Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Δεν είμαστε κυρίως πολίτες, ασφαλισμένοι,, πελάτες και φορολογούμενοι, αλλά πρώτα απ όλα άνθρωποι πλασθέντες ελεύθεροι, κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν Θεού βαπτισμένοι και μυρωμένοι ορθοδόξως

          Αναφέραμε σε προηγούμενη μας ανάρτηση ότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν την με συμβολικό τρόπο παρουσία του αριθμου 666 στο πρότυπο ΕΑΝ 13 επί τη βάσει του οποίου θά εκδίδεται ο "μοναδικός κωδικός πελάτη" 


  Κυριότερες απ αυτές είναι οι τρείς μελέτες της Ιεράς Μονής Γρηγορίου και ιδίως η τρίτη από αυτές που φέρει τόν τίτλο "Ο γραμμικός κώδικας      ( BAR CODE)  και ο αριθμός 666, Μελέτη Γ΄  (23-6-97)".  Στό εγγύς μέλλον θά την αναρτήσουμε στό "Ο.Π." .  Στή μελέτη αυτή συνεργάζονται ο ιερομόναχος Λουκάς και ο μοναχός Πρόδρομος, διπλωματούχος Ηλεκτολόγος Μηχανικός.  Ο π. Πρόδρομος χρησιμοποιεί  την τεχνογνωσία του και ἀφθονη  βιβλιογραφία ξένων ερευνητών για να τεκμηριώσει τη θέση του. Είναι ενδιαφέροντα όσα γράφονται στο τέλος της μελέτης : 

         Κ α ι   μ ό ν η   η   χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ι ς   τ ω ν   η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν   τ α υ τ ο τ ή τ ω ν   ε ίν α ι   π ο λ ύ   ε π ι κ ί ν δ υ ν η   γ ι α   τ η ν   ε λ ε υ θ ε ρ ί α   τ ο υ   α ν θ ρ ω π ί ν ο υ   π ρ ο σ ώ π ο υ,  λόγω των τρομακτικών δυνατοτήτων της Πληροφορικής.  Κ α ι  σ τ η ν   π ε ρ ί π τ ω σ η   α κ ό μ η         π   ο υ   δ ε ν   θ α   υ π ά ρ χ ε ι   τ ο   6 6 6   σ τ ι ς   τ α υ τ ό τ η τ ε ς ,   η   π α ρ α λ α β ή   τ ο υ ς          σ η μ α ί ν ε ι   τ η ν   π ρ ο σ χ ώ ρ η σ ή   μ α ς   σ ε   έ ν α   π α γ κ ό σ μ ι ο   ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ό   σ ύ σ τ η μ α , το οποίο δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως Εικόνα Θεού, αλλά ως ὑποκείμενο"των δεδομένων (Νόμος 2472/1997), που σύντομα μπορεί να καταστή αντικείμενο στα χέρια της οικονομικής ολιγαρχίας ή και αυτού κατόπιν του αντιχρίστου.
       Η χρησιμοποίησίς τους όμως θα είναι αποτρόπαια, εάν συσχετισθή κατά τινα τρόπο και με τον αριθμό 666.   
Κανείς Χριστιανός, που αναγνωρίζει και σέβεται την μαρτυρία του αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στην Αποκάλυψι, δεν μπορεί να παραλάβει ταυτότητα που να έχει τον συμβολισμό του Αντιχρίστου.
       Πολλοί αρνούνται να συσχετίσουν, ακόμη και προφανείς συμβολισμούς του 666, όπως αυτούς που υποδεικνύει η παρούσα μελέτη, με τον αριθμο που σημειώνεται στην Αποκάλυψι, τόν χξστ΄.  Δεν έχουν όμως δίκαιο.  Δ ι ό τ ι   ό χ ι   η   ύ π α ρ ξ ι ς ,   α λ λ ά   κ α ι   α υ τ ή   η   υ π ο ψ ί α   ό τ ι   κ ά π ο ι ο ς   σ υ μ β ο λ ι σ μ ό ς   τ ο υ   Χ ξ σ τ ΄   ε ν δ έ χ ε τ α ι   ν α   έ χ ε ι   έ μ φ ι λ ο χ ω ρ ή σ ε ι   σ ε   κ ά 
π ο ι ο   α ν τ ι κ ε   ί μ ε ν ο   κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό   τ η ς   τ α υ τ ό τ η τ ο ς   τ ο υ   π ρ ο σ ώ π ο υ ,           ε ί ν α ι   α ρ κ ε τ ή   ν α   π ε ί σ ε ι   τ ο υ ς   Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς   ν α   α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν   α μ έ            σ ω ς     κ α ι   δ υ ν α μ ι κ ώ ς   σ τ η ν   χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η   τ ο υ   α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ   α υ τ ο ύ (π.χ. της ηλεκτρονικής ταυτότητος).
        Ε π ι β ά λ λ ε τ α ι   μ ί α   τ έ τ ο ι α   δ υ ν α μ ι κ ή   α ν τ ί δ ρ α σ ι ς ,   δ ι ό τ ι   η   π α ρ α λ α β ή   τ ο υ   α ρ ι θ μ ο ύ   τ ο υ   Α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ   σ η μ α ί ν ε ι   ά ρ ν η σ ι   τ ο υ   Χ ρ ι σ τ ο ύ            κ α ι     σ ύ ν τ α ξ ι   μ ε   τ ο ν   Δ ι ά β ο λ ο.  Αυτό φαίνεται από την διδασκαλία της Αποκαλύψεως (14, 9-11), αλλά και από την πείρα της Εκκλησίας από τους χρόνους των Μαρτύρων.  Οι άγιοι Μάρτυρες όχι μόνο δεν ηρνούντο τον Χριστό διά λόγου, αλλά δεν ηνείχοντο ούτε συμβολικώς να ενεργήσουν κάποια ειδωλολατρική πράξη, διότι τούτο εσήμαινε γι αυτούς άρνηση του Χριστού.
        Παρότι έχει δημοσίως λεχθεί ότι στις νέες ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιηθεί ο γραμμικός κώδικας του τύπου ΕΑΝ-13 και UPC-Α, (σημ. "Ο.Π."   Τωρα μας το λένε κατάμουτρα ότι ο κωδικός πελάτη-φορολογουμένου θά ακολουθεί τό πρότυπο ΕΑΝ-13), εν τούτοις τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο. 
   Εκτός τούτου και ο οικονομικός ολοκληρωτισμός που επιβάλλεται παγκοσμίως από την οικονομική ολιγαρχία σχετίζεται άμεσα με τον γραμμικό κώδικα, έτσι ώστε να είναι πολύ πιθανή η εκπλήρωσις του λόγου της Αποκαλύψεως πε΄ρι αδυναμίας οικονομικής συναλλαγής από εκείνους που δεν θα έχουν την ηλεκτρονική πρόσβαση στο επιβαλλόμενο σύστημα συναλλαγής... 
  Επομένως η έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωσις του λαού αποτελεί προς το παρόν το πρώτο βήμα, ώστε να λάβη υπεύθυνα και με επίγνωση των συνεπειών της θέση απέναντι στο τόσο σοβαρό θέμα για την πίστη του και την προσωπική του ελευθερία.
          
             Νομίζουμε τα σχόλια περιττεύουν...

5 σχόλια:

 1. Αγαπητοί μου μάλλον κάνετε λάθος. Λέτε για την Ι.Μ.Γρηγορίου ότι κατηγορεί το ΕΑΝ-13. Μα τί λέτε;
  Ίσα ίσα λέει ότι το ΕΑΝ-13 Δεν έχει το 666. Διαβάστε παρακαλώ την ανακοίνωση της για τον ΑΜΚΑ (στην οποία απάντησε ο π.Σαράντης) και θα δείτε ότι το ΕΑΝ-13 ΔΕΝ έχει το 666. Έτσι λένε οι ειδικοί της Ι.Μ.Γρηγορίου τουλάχιστον.

  Τί είναι αυτά που γράφετε;

  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ μας φίλε ξέρουμε πολύ καλά τι γράφουμε και θα σας συνιστούσαμε να ξαναδιαβάστε (αν δεν το έχετε κάνει ήδη)τις πρόσφατες και τις παλαιότερες αναρτήσεις μας.
  Για την απάντηση του π.Σαράντου στο κείμενο που εξέδωσε για τον ΑΜΚΑ ο π.Γ. Καψάνης,απλώς σας υπενθυμίζουμε ότι είμαστε οι πρώτοι που την δημοσιεύσαμε όπως δημοσιεύσαμε και πολλές άλλες αναρτήσεις γύρω απο αυτό το θέμα.
  Διαφωνήσαμε τότε στο "εφησυχαστικό" πνεύμα του κειμένου και όχι στο ότι ο ΑΜΚΑ ως αριθμός δεν περιείχε τον δυσώνυμο αριθμό 666 (ο οποίος περιέχεται έτσι κι αλλιώς στην αποτύπωση του ΑΜΚΑ στην όποια διαδραστική κάρτα εκδοθεί).Επειδή έχετε μπερδευτεί λιγάκι σας θυμίζουμε πάλι ότι τότε ο π. Γ. Καψάνης είχε αναφέρει ότι ο ΑΜΚΑ χρησιμοποιεί τον γραμμωτό κώδικα code39 ο οποίος ως γνωστόν δεν περιέχει τον 666 .Πολύ σωστά η Ι.Μ Γρηγορίου σε μελέτη της απέδειξε στο παρελθόν ότι ο 666 υφίσταται στο σύστημα ΕΑΝ13.
  Εμείς οπως και οι υπόλοιποι καλώς ανησυχούντες Ορθόδοξοι χριστιανοί,χαιρόμαστε που η Ι. Μ Γρηγορίου συμπαρατάσεται στον αγώνα μας πληροφορώντας μέσω του νέου κειμένου της τον άμεσο κίνδυνο απο την παραλαβή του γραμμωτού κώδικα που είναι στο σύστημα ΕΑΝ13.Ευχόμαστε οι φωνές αυτές να πληθύνουν ώστε συν Θεώ να αποτρέψουμε όσο είναι κοσμικά δυνατόν την εφαρμογή αυτη την αντίχριστη εφαρμογή.Αν πάλι δεν καταφέρουμε να την αποτρέψουμε τουλάχιστον να έχουμε ενημερώσει τον πιστό λαό για τον κίνδυνο και να τον προτρέψουμε σε μαζική άρνηση παραλαβής αυτού του κώδικα.
  Τέλος σας συμβουλεύουμε να ψάξετε στις ετικεττες μας και να βρείτε τις αναρτήσεις μας με τα κείμενα του π. Σαράντηκαι άλλων που σχολιάζουν την τότε θέση του π. Γ.Καψάνη.
  Θα θέλαμε την άποψή σας γύρω απο το κύριο θέμα της ανάρτησης που είναι ο γραμμωτός κώδικας με τον οποίο θέλουν να μας "σφραγίσουν"
  Με τιμή
  "Ο.Π"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχετε δίκαιο μπέρδεψα το ΕΑΝ13 με το code39. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια ξεμπερδέματος.

  Εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας (αναφέρομαι στην τελευταία σας ερώτηση).

  ΜΕ ΤΙΜΗ
  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στέλνω και εσάς σχόλιο που έστειλα στις "ΑΚΤΙΝΕΣ" για απόσπασμα άρθρου του κ.Σάκκου http://aktines.blogspot.com/2010/06/blog-post_3807.html.  Ας μας επιτρέψει ο κ.Σάκκος να του πούμε πως κάνει μεγάλο λάθος!

  Διότι:
  α. Οι πρωτοπόροι στην αντίδραση του ΑΜΚΑ είναι οι πρώτοι που πολεμούν τον Οικουμενισμό (π.Σαράντης Σαράντος) περισσότερο απο αυτόν τον κ.Σάκκο.

  β. Ο ΑΜΚΑ δεν είναι απλό πράγμα όσο φαίνεται. Περισσότερα δείτε εδώ http://orthodox-watch.blogspot.com/

  γ. Ποτέ δεν αναλώθηκε κανείς στον ΑΜΚΑ. Ο πόλεμος κατα του ΑΜΚΑ δηλαδή κατα του μετέπειτα Φακελλώματος και της έλευσης της δικτατορίας του αντιχρίστου, δεν ήταν ποτέ εμπόδιο στην φανέρωση του Οικουμενιστικού κινδύνου.

  ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τους ρώτησα γιατί δεν το ανάρτησαν το σχόλιο μου αφού ευπρεπές και αυτοί όχι μόνο δεν τόλμησαν να απαντήσουν αλλά ούτε το δημοσίευσαν.

  Δεν τολμούν να το δημοσιεύσουν γιατί ξέρουν πως στερούνται επιχειρημάτων. Και ίσως να έχουν "ειδωλοποιήσει" κάπως τον κ.Σάκκο και δεν διανοούνται να του κάνουν κριτική!

  Αυτή είναι η αντικειμενικότητα τους και η ελευθερία της γνώμης!...

  ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.