Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Η Επιτροπή στο Σαμπεζύ συνεφώνησε για το Αυτοκέφαλο
ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


Συνήλθεν εις το εν Σαμπεζύ Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου από 9ης έως 17ης Δεκεμβρίου 2009, η Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Των εργασιών αυτής προήδρευσεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γραμματεύς δ’ αυτής ήτο ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, Γραμματεύς επί της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
Η Διορθόδοξος Επιτροπή είχεν ως έργον αυτής αφ’ ενός μεν την ολοκλήρωσιν της ενιαίας θέσεως των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών επί του θέματος του Αυτοκεφάλου και του τρόπου ανακηρύξεως αυτού, αφ’ ετέρου δε την αναζήτησιν της ενιαίας αυτών θέσεως επί των θεμάτων του Αυτονόμου και του τρόπου ανακηρύξεως αυτού, ως και των Διπτύχων.
Η Επιτροπή, μετά την εναρκτήριον ομιλίαν του Σεβ. Προέδρου και την υπό του Σεβ. Γραμματέως εισήγησιν:
α) Εμελέτησε το περιεχόμενον της παραπεμφθείσης εις αυτήν, προς πληρεστέραν επεξεργασίαν και αναζήτησιν της ενιαίας θέσεως των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, παραγράφου του υπό της προηγουμένης, εν έτει 1993 συνελθούσης, Συνελεύσεως αυτής εγκριθέντος κειμένου περί του Αυτοκεφάλου και του τρόπου ανακηρύξεως αυτού.
Η παράγραφος αύτη αφορά εις την ανακήρυξιν δια Τόμου του Αυτοκεφάλου και τον τρόπον υπογραφής αυτού.
Η Επιτροπή ομοφώνως συνεφώνησεν ότι «Εκφράζων την συγκατάθεσιν της Εκκλησίας-μητρός και την πανορθόδοξον συναίνεσιν ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανακηρύσσει επισήμως το αυτοκέφαλον της αιτησαμένης Εκκλησίας δια της εκδόσεως του Τόμου της Αυτοκεφαλίας.
Ο Τόμος ούτος υπογράφεται υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου, συμμαρτυρούντων εν αυτώ δια της υπογραφής αυτών των Μακαριωτάτων Προκαθημένων των αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, προς τούτο προσκαλουμένων υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου».
Παρέπεμψε δε εις την προσεχή Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν την μελέτην του τρόπου εφαρμογής της επιτευχθείσης συμφωνίας.
β) Κατέγραψεν εις ευσύνοπτον και περιεκτικόν κείμενον την ενιαίαν θέσιν των Ορθοδόξων Εκκλησιών επί του θέματος του Αυτονόμου και του τρόπου ανακηρύξεως αυτού, περιγράψασα την έννοιαν και το περιεχόμενον του Αυτονόμου, την ακολουθητέαν διαδικασίαν ανακηρύξεως αυτού και τας συνεπείας αυτής.

γ) Το θέμα των Διπτύχων, παρεπέμφθη, ελλείψει χρόνου, εις την επομένην Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν.
Εν τω εν Σαμπεζύ Ορθοδόξω Κέντρω του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, τη 17η Δεκεμβρίου 2009.
† ο Περγάμου Ιωάννης, Πρόεδρος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.