Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ

Παραθέτουμε στη συνέχεια τρόπο επιστροφής της κάρτα με τον ΑΜΚΑ με εξώδικη διαμαρτυρία την οποία επιδίδει δικαστικός επιμελητής στο Υπουργείο Απασχόλησης.

Η επιστροφή του ΑΜΚΑ δεν σημαίνει παραίτηση από τα εργασιακά, υγειονομικά, ασφαλιστικά μισθοδοτικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας.

Αντιθέτως επισημαίνουμε στο Υπουργείο ότι στην περίπτωση που μας διαγράψει από το μητρώο ασφαλισμένων θα στραφούμε εναντίον της διοικήσεως και του συγκεκριμένου υπαλλήλου που μας διέγραψε η μας δημιουργεί προβλήματα στην παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που όφείλει να μας παρέχει το κράτος.
-------------------------------------------------------------------------------


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚAl ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων), όπως νομίμως εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 29 Αθήνα 101-10Με την ιδιότητα του εργαζομένου ως .................................., υπαγόμενος στην ασφαλιστική κάλυψη του Ασφαλιστικού Φορέα ..........................................., παρέλαβα στις .......... ........ ..... το σήμα ασφάλισης περιόδου.......................... , το οποίο σε αντίθεση με τα προηγουμένως κρατούντα, περιέχει εκτός των άλλων και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δηλαδή τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισής μου από το ενιαίο σύστημα.
Η επιβολή του εν λόγω αριθμού, που επιβλήθηκε ερήμην μου και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θρησκευτική μου συνείδηση, εφόσον με καθιστά μη αναγνωρίσιμο ως φυσικό πρόσωπο όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο Αστικός Κώδικας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα στο χρήστη του συστήματος ένα πλήθος ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων που κωδικοποιούνται στον 11 ψήφιο αριθμό (πχ. Την ημερομηνία γέννησής μου στα πρώτα έξι ψηφία) , δεν είναι από εμένα απoδεκτός.
Η άρνησή μου να τον παραλάβω στοχεύει ειδικότερα στην έμπρακτη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 2 και 13 παρ. 1, του Συντάγματος, δηλαδή την διαφύλαξη των ιδεωδών της αξiας μου ως ανθρώπου και ως πολίτη στα πλαίσια ενός δημοκρατικού ευνομούμενου κράτους, της αξιοπρέπειάς μου και της ελευθερίας της θρησκευτικής μου συνείδησης. Οι συνταγματικές αυτές διατάξεις, που δεν μπορούν να θεωρούνται ευχολόγιο, όπως και πολύ απέχουν από το να θεωρούνται αυτονόητες σήμερα, όχι μόνο αποτελούν τον πρώτο από τους δύο βασικούς πυλώνες της σύστασης του Έθνους μας, αλλά συνιστούν ταυτόχρονα και κατευθυντήριες διατάξεις για την ερμηνεία και εφαρμογή όλων των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων, που κατοχυρώνουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο εδράζεται η άρνησή μου - και με αυξημένης ισχύος Συνταγματική εξoυσιοδότηση του άρθρου 3 του Συντάγματος είναι η Xρισnανική Πίστη και μάλιστα με την μορφή της επικρατούσας θρησκείας της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συγκεκριμένα ο αριθμός αυτός, όπως πρoκύπτει από τον σχετικό νόμο (3655/08) αποτελώντας μοναδικό και ισόβιο πρoσωπικό αριθμό που δεν χαρακτηρίζει έγγραφα ή μεμονωμένες δραστηριότητες όπως άλλοι (πχ διαβατήριο, ταυτότητα, ΑΦΜ) αλλά φυσικά πρόσωπα, οδηγεί στην αριθμοποίηση του ατόμου, που αντίκειται κάθετα στις παραδόσεις και της αξίες της Ορθόδοξης Xριστιανικής πίστης, με αποτέλεσμα η αποδοχή και χρήση του να με θέτει εκτός του πληρώματος της Eκκλησίας κατά τους ιερούς κανόνες και κατά
συνέπεια να μου δημιουργεί σοβαρότατα συνειδησιακά προβλήματα.
Επομένως ο σεβασμός του συνόλου των ηθικών αρχών και αξιών που εκπηγάζουν από την συμμετοχή στη μυστηριακή και πνευματική ζωή της Ανατολικής Ορθόδοξης Eκκλησίας, επιβάλλει την εφαρμογή και την τήρηση κάπoιων κανόνων, που η παράβασή τους δεν επισείει ποινικές αλλά ηθικές κυpώσεις. Οι ηθικές κυρώσεις όμως, είναι

και οι κατεξοχήν σημαντικές, εάν αφορούν σε ζητήματα απόλυτα, σαν αυτό της θρησκευτικής συνείδησης, όπως αvτίστοιχα, απόλυτα, είναι και τα συνταγματικά δικαιώματα της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 5).
Η υποχρεωτική παραλαβή επομένως του ΑΜΚΑ, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή επιβάλλεται (υπουργική απόφαση, προεδρικό διάταγμα, ακόμα και νόμο) προσβάλλει ευθέως τη θρησκευτική μου ελευθερία, δηλαδή το απόλυτο Συνταγματικό δικαίωμά μου, που άπτεται της αξίας μου ως ανθρώπου, όπως σχετικά τυποποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω από το Ελληνικό Σύνταγμα και την Eυρωπαική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει , γιατί , μεταξύ άλλων, το σύστημα δεν διασφαλίζει την πρoστασiα των προσωπικών μου δεδομένων από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους από άγνωστες τράπεζες πληροφοριών.
Επειδή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποχρεωθώ από κανένα Ταμείο, Οργανισμό ή άλλο φορέα να υπαχθώ στο εν λόγω σύστημα παραλαμβάνοντας τον ΑΜΚΑ.
Επειδή η αποδοχή και χρήση του είναι ευθέως αντισυνταγματική γιατί αντιβαίνει το δικαίωμα να απολαμβάνω ακώλυτα το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκευτικής μου συνείδησης.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΩ


- Να εξαιρεθώ από την παραλαβή του, να μην εισαχθεί ο εν λόγω ΑΜΚΑ στο πληροφοριακό σύστημα και να παραμείνει σε ισχύ ο ήδη υπάρχων αριθμός Α.Μ. Ασφαλισμένου .. ............. , όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
- Δηλώνω ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τον εν λόγω αριθμό, παρά το γεγονός ότι θα υπόκειμαι πλήρως ως ασφαλισμένος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ένταξή μου ως ασφαλισμένου στο Ταμείο σας.
- Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου που θα προκύψει από την αδυναμία μου να αποδείξω την ιδιότητά μου ως ασφαλισμένου στις αρμόδιες προς έλεγχo διοικητικές αρχές σε περίπτωση διαγραφής μου από τα μητρώα ασφαλισμένων
- Αιτούμαι όπως το ασφαλιστικό μου Ταμείο συνεχίσει κανονικά την παροχή όλων των ευεργετημάτων που απολαμβάνω ήτοι ασφαλιστικών, μισθολογικών, υγειονομικών και συνταξιοδοτικών σύμφωνα με το ισχύον κατά την έναρξη της απασχόλησής μου νομικό πλαίσιο που κατευθύνει τις αμοιβαίες συμβατικές μας δεσμεύσεις με τον οικείο Ασφαλιστικό μου Φορέα, χωρίς καθυστερήσεις και προσκόμματα όπως ακριβώς συνέβαινε μέχρι σήμερα, διαφορετικά επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μου τόσο κατά της Διοίκησης όσο και κατά του υπογράφοντος την αvτισυνταγματική διοικητική πράξη υπαλλήλoυ.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο YΠOYPΓEΙO AΠAΣXOΛHΣHΣ ΚAΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ όπως νομίμως εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός.......................................
παραδίδοντας ταυτόχρονα την με αριθμό.......................... κάρτα ΑΜΚΑ, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες.

10 σχόλια:

 1. ΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΩΔΙΚΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ; ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΞΟΔΙΚΟ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΤΥΣ ΤΙΠΟΤΕ ΤΟ ΕΠΙΛΉΨΙΜΟ (BARCODE, 666 κλπ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΞΟΔΙΚΟ ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΟΥΝ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΣΗΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΠΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΖΙ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ. ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΏΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΑ 20.000 ΑΤΟΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τ ΥΠΟΥΡ. ΑΠΑΣΧ. & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  με ανακοίνωση και εις απάντηση όλων όσων επέστρεψαν την κάρτα λέει πως ισχύει ό,τι έχει ορίσειτο Υπουργείο. Έτσι ακριβώς. Οπότε γίνεται υποχρεωτική η λήψη της κάρτας.
  Τώρα, αν γίνει κάποια μαζική κίνηση διαμαρτυρίας, βεβαίως οφείλουμε να συμμετάσχουμε. Το θεωρώ απαράδεκτο να μη μεπροστατεύει το κράτος μου και να προστατεύει όλους τους ξένους, να μη δείχνει ευαισθησία στα πιστεύω μου και να σέβεται όλους (μα όλους) τους αλλόθρησκους. Έλεος πια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΠΟ ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ???ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ.ΑΠΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΑΡΚΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΒΓΑΖΟΥΝ Α.Μ.Κ.Α ΕΙΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ.ΕΞΑΛΟΥ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ,ΘΑ ΛΕΕΙ ΑΠΛΑ ΔΙΠΛΑ (Αντιρρησίας συνείδησης)ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ {ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ} ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Προσωπικά πιστεύω ότι χρειαζομαστε νομική και κατ΄επέκταση συνταγματική κάλυψη που ενας καλός δικηγόρος θα μας την παρέχει. Πρέπει να κατωχυρωθουν τα συνταγματικά μας δικαιώματα με αγώνα (αν και δεν χρειαζόταν) και να προβλεβθεί ιδιαίτερη νομοθετική ρύθμιση για εμας τους νομιμόφρονες και ελέυθερους Έλληνες πολίτες ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ και θα μας δινει τη δυνατότητα να εργαζόμαστε και να ασφαλιζόμαστε με τον τρόπο που γινόταν μεχρι σήμερα και οχι να αριθμοποιούμαστε και να φακελωνόμαστε ηλετρονικά. Χρειάζεται οργάνωση και μια δυναμική παρουσία ωστε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Αν μας δινεται η δυνατότητα μέσω της σελιδας αυτής ας κινηθούμε ο καθενας προς ανεύρεση νομικών που να συντάσσονται τουλάχιστον αν οχι καθ' ολοκληρία με τις απόψεις αυτές (δηλαδή να θεωρούν απαγορευτικό και επιλήψιμο την κατοχή και χρήση του ΑΜΚΑ) και ας ενημερωθούμε και οι υπόλοιποι για ενα ενωμένο αγωνα. Εγω θα το κάνω στην πόλη μου (Λάρισα) και θα σας ενημερώσω απ΄αυτό το φόρουμ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προς το παρόν μέχρι τα Χριστούγεννα δεν είναι απαραίτητοτο ΑΜΚΑ. Μετά δεν ξέρω. Νομίζω πως αν αντιδρούμε με διαφόρους τρόπους θα καθυσταρήσει κι άλλο.

  Οι επιστροφές είναι γύρω στις 35.000 αλλά τις ξαναστέλνουν πάλι πίσω στον κόσμο.
  Εγώ θα έλεγα να αρχίσουμε να καταστρέφουμε τις κάρτες που μας στέλνουν.
  Πάντως η Εκκλησία συνεδριάζει και σύντομα θα πάρει θέση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Με το ανωτέρω εξώδικο έστειλα το μίασμα ΑΜΚΑ στη Σταδίου 29 με δικαστική επιμελήτρια, στα τέλη Νοέμβρη.
  Σήμερα 30-12-09 βρήκα επιστολή τους με την οποία μου έστειλαν πίσω την κάρτα. Υπογράφει η Προισταμένη του Γ' Τμήματος της Δ/νσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών Ευαγγελία Μπαγγέ.

  Ορκίστηκα να τους τη στέλνω διαρκώς πίσω.
  Αύριο θα την στείλω στην Πειραιώς 40 που είναι ο Υπουργός.

  Άν μου την ξαναστείλουν πίσω, θα την στείλω στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ Συγγρού 101 (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) η αλλιώς Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κυβέρνησης Αντιχρίστου.
  Θα το στέλνω πίσω το σίχαμα, μέχρι να με βαρεθούν.
  Ενα έχω να πω. Είναι φασίστες και αντίχριστοι. Και ανθέλληνες. Σφουγγοκολάριοι των Bilderberg, και παρακοιμώμενοι των Σιωνιστών. Όλοι τους.

  Υπολογίζω πολύ στις προφητείες του Γέροντα Παίσιου. Αυτοί πάνε να μας ξεπουλήσουν τώρα, να μας εξαφανίσουν ει δυνατόν. Αλλά δεν θα αφήσει ο Χριστός. Στα μούτρα τους θα ξεσπάσει όλο το κακό που ετοιμάζουν, και θα το λουστούν υπο μορφήν πολέμου. Όπου νά'ναι τελειώνει η Εγνατία...
  Μέτά, λεει ο Γέροντας, θα γίνει η αναλαμπή της Ορθοδοξίας.

  Αμήν και πότε! Κουράγιο αδέρφια.

  Μία αγανακτισμένη Ελληνίδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. κάνω εισαγωγή για θεραπεία στο νοσοκομείο κάθε 6-7 εβδομάδες. Μέχρι τώρα δεν έχω λάβει καμία κάρτα αλλά γνωρίζουν τον αριθμό μου, αφού με εξυπηρετούν κανονικά χωρίς να μου ζητήσουν τίποτα. Εχω ασφάλεια ΙΚΑ
  1. Πως ξέρω αν έχω παραλάβει την κάρτα, ερήμην μου;
  2. Που μου χρειάζεται, εφόσον το νούμερο μου υπάρχει(;) παντού καταχωρημένο;
  3. Τι διαφορά έχει να έχω την κάρτα, από το να γνωρίζουν οι υπηρεσίες απλως το νούμερο και να το χρησιμοποιούν, όποτε υπάρχει ανάγκη;
  Δηλαδή θέλω να πω ότι μας έχουν ήδη φακελώσει, χωρίς να αποδεκτούμε ή όχι καμία κάρτα.
  Τί ισχύει τελικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. εγω ρε παιδια εκανα αιτηση για αμκα
  και το μετανοιωσα

  τι μπορω να κανω ακουω προτασεις τι μπορω να κανω τωρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι μια ανώνυμη εταιρία και είναι παράνομο και αντισυνταγματικό να συγκεντρώνει όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Στην ουσία ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να σφραγίσει με την επίσημη στρογγυλή σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας το έγγραφο έκδοσης του ΑΜΚΑ αλλά ούτε και το δημόσιο έχει το δικαίωμα να σφραγίσει ακριβή αντίγραφα του παραπάνω εγγράφου. Θα πρέπει να ορισθεί ένας καλός και έμπειρος δικηγόρος που θα ερευνήσει το θέμα, αλλά σίγουρα υπάρχουν παρατυπίες, παράνομες πράξεις και αντισυνταγματικότητα σε όλη αυτή την υπόθεση έκδοσης ΑΜΚΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.