Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΜΗΠΩΣ ΤΩΡΑ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ;
Eu_flag2_kym

Ας προσέξουν οι κ. Ευρωπαϊστές - Εικονομάχοι, διότι ωθούν την Ευρώπη να αντιφάσκει προς τον εαυτό της :

Κατά την συζήτηση της 17.12.2009 για τα θρησκευτικά σύμβολα στο Ευρωκοινοβούλιο, που αναβλήθηκε για την 20.1.2010, αποκαλύφθηκε ότι ο δημιουργός της σημαίας της Ευρώπης, Arsène Heitz, σχεδιαστής της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η οποία εξάλλου αρχικά σχεδιάστηκε ως σημαία του Συμβουλίου της Ευρώπης), εξήγησε ότι εμπνεύστηκε από την εικονογραφία της Θεοτόκου, από το δωδέκατο βιβλίο της Αποκάλυψης !!
Για να μην παρεμβαλλόμαστε εμείς στο εκπληκτικό αυτό κείμενο , σας το παραθέτουμε αυτούσιο :

 Θέμα: Παρουσία θρησκευτικών και πολιτιστικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους             

Στις 10.11.2009 ο βουλευτής κ. Antοniο Cancian υπέβαλε προφορική ερώτηση στην Επιτροπή (H-0414/09) και το Συμβούλιο (H-0413/09) σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο δικαίωσε προσφεύγουσα ιταλικής και φινλανδικής ιθαγένειας, η οποία αξίωνε την απομάκρυνση του Εσταυρωμένου από τις σχολικές αίθουσες. Η ερώτηση επισημαίνει τον κίνδυνο μια διασταλτική ερμηνεία της αρχής που διατύπωσε το Δικαστήριο του Στρασβούργου να οδηγήσει σε παράλογα συμπεράσματα, δηλαδή να αμφισβητήσει την παρουσία των θρησκευτικών και πολιτιστικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους.
Η Επιτροπή ήταν αρκετά λακωνική στην απάντησή της, για να αποφύγει να πάρει θέση επί του θέματος. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι, τηρουμένων των αρμοδιοτήτων, τα κοινοτικά όργανα δεν μπορούν να αγνοούν τον κίνδυνο η μεταχείριση που επιφυλάσσεται σήμερα στα σύμβολα της καθολικής θρησκείας να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά εις βάρος των συμβόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Arsène Heitz, σχεδιαστής της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η οποία εξάλλου αρχικά σχεδιάστηκε ως σημαία του Συμβουλίου της Ευρώπης), εξήγησε ότι εμπνεύστηκε από την εικονογραφία της Θεοτόκου, από το δωδέκατο βιβλίο της Αποκάλυψης: "Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ· γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα "(1).
Τι θα συνέβαινε αν ένας πολίτης απευθυνόταν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ζητούσε να αφαιρεθεί από τους δημόσιους χώρους η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι παραπέμπει στη χριστιανική παράδοση;

(1)       Επιστολή του Arsène Heitz στο Filippο Caracciοlο (Στρασβούργο, 5 Ιανουαρίου 1952).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εικονομαχική πρόταση της 15.12.09 δεν πέρασε έτσι αμαχητί.
Αναβλήθηκε διότι παρενέβη πλήθος βουλευτών απένεντι σ΄ αυτή την  νομική αυθαιρεσία .
Για όσους επιθυμούν να μελετήσουν παραθέτουμε στη συνέχεια τα ονόμαστα και τα πρακτικά:

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Οριστική έκδοση

20. Προάσπιση της αρχής της επικουρικότητας – Παρουσία θρησκευτικών και πολιτιστικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους (συζήτηση)               CRE  

Προφορική ερώτηση (O-0152/2009) που κατέθεσε ο Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς την Επιτροπή: Υπεράσπιση της αρχής της επικουρικότητας (B7-0238/2009)
Προφορική ερώτηση (O-0158/2009) που κατέθεσαν οι Antonio Cancian, Mario Mauro, Fiorello Provera, Elisabetta Gardini, Salvatore Iacolino, Crescenzio Rivellini, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Aldo Patriciello, Paolo Bartolozzi, Cristiana Muscardini, Mara Bizzotto, Barbara Matera, Lara Comi, Antonello Antinoro, Lorenzo Fontana, Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Iva Zanicchi, Licia Ronzulli, Giovanni Collino, Marco Scurria, Giancarlo Scotta', Potito Salatto, Pablo Arias Echeverría, Raffaele Baldassarre, Pilar Ayuso, Luis de Grandes Pascual, Pilar del Castillo Vera, Santiago Fisas Ayxela, Carmen Fraga Estévez, Salvador Garriga Polledo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato Adrover, Jaime Mayor Oreja, Pablo Zalba Bidegain, Salvatore Tatarella, Magdi Cristiano Allam, Mirosław Piotrowski και Konrad Szymański, προς την Επιτροπή: Παρουσία θρησκευτικών και πολιτιστικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους (B7-0239/2009)
Οι Mario Borghezio και Antonio Cancian αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.
Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις.
Παρεμβαίνουν οι Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manfred Weber, Joanna Senyszyn και Carlo Casini.
Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Γεώργιος Παπανικολάου, Anna Záborská, Magdi Cristiano Allam, Csaba Sógor και Diane Dodds.
Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot.
Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:
-Mario Mauro, Simon Busuttil και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,σχετικά με την υπεράσπιση της αρχής της επικουρικότητας (B7-0273/2009),
- Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD,σχετικά με την προάσπιση της αρχής της επικουρικότητας (B7-0274/2009),
- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,σχετικά με τα θρησκευτικά σύμβολα και την επικουρικότητα (B7-0275/2009),
- Sophia in 't Veld και Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θρησκευτικά σύμβολα και την επικουρικότητα (B7-0276/2009),
- Rui Tavares, Cornelis de Jong και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θρησκευτικά σύμβολα και την επικουρικότητα (B7-0277/2009),
- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes και David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,σχετικά με την προάσπιση της αρχής της επικουρικότητας (B7-0278/2009).
Η συζήτηση περατώνεται.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.