Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Οι συνέπειες του χαράγματος και η σχέση του με τον ΑΜΚΑ

Είναι συγκλονιστικά και πολύ διδακτικά αυτά που διαβάζουμε στο Βίο και το μαρτύριο του Αγίου νέου Οσιομάρτυρος Ευθυμίου του Πελοποννησίου που μαρτύρησε στην Κων/πολη το 1814.
Μετά από κάποιες δυσκολίες του Παρακινημένος από κάποιον αρνησίχριστο,
<απήλθε μετ' αυτού αυτοθελήτως εις τον Ραϊς Εφένδην και ήρνήθη φευ! τον Χριστόν και εδέχθη την πλάνην του Μωάμεθ, και μετά τρεις ημέρας περιετμήθη κατά τον νόμον του επαράτου και πλάνου! Εξώμοσε μεν ο Ελευθέριος[είναι το κοσμικό όνομα του Αγίου], αλλ' η χάρις από αυτόν παντελώς δεν ανεχώρησεν. Όθεν ευρισκόμενος εις τους αφορήτους πόνους της περιτομής, ενθυμείτο πάλιν την πάτριον του θρησκείαν και ευσέβειαν, αναπολών εις τον νουν το όνομα του γλυκυτάτου Ιησού Χριστού, αναμιμνήσκετο του ουρανίου πατρός, ως ο άσωτος υιός. Και ήθελε μεν να επικαλεσθή την θείαν αυτού βοήθειαν, αλλ'εμποδίζετο και δεν ηδύνατο, διότι έλαβε το χάραγμα της σφραγίδος του νοητού αντιχρίστου και εις την δεξιάν του χείρα και εις το μέτωπον, και δεν εδύνατο ούτε χείρας οσίας να άρη εις τον ουρανόν, ούτε τον ηγεμόνα νουν να διευθύνη προς το τρισήλιον σέλας της θεότητος. Όθεν καταφεύγει εις μόνα τα δάκρυα, και ευθύς ότε ήκουσε τον αλέκτορα της συνειδήσεως φωνούντα και ελέγχοντα αυτόν δια τό τόλμημα της εξωμόσεως, εξήλθεν έξω με τον νουν του, από την αυλήν της παρανόμου και αθέου εκείνης θρησκείας, εις την οποίαν τότε είχεν εισέλθει, και έκλαυσε πικρώς ως άλλος Πέτρος. Τοσαύτα δε ήσαν εκείνα τα δάκρυα, ώστε θαρρώ ειπείν, ότι τα εδέχθη ο φιλόψυχος Ιησούς και αντεσήκωσε την προλαβούσαν άρνησιν του Ελευθερίου, ως και του πρωτοκορυφαίου Πέτρου>.

Μετά την επιστροφή του στην χριστιανική πίστη ο Ελευθέριος έγινε μοναχός με το όνομα Ευθύμιος, οδηγήθηκε στο μαρτύριο και αξιώθηκε να αναδειχθεί μάρτυρας του Χριστού και να τιμάται ως Άγιος από την Εκκλησία.

Η ισλαμική περιτομή ήταν και είναι μιά προτύπωση του χαράγματος του Αντιχρίστου. Παρά την άρνηση η θεία Χάρις δεν απομακρύνθηκε από τον Ελευθέριο. Όμως εκείνος αδυνατούσε να υψώσει τα χέρια του στο Θεό, να κάμει το σημείο του Σταυρού και να προσευχηθεί. Μόνο να κλάψει μπορούσε. Και η μετάνοιά του έγινε δεκτή.

Δεν θα συμβεί όμως το ίδιο με το χάραγμα όχι του νοητού αλλά του ορατού Αντιχρίστου. Τότε όχι μόνο το σταυρό του δεν θα μπορεί να κάμει ο λαβών το χάραγμα αλλά ούτε μετάνοια να επιδείξει, ούτε δάκρυα θά μπορεί να χύσει, διότι η Χάρις θα απομακρυνθεί τελείως με την αποδοχή του χαράγματος. Όποιος λάβει το χάραγμα που θα δώσουν οι άνθρωποι του Αντιχρίστου <βασανισθήσεται εν πυρί και θείω ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Kαι ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει, και ουκ έχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυκτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού, και εί τις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού> (Αποκ. 14, 10-11).

Ο ΑΜΚΑ ασφαλώς δεν είναι το χάραγμα. Όμως με την αποδοχή του μπαίνει κάποιος στη διαδικασία του χαράγματος. Ειδικά με την ηλεκτρονική του μορφή δέχεται ένα είδος αρραβώνος με τον Αντίχριστο. Κατ΄αρχάς δέχεται την αριθμοποίηση του προσώπου του αφού στη θέση του ονόματός του δέχεται έναν αριθμό. Σε κάθε συναλλαγή του, αρχικά με το Δημόσιο, αναγνωρίζεται ως αριθμός. Δέχεται να αφήσει παράμερα το βαπτιστικό του όνομα και το ιστορικό του επώνυμο και νά είναι ενας αριθμός. Έτσι μοιάζει κάπως με τον αντίχριστο. Όπως εκείνος κρύβει το βδελυρό του όνομα πίσω από τον αριθμό 666, ετσι κι αυτός κρύβει το όνομά του και γίνεται ενας απρόσωπος, παγκόσμιας ισχύος, αριθμός. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των σκοτεινών κέντρων για να τεθεί υπό επεξεργασία και παρακολούθηση.

Έπειτα, τό ηλεκτρονικό σύστημα των Βρυξελλών, το λεγόμενο ΘΗΡΙΟ, το οποίο ρουφά μεσα όλα τα έθνη, σύμφωνα με τον π. Παΐσιο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας σαν κλειδί τον δυσώνυμο αριθμό 666.
Έτσι για να διαβάσουν τα αφανή αφεντικά τά δεδομένα των ανθρώπων, για να τα επεξεργασθούν και να πάρουν αποφάσεις για τους ανθρώπους που έχουν φακελλωμένους χρησιμοποιούν πρώτα τόν αριθμό-κλειδί 666 καί στη συνέχεια τον ισόβιο αριθμό του κάθε φακελλωμένου.
Οι δυνάμεις του Αντιχρίστου με σφραγίδα τον αριθμό του επεξεργάζονται τους αριθμημένους, ισοπεδωμένους και προσκυνημένους δούλους του.


Η χρήση λοιπόν του ΑΜΚΑ, ειδικά όταν λάβει ηλεκτρονική μορφή ισοδυναμεί με αναγνώριση του Αντιχρίστου και προσκύνηση του ονόματός του.
Ας γίνουμε σαφέστεροι.

Οταν ως Χριστιανοί ξεκινούμε την ημέρα μας, όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας, όταν αρχίζουμε την οδήγηση, όταν τρώμε κάνουμε τό σταυρό μας και προσευχόμαστε φανερά και νοερά στο Χριστό. Και πάλι τελειώνοντας την ημέρα, παρα τις θλίψεις και αποτυχίες μας τον ευχαριστούμε και ζητούμε την ενίσχυσή Του στον καθημερινό μας αγώνα. Με λίγα λόγια η αναφορά μας για όλα είναι πάντοτε στο Χριστό σύμφωνα και με την προτροπή της Θ. Λειτουργίας, <εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα>.

Τώρα, όταν για όλες τις δοσοληψίες μας, για να εργασθούμε, για να πάρουμε το μισθό μας για να φροντίσουμε την υγεία μας για να πάρουμε τη σύνταξή μας και λίγο αργότερα για να κάνουμε ό,τιδήποτε χρησιμοποιούμε μια ηλεκτρονική κάρτα που σε κάθε χρήση της ξεκλειδώνει και δουλεύει με τον δυσώνυμο αριθμό 666 και με έναν απρόσωπο αριθμό εν απουσία του ονόματός μας, τότε, ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, αρνούμαστε τον γλυκύτατο Δεσπότη μας Ίησού Χριστό. Όλη μας την ελπίδα,την αναφορά μας για όλα, έχουμε στις δυνάμεις του αντιχρίστου και αργότερα στον ίδιο τον Αντίχριστο. Τρέμουμε μην τυχόν με άρνηση της ηλεκτρονικής εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτότητας στερηθούμε τα άγαθά μας. Στη συνέχεια αδυνατίζει η θέληση τόσο, που δεν εναντιωνώμαστε σε καμμία ιδέα της Ν. Εποχής του αντιχρίστου. Θα αναγκαστεί από φόβο και μόνο, όποιος δεχθεί την ηλεκτρονική κάρτα, για να μην τη στερηθεί, νά δεχθεί τις εγκληματικές μεταμοσχεύσεις, αν είναι γιατρός, τή διδασκαλία της γιόγκα και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία αν είναι εκπαιδευτικός, την προώθηση της πανθρησκείας αν ειναι κληρικός και την αποχριστιανοποίηση της πατρίδας μας αν είναι πολιτικός.

Τώρα δυσκολευόμαστε να αρνηθούμε τον απλό-χωρίς Barcode και microchip-ΑΜΚΑ για να μη στερηθούμε την ευκολία μας και την επιβίωσή μας. Θα δυσκολευτούμε περισσότερο να αρνηθούμε τον ηλεκτρονικό ΑΜΚΑ. Και όταν θά μας ζητηθεί να δεχθούμε το εμφυτεύσιμο microchip στο χέρι και το μέτωπο ακόμη πιό πολύ θά ζοριστούμε. Αυτό το τελευταίο θα είναι η αιώνια καταδίκη μας.

Γι' αυτό χρειάζεται τώρα να αντισταθούμε με επιστροφές και διαμαρτυρίες. Να μην υποκύψουμε στις αντίχριστες απειλές των νεοεποχητών πολιτικών που βρίσκονται σε όλα τα κόμματα και πρό πάντων τώρα χρειάζεται περισσότερη προσευχή, περισσότερη προσοχή στη ζωή μας. Και κάτι ακόμη. Όλη αυτή η εγρήγορση δεν πρέπει να μας βγάλει από τον καθημερινό ρυθμό μας, ούτε να μας πανικοβάλλει, ούτε να μας κάνει να σπείρουμε πανικό στο περιβάλλον μας. Νήψη δηλ. προσοχή και προσευχή μας χρειάζονται γιατί, οπως γράφει ο π. Παΐσιος :
"μετά τη μπόρα τη δαιμονική θα έλθει η λιακάδα η θεϊκή".0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.