Κυριακή, 2 Αυγούστου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ Η ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΕ 1500
ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΙΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
Π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΤΟΝ
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ.

(Ζητούμε συγνώμη απο τους αναγνώστες μας για κάποια ορθογραφικά λάθη και δυσανάγνωστα σημεία αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να επεξεργαστούμε το κείμενο.
Οφείλονται στην αδυναμία του προγράμματός μας να κάνει σωστή οπτική αναγνώριση μιας σάρωσης κειμένου.Σε εύθετο χρόνο θα τα διορθώσουμε.)

ΑΜΚΑ Ειναι μιά άπλή κάρτα; Ένημέρωση, τοποθέτηση, όμολογία.
Άπό τήν 1η Ίουνίου 2009 καθιερώθηκε ή ύποχρεωτική παραλαβή του ΑΜΚΑ πού είναι γραμμένος πάνω σέ μιά άπλη κάρτα σάν ταυτότητα.
Τήν κάρτα αύτή τοϋ ΑΜΚΑ ύποχρεωτικά έχουν παραλάβει προγενέστερα όλοι οι νομιμοποιηθέντες στή χώρα μας μετανάστες.
Καλούμαστε λοιπόν καί μεις, οί νόμιμοι ‘Ελληνες πολιτες μέχρι τήν τελευταία ήμέρα του Σεπτεμβρίου 2009 νά τήν παραλάβουμε. ‘Αν άρνηθούμε, άπειλούμαστε άπο τό άρθρο 153 τοϋ νόμου 3655/2008:
1. Νά μήν έχουμε τό δικαίωμα έργασίας καί συνταξιοδότησης
2. Νά μήν έχουμε ίατροφαρμακευτική περίθαλψη καί άσιράλιση
3. Νά μήν πληρωνόμαστε μισθούς, έπιδόματα, συντάξεις

4. Νά στερούμαστε πάσης δικαιοπραξίας

Τί είναι όμως ό ΑΜΚΑ;
____________________________
Άπό συνεντεύξεις άρμοδίων Κρατικών παραγόντων γνωρίζουμε ότι δέν πρόκειται γιά μιά άπλή κάρτα καί ένα άπλό άριθμό ίατροφαρμακευτικης άσφάλισης.
Αυτή ή άπλή κάρτα σύντομα θά άλλαχθεί καί θά γίνει τελικά ήλεκτρονική. Θά γίνει σάν τις ήλεκτρονικές ταυτότητες πού χρησιμοποιούνται σέ άλλα Εύρωπαϊκά καί Άμερικανικά Κράτη.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
‘Οχι μόνο τώρα, άλλά άπό πολύ παλαιότερα ανησυχουσαμε και αντιδρουσαμε για την
προτεινομενη απο διαιφορες κυβερνησεις της χωρας μας καθιέρωση ήλεκτρονικών ταυτοτήτων ή ήλεκτρονικών καρτών. Τήν άντίδρασή μας αύτή είχαν συνειδητοποιήσει οί Εύρωπατοι έταίροι μας καί γιά αύτό δέν βιάζονταν άκομψα νά μας τις έπιβάλουν.
Ό καγκελάριος μάλιστα της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ τό 2000 είχε πει, ότι έφόσον οί Έλληνες άντιδρούν στις ήλεκτρονικές ταυτότητες, άς τούς δώσουμε μιά άλλη κάρτα ήλετρονική. Έτσι μεθοδεύτηκε στίς μέρες μας ό ΑΜΚΑ, μέ προοπτική τή θέσπιση όχι ήλεκτρονικής ταυτότητας άλλά κάρτας ήλεκτρονικής.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΝΓΚΕΝ
Οί ήλεκτρονικές ταυτότητες καθιερώθηκαν τό 1986 γιά Πρώτη φορά μέ τό νόμο 1599 τοϋ Κουτσόγιωργα «Περί ήλεκτρονικών ταυτοτήτων καί τοϋ ΕΚΑΜ». Κινητοποιήσεις κληρικών καί λαϊκών μαζί μέ τήν άντίδραση τοϋ τότε άρχιεπισκόπου Σεραφείμ κατέστησαν άνενεργό τό νόμο. ‘Εφαρμόσθηκε όμως ό Α.Φ.Μ., ένας τυχαίος άριθμός πού χαρακτηρίζει διά βίου τόν πολίτη στις οΙκονομικές του συναλλαγές.
Άπό τής 8 Δεκεμβρίου 1997 έφαρμόστηκε καί στήν πατρίδα μας η Συνθήκη Σένγκεν. Γιά νά λειτουργήσει τό όλο σύστημά της έπρεπε ύποχρεωτικά νά έκδοθοϋν οι ήλεκτρονικές ταυτότητες. Τότε στίς 9 Φεβρουαρίου 1998 ή Ίερά Σύνοδος τής ‘Εκκλησίας της Έλλάδος έστειλε τήν ύπ’ άριθμό 2641 έγκύκλιο πρός τόν εύσεβη ‘Ορθόδοξο Έλληνικό λαό. ‘Εγινε μιά άντικειμενική κριτική τής Συνθήκης πού συμπληρώθηκε καί μέ τήν άποψη τοϋ Ιδίου τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, τό όποίο μέ σειρά έκθέσεων στιγματίζει τή Συνθήκη γιά «έλλειψη διαφάνειας καί δημοκρατικοϋ έλέγχου»

ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Ή Συνθήκη Σένγκεν άποτελεί τό Πρώτο έπίσημο Ιδεολογικό ύπόβαθρο της Νέας ‘Εποχής.
Ή ‘Ορθόδοξη ‘Εκκλησία μας Θεωρεί τόν άνθρωπο ώς κορωνίδα τής δημιουργίας, πεποιημένο άπό αύτά τά χέρια τού Δημιουργού μέ αύτονόητη τή συνεργασία τού Υιού καί τού Άγίου Πνεύματος. Ή Συνθήκη Σένγκεν θεωρεί τόν άνθρωπο ένοχο, γι αυτό θά πρέπει παντού καί πάντοτε νά άποδεικνύει κατά τό δυνατόν τήν άθωότητά του. Ή ‘Ορθόδοξη ‘Εκκλησία μας στηριζομένη καί στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη καί στήν έρμηνευτική παράδοση τών ΆγΙων Πατέρων έξακολουθεί νά θεωρεϊ τόν άνθρωπο ώς εικόνα Θεού, μολονότι φέρει μεταπτωτικά «στίγματα πταισμάτων». Ό ΑΜΚΑ, οι ήλεκτρονικές ταυτότητες καί τελικά - μή γένοιτο - τό χάραγμα άποτελούν βδελυκτά τέκνα τής Συνθήκης Σένγκεν, ή όποία έξακολουθεί μέ τήν Ισχύ της νά διαποτίζει Ιδεολογικά τήν Εύρώπη και κατ επεκταση την παγκοσμια κοινοτητα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
‘Οσον άφορζ τίς ήλεκτρονικές ταυτότητες συνιστούσε ή Ίερά Σύνοδος στούς πιστούς νά μή τίς δεχθούν, έφόσον ό βασικός κωδικός τους θά είναι ό δυσώνυμος καί άπαράδεκτος άριθμός 666, ό άριθμός τού άντιχρίστου.
Λόγω τών άντιδράσεων τού ‘Ορθοδόξου λαού μας, ήταν έπόμενο καί ή διοικούσα Μητέρα ‘Εκκλησία, ή Ίερά Σύνοδος τής ‘Εκκλησίας της Έλλάδος νά τοποθετηθεί άρνητικά, άναγνωρίζουσα τή σοβαρότητα τής φωνής τού λαού.

ΝΟΜΟΙ, ΑΡΘΡΑ, ΑΜΚΑ
Παρά ταύτα καθιερώθηκε ό ΑΜΚΑ μέ τό άρθρο 64 τού Ν. 2084/1992 καί συμπληρώθηκε μέ
ΑΜΚΑ τήν Παράγραφο 8 τού άρθρου 20 τού Ν. 2556/1997, τό άρθρο 39 τού Ν. 2676/1999 καί τήν παράγραφο 8 τοϋ άρθρου 62 τοϋ Ν. 3518/2006. Τέλος σύμφωνα μέ τό άρθρο 153 τού Νόμου 3655/2008 όρίζεται ό ΑΜΚΑ ώς ό άριθμός έργασιακής καί άσιραλιστικής ταυτοποίησης δλων τών πολιτών της χώρας ύποχρεωτικά. Στήν παράγραφο 2 τού ώς άνω άρθρου συνιστάται ή άναγραφή τού ΑΜΚΑ σέ κάθε έγγραφο τού πολίτη στήν έργασία, τήν άσφάλεια καί τήν προστασία ύγείας. Κατά συνέπεια έπιβάλλεται έκβιαστικά ή άποδοχή του καί παραλαβή άπ’ όλους τούς πολίτες. Οι γονείς μάλιστα έχουν τήν ύποχρέωση νά κάνουν τις νόμιμες ένέργειες γιά νά παραλάβουν ΑΜΚΑ καί γιά τά άνήλικα τέκνα τους.

Η.Δ.Ι.Κ.Α (Ηλεκτρονικη ΔΙακυβέρνηση ΚοινωνικήςΑσφάλισης)
Συγκεκριμένα χορηγείται άπό τήν Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, δηλαδή άπό τήν Ήλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Άσφάλισης, πού είναι άνώνυμη έταιρία τού δημοσίου καί έποπτεύεται άπό τή Γ.Γ.Κ.Α (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Άσφαλίσεων).

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΕΠΑΦΟΣ"
‘Ομως τήν παραγωγη ολων των επιμαχων αριθμων εχει αναλαβει η ιδιωτικη εταιρεια ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ ή όποία έξειδικεύεται σέ έκπαιδευτικά Προγράμματα διαχειρίσεως διαφημιστικού ύλικού γιά τά Μ.Μ.Ε. Κάθε άπροκατάληπτος πολίτης πού μαθαίνει αύτήν τήν πληροφορία, άμέσως αϊσθάνεται μιά άνασφάλεια. Σέ άρκετές ιστοσελίδες σχολιάζεται μέ καχυποψία ή άνάθεση αύτού του τόσο ύπεύθυνου έργου σέ μιά ϊδιωτική έταιρεία. Ποιός μπορεί νά έγγυηθεί ότι τά Προσωπικά εύαίσθητα δεδομένα θά φυλαχθούν άπό ένα ιδιωτικό φορέα; Τό Πρακτορείο εϊδήσεων REUTERS έχει άνακοινώσει ότι παραπετάχτηκαν Προσωπικά στοιχεία γιά τό μισό Βρετανικό πληθυσμό. Αύτό σημαίνει ότι δέν ύπάρχει άσφάλεια, μυστικότητα καί σωστή φύλαξη τών προσωπικών μας δεδομένων, πού θά κυκλοφορούν είτε έντός είτε έκτός τών έπικείμενων ήλεκτρονικών καρτών, έν γνώσει μας ή έν άγνοία μας.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μέ τό άρθρο 61 τού Ν. 3518/2006 πού προμνημονεύσαμε συνιστάται είδικό Τμήμα
ύποστήρ ιξης Έθνικών Μητρώων Κοινωνικής Άσφάλισης μέ έργο τήν έπίβλεψη, τόν έλεγχο καί συντονισμό όλων τών έμπλεκομένων φορέων ώς καί τήν παροχή στοιχείων άπό τά Μητρώα σέ φορείς τού Έλληνικού Δημοσίου καί τών Κρατών μελών της Ε.Ε. Ούτε στό νόμο αύτό ούτε σέ άλλο σχετικό δέν προβλέπεται Κάποιο δικαίωμα έλέγχου τού πολίτη στά στάδια παραγωγής τού άτομικού του ΑΜΚΛ. Ή ίδιωτική έταιρεία ΕΠΛΦΟΣ θά έχει δικαίωμα νά χειρίζεται τά στοιχεία μας. Ό ίδιος ό πολίτης δέν θά έχει κανένα δικαίωμα νά έλέγχει τά δικά του στοιχεία.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ MICROCHIPS
Ή ήδη δοθείσα κάρτα φαίνεται μιά πολύ άπλη κάρτα χωρίς τσίπ καί κατά πάσα πιθανότητα χωρίς barcode. Σύμφωνα μέ συνέντευξη τύπου τοϋΓενικοϋ Γραμματέα τοϋ Ύπουργείου Άπασχόλησης κ. Δημοσθένη Μαμμωνά Θά έπακολουθήσει ή έτόμενη κάρτα, πού θά χει τό τσίπ. Τά έξελιγμένα καί σύγχρονα μικροτσίπς έχουν μεγάλη χωρητικότητα. Διαφέρουν άπό τά παλαιότερα όσο μιά σφεντόνα άπό να ύπερσύγχρονο όπλο. Μπορούν νά άποθηκεύσουν άπειρους χαρακτήρες.
Ειδικά γιά τήν έπερχόμενη ήλεκτρονική Ταυτότητα Θά ύπάρχουν τέσσερις χώροι.
Ό πρώτος γιά όλα τά Θέματα τής ύγείας
ό δεύτερος γιά όλα τά οικονομικά Θέματα (πληρωμές καί μισθοί)
ό τρίτος γιά συναλλαγές μέ δημόσιους φορείς
καί ό τέταρτος γιά όλα τά ύπόλοιπα.


ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μέσω αύτής Θά γίνονται όλες σίσυναλλαγες μας:
.Γυρω απο Θεματα διορισμων, έργασίας, συνταξιοδότησης
. Γύρω άπό τά Θέματα ύγείας, φαρμάκων καί Ιατρικής περίθαλψης
. Γύρω άπό τά Θέματα μισθοδοσίας μας, οΙκονομικών συναλλαγών μέ διάφορους φορείς καί συναλλαγών μέ τήν Έφορία.
Γύρω άπό Θέματα συναλλαγών μέ όλους τούς δημόσιους φορείς.

ΑΚΟΜΑ BARCODE;
Τί θά γίνει όμως μέ τό barcode καί μέ τόν δυσώνυμο άριθμό 666;
Οι προηγούμενες κυβερνήσεις σεβάστηκαν τελικά καί τή χριστιανική
συνείδηση τών Όρθοδόξων Έλλήνων καί τό Έλληνικό Σύνταγμα.
Ή παρούσα κυβέρνηση τί Θά Κάνει;


ΑντιρρησίεςΣυνειδήσεως;
Τό Έλληνικό Δίκαιο ύπήρξε τόσο εύέλικτο πού παρέσχε προστασία άκόμη καί στούς
άντιρρησίες συνειδήσεως, όπως π.χ. θέσπιση έναλλακτικης Θητείας γιά τούς μάρτυρες τοϋ
Ίεχωβά, μέ τό νόμο 2510/1997. Οι ΌρΘόδοξοι Χριστιανοί θά άντιμετωπισθοϋν μέ άλλο κριτήριο ώς ταλιμπάν, ώς φανατικοί; Μά καί αύτοί ύπερπροστατεύονται στή χώρα μας. Πρόσφατα ή Έλληνική Κρατική μηχανή μαζί μέ τούς δημοσιογράφους έπέδειξαν άσύλληπτη «κατανόηση» πρός τό «διωκόμενο» Μουσουλμάνο πρόσφυγα, Πού τΟϋ κατάστρεψαν Κάποιοι μιά σελίδα τοϋ Κορανίου του.
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ό Σουλτάνος κατακτητής μετά τήν Πτώση τής Βασιλευούσης, άμέσως μετά τήν
διοικητική ύπαγωγή της στήν Τουρκική αύλή, έ’δωσε προνόμια στόν Πατριάρχη καί
γενικότερα στήν Όρθόδοξη Εκκλησία καί στούς Όρθοδόξους. Σήμερα οι Όρθόδοξοι καί τό Όρθόδοξο Οίκουμενικό Πατριαρχείο μας καταπιέζονται άπό τήν Τουρκική άνθελληνική έξωτερική πολιτική. Οσοι δέν πάρουμε τις κάρτες του ΑΜΚΑ γιά λόγους χριστιανικής συνειδήσεως θά άντιμετωπισθούμε καταπιεζόμενοι καί «διωκόμενοι» ώς μειονότητα στήν πατρίδα μας; Μά ή πατρίδα μας έχει έπιδείξει άριστη συμπεριφορά πρός τις μικρές μειονότητες τών μεταναστών μέχρι σήμερα, έν άντιθέσει πρός άλλα Εύρωπαϊκά Κράτη Πού συμπεριφέρονται έντελώς άπάνθρωπα στούς οίκονομικούς μετανάστες.
Μάλιστα φθάσαμε στό έπακρο τής εύαισθησίας πρός τΙς μειονότητες μέσα στήν πατρίδα μας. Φθάσαμε στό σημείο νά άπαλείψουμε όλοι οί Έλληνες τό Θρήσκευμα άπό τίς ταυτότητές μας, γιά νά μή σοκάρονται καί νά μή στεναχωροϋνται οϊ άδύνατοι καί φτωχοί μετανάστες. Ό Άρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έκανε τις λαοσυνάξεις γιά νά άποφύγει τήν άπάλειψη τοϋ θρησκεύματος άπό τίς ταυτότητές μας. Τότε ό Έλληνικός λαός έδειξε έντονα όμολογιακή συμπεριφορά. Τώρα τί Θά γίνει;
Ή κυβέρνηση έ’σπευσε νά άνακοινώσει ότι έχουν πάρει τόν ΑΜΚΛ άνω τών 7.000.000 πολιτών. Είναι γεγονός ότι Πράγματι τΙς πρώτες ήμέρες τοϋ Ίουνίου τά ΚΕΠ ήταν άσφυκτικά γεμάτα άπό τούς πολίτες πού ζητοϋσαν πανικόβλητοι τόν ΑΜΚΑ. Δέν άναφέρουν όμως τΙς άντιδράσεις τών πολιτών, πού χουν σωστά ένημερωθεϊ καί γνωρίζουν τί εΤναι ό ΑΜΚΑ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ
Τό παρόν πόνημα άποτελεί μιά ταπεινή υική προτροπή πρός τή Σεπτή Ίερά Σύνοδο τής Έκκλησίας τής Έλλάδος νά άσχοληθει μέ τό Θέμα, όπως προγενέστερα μέ τήν έγκύκλιο 2641/1998 γιά τΙς ήλεκτρονικές ταυτότητες καί νά μάς καθοδηγήσει γιά τΙς συγκεκριμένες ένέργειες πού Πρέπει νά κάνουμε ώς πιστά τέκνα τής ‘Εκκλησίας μέσα σέ μιά εύνομούμενη Πολιτεία. Ή ‘Ορθόδοξη ‘Εκκλησία μας καί θεωρητικά - θεολογικά, άλλά καί Πρακτικά - κοινωνικά έ’χει άποδείξει ότι δέν έχει μονοφυσιτι’ζουσες τάσεις)άλλά ένδιαφέρεται καί γιά τήν έν Χριστφ Πνευματική μας ζωή καί γιά τήν έπιτυχή Κοινωνική διαβίωση.
‘Επώνυμο ι καί μορφωμένοι καταρτισμένοι πολίτες έχουν ύποβάλει κοσμίως τΙς .ένστάσεις τους γιά τΙς άδυναμίες τού ΑΜΚΑ καί γιά τήν όλοκληρωτική παγκοσμιοποιητική νοοτροπία Του.
Μετά τήν παράθεση τών παραπάνω Ιστορικών καί ένημερωτικών στοιχείων πρέπει νά γνωρίζουμε εΙς βάθος τί είναι ό ΑΜΚΑ.

ΙΣΟΒΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ι. Στό 1530 άρθρο καί στή 2η
Ίσοβιος - -
παραγραφο του ασφαλιστικου Νομου
προσωπικος . -
καθορίζεται ο αριθμος καθε πολιτη της χωρας που
αρινμος - , - , -
Θα ειναι ισοβιος, εντελως προσωπικος και Θα εχει παγκόσμια Ισχύ. ‘Ετσι κάθε πολίτης έντάσσεται στό παγκόσμιο κράτος της Νέας Έποχής.

ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2. Ό κάθε άνθρωπος χάνει βαπτιστικό του όνομα καί τό έπώνυμό του καί γίνεται γνωστός στό παγκόσμιο κράτος μέ τόν άριθμό Πού τού δίνει πλέον ή Νέα ‘Εποχή. Καταντά έτσι ό ανθρωπος ως ενας αριθμος, ουσιαστικα χωρις ονομα. Ειναι ενας άριθμός μέσα στά έκατομμύρια τών άριθμών πού άντιστοιχοϋν σέ κάθε άνθρωπο. Τό πρόσωπο τό μοναδικό καί άνεπανάληπτο κατά τή χριστιανική άντίληψη μεταβάλλεται σέ άριθμό.
Ή προσβολή τού άνθρωπίνου προσώπου μεγιστοποιεϊται, όταν συνεκτιμηθεϊ μέ τήν άπαξίωση τού κύρους τού Μυστηρίου της Βαπτίσεως, τήν όποΙα έπιφέρει ή προαναφερθεϊσα ταυτοποίηση τού προσώπου μέσφ τού άριθμού καί όχι μέσφ τού άναγνωρισμένου Χριστιανικού όνόματος, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. λλλωστε ή προστασία της θρησκευτικης συνείδησης Παρέχεται πλήρως άπό τό άρθρο 9 τού Έλληνικού Συντάγματος, στή 1’ παράγ. τού 2” άρθρου γιά τήν άξία τοϋ άνθρώπου καί στή1’ παράγ. τού 13 αρθρου που γινεται λογος για την ελευθερια της θρησκευτικης συνείδησης.
Ή ταύτιση τού φυσικού προσώπου μέ να άριθμό καί ή άναγνώρισή του μέ αύτόν τόν άριθμό έξομοιώνει τόν άνθρωπο μέ ζφο ή Πράγμα. ΆνακαλεΤ στή μνήμη μας τούς κρατουμένους στά ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άκόμη ή άριθμοποίηση καί κατά συνέπεια ό ύποβιβασμός της άξίας τού προσώπου άντίκειται πλήρως στή διάταξη τού 10υ άρθρου τού Χάρτη, τής 1ης παραγράφου τού 20υ άρθρου τού Έλληνικοϋ Συντάγματος πού μιλάει γιά τήν άξΙα τού άνθρώπου καί τού 5703 άρθρου τού Άστικού Κώδικος πού μιλάει γιά τήν προστασία τής προσωπικότητος, καθόσον ή ζωή καί ή προσωπικότητα τού
άνθρώπου είναι Τά ψιστα άγαθά Πού Προστατεύονται άΠό Τό δικαιϊκό μας σύστημα Κάτι Πσ έπιδεικτικά άγνοεϊ ό Ν. 3655/2008.

11 ΨΗΦΙΑ Ο ΑΜΚΑ
Ό άριθμός είναι διαμορφωμένος ώστε νάπεριέχει 11 ψηφία. Τά ξι Πρώτα δηλώνουν τήν
ημερα, το μηνα και το ετος γεννησεως καθε πολιτη. Τό πιό εύαίσθητο προσωπικό δεδομένο άποβαίνει ώς τό Πιό Κοινό καί πιό άναγνώσιμο στοιχεϊο άπό τόν όποιο’δήποτε. Τά τέσσερα έπόμενα δείχνουν Τόν αύξοντα άριθμό τοϋ συγκεκριμένου πολίτη. Είναι ό άριθμός τής καταχώρησης. ‘Ενα άκόμη ψηφίο όνομάζεται χαρακτήρας έλέγχου.

Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Αν δέν δεχθοϋν τόν ΑΜΚΑ καί δέν άποκτήσουν
τούς πολίτες κάρτα, δέν θά μποροϋν νά έχουν
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, νά εΙσπράξουν μισθούς, συντάξεις καί έπιδόματα καί δέν θά έχουν δυνατότητες δικαιοπραξιών. Θά άποκλεισθοϋν άπό όλύκληρο τό φάσμα τής ζωής.
Πρόδηλα ό νόμος έ’ρχεται σέ τέλεια άντίθεση Πρός Τό Σύνταγμα τών Έλλήνων Πού Τά άρθρα του όρίζουν τΙς ύποχρεώσεις τοϋ πολίτη άλλά καί τά δικαιώματά του, δπως τό άρθρο 5 παράγραφο Ι πού όρίζει 6τι «Καθένας έ’χει δικαίωμα νά άναπτύσσει έλεύθερα τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχει στήν κοινωνική, οΙκονομική καί πολιτική ζωή τής Χώρας, έφόσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τών άλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ή Τά χρηστά ήθη», χωρίς νά θέτει άλλες προϋποθέσεις.
ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
- 5. ‘Επίσης σύμφωνα μέ τό Χάρτη τής Ε.Ε. ( 364/18-2- ανθρωπινων 2000) περιγράφονται ο, ύποχρεώσεις τής Ε.Ε. δικαιωματων άπέναντι σέ κάθε πολίτη της μέ τά Παρακάτω
άρθρα:
α. λρθρο 10 άνθρώπινη άξιοπρέπεια
β. Άρθρο 150 έλευθερία έπαγγέλματος καί δικαίωμα πρός
έργασία.
γ. Άρθρο 29 δικαίωμα πρόσβασης στΙς ύπηρεσίες εύρέσεως έργασ ίας
δ. Άρθρο 16 έπιχειρηματική έλευθερία
ε. Άρθρο 25 δικαιώματα ήλικιωμένων
στ. Άρθρο 34 κοινωνική άσφάλεια καί άρωγή
ζ. Άρθρο 35 προστασία ύγείας.
‘Επί πλέον στήν Εύρωπαϊκή σύμβαση άνθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΔ 53/1974 καί Ν. 2004/1996 καί Ιδιαίτερα στά άρθρα Ι καί 53 γίνεται λόγος γιά τό σεβασμό τών δικαιωμάτων τοϋ
8
άνθρώπου καί τήν προστασία τών άναγνωρισμένων δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου άπό τήν Ε.Ε.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΑΜΚΑ
6. Ό νόμος τοϋ ΑΜΚΑ είναι άντίθετος Πρός Τ6 30 άρθρο τοϋ Έλληνικοϋ
ό ΑΜΚΑ Συντάγματος πού όρίζει ότι έπικρατοϋσα
θρησκεία της Έλλάδος είναι ή ‘Ορθόδοξη. ΟΙ
νόμοι ΤΟϋ κράτους προστατεύουν καί διαφυλάσσουν Τά Ιερά Κείμενα της Άγίας Γραφης, τών Ίερών Κανόνων καί τήν Ίερά Παράδοση. ‘Εφ’ όσον στό βιβλίο της Καινης Διαθήκης καί δή της Άποκαλύψεως, ό δυσώνυμος άριθμός 666 είναι τοϋ άντιχρίστου, Πώς είναι δυνατόν ό νόμος νά καταργεί καί νά καταπατζ τό άρθρο τοϋ Συντάγματος; Άρα ό νόμος είναι άντισυνταγματικός. ‘Επιπροσθέτως άς μή ξεχνάμε ότι ή τήρηση τών Ίερών Κανόνων καί της Ίεράς Παραδόσεως δέν είναι μόνο ήθικό χρέος ένός έκάστου όρθοδόξου άλλά καί άποτελεί Καταστατική Άρχή όπως άναγνωρίζεται στΙς Παρ. Ικαί 3 τοϋ 30 άρθρου τοϋ Έλληνικοϋ Συντάγματος.
Έπιβολη του ΑΜΚΑ


- 7. Ή έκβιαστική έπιβολή άπό τό νόμο σέ ύποχρεωτική άποδοχή τοϋ προσβάλλει
ΑΜΚΑ κατάφωρα τή θρησκευτική συνείδηση καί τήν
προσωπικοτητα, ως θεμελιωδων δικαιωματων και γιαυτο προστατευομένων άπό τό Έλληνικό Σύνταγμα. Προφανώς συνιστζ κατάχρηση δικαιώματος πού ρητά καί κατηγορηματικά άπαγορεύεται άπό τήν Εύρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοϋ Άνθρώπου (ΕΣΔΑ) καί τό Έλληνικό Σύνταγμα.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ
8. Τό Κείμενο του νόμου πού καθορίζει τόν ΑΜΚΑ είναι έντελώς άντίστοιχο τοϋ 170υ στίχου τοϋ 13°’ κεφαλαίου της Άποκαλύψεως Άποκαλύψεως. Μοιάζει νά έμπαίζεται τό κείμενο της Άποκαλύψεως άπό τό νόμο, ή νά κατοχυρώνεται ό νόμος άπό τό Κείμενο τής Άποκαλύψεως.
Παραθέτουμε Καί τά δύο κείμενα, γιά νά φανεί ή όμοιότητα τών περιεχομένων τους:
Αρθρο 153 τού νόμου 3655/2008
2. Άπό τήν ίδια ώς άνω ήμερομηνία ούδείς δύναται νά άπασχοληθεί ώς μισθωτός ή ώς αύτοαπασχολούμενος, νά άσφαλισθεί νά καταβάλει άσφαλιστικές είσφορές, νά έκδώσει ή νά άνανεώσει βιβλιάριο άσθενείας, νά δικαιωθεί καί νά εΙσπράξει συντάξεις καί γενικότερα πάσης φύσεως Παροχές, έπιδόματα καί βοηθήματα, έάν δέν διαθέτει ΑΜΚΑ, ό όποίος άναγράφεται ύποχρεωτικά έπί όλων τών ώς άνω άντίστοιχων παραστατικών.
Άποκαλύψεως κεφ. 13 στ. 17
«... ίνα μή τις δύνηται άγοράσαι πωλήσαι εΙ μή ό Εχων τό χάραγμα, τό όνομα του θηρίου ή τόν άριθμόν του όνόματος αυτού».
Πρέπει όμως έδώ νά διευκρινήσουμε ότι τό Κείμενο τής Άποκαλύψεως μιλάει συγκεκριμένα γιά τό χρόνο Πού θά κληθοϋν 0ι άνθρωποι νά βάλουν στό χέρι τους ή στό μέτωπό τους τό χάραγμα. Σύμφωνα μέ σαφή όδηγία τού άγίου Γέροντος Παϊσίου τόσο ή κάρτα τοϋ ΑΜΚΑ, όσο άκόμα χειρότερα ή έπόμενη ήλεκτρονική κάρτα πού θά έπακολουθήσει μέ τό μικροτσίπ δέν άποτελοϋν τό χάραγμα, άλλά προετοιμασία καί είσοδο σ’ αύτό τό χάραγμα.
Άπό όλα τά παραπάνω έκτεθέντα συνάγεται άβίαστα τό συμπέρασμα ότι οι διατάξεις τών Ν. 2655/2008 άρθρο 153 καί 3518/2006 άρθρο 62 είναι άντισυνταγματικές έπειδή άντίκεινται καί παραβιάζουν ούσιώδεις διατάξεις τοϋ Ελληνικοϋ Συντάγματος, καί θεμελιώδη δικαιώματα τοϋ άνθρώπου πού περιλαμβάνονται καί στό Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τής Ε.Ε. καθώς καί τής ΕύρωπαΙκής Σύμβασης άνθρωπ ίνων δικαιωμάτων.
_______________________________
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΚΑ
____________________
Έπομένως άποτελεί καθήκον κάθε
έλεύθερου καί δημοκράτη πολίτη νά άντισταθεϊ στον ΑΜΚΑ στήν έφαρμογή τών άνωτέρω νόμων καί νά
άρνηθεί τήν άποδοχή καί Παραλαβή τοϋ ΑΜΚΑ. Έχει καθήκον 1διαίτερα ό όρθόδοξος χριστιανός νά ένεργήσει κατ’ αύτόν τόν τρόπο πρός όμολογία τής ‘Ορθοδόξου Πίστεως
. Άς καταστεί σαφές ότι μέ αύτές τίς ένέργειες δέν άποσκο3·τοϋμε στήν άνυΠακοή στό νόμο καί τήν πρόκληση λειτουργικών προβλημάτων στήν ο1κονομική καί γενικότερη ζωή τής κοινωνίας μας άλλά σέ μιά νέα νομοθετική ρύθμιση, ή όποία θά είναι σύμφωνη μέ τό Έλληνικό Σύνταγμα καί τίς διατάξεις Προστασίας τών θεμελιωδών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου.
Σέ μιά εύνομούμενη πολιτεία μέ άνθρωπιά καί πολιτισμό άντάξιο τής πολυχιλιετοϋς λαμπρής Έλληνικής 1στορικής καί πολιτισμικής κληρονομιάς μας άρμόζει έτσι νά άγωνιστοϋμε χωρίς φόβο καί πάθος άλλά μέ τόν ένθουσιασμό πού μάς παρέχει ό Θεανθρώπινος πολιτισμός μας καί ή Όρθόδοξη έν Χριστφ έμπειρία μας.

ΑΦΘΟΝΟΠΑΡΟΧΗ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Γιά τίς δύσκολες ήμέρες τέλος έχουν πεί οι Αγιοι γεροντες π. Παισιος, π. Αμβροσιος και άλλοι, ότι όχι μόνο δέν θά μειωθεί ή άγαθή Θεου Πρόνοια τοϋ Θεοϋ, άλλά θά πολλαπλασιασθεί ώς άφθονοπάροχος άκτιστη Χάρη, πού θά τούς κραταιώνει καί θά τούς ένισχύει γιά νά μή καμφθοϋν. ‘Οπως έπί 40 χρόνια στήν έ1ρημο ό Θεός τροψοδοτούσε τούς Έβραίους μέ τό μάννα, μέ τά όρτύκια μέ τό καθαρό νερό, έ’τσι καί στίς όριακές, στίς δύσκολες ήμέρες τού Άντιχρίστου, θαυματουργικά θά διάγουν τό βίο τους ο[ πιστοί Χριστιανοί. Βέβαια ό ΙΙανάγαθος Θεός Θά έπιτρέπει ή θά Θέλει καί τό [ερό μαρτύριο, άκριβώς γιά νά άναδείξει καί στήν έποχή μας Άγίους Μάρτυρες. Στό θεόπνευστο βιβλίο της Άποκαλύψεως στύν 1 στίχο τού 14ου κειραλαίου παριστάνονται ο άνθρωποι τού Θεού, πού δέ θά χουν δεχθεΤ τό σφράγισμα τού Άντιχρίστου όλόλαμπροι χοντες έπί τών μετώπων τους γεγραμμένο τό δνομα τού ‘Ιησού Χριστού καί τού ΓΙατρός λύτού. Ό π. Πα·ίσιος μάλιστα ύπεστήριζε, ότι ο Άγιοι τού παρελθόντος βλέποντας άπό τόν ούρανό τή Χάρη καί τήν προκύπτουσα άσύλληπτη ύπομονή τών άγίων μαρτύρων της νέας έποχης, θά ζηλεύουν μέ τήν καλή ζήλεια καί θά εχονται στόν έν Τριάδι Θεό νά έπισφραγισθεϊ καί νά εύοδωθεϊ χαρισματικά τό μαρτύριό τους πρός δόξαν Θεού.
Στό παρακάτω άγιογραφικό κείμενο φαίνονται άνάγλυφα σί πάρα πολλές περιπέτειες, ο. κίνδυνοι καί ο δοκιμασίες πού ύπέστη ό άπόστολος Παύλος κατά τήν άσκηση τού ϊεραποστολικοϋ έργου. Καί ή προσωπική του ζωή όμως, άλλά καί τό έκτεταμένο άνά τήν οίκουμένη [εραποστολικό έ’ργο χαριτώθηκαν καί μέ παραδείσιες άποκαλύψεις άλλά καί μέ άποδοχή τού Εύαγγελίου τού Χριστού.

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΠΑΥΛΕΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Πρός Κορινθίους Β κεφάλαιο ια’
- Αδελφοι, εν ω δ αν τις τολμα, εν αφροσυνη λεγω, τολμω καγω.
Έβραϊσί είσι; κάγώ· Ίσραηλΐταί είσι; κάγώ· σπέρμα ‘Αβραάμ ετσι; κάγώ·
διάκονοι Χριστού ετσι; παραφρονών λαλώ, ύπέρ έγώ· έν κόποις περισσοτέρως, έν πληγαϊς ύπερβαλλόντως, έν φυλακαϊς περ ισσοτέρως, έν θανάτο ις πολλάκις
ύπδ Ίσυδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρά μίαν &αβον,
τρ’ις έρραβδίσθην, άπαξ έλιθάσθην, τρ’ις έναυάγησα, νυχΘημερδν έν τφ βυθφ πεποίηκα·
όδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμών, κινδύνοις ληστών, κινδύνοις έκ γένους, κινδύνοις έξ έθνών, κινδύνοις έν πόλει, κινδύνοις έν έρημίς, κινδύνοις έν θαλάσση, κινδύνοις έν ψευδαδέλφο ις
έν κόπφ καί μόχθφ, έν άγρυπνίαις πολλάκις, έν λιμφ καί δίψει, έν νηστείαις πολλάκις, έν ψύχει καί γυμνότητι·
χωρίς τών παρεκτδς ή έπισύστασίς μου ή καθ’ ήμέραν, ή μέριμνα πασών τών έκκλησιών.
τΙς άσθενεί, καί ούκ άσθενώ; τΙς σκανδαλίζεται, καί σύκ έγώ πυροϋμα ι;
εΙ καυχάσθαι δεί, τά τής άσθενείας μου καυχήσομαι.
ό Θεδς καί πατήρ τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ οΤδεν, ό ών εύλογητδς εΙς τος αΙώνας, δτι σύ ψεύδομαι.
έν Δαμασκφ ό έθνάρχης Αρέτα τοϋ βασιλέως έφρούρει ήν Δαμασκηνών πύλιν 3τιάσαι με θέλων,
καί διά θυρίδος έν σαργάνη έχαλάσθην διά τοϋ τείχους καί έξέφυγον τάς χείρας αύτοϋ.
Κεφαλαιον ιβ#
Καυχάσθαι δή σύ συμφέρει μοι· έλεύσομαι γάρ εΙς όπτασίας καί άποκαλύψεις Κυρίου.
οδα άνθρωπον έν Χριστφ πρδ έτών δεκατεσσάρων· εϊτε έν σώματι σύκ οΤδα, εΤτε έκτδς τοϋ σώματος ούκ οΤδα, ό Θεδς σίδεν· άρπαγέντα τδν τοιοϋτον ως τρίτου ο’ύρανοϋ.
καί οΤδα τδν τοιοϋτον άνθρωπον· εϊτε έν σώματι ε1’τε έκτδς τοϋ σώματος ούκ οΤδα, ό Θεός οίδεν·
Ότι ηρπάγη εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα α ουκ εξόμ ανθρώπω λαλήσαι.
ύπέρ τοϋ τοιούτου καυχήσομαι, ύπέρ δέ έμαυτοϋ σύ καυχήσομαι εΙ μή έν ταίς άσθενείαις μου.
έάν γάρ θελήσω καυχήσασθαι, σύκ έσομαι άφρων· άλήθειαν γάρ έρώ· φείδομαι δέ μή τις εΙς έμέ λογίσηται ύπέρ δ βλέπει με ή άκούει τι έξ έμοϋ.
Καί τή ύπερβολή τών άποκαλύψεων ϊνα μή ύπεραίρωμαι, έδύθη μοι σκόλοψ τή σαρκί, άγγελος σατάν, ϊνα με κολαφίζη ϊνα μή ύπερα ίρωμα ι.
ύπέρ τούτου τρίς τδν Κύριον παρεκάλεσα ϊνα άποστή άπ έμοϋ·
καί εΙρηκέ μοι· άρκεΤ σοι ή χάρις μου· ή γάρ δύναμίς μου έν άσθενείς τελειοϋται. Ήδιστα ον μάλλον καυχήσομαι έν ταίς άσθενείαις μου, ϊνα έπισκηνώση έπ έμέ ή δύναμις τοϋ Χριστοϋ.

Τό κείμενο αύτό άς άποτελέσει γιά όλους μας έναυσμα γιά άγώνες έν Χριστώ πνευματικούς. Άξίζει νά άγωνισθοϋμε καί μείς πρώτα γιά τήν έκκοπή τών παθών μας, γιά νά προικισθοϋμε μέ τή θεοσθένεια, τή δύναμη του Θεοϋ γιά τήν άληθινή έν Χριστφ όμολογία έπ’ εύκαιρία τοϋ ΑΜΚΑ καί τών έπερχομένων.
http://klassikoperiptosi.blogspot.com/

7 σχόλια:

 1. Δε μπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν από τη μια πλευρά να παραπονιέται ο μέσος χριστιανός ορθόδοξος έλληνας για το ποσο τριτοκοσμική χώρα είμαστε και το πόσο ανοργάνωτο είναι το δημόσιο, και από την άλλη να αντιστέκεται στη χρήση ενός αριθμού (που δε διαφέρει σε κάτι από τον αριθμό Α.Τ. με τον οποίο είναι όλοι εξοικειωμένοι) ο οποίος θα κάνει απείρως ευκολότερη τη συναλλαγή του κάθε πολίτη με το κράτος. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά νυχτωμένοι όλοι οι υπόλοιποι προηγμένοι λαοί που χρησιμοποιούν ενιαίους αριθμούς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ απόλυτα με όσα εξέφρασε ο π.Σαράντος, επιβουλεύονται με πολύ ύπουλο τρόπο την ελευθερία μας, επιβάλλοντας να πάρουμε τον αμκα και τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Αναρωτιέμαι γιατί για όλα τα προηγούμενα, Συνθήκη Σέγκεν, νέες ταυτότητες χωρίς το θρήσκευμα αντέδρασαν όλοι , και τώρα σ' αυτό , που καταπατάται απόλυτα η ελευθερία μας, μας εκπροσωπεί ένας και μοναδικός αριθμός, εμπεριέχεται στην ταυτότητα εργασίας μας , όπως το ονομάζουν-, ο αριθμός 666 μέσω του barcode, και εμείς . . . κοιμόμαστε. Μακάρι να υπάρξουν και άλλοι που θα ξεσηκωθούν και θα ενημερώσουν τον κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να ρωτήσω πως μπορουμε να μην δεχτούμε τον αριθμό ΑΜΚΑ δλδ να επιστρέψουμε πίσω τις κάρτες (που μας τις εστειλαν χωρίς να ξέρουμε) ????

  Πως θα προστατευτούμε οταν αυτοι εχουν το μαχαίρι και το καρμπούζι ??

  Ο Θεός μαζι σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φιλοι Χριστιανοι πρωσοπικα προσπαθω και ενημερώνω οσο κοσμο μπορω και μεσω Internet και εκτός.

  Προσωπικά εχω στείλει επιστολή στο υπουργείο για εξαίρεση απο το σύστημα σε περιπτωση που η κάρτα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή.

  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΞΕΣΙΚΩΘΗΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΟΣ.

  Κυριε Ιησου Χριστε Ελεησον μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΝ ΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΝ!
  ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΗΣΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ;; ΝΑ ΚΛΙΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΜΕΝ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΑΜΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ! ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ!
  ΑΜΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. εχω μπερδευτει... να παρω το αμκα ή οχι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. EGO KSERO IME XRISTIANOS ORTHODOKSOS KAI AMAK KAI ISTORIES DEN THELO! MONO O KYRIOS MAS O IHSOUS XRISOTS MAS SOZEI, TA ALLA OLA EINAI SATANADES KAI 666, DEN PAIRNO KAMIA KARTA, ENOIMEROSTAI KAI TOUS ALOUS ADERFOUS MAS NA MHN PAROUN KANEIS AUTH THN KARTA ME TO 666, DHLADH ELEOS PIA ME AYTOUS TOUS POLITIKOUS POU DEN NOIAZONTAI GIA TIPOTA,THELOUME THN SWTHRIA THS PSIXIS MAS PANO APOLA DEN TO KATALABENOUN PIA OI ANTIXRISTOI???
  EXEI MPEI O DIAOLOS MESA TOUS ALLA EMEIS THA ANTISTATHOUME! TA PAIDIA MAS THAKOITAKSOUME KAI TA EGGONIA MAS!
  DOKSA SOI KYRIE.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.