Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ - ΝΑΙ ΜΕΝ ....ΑΛΛΑ


Ο καλός  μας φίλος G......... μας έστειλε  ένα κείμενο αγνώστου προελεύσεως και μας ζήτησε να το σχολιάσουμε.Τον ευχαριστούμε  που  μας έδωσε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε οριμένα θέματα που πλανώνται απο εδώ και απο εκεί σαν ...αδέσποτες σφαίρες και μόνο σύγχυση δημιουργούν σε εποχές μάλιστα που ο λόγος μας θα έπρεπε  να είναι  απλός και ξεκάθαρος.


Ας δούμε πρώτα το κείμενο:
 Ο ΑΡ/ΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡ/ΟΥ «666» ...
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μέσω της Ιεράς Αποκαλύψεως (130 Κεφάλαιο) προειδοποιεί οτι κάποια στιγμή θα επιβληθεί ένα παγκόσμιο ελεγχόμενο σύστημα συναλλαγής και δέν θα είναι πιά ελεύθερος ο καθένας να συναλλάσετε, αν δέν συμβληθεί μΙ αυτόο Αυτό το οικονομικό σύστημα θα απαιτεί όσοι θέλουν να συναλλάσOΎtαι να λαμβάνουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Μέσα στο χάραγμα θα εμπεριέχεται ο αριθμός «666», ο οποίος όμως δέν τίθεται ως ένας τυχαίος αριθμός, αλλά ώς ο αριθμός του ανθρώπου -AΎtιχρίστoυ. Κι αυτό, διότι ο συμψηφισμός των γραμμάτων του ονόματος του θα έχει ως αθροιστικό αποτέλεσμα τον αριθμό «666»0
«Καί Κ'α μά τις δύνηται άγoράnαι ή πωλφαι εί μή ό cXων τό χάραΎμα, ή tΌ όνομα τoιJθηpίoυ, ή τόν άΡιθμόν το'; όJ'όματoς α ύτο ιJ ωδε ή σοφία έστίν. Ό cXων νο ι7v ψηφισάτω τόν άριθμόν το'; θηρίου ο άριθμός Ύάρ ΆVθρώπoυ έστί, κω ό άΡιθμός αύτο'; Χξς'(= 666)>> (Αποκ. 13',17-18).
(βλέπε σημείωση στην σελίδα 6)
Η ουσία του όλου θέματος είναι η κατάλυση της ελευθερίας μας (του αυτεξούσιου του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωσιν Θεού) καθώς καί η θεληματική εκ μέρους μας αποδοχή αυτού του συγκεκριμένου συστήματος που καταργεί την προσωπική μας ελευθερία και μας αναγκάζει να υποταχθούμε σΙ αυτόν (τον AΎtίχριστo) που εκφράζεται δια του συγκεκριμένου αριθμού «666».
Στο παραπάνω απόσπασμα της Ιεράς Αποκαλύψεως γίνεται λόγος για το χάραγμα ή το όνομα ή τον αριθμό του ονόματος του θηρίου. Κάθε ένα χωριστά που λαμβάνεται από τόν άνθρωπο για συναλλαγή κολάζει ώς αυτοδύναμο παραστατικό ή σημάδι του Αντιχρίστου!

Η ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΝΕΙ ΛΌΓΌ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

Ο Πρεβέζης Μελέτιος Καλαμαράς υποστήριξε οτι ο αριθμός του θηρίου «666» δέν είναι υπαρκτός ή οτι δέν είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτά τα οποία λέγει είναι πλάνες και δέν έχουν καμμία Πατερική βάση. Απάντηση στο βιβλίο του Καλαμαρά έδωσε ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Θεοδώρητος με το βιβλίο του "Ο ΑΎτίχΡιστος και το χάραγμα του".
Να σας θυμίσουμε οτι ο Μελέτιος Καλαμαράς εκπροσώπησε την διοικούσα "εκκλησία" της Ελλάδος στην
επίσημη ένωση της με τους αιρετικούς Μονοφυσίτες στις 28009.1990 στό Σαμπεζύ της Ελβετίας.
Ο αριθμός του θηρίου «666» υπάρχει καί όντως αποτελεί χάραγμα του θηρίου. Συγκεκριμένα βάση Πατερικών πηγών:
Ιερά Αποκάλυψη:
«ό cXων νουν ψηφισάτω τόν άριθμόν το';θηρίου. Άριθμός γάρ άνθΡώπου Εστί καί ό άριθμός αύτο';Χξς'» (Κεφ.
13.18). Ακόμα «ό cXων τό χάραγμα, ήτό ΌVoμα το';θηρίου ή τόν άριθμόν το'; όJJόματoς αύτο';» (Κεφο 13, 17)0
Στο Κεφο 15,2: «καί εί'δον... τούς νικωνταςοοο Εκ το,; άριθμο'; το'; όνόματος αύτο';».
Άγ. Ειρηναίος:
«χαί έν πάnι τοις σπουδαίοις καί άΡχαίOlς χεφογΡάφοις το'; άριθμο'; τούτου κειμένου» δηλ. του 6660 Περαιτέρω
σημειώνει οτι ο αριθμός αυτός είναι «ό άριθμός το,; ό!'όματος το'; θηρίου» (ΒΕΠο 5, 168)0 Καί αλλαχού:
«καταλλήλως ούν καί τό ό.·ομα αύrO'; έ'ξει τόν άριθμόν Ίξς'» (αuτ.).
Επίσης λέγει οτι το χξς' (666) εκφράζειτην κορύφωσιντης αποστασίας(ΒΕΠ. 6, 168).
Άγ. Ιππόλuτός:
<<Δώσει χάραγμα Εν τιj χειρί τιj δεξι~ και εν τφ μετώπcp 000 ή δέ σφραγίς έπί το,; μετώπου καί έπί τής δεξιάς χειρός έστίν ψί7φος Ίξς'» (ΒΕΠο 6, 287). Επίσης: «lμδε ό νούς. Ό tXων σοφίαν ψηφισά:rω τόν άριθμόν το';
θηρίου' άριθμός γάρ έστίν ΆVθρώπoυ' κω ό άΡιθμός αύro';χξς'» (ΒΕIl 6. 214).
Ακόμα: <<Μέ το 'ΚάΡαΥΡα ~ς' (666) -είναι-ro όιομα μοοτικώ; σεσημασμένοv» του Αντιχρίστου (ΒΕΠ 6, 216).
Καί: «τό liγιoν Πνεύμα δι' άριθμoιJ(χξς1 κaί τό ΟΟμα αύroιJ -Άvτιχpίστoυ-μοοτικω; 'Μήλωσεv» (ΒΕI1, 6, 213,
214,216)
Αγ. Ανδρέας:
<<Καί τό χάραγμα τού άλεθρίου όvόματoς το'; άποστάτου πασιν έπιθεnJαι σπουδάσει... Καί τήν ψήφον (666) δέ
τού θηρίου πλατύναι πανταχού έπιτηδεύσεl, ΈV τε ΏVαίί; καί πράσεσιν... »
Ο αριθμός του θηρίου χξς' είναι το σύμβολον του μυστηρίου της ανομίας και εκφράζει την άρνησην του Μεσσίου Χριστού (P.G. 106,353).
Αγ. Αρέθας καισαρείας:
<<Καί τί τό χάραγμα; Τό όνομα τού θηρίοο. Διπή (=διπλή) δέ τουτου ή γνώΤις' ή διά παραφορας (=γραφής) αι/ro';
τού ό.Jόματος ηδιά ψήφου». Δηλαδή, δtπλή θά είναι η γνώσις του ονόματος ή δια γραφής ή δι' αριθμού (666).
«Καί τήν ψήφον δέ το'; ΌVόματoς τού θηρίου πανταχού πλατύνω έπετηδεύθη, ΈV τε πράσεσιν (=πωλήσεις) κω ώνals-(=αΥορέζ), Να ό μή ΤΟUrο έπιφερόμεvoς, έν ταίί; των ΆVαγκαίων ΈVδείαις τελευτήση».
Εάν ψήφος ήταν το όνομα τότε ο στίχος θα έπρεπε μεταφρασθεί ως εξής "Και το όνομα του ονόματος του θηρίου πανταχού..." πράγμα το οποίο είναι άτοπο. Ψήφος είναι μόνο ο αριθμός χξς'. Άλλωστε και η Ιερά Αποκάλυψη αναφέρει «ό tXwv νοιΝ ψηφισάτω τόν άΡιθμόν τού θηρίου» (13, 18). Δέν λέγει «ψηφισάτω το ΌVoμα», ω.;.ά
«ψηφισάτω τόν άριθμόv». Η λέξης «ψηφος» σημαίνει αριθμός (βλέπε λεξικόν Δ. Δημητράκου).
Επίσης λέγει το κείμενο: «ό μή τoύro έπιφερόμενος». Η αντωνυμία όμως τουτο στο χωρίο αυτό όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου: «Καί τί τό χάραγμα», αναφέρεται στην λέξη "Χάραγμα" και όχι στο όνομα ή ψήφον. Στο χάραγμα με την δtπλήν όψιν, ονόματος καί αριθμού.
«Άριθμόν δέ άvθρώπoυ τό ό,Jομα εΤνω -άvrί τού ξένον, ούδέ άήθη (άγνωστον) καi έπικεκρυμμένον καί διπλόης έχόμενον, άλλά ψήφον έvτριβη καί έyνωσΜΈVΗν ΆVθρώΠOlς».
Δηλαδή το όνομα του αντιχρίστου, θα αναλσΥεί σε αριθμό ανθρώπου' καί αντί να είναι αριθμός άγνωστος καί κρυμμένος και διφορούμενος, θα αναλσΥη σε ΨΗΦΟΝ, δηλ. αριθμόν συνήθη καί γνωστόν στους ανθρώπους
(666).
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν οτι δέν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε διότι δέν έχει έρθει ακόμα ο ίδιος ο Αντίχριστος. Άλλοι λένε οτι το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην λάβουμε τον αριθμό του θηρίου (666) στο χέρι ή στο μέτωπο. Το να λέει κανείς οτι δέν πρέπει να ανησυχούμε για αυτούς τους λόγους είναι εντελώς λάθος. Διότι έχουμε την πληροφορία οτι ο αριθμός του θηρίου «666» έρχεται προ του Αντιχρίστου. Συγκεκριμένα:
Στα Ασκητικάτου Εφραίμ του Σύρου ("ΛiYyoς είς την Παρουσίαν του Κυρίου και περι της συντελείας, και εις την παρουσίαν του αντιχρίστου") διαβάζουμε: <<Διότι έπειδή εΤνω Θεόμαχον θέλει α.οι ν' άπολεσθG.»ι διότι τοιοUrον τρόπον μεταχειρίζεται ό Τύραννος, ωπε aωι νά ΒαοτάΙ:ωσι τήν σ
άνθρωποι την σφραγίδα του Θηρίου.
Ο Αρέθας λέγει: «τoύro δέ (=το χάραγμα) είς γνώρισμα τού έμπορευτέου καi μή» (P.G. 106, 680C). Μάλιστα ο ίδιος αλλά και ο Άγιος Ανδρέας Καισαρείας ομιλούν για «ψηφον έντριβη» δηλαδή αριθμό (χξς' = 666) « c1J τε πράσεσι (=πωλήσεις) κω ώvαίί; (=αγορές), Χι' ό μή τoύro έπιφερόμενος έv ταις τωv άvαγκαίων έvδείαις τελευτήση»
(Αρέθα P.G. 106, 681Α καίΑνδρέα, P.G. 106, 340 Α Β).
Ο Απ. Παύλος παρηγορών τους Θεσσαλονικείς, που ενόμισαν οτι έφθασε η Β' Παρουσία καί ο ΑντίχΡιστος, τους γράφει νά μή φοβούνται, διότι πρέπει θα έλθει η αποστασία καί θα αποκαλυφθή «ό άνθρωπος της άνομίας» δηλ. ο ΑντίχΡιστος, καί μετά θα έλθει το τέλος. Πλήν όμως τους τονίζει οτι (<τό γάρ μυστήριον ήδη ΈVεργε παι τij; ΆVoμίας».
Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς σχολιάζων τον Ιωάννην (Επιστολές) καί τον Παύλον (Β' Θεσ.) λέγει ΟΤΙ πρό Αντιχρίστου είναι παρών ο Αντίχριστος διά του Σατανά, ο οποίος ενεργεί «τό μυστήριον Tij; ΆVoμίας». Λέγει λotπόν: «c:.»περ μήπω παραγενoμΈVoυ το'; ΆVθρώπoυ Tij; άμαρτίας, το'; υίο';τij; ΆVoμίας, του Άvτιχρίστoυ, λέγω. ό ήγαπημένος TciJXpzmcfj φησί Θεολόγος, «καί νιίν, άγαπητοί, ό Άvτίχριστoς iστιν», oίίrω καί όΣταυρός Ήv ΈV τοίς προγενεστέρως καί πρό του τελεσθijναι. Ό γάρ μέγας Παυλος σαφέστερον ήρας διδάσκων, πω; καί μήπω παραγενόμενος 8' ήμlν Εσπν ό ΆντίχΡιστος, φησίν Orl «τό μυστήριον αι/roυ ΈVεργεπαι ΈV ήμlν. oίίrω καί ό Σταυρός του Χριστου μήπω γεγονώς ΈV τοϊς προπάτορσιν ήv. τό γάρ μυστήριον αύτου ΈVεργεπo ΈV αύτοις'» (Γρηγορίου Ilαλαμά. Ομιλία ΙΑ' § 3. ΕΠΕ 9, σελ. 284-286).
Με τον Σατανά συνδέει η διαχρονική σφραγίδα του ΑντιχΡίστου, το 666, όπως μέ τον Χριστόν συνδέει η διαχρονική σφραγίδα του Χριστού ο Σταυρός. Το 666 είναι διαχΡονικόν χάραγμα απο το 95 μ.Χ που εγράφη η Αποκάλυψις. Το 666 είναι πάντοτε ενεργούμενον υπό του Σατανά. Ο AVΤΊxpιστoς δέν είναι διαχρονικός και διατοπικός, riλ/.iJ. είναι ο Σατανάς που ενεργεί μετά την πτώσιν του διαχρονικά καί διατοπικά. Δέν είναι βέβαια υπέρανω τόπου και χρόνου, όπως ο Άγιος Θεός, riλ/.iJ. ενεργεί διαχρονικά καί παροντοποιεί τον Αντίχριστον καί το χάραγμά του.
Οι Πατέρες δηλώνουν οτι χαράσσεται διαχρονικά αντί του Σταυρού (Ιππόλυτος, ΒΕΠ 6, 183, 287.2, Εφραίμ Σύρος, Άπαντα 1992, τομ. Δ', σελ. 177,126, 182-3).
Ο Άγιος Ιππόλυτος μας πληροφορεί οτι το χάραγμα του αvτιxpίστoυ θα χαράσσεται αντί του Βαπτίσματος (ΒΕΠ.
6. 200. 283, 289). Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το χάραγμα (αριθμό του θηρίου «666»). Κύριο έργο του ψευδοπροφήτου καθώς και τον οπαδών του ΑντιχΡίστου είναι να σφραγίσουν, εάν είναι δυνατόν, τους πάντες ώστε να προετοιμάσει το έδαφος του Αντιχρίστου, όπως έπραξε ο Τίμιος Πρόδρομος για τον Κύριον μας. (Αποκ. Κεφ. 13, 12-18) Όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος θά σφραγίσει για του ονόματος του, όσους δέν κατώρθωσε να σφραγίσει ο ψευδοπροφήτης δια του «666» πλήν βεβαίως των «εκλεκτών».
Σύγχρονοι θεολόγοι και άλλοι υποστηρίζουν οτι ο αριθμός του θηρίου χξς' (666) έρχεται προ του ΑντιχΡίστου:
Ο Ακαδημαϊκός 1<. Μάρκος Σιώτης γράφει: «ο πατρών του Avτιχρίστoυ. ο Σατανάς θα οργανώση την σφράγιση' των ανθρ(όπων δια του αριθμού 666, πολύ πριν τα; ελεύσεως του Avτι'@ίστoυ είς τον κόσμον ... »
Κατωτέρω παραθέτουμε την γνώμη του γνωστού θεολόγου Α. Δελήμπαση αναφορικά προς το χάραγμα και την χρήση αυτού: «Το σvoμα όμως του Avτιχρίστoυ δέν είναι γνωστόν, επειδή δέν απεκαλύφθη διά τij; Αποκαλύψεως. Δια τούτο είναι μέχρι σήμερo~' άγνωστον καί θα παραμείνη άγνωστο ν μέχρι τij.; ελεύσεως του ανόμου. διότι αύτός ο Άvτίχριστoς «φορέσει» το μυσαρόν σνομα του ... Απεκαλύφθη όμως καί είναι γνωστός ο αριθμός του ονόματος του Άvτιχρίστoυ, δηλαδή «ο αριθμός αυτού χξς' (666). καί ένεκα τούτο τό χάραγμα του Avτιχpίστoυ δύναται νά γίνη καί ΠΡΟ της ελεύσεως του διά του αριθμού του ονόματος αυτού, (ός δηλοί)(JΙ καί τά γεγονότα» (Φωνή των Πατέρων,
Απριλ. 96', σελ. 7).
Ο Αρχιμ. Εμμανουήλ Καλύβας αναφέρει οτι σήμερα η αποδοχή του αριθμού του θηρίου 666 (μέσω μιας κάρτας ή άλλου μέσου) δέν απέχει απο την σφράγισιν του χεριου και μετώπου (Ιερός Αγαθάγγελος, "Περι Αντιχρίστου και 666... οι, Τεύχος 177, σελ. 37). Επίσης λέγει: "Το χάραγμα είναι κατ' ενέργειαν του Σατανά και προ εμφανίσεως του
ΆVΤιχρίστOυ. Όλα τα σατανικά σύμβολα ενεργoπoιoύvται υπο του Σ:ατανά. Προπαντός ενεργούμενον του Σατανά είναι το 666, που φανερώνει, την ταυτότητα, τον χαρακτήρα, το έργον του ΆVΤιχpίστOυ" (Υπόμνημα προς την Επιτροπήν Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για "Σένγκεν -Ταυτότητες'', Αθήνα, 2000)
Σύμφωνα με τον «Άγιο Αγαθάγγελο» (Τεύχος 178, σελ. 29) αναφέρετε: <<Μπορεί να ξεκινήσουν οι Ταυτότητες μη ηλεκτρονικές με τον Ε.ΚΑ.Μ. (666) που θα πληκτρολογήται στο κομπιούτερ ... ».

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ 

(Σχόλιο "Ο.Π" Μέχρι εδώ καλά ,απο εδώ και πέρα  το κείμενο εισάγει παραμέτρους  που πολλοί και εκ των προαναφερομένων  έχουν  απορρίψει)

Σήμερα λένε αρκετοί mστοί "εγώ δεν θα πάρω την τάδε κάρτα που έχει πάνω τον γραμμωτό κώδικα (bar code) όπως αυτό που έχουν πάνω τα προϊόντα". Άλλοι λένε: "έγω δεν θα πάρω καμμιά ηλεκτρονική κάρτα επειδή έχει στο πίσω μέρος την μαύρη μαγνητική ταινία ή το μικροτσίπ".
Είναι γεγονός οτι πρέπει να αποφύγουμε τον γραμμωτό κώδικα, τις ηλεκτρονικές κάρτες (με μαγνητική ταινία ή μικροτσίπ). Είναι επίσης γεγονός ότι όλα αυτά έχουν σχέση με την σκόπιμη παρουσία του αριθμού του θηρίου «666». ΟΜΩΣ ούτε ο γραμμωτός κώδικας, ούτε η ηλεκτρονική κάρτα, ούτε το μικροτσίπ, ούτε η μαύρη μαγνητική ταινία της κάρτας είναι η ΟΥΣΙΑ. ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ δηλ. ΤΟ «666».
Διαβάστε την Ιερά Αποκάλυψη (130 κεφάλαιο). Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τίποτα περί ηλεκτρονικής κάρτας, μαγνητικής ταινίας, μικροτσίπ; ΟΧΙ.
Λέγει όμως για το όνομα του θηρίου και για τον αριθμό του θηρίου το «666» (Κεφ. 13, στιχ. 17-18). Το όνομα του Αντίχριστου δέν είναι ακόμα γνωστό. Όμως ο αριθμός του θηρίου είναι γνωστός και είναι το χξς' δηλάδη το
«666».
Για παράδειγμα, όσοι έχουν mστωτική κάρτα μπορούν να αγοράσουν προϊόντα ακόμα και μέσω τηλεφώνου (π.χ. προϊόντα που διαφημίζονται στην τηλεόραση). Στην περίπτωση αυτή για να πληρώσουν με την πιστωτική κάρτα πρέπει να αναφέρουν τα εξής στοιχεία: α) τύπος κάρτας (π.χ. VISA), β) αριθμός κάρτας, γ) ημερομηνία λήξεως κάρτας δ) όνομα κατόχου. Όπως βλέπουμε η συναλλαγή γίνεται κάνοντας χρήση του αριθμού της κάρτας μέσω τηλεφώνου και όχι τοποθετώντας την κάρτα μέσα σε κάποιο μηχάνη μα.
Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η νέα «ΟΤΕΚΑΡΤΑ» (προσωπική ηλεκτρονική τηλεπικοινωνιακή κάρτα). Στις οδηγίες χρήσεις της κάρτας διαβάζουμε: "Πληκτρολογείτε τον αριθμό πις κάρτας σας" και παρακάτω μας λέει οτι "δέν απαιτείται καν εισαγωγή της τηλεκάρτας (στο μηχάνημα)" για να τηλεφωνήσουμε.
Τα δύο αυτά παραδείγματα βοηθούν να καταλάβουμε οτι η ουσία δέν είναι το αν η κάρτα είναι ηλεκτρονική ή απλό έντυπο αλλά ο αριθμός τον οποίο φέρει.
Άλλωστε, ο γραμμωτός κώδικας (bar code) το μόνο που κάνει είναι να κωδικοποιεί βάση του 666 (τεχνικές προδιαγραφές Ε.Α.Ν-13 και UP.C.) τον αριθμό του θηρίου.
Η ηλεκτρονική κάρτα με την μαγνητική ταινία ή το μικροτσίπ, το μόνο που επιτυγχάνει είναι η αυτόματη οπτική ανάγνωση (βάση του 666) του αριθμού του θηρίου.
Μικροτσίπ (βιοτσίπ) τα οποία εμφυτεύονται στο ανθρώπινο σώμα (δεξί χέρι ή μέτωπο) περιέχουν και αυτά τον αριθμό του θηρίου.
Ολα τα παραπάνω μέσα το μόνο που εmτυγχάνουν είναι το να δώσουν στον κάθε πολίτη τον αριθμό του θηρίου
είτε σε μορφή απλού αριθμού που πληκτρολογείτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε σε μορφή γραμμικού κώδικα
είτε σε μορφή κάρτας ή μικροτσίπ.

ΌΛΑ ΑΥΤΑ ΕΧΌΥΝ ΝΌΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ;


ΤΟ 1977, ο Δρ. Χάνρικ Έλντεμαν (Dr. Hanrick Eldeman), κύριος αναλυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήγγειλε ότι ήταν ma έτοιμος νά αρχίσει να αποδίδει προσωmκούς αριθμούς σε κάθε άνθρωπο πάνω στη γη, καθώς καί ότι σχεδίαζεινα χρησιμοποιήσειαριθμούς 18 ψηφίων, αποτελούμενους απο τρεις ομάδες των εξη ψηφίων η κάθε μία. 1
Ο Δρ. Χάνρικ Έλντεμαν αποκάλυψε οτι είναι έτοιμο προς εφαρμογή ένα ηλεκτρονικό σύστημα κομπιούτερ το οποίο θα εξαλείψει το παγκόσμιο χάος στις διεθνείς συναλλαγές. Σε μια επείγουσα σύσκεψη το 1974, στην οποία έφερε σε επαφή τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ηλεκτρονικούς συμβούλους καί τους εmστήμονες, ο Δρ. Έλντεμαν, αποκάλυψε το "ΘΗΡΙΟ", το εγκατεστημένο στις Βρυξέλλες σύστημα ηλεκτρονικού Υπερυπολογιστή. Ο ίδιος δήλωσε: <<Είναι ένα γιγάντιο αυτοπρογραμματιζόμενο κομπιούτερ. ύψους τριών ορόφων, που έχει την δυνατότητα να αριθμήσει όλους τους κατοίκους της γης».2
ι Dr. David Webber, The Point ojNo Retum. ; CFN Information Network, Jerusalem Bureau, February 1975.


 Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ "Ο.Π"
 
Είναι προφανές ότι στο κείμενο  που μας στείλατε  δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση, τουλάχιστον μέχρι το επίμαχο κεφάλαιο που αναφέρεται στις κάρτες.
Το έχουμε γράψει και εμείς και όλοι σχεδόν οι πατέρες, τα κείμενα των οποίων έχουν κατα καιρούς δημοσιευθεί και απο το ιστολόγιό μας.Η παραλαβή και η καθημερινή -αναγκαστική  χρήση μιας κάρτας  που θα υποκαθιστά την υπογραφή μας  δεν είναι το χάραγμα αλλά  ο "αρραβώνας" αν θέλετε με τις αντίχριστες δυνάμεις .Αυτό που επιβάλλουν   προς το παρόν είναι μια μορφή "προσομοίωσης"  με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τότε .Δηλαδή να εξοικειωθούμε αφ ενός στην καθημερινή χρήση μιας κάρτας που  λειτουργεί μόνο  μέσω τουαριθμού  666,αφ ετέρου στην  στέρηση των δυο σπουδαίων  δώρων του Δημιουργού προς τον άνθρωπο  δηλαδή του αυτεξουσίου και της ελευθερίας.Αν  αποδεχθούμε την δαιμονοποίηση της καθημερινότητάς μας  με την οικειοθελή παράδοση  των δύο αυτών Θεόσδωτων δώρων στις αντίχριστες εξουσίες της "Νέας Εποχής",τότε πέστε μας τι θα μας έχει απομείνει ώστε να προσελκύσουμε την Θεία Χάρη  που μόνο Εκείνη   θα μας  στηρίξει  τις κρίσιμες εκείνες ώρες  που θα μας ζητήσουν να σφραγισθούμε;
Με απλά λόγια  δεν έχει νόημα να σπουδάσουμε  την αποστασία πηγαίνοντας  στις  "πρώτες τάξεις" αφού ως  Ορθόδοξοι  βαπτισμένοι Χριστιανοί δεν έχουμε σκοπό να αποκτήσουμε  το "πτυχίο"  του αποστάτη.
Αν τώρα δεν ασκηθούμε, αρνούμενοι να συμμετάσχουμε  στο αντίχριστο  σύστημα  της "Νέας Τάξης Πραγμάτων ", προβάλλοντας δικαιολογίες  με ή χωρίς "Θεολογικό" περιεχόμενο,τί θα μας εμποδίσει απο το να καταντήσουμε  σύντομα  άνευρα  υποχείρια του;Δείτε την επιχειρηματολογία που αναπτύσεται για τα αίτια  της σημερινής οικονομικής κρίσης στην χώρα μας απο διάφορους πολιτικούς αναλυτές.Άλλοι ισχυρίζονται  ότι κάποιοι εκλεψαν και διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα ,άλλοι πάλι  προσπαθούν να ενοχοποιήσουν  ολόκληρο το λαό ή μέρος αυτού λέγοντας ότι  η διαφθορά είχε προχωρήσει τόσο που ήταν νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη  η πορεία μας.Όπως και να έχει το πράγμα,  απο αυτές τις "διαπιστώσεις" γίνεται φανερό ότι  είτε έτσι ,είτε αλλιώς  το απαραίτητο στοιχείο ήταν η παντελής απουσία  οποιασδήποτε ηθικής αντίστασης εναντίον της παρανομίας ,της απάτης,της διαφθοράς , της κλοπής.Αυτή η απώλεια των ηθικών αντιστάσεων στα διαπλεκόμενα πρόσωπα  ή τις κοινωνικές ομάδες δεν επισυνέβη  αιφνιδίως ή εφ άπαξ,αλλά ήρθε ως φυσικό αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης παιδαγωγίας στα δόγματα της "Νέας Εποχής" που θέλουν τον άνθρωπο "απελευθερωμένο" απο την "καταπίεση"  του Θεού.Αν λοιπόν αυτή η εθελούσια και σταδιακή παραχώρηση δικαιωμάτων στον άρχοντα του  κακού, οδήγησε  στην ολική απώλεια  της  διάκρισης του καλού απο το κακό και οδήγησε μια χώρα στην καταστροφή,φαντασθείτε τι θα συμβεί  με την ψυχή μας αν πράξουμε  το ίδιο, εκχωρώντας δηλαδή  (χωρίς να έχουμε το δικαίωμα) τα θεόσδωτα δώρα του αυτεξουσίου και της ελευθερίας, ασκούμενοι στην εξοικείωση με το κακό  παραλαμβάνοντας μια κάρτα  της οποίας το βασικό χαρακτηριστικό  θα είναι ο ΥΠΑΡΚΤΟΣ αριθμός του θηρίου.
Εδώ που φτάσαμε  πρέπει δυστυχώς  να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους Χριστιανισμός  "α λα καρτ"  δεν υπάρχει, ή  θα είσαι Χριστολάτρης ή Χριστομάχος όπως μας έλεγε  πριν χρόνια ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.
Με τιμή
"Ο.Π"

7 σχόλια:

 1. Αγαπητοι αδελφοι Χριστος Ανέστη.
  Και πάλι συγχαρητήρια για το έργο σας. Ηθελα απλώς να σας ενημερώσω για ένα πολύ σοβαρο θέμα,. Μεσα απο το ιστολογιό σας έμαθα για το βιβλίο "η ευθύνη" της επιλογής απο το Μπουραζέρι. Όντως το θέμα του ΑΜΚΑ και εν γένει του φακελώματος και τους σφραγίσματος είναι πολύ σοβαρό όμως σύμφωνα με πληροφορίες οι πατέρες του συγκεκριμένου κελίου δεν βρήκαν και τον πιο κατάλληλο τρόπο για να αύμνθούν. άκουσα προσφάτως απο κληρικο ότι οι πατέρς για να μην έχουν ανάγκη ιατροφερμακευτικής περίθαλψης αγόρασαν μια συσκευή βιοσυντονισμο ΜΟΡΑ. Για να αποφύγουμε την προσκύνηση του Αντιχρίστου εκουσίως προσκυνούμε τον διάβολο! Και μη χειρότερα. Θαήθελα πολυ να ενημερωθείτε για τοθέμα και να κάνετε ότι μπορείτε να σώσετε τους πατέρες απο την πλάνη. Δθιαφημίζουν μάλιστα έναν συγκεκριμένο βιοσυντονιστη ως υπάκουο του πατρός Πορφυρίου και του στέλνουν πελατία. Το θέμα είναι ΣΟΒΑΡΟ!
  κΩΣΤΉς Φλώρος
  Μαρούσι 3/5/10

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ''Ο Πρεβέζης Μελέτιος Καλαμαράς υποστήριξε οτι ο αριθμός του θηρίου «666» δέν είναι υπαρκτός ή οτι δέν είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. ''

  Mη χειρότερα... Εγώ ένας απλός άνθρωπος είμαι και το μόνο που καταλαβαίνω σχεδόν απο την Αποκάλυψη είναι γι' αυτόν τον αριθμό στον οποίο και αναφέρεται ξεκάθαρα χωρίς παραλληλισμούς... Κι οι ιεράρχες μας να αμφισβητούν το ίδιο το Βιβλίο της Καινής Διαθήκης το οποίο εκλίσθησαν να εκπροσωπήσουν;... Κύριε των Δυνάμεων... λυπήσου μας Εσύ...
  Αυτοί οι ΄΄Ιερείς'' για μένα θεωρούνται αιρετικοί και δεν θα έπρεπε να ιερουργούν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο κύριος Ιερώνυμος δεν έχει μιλιά;; Ή δεν θέλουν να χαλάσουνε το ''μαγαζάκι'' τους; Για εμάς τον ''λαουτζίκο'' που υπάρχει Θεός, ελπίζουμε ότι θα αποδωθεί δικαιοσύνη έστω κ την Ημέρα της Κρίσεως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μήπως γνωρίζετε αγαπητοί, πότε ακριβώς θα είναι υποχρεωτική η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ;
  Περίπου ρωτάω και όχι ακριβή ημερομηνία.

  ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητοι φιλοι και φιλες..

  Ειναι ξεκαθαρη η αποψη σας και κατα το πνευμα της αληθειας των Γραφων..

  Επ'αυτου,θελω ομως να σας ρωτησω και οχι οπωσδηποτε αναλυτικα,αν πιστευετε πως το χαραγμα με την εμφανιση του αντιχριστου στην ιστορια,εμπεριεχεται η οχι,στην προφητεια του Χριστου,περι του τελους των ημερων...
  Στον Ματθαιο,Μαρκο και Λουκα..

  (1)..Εμπεριεχεται η οχι η σημανση των ανθρωπων δια του χαραγματος,εκει;..

  (2)..Ειναι ερμηνευσιμη για σας αυτη η προφητεια,η ειναι, ενα ζητημα που δεν χρηζει της απαραιτητης προσοχης,αναφορικα με την Αποκαλυψη;..

  Επισης,θελω να σας ρωτησω,(3)..αν για σας ειναι διευκρινισμενη αυτη η σημανση,η αποτελει ενα προβλημα ''ανοικτο''που εν καιρω,θα γινεται ολο και πιο συγκεκριμμενο;..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΓΑΠΗΤΟΙ..

  Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ Ν'ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΗΣ..ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥΣ ΚΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ,ΠΙΣΤΟΥΣ Η ΜΗ,ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ,ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ''ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΚΑ''ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΤΣΙ,ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣ,ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ..ΠΕΡΙΠΟΥ..ΑΚΡΙΒΩΣ..

  Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΑΧΑ ΑΠ'ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ..ΤΟ ΑΡΝΙΟΝ ΤΟ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΝ..ΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ;;..

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΑΝΙΗΛ,ΜΑΤΘΑΙΟ,ΜΑΡΚΟ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ..

  ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ''ΑΝΑΓΚΗ ΓΑΡ ΕΣΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ''..ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΛΩΤ..ΚΑΙ ΝΑ ''ΒΙΩΣΕΙ''ΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ..

  ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΓΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ''ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΚΟ''ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ..ΑΠ'ΤΟ ''ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ''ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ;..ΕΤΣΙ,Ο ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΑΥΤΟ ΚΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ,ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠ'ΑΥΤΗΝ..

  ..ΟΛΑ ΤΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ''ΧΑΡΑΓΜΑ''ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ,ΕΠ'ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ,Η ΑΝΕΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,ΠΟΡΕΙΑ;

  ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΚΑΙ Ο ''ΛΥΚΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ''ΘΑΡΘΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ..

  ..ΤΟ BARCODE ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΑΡΒΥΛΑ,ΔΕΝ ΣΑΣ ''ΒΓΑΖΕΙ''ΤΑ ΜΑΤΙΑ,ΠΟΙΟ ''ΤΣΙΠΑΚΙ''ΜΩΡΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΤΕ;ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ..ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΑ''ΤΣΙΠΑΚΙΑ''AΛΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΤΟ..BARCODE!!..ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ;

  ..ΔΗΛΑΔΗ..ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΑΝ ΤΑ''ΤΣΙΠΑΚΙΑ''ENOΣ AMEΣΟΥ ΚΑΙ ΖΟΦΕΡΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ(ΤΟ..ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΑΝ!) ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΩ ΑΠ'ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΟ BARCODE ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΜΟΝΙΜΑ OYTE KOYBENTA ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ (ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ(ZEITGEIST)..

  ΥΓ1)..ΕΛΠΙΖΩ Η ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΤΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΥ..

  ΥΓ2)..ΚΑΛΑ..ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΕ,ΕΔΩ;
  ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΡΙΕΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. O Γέροντας Παίσιος έχει ήδη αποφανθεί για το θέμα κύριε του προηγούμενου σχολίου. Και ερχόντουσαν από όλον τον κόσμο πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μη προκειμένου να τον συμβουλευτούν. Εκείνος υπέδειξε με την ζωή του, εσύ ποιος είσαι...

  http://www.kyrbet.gr/profhties/gerodas_paisios/gerontas_paisios_666.htm

  Αυτό το λινκ μπορεί να σου λύσει κάποιες απορίες ως προς το ότι οι πραγματικοί Ποιμένες πρέπει να μιλάνε πριν έρθει ο λύκος να αρπάξει τα πρόβατα. Επίσης μάλλον δεν έχεις διαβάσει πολύ αυτό το blog. Eδώ τα σχόλια έχουν δείξει το πόσο δημοκρατικό είναι...
  Φιλικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΦΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ ΣΤΙΣ 04 Μαΐου 2010 9:56 π.μ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙ Ο ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ.
  ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 2000.
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΤΩΡΙΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΑΝΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΣΤΗ ΔΙΣ...
  ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΙΝ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.ΑΜΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.