ σωτηριώδης χάρις τοῦ Θεοῦ δὲν περιορίζεται μόνον ἐντὸς τῶν κανονικῶν ὁρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐκτείνεται καὶ εἰς τὰς ἄλλας χριστιανικὰς Ἐκκλησίας 
 (Σ.Σ. «Ο.Τ.»: Δηλαδὴ καὶ εἰς τὰς «Ἐκκλησίας» τῶν πλανεμένων – αἱρετικῶν χριστιανῶν).
Ἀνεμένομεν αἱ θέσεις τοῦ συνεδρίου νὰ ἀπασχολήσουν πολλοὺς Ἱεράρχας, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρον τὸ σῶμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἀφοῦ τὸ συνέδριον τελεῖ ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν καὶ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος. Διεπιστώσαμεν ἀντιδράσεις πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπληροφορήθησαν τὰ τεκταινόμενα ἀπὸ τὸ διαδίκτυον, διεπιστώσαμεν ἀντιδράσεις καθηγητῶν Πανεπιστημίου (μὴ θεολόγων), διεπιστώσαμεν ἀντιδράσεις κληρικῶν,
ἀλλὰ δὲν διεπιστώσαμεν ἀντιδράσεις Ἱεραρχῶν, μὲ ἐξαίρεσιν τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς.
 

Εἶναι δυνατὸν τὸ «ὄργανον» ἑνὸςΜητρολίτου (Δημητριάδος) νὰ εἰσηγῆται τὴν τοποθέτησιν τῆς Πατερικῆς Θεολογίας εἰς τὰ χρονοντούλαπα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, τὴν ἀνοχὴν πρὸς τὴν αἵρεσιν, ἡ ὁποία ἁλωνίζει εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ νὰ διακηρύσση ὅτι ἡ σωτηριώδης χάρις τοῦ Θεοῦ ἐκτείνεται καὶ εἰς αἱρετικὰς χριστιανικὰς «Ἐκκλησίας» καὶ νὰ μὴ ἀσχολῆται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Δ.Ι.Σ. ἢ νὰ μὴ ἀσχολῆται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους; 
 Ἀποδέχονται τὴν κήρυξιν τῆς Πατερικῆς θεολογίας εἰς διωγμὸν ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Δημητριάδος, ἡ ὁποία οὐσιαστικῶς ζητεῖ τὴν συμπόρευσιν τῆς Ἐκκλησίας συμφώνως μὲ τὰς συγχρόνους ἀνάγκας τῆς κοινωνίας; Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἐζήτει εἰς τὸ ὄνομα τῆς διπλωματίας τῆς ἀγάπης τοῦ Βατικανοῦ νὰ θέσωμεν εἰς τὰς ἀποθήκας τὰ δόγματα διὰ νὰ βοηθήσωμεν τὴν Ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν». Ὁ Δημητριάδος διὰ τῆς Ἀκαδημίας του ζητεῖ νὰ πετάξωμεν εἰς τὰς χωματερὰς τὴν ἀναχρονιστικήν, ἀντιφεμινιστικὴν καὶ ἐχθρικὴν πρὸς τὴν βιοηθικὴν Πατερικὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν καὶ νὰ κατασκευάσωμεν μίαν νέαν, ἡ ὁποία θὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς συγχρόνου κοινωνίας.

 Ἆραγε τὸ ἑπόμενον βῆμα ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν Νεοεποχιτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ποῖο θὰ εἶναι;

Μήπως ἡ ἀμφισβήτησις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων; Θέτομεν τὸ ἐρώτημα, διότι εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἑνώσεων τῶν «ἐκκλησιῶν» τὰ δόγματα τίθενται εἰς τὴν γωνίαν ὑπὸ τῶν κεφαλῶν, κυρίως, τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι μᾶς διδάσκουν ὅτι κονονικὴ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, κανονικὴ καὶ ἡ Παπικὴ καὶ ἡ Ἀγγλικανικὴ κ.λπ.. Τώρα ἡ Ἀκαδημία τοῦ Δημητριάδος μᾶς λέγει, ὡς ἀπόρροια τοῦ προαναφερθέντος δόγματος τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Πατερικὴ Θεολογία εἶναι φονταμελιστικὴ καὶ δὲν ὑπηρετεῖ τὴν Ἐκκλησίαν – Κοινωνίαν. 
Ἔχει ἀντιληφθῆ ὁ Δημητριάδος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁλόκληρος ἡ Ἱεραρχία ὅτι αἱ κεφαλαὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα (καὶ ἔχομεν πολλαπλῆν ἐνημέρωσιν) πανηγυρίζουν μετὰ τὰς θέσεις τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Δημητριάδος, ὁ ὁποῖος κάποτε θὰ φύγη ἀπὸ τὴν ζωήν, ἀλλὰ θὰ ἀφήση εἰς τὴν γῆν τὸν «κακὸν σπόρον» τῆς Ἀκαδημίας; Κατὰ σύμπτωσιν τὸ διήμερον συνέδριον τῆς Ἀκαδημίας ἐπραγματοποιήθη κατὰ τὰς ἡμέρας κατὰ τὰς ὁποίας ἐπεσκέπτετο ὁ Πάπας τὴν Κύπρον καὶ ὁ Ἀρχιεπ. Κύπρου κ. Χρυσόστομος διεκήρυσσεν ὅτι ὁ Πάπας εἶναι κανονικὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τὸ Βατικανὸν κανονικὴ Ἐκκλησία καὶ ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεσις.
Διαβάστε και
1 σχόλιο:

  1. Eγω ειμαι μια κοσμικια και δεν παω καθε κυριακη στην εκλησσια,εχω διαβασει ομως βιβλια που γραφουν για τους πατερες ορθοδοξου εκλησσιας.Καταρχιν ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ,ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΗΣΣΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΣΑΝ ΣΕ ΑΙΡΕΣΗ,δεν λεω να μισουμε τους αιρετικους προς θεου οχι, αλλα αυτοι διασπαστηκαν απο εμας, σε αυτο οι πατερες της εκλησσιας το λεν καθαρα,οι ορθοδοξοι δεν μπορουν να αλλαξουν η να ενωθουν με καμμια αλλη αιρεση,το αν υπαρχουν δικαιοι ανθρωποι που ειναι αιρετικοι,ο χριστος μας θα τους δικαιωσει δηλαδη δεν θα καταδικαστουν στην κολαση,θα ειναι στον παραδεισο με την μονη διαφορα οτι θα ειναι τυφλοι,δηλαδη θα ακουν,θα γευονται τον παραδεισο αλλα δεν θα τον βλεπουν, ουτε τον χριστο μονο θα τον ακουν,για αυτο με το βαπτισμα που εχουμε εμεις οι ορθοδοξοι εχουμε το προνομιο εφοσον εχουμε την αληθινη θρησκεια,δηλαδη η ορθοδοξια ειναι θεραπεια για την νεκρωση των παθων της ψυχης για να φτασουμε στην θεωση και να δουμε τον παραδεισο με τα ματια της ψυχης,το τι κανουν οι αιρετικοι ειναι δικο τους θεμα,εμεις ξερουμε την εκλησσια μας στην οποια παμε για να μας θεραπευσει,οπως π.χ ασθενει το σωμα και παμε στο νοσονομειο για να μας θεραπευσει ο γιατρος,ετσι και η ψυχη οταν ασθενει,δηλαδη ειναι σκοτισμενη νιωθει βαρια απο τα παθη και τις αμαρτιες της,ζηταει να βρει ηρεμια γαληνη και δεν μπορει,ειναι αρρωστη και πηγαινει στο νοσοκομειο δηλαδη στην εκλησσια που ειναι ο γιατρος,δηλαδη ο χριστος,ο χριστος μας θεραπευει την ψυχη,αυτο το εχει μονο η ορθοδοξια ενω οι αιρεσεις σου λεν απλως να εισαι ενα καλο παιδι γιατι αν δεν εισαι θα σε τιμωρησει ο θεος,λες και ο θεος αλλαζει συμπεριφορα, αυτο ειναι λαθος,ο θεος ειναι παντα αγαπη δεν τιμωρει κανεναν,εμεις πρεπει να αλλαξουμε να παμε στον χριστο για να μας θεραπευσει,δηλ. ειναι ο γιατρος της ψυχης, και μας δινει τα φαρμακα του, δηλαδη το σωμα και αιμα με την εξομολογιση και μετανοια φυσικα για τις αμαρτιες μας,αυτα δεν τα βγαζω απο το μαυλο μου τα ακουσα απο αγιορειτη πατερα σε κυρηγμα που εκανε και βλεπω τωρα τους ιερεις εξω οχι μονο να κραταν τους κανονες της εκλησσιας μας αλλα και να θελουν να τους αλλαξουν,ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΕΙΣ,ΘΕΛΟΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ,ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΕ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΛΕΝ ΑΥΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝ ΑΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ,ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΒΗΣΟΥΝ,ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΗΣΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΡΑΣΑ,ΝΑ ΠΑΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ,ΟΡΙΣΤΕ ΜΑΣ,ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ,ΕΞΩ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.