Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Ο ΓΕΡΩΝ ΕΥΦΡΑΙΜ ,ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ "ΠΕΡΙ ΘΛΙΨΕΩΝ"


(Αφιερωμένο στον τυχερό φίλο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο "περιβόλι της Παναγίας")

* «Οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται» (Τιμ. 3, 12). ...Δια της υπομονής και της ευχαριστίας, της προς τον Θεόν, δεικνύομεν υπακοήν εις το θείον θέλημα... Λοιπόν αγωνισθώμεν· ακονίσωμεν τας ψυχάς μας εις το ακόνι της υπομονής, όπως εκφέρωμεν έργον ευάρεστον τω Θεώ.
 * Οφείλομεν να ευχαριστώμεν τον Θεόν, ο οποίος δια των δοκιμασιών μας προπαρασκευάζει την αθάνατον ψυχήν μας, δια να γίνει των αιωνίων αγαθών της βασιλείας των ουρανών κληρονόμος.
 * Την χαράν θα την διαδέχεται η λύπη και την λύπην η χαρά, καθώς η νύκτα την ημέραν. Ούτως ωρίσθη εκ του Πατρός των φώτων η οδός των σωζομένων. Μόνον δια της υπομονής και ελπίδος θα αντιμετωπισθούν πάντα τα εναντία.
 * …Όταν υπάρχει η πνευματική γνώσις, αι θλίψεις εμβολιάζονται εις τον υπομένοντα προς αγιασμόν.
 * Αι θλίψεις ελευθερώνουν τον άνθρωπο, που τας υπομένει μετά χαράς και γνώσεως, από τας αμαρτίας του και τον κανόνα αυτών· δημιουργείται και πνευματικός χαρακτήρ, γίνεται ο άνθρωπος ελεήμων, ταπεινός, πράος κ.λ.π.
 * Ο πόνος εξαγνίζει την ψυχή, την κάνει ταπεινή, πονετική, αγαθή και ούτω καταστρώνεται το έδαφος δια την θείαν επίσκεψιν.
 * Όλα τα λυπηρά μας αποστέλλονται, χωρίς πάσης αμφιβολίας, δια θεραπείαν της νοσούσης ψυχής μας, όπως δια των θλίψεων εμέσει το φαρμάκι της ηδυπαθείας και παντός πάθους...
 * Μας μαστίζει δια των θλίψεων και των πειρασμών, ίνα δυνηθεί να μας ελκύσει κοντά Του· διότι γνωρίζει ότι δια των θλιβερών της παρούσης ζωής ο άνθρωπος παραμένει κοντά Του και σώζεται. Η άνετος ζωή λίαν επικίνδυνος δια την αιώνιον σωτηρίαν και εις τους εν ανέσει ζώντας ου το του Θεού Πνεύμα κατοικεί, αλλά το του διαβόλου, κατά την έκφρασιν των πατέρων.
 * Η θλίψις είναι όργανο, εργαλείο, το οποίον κρατεί ο Θεός εις το χέρι Του· και Αυτός μόνος το εργάζεται, καθώς Του υπαγορεύει η άπειρος σοφία Του. Εις κάθε άνθρωπο διαφοροτρόπως το εργάζεται, αναλόγως της ανάγκης που έχει έκαστος.
* Μας παιδεύει ο ουράνιος μας Πατήρ όχι δια να απογνώσωμεν, αλλά δια να μετανοήσωμεν και διορθωθώμεν... Όταν υγιώς κρατηςωμεν την έννοια της παιδείας των θλίψεων, ακολουθεί πολλή θεϊκή παρηγορία.
 * Η πνευματική μόρφωση συνίσταται εις την απαλλαγή των παθών και δη του εγωισμού.
πηγή
http://klassikoperiptosi.blogspot.com/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.