Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Μιά σπάνια, θαρραλέα ὀρθόδοξη Ὁμολογία.

 
Ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ελλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τήν Διαρκῆ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23 Μαΐου 2008
Τῷ  Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυρίῳ Ἱερωνύμῳ καί τῇ Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ εἰς Ἀθήνας

Μακαριώτατέ μοι Δέσποτα,
Κατόπιν τῆς πρότριτα γενομένης ἐκλογῆς νέου Ἐπισκόπου τῶν ἐν Ἑλλάδι Οὐνιτῶν δι’ ἀποφάσεως τοῦ Πάπα Βενεδίκτου 16ου  ἐπιβεβαιοῦται πέραν οἱασδήποτε ἀμφιβολίας, ὅτι ἡ αἱρετική Παπική παρασυναγωγή, ὡς ἀπεκάλει αὐτήν ὁ ἀοίδιμος πνευματικός ἡμῶν πατήρ Ἀρχιεπίσκοπος κυρός Σεραφείμ, οὐδ’ ὅλως μετέβαλε τήν θηριώδη αὐτῆς στάσιν ἔναντι τῆς Ἀδιαιρέτου Ὀρθοδόξου  Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐξ ἥς ἀπεκόπη ὁδηγηθεῖσα εἰς μυρίας πτώσεις διαστρεβλώνουσα ὑπαιτίως καί μεθοδικῶς καί τό δόγμα καί τό πολίτευμα καί τό ἦθος τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐνθρόνισις δέ, ἐν μέσαις Ἀθήναις τήν 24ην λήγοντος μηνός Μαΐου ἐ. ἔ. τοῦ κ. Δημητρίου Σαλάχα ὡς ἐπισκόπου τῶν ἐν Ἑλλάδι Οὐνιτῶν, ἀποβάλλει τό προσωπεῖον τῆς δῆθεν ἀγαπητικῆς σχέσεως καί τῆς θεωρίας τῶν «ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν» καί ἀποκαλύπτει τό ἀληθές δυσειδέστατον πρόσωπον τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ πλήξαντος καιρίως τήν ἀλήθειαν τῆς πίστεως καί ἐμμένοντος σατανικῶς ἐν τῇ ἀφορήτῳ αὐτοῦ κακίᾳ.
Ὅθεν εὐλόγως φρονῶ ὅτι χρέος ἔχομεν, ὅπως ἐπανεκτιμήσωμεν κατόπιν καί τοῦ ἐπαισχύντου διά τήν Ἀδιαίρετον Καθολικήν Ἐκκλησίαν κειμένου τῆς Ραβέννας, τήν περαιτέρω μετοχήν ἡμῶν, ὡς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, εὐθέως πλησσομένης ὑπό τῆς κακοτρόπου Ρώμης, ἐν τῷ διεξαγομένῳ μετ’ αὐτῆς διαλόγῳ καί ἐν ταυτῷ ὅπως ἐπανεκτιμήσωμεν τήν μετοχήν ἡμῶν εἰς τό συμπίλημα τῶν αἱρετικῶν παραφυάδων τοῦ παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν λεγομένων «Ἐκκλησιῶν» ὡς καί τό λυσιτελές ἤ μή τῆς μετοχῆς ἡμῶν εἰς τούς λοιπούς μετά τῶν ἑτεροδόξων διαλόγους, διότι φοβοῦμαι ὅτι τό μόνον ἐπιτυγχανόμενον εἶναι ἡ παροχή διά τῆς ἡμετέρας συμμετοχῆς ἄλλοθι εἰς τάς ἡγεσίας αὐτῶν περί τῆς δῆθεν πνευματικῆς ἰσοτιμίας μετά τῆς Θεοϊδρύτου Ἀδιαιρέτου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐκλογή καί ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Οὐνίτου ἐπισκόπου ἐν Ἀθήναις, θέτει ἕκαστον ἐξ ἡμῶν πρό τῶν ἱστορικῶν εὐθυνῶν αὐτοῦ καί ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι ἐπιτέλους ἦλθεν ἡ ὥρα νά ἀντιδράσωμεν εἰς τόν ἐπιχειρούμενον βιασμόν τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς ἀδιαιρέτου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖον ἐπιχειρεῖ ἀνερυθριάστως ἡ ἐκπεσοῦσα Ρώμη.  Θά ἐνθυμεῖσθε ἀσφαλῶς τήν τραγικήν ἐκείνην εἰκόνα, τήν ὁποίαν ἐπαρουσίασεν ἡ τηλοψία ἐκ τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ Πάπα Ρώμης Ἰωάννου Παύλου Β΄ , ὅτε εἷς θίασος οὐνιτῶν ἀλλοεθνῶν ἔψαλλον εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν διά τούς προφανεῖς λόγους τῆς δῆθεν οἰκουμενικότητος τοῦ Παπικοῦ θρόνου ἐπιμνημόσυνον δέησιν παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Δι’ ὅ καί πάνυ εὐλαβῶς εἰσηγοῦμαι, ὅπως, δι’ Ἀποφάσεως Ὑμῶν συμπεριληφθῇ τό ἄκρως αὐτό ἐπίκαιρον θέμα εἰς τά πρός συζήτησιν θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς συγκληθησομένης τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. μέ ὁρισθησόμενον εἰσηγητήν τόν βαθυνούστατον καί ἀκραιφνέστατον θεολόγον καί πολυγραφώτατον συγγραφέα καί ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεον, ὅστις σημειωτέον οὐδεμίαν γνῶσιν τῆς ἡμετέρας προτάσεως κέκτηται.
Ἐπί δέ τούτοις ὑποβάλλων τήν ἀδιάπτωτον ἀφοσίωσίν μου Ὑμῖν, διατελῶ μετ’ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τῆς προσηκούσης τιμῆς.
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός
+ Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ

Πρόκειται γιά μιά Ἐπιστολή πού φανερώνει τήν Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς, διά τῆς ὁποίας κηρύττεται ἡ Ἀλήθεια τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.  Ἐλέγχεται μ’ αὐτήν ἡ μέχρι τώρα ἀβελτηρία καί ἀδράνεια τῶν ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν τό ἐπαίσχυντο κείμενο τῆς Ραβέννας, διά τοῦ ὁποίου ἀναγνωρίζεται τό Πρωτεῖο τοῦ Πάπα καί στήν Ὀρθοδοξία· οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν τόν Διάλογο μέ τούς Παπικούς παρά τή συνεχιζόμενη δραστηριοποίηση τῆς Οὐνίας· οἱ ὁποῖοι παρά τήν ἐνθρόνιση τοῦ Δ. Σαλάχα ὡς ἐπισκόπου τῶν Οὐνιτῶν τῶν Ἀθηνῶν σιωποῦν ἐξ... ἀγάπης! 
Ζητεῖται ἐπίσης ἡ ἐπανεκτίμηση τῆς συμμετοχῆς στό Διάλογο μέ τούς Παπικούς καί στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν.


Ἀκολουθεῖ συγχαρητήριος ’Επιστολή τοῦ ἀρχιμανδρίτου Σαράντου Σαράντου πρός τόν Μητροπολίτην Πειραιῶς γιά τήν θαραλλέα ὁμολογιακή του στάση.

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Πειραιῶς
κ. Σεραφείμ,
Ἀσπάζομαι εὐλαβῶς τήν Δεξιά σας
Χριστός Ἀνέστη!
Μαρούσι 3-6-2008
Ἐπείγομαι εὐσεβάστως νά διατυπώσω τά εἰλικρινῆ συγχαρητήριά μου γιά τήν ἐπιστολή Σας πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.
Ἡ ἀφορμή γιά τήν ἀποστολή τῆς ἐπιστολῆς Σας εἶναι πολλαπλῶν διαστάσεων καί ἐπιπτώσεων γιά τήν ἱστορία καί τήν ἐν Χριστῷ ὀρθόδοξο πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  Ὄντως ἡ ἐκλογή νέου ἐπισκόπου τῶν ἐν Ἑλλάδι Οὐνιτῶν δι’ ἀποφάσεως τοῦ Πάπα Βενεδίκτου 16ου ἀποτελεῖ τεράστιο σκάνδαλο γιά τήν ἐκκλησία μας μέ ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις στά ἐθνικά μας θέματα.
Σᾶς συγχαίρω ἰδιαιτέρως γιά τή θαρραλέα ἐν Χριστῷ ὁμολογία Σας, γιατί γίνεσθε δυνατό ἀρχέτυπο πρός ἀφύπνιση ὅλων μας, γιατί ἀποκαλεῖτε ὀρθῶς, ὀρθοδοξῶν «αἱρετική παπική παρασυναγωγή» τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ, γιατί μᾶς υπενθυμίζετε τήν ὄντως σεμνή προσωπικότητα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ὡς θαρραλέου ὁμολογητοῦ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γιά τή δυσμενῆ ἀναφορά Σας στό ὅλως ἀναμφίβολα ἐπαίσχυντο κοινό ντοκουμέντο τῆς Ραβέννας πού δυστυχῶς συνυπεγράφη ἀπό τούς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους τῆς Ἐπιτροπῆς διαλόγου παπικῶν καί ὀρθοδόξων.
Συγχαρητήρια, Σεβασμιώτατε, γιατί χωρίς φανατισμό καί χωρίς αἰσθήματα μειονεκτικότητος προκαλεῖτε τόν Σεπτό καί λίαν ἀγαπητό σέ ὅλους μας Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τούς σύν Αὐτῷ Ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, χωρίς φόβο καί πάθος, νά ἀναλάβουν τίς εὐθῦνες τους καί νά ἀντιδράσουν σέ καιρούς τόσο χαλεπούς καί ὁριακούς.
Ἀσφαλῶς, Σεβασμιώτατε, δέν ὑπαρχει κανείς λόγος νά συμφυρόμαστε μέ τήν αναίρεση τοῦ Παπισμοῦ καί νά συμμολυνόμαστε ὅλοι μας μέ τίς κακοδοξίες του καί τίς κακοβουλίες του.
Θερμότατα Σᾶς εὐχαριστῶ προσωπικῶς καί μετά τῶν σαρκικῶν μου καί πνευματικῶν μου τέκνων, Σεβασμιώτατε, γιά τήν ἀκεραία ὁμολογία Σας, χάριν τῆς ὁποίας εὐελπιστοῦμε ὅτι δέ θά ἀποσύρει τή Χάρη Του ὁ ἐν Τριάδι Θεός ἀπό τήν ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, ἀλλά θά ἀναδείξει καί ἄλλες φωνές ὁμολογίας Χριστοῦ, μήπως κάποτε ἀφυπνισθοῦν, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, καί καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι ἀπό τόν σκιώδη χῶρο τοῦ Παπισμοῦ ἤ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ, γιά νά ἀναγεννηθοῦν μέ τό ὀρθόδοξο Βάπτισμα καί χρῖσμα καί τά ἄχραντα Μυστήρια πού μόνο ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας κατέχει καί μεταδίδει. 
Ζῆθι, ἄνερ ἐπιθυμιῶν, Σεβασμιώτατε ἅγιε Πειραιῶς, βασίλευε και χαίρου τή «βασιλεία» ἥν Σοί ἔδωκεν ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.
Ὑἱκῶς Σᾶς παρακαλῶ, ἄν εἶναι εὐλογημένο, κάνετε ἕνα σχόλιο στό ντοκουμέντο τῆς Ραβέννας γιά νά μή μείνει ἀθρόα ἡ συμμετοχή τῶν ὀρθοδόξων στήν ἐκκλησιολογική ἰσοπέδωση μετά τῶν παπικῶν ἤ μᾶλλον ἡ σταδιακή ὑποτέλεια τῶν ὀρθοδόξων στό παπικό πρωτεῖο τοῦ «πρώτου» καί ἑνός δῆθεν ἐπισκόπου τῆς Ρώμης.
Τέλος ἐπιτρέψατε μου ταπεινῶς νά δηλώσω τήν πτωχή μου συμφωνία γιά τήν πρότασή Σας νά ἐνημερώσει ὁ ἅγιος Ναυπάκτου τήν Ἱεραρχία πάνω στά φλέγοντα ἤδη ἀναφερθέντα θέματα, πρίν τό «βδέλυγμα τῆς [παπικῆς] ἐρημώσεως    στῇ ἐν τόπῳ Ἁγίῳ».

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ υἱκῆς ἀγάπης
ἀσπάζομαι τή Δεξιά Σας
Ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις π. Σαράντης Σαράντος
Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Υ.Σ.  Συχωρέστε μου τό θράσος.  Δέν εἶμαι ἄξιος νά Σᾶς ὑποδεικνύω.  Προσέξτε στό περιοδικό «Ἐκκλησία», τεῦχος Ἀπριλίου 2008 σελ. 281-289 τήν ἱκανοποίηση τοῦ Καρδιναλίου Κάσπερ γιά τή συμφωνία τῆς ὀρθοδόξου Ἐπιτροπῆς στό ντοκουμέντο τῆς Ραβέννας. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.